2010–2019
Pagsulay sa Inyong Hugot nga Pagtuo
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Pagsulay sa Inyong Hugot nga Pagtuo

Sama sa nagdilaab nga kalayo nga mousab sa puthaw ngadto sa asero, kon magpabilin kita nga matinud-anon atol sa lisud nga pagsulay sa atong hugot nga pagtuo, kita mahapsay ug malig-on sa espirituhanong paagi.

Napulo ka tuig ang milabay samtang ang akong asawa, si Kathy, ug ako nagpuyo sa São Paulo, Brazil, si Presidente David Marriott ang nagdumala sa Brazil São Paulo Interlagos Mission. Siya ug ang iyang asawa, si Neill, ug ilang mga anak nga sila si Will, Wesley, ug Trace nagpuyo duol kanamo. Sila mibiya sa ilang panimalay, negosyo, ug daghan sa ilang pamilya sa pagsanong sa tawag sa propeta sa pagserbisyo og misyon.

Si Presidente Marriott mitawag kanako usa ka hapon niana. Ang ilang bililhon, matarung nga 21 anyos nga anak nga babaye, si Georgia, usa ka senior sa pagtukar og violin sa Indiana University, nabanggaan og trak samtang nagbisiklita sa iyang pagpauli gikan sa usa ka miting sa Simbahan. Sa unang taho, si Georgia maayo ra. Paglabay sa mga oras migrabe ang iyang kondisyon.

Ang pamilya ug mga higala nagpuasa ug nag-ampo og milagro alang kang Georgia. Ang iyang inahan mibiyahe tibuok gabii gikan sa Brazil. Sa pag-abot sa Indiana pagkasunod adlaw, gisugat siya sa iyang mas magulang nga anak, kinsa naghilak nga mipasabut nga diha sila sa kiliran ni Georgia sa dihang mitaliwan kini.

Nagtan-aw ko sa pamilyang Marriott atol niini nga kasinatian ug sa misunod nga mga katuigan. Mibakho sila, nag-ampo sila, naghisgut sila kang Georgia, mibati sila og tumang kasakit ug kaguol, apan ang ilang hugot nga pagtuo wala matandog. Kaganinang sesyon sa buntag, nakadungog kita og susamang pagtuo sa matahum nga kinabuhi sa mga pamilyang Bowen Wilberger.1

Ang gasa sa hugot nga pagtuo usa ka dili mapalit nga espirituhanong tuga. “Ang kinabuhing dayon mao kini,” si Jesus nag-ampo, “ang ilang pagpakaila kanimo nga mao ang bugtong tinuod nga Dios, ug kang Jesukristo, nga imong pinadala.”2

Ang atong hugot nga pagtuo nakasentro sa Dios, nga atong Amahan ug sa Iyang Anak, si Jesukristo, ang atong Manluluwas ug Manunubos. Gilig-on kini sa atong kahibalo nga ang kahingpitan sa ebanghelyo gipahiuli na sa yuta, nga ang Basahon ni Mormon pulong sa Dios, ug nga ang mga propeta ug mga apostoles karon naghupot sa mga yawe sa priesthood. Atong gimanggad ang atong hugot nga pagtuo, naningkamot nga malig-on kini, nag-ampo og dugang pang hugot nga pagtuo, ug mobuhat kutob sa mahimo sa pagpanalipod niini.

Si Apostol Pedro miila og usa ka butang nga iyang gitawag og “pagsulay sa inyong hugot nga pagtuo.”3 Nasinati niya kini. Hinumdumi ang mga pulong ni Jesus:

“Simon, … gipangayo kamo ni Satanas, sa pagbaton kaninyo aron iya kamong alig-igon ingon sa trigo:

“Apan nangamuyo ako alang kanimo, nga unta dili makabsan ang imong pagsalig.”4

Si Pedro sa wala madugay midasig sa uban: “Ayaw kamo paghikurat,” siya miingon, “sa magasilaob nga kalisdanan nga magaabut sa pagsulay kaninyo, nga kaha pagaingnon ninyo nga usa ka talagsaong butang ang nahitabo kaninyo.”5

Kining nagdilaab nga mga pagsulay gituyo aron mas malig-on kamo, apan kini malagmit makaluya o gani makawagtang sa inyong pagsalig sa Anak sa Dios ug makahuyang sa inyong tinguha sa pagtuman sa inyong mga saad Kaniya. Kini nga mga pagsulay kasagaran nagtakuban, mahimong lisud mailhan. Magsugod sila diha sa atong mga kahuyang, mga kakulangan, sa atong pagkatalandugon, o sa mga butang nga importante kanato. Ang tinuod apan madala ra nga pagsulay sa usa ka tawo mahimong lisud alang sa uban.

Unsaon ninyo sa pagpabilin nga “makanunayon ug dili matarug”6 kon sulayan ang hugot nga pagtuo? Isubsob ninyo ang inyong kaugalingon sa mga butang nga nakatabang sa paglig-on sa pagtuo: ipakita ninyo ang inyong hugot nga pagtuo kang Kristo, mag-ampo kamo, mamalandong sa kasulatan, maghinulsol, magsunod sa mga sugo, ug moserbisyo sa uban.

Kon mag-atubang og pagsulay sa hugot nga pagtuo—bisan unsay inyong buhaton, ayaw pagpalayo sa Simbahan! Ang pagpalayo gikan sa gingharian sa Dios kon may pagsulay sa hugot nga pagtuo sama ra sa pagbiya sa luwas nga lawak taguanan dihang nagkaduol na ang buhawi.

Si Apostol Pablo miingon, “Kamo karon dili na mga langyaw ug mga dumuloong, kondili mga katagilungsod sa mga balaan ug mga sakop sa panimalay sa Dios.”7 Dinhi sa balaang dapit sa Simbahan, atong mapanalipdan ang atong hugot nga pagtuo. Makigtigum sa uban nga nagatuo, kita mag-ampo ug mangitag tubag sa atong mga pag-ampo, magsimba pinaagi sa musika, mopakigbahin og pagpamatuod sa Manluluwas, mag-inalagaray, ug mobati sa Espiritu sa Ginoo. Moambit kita sa sakrament, modawat sa mga panalangin sa priesthood, ug motambong sa templo. Mipahayag ang Ginoo, “Diha sa mga ordinansa …, ang gahum sa pagkadiosnon gipakita.”8 Kon nag-atubang mo og pagsulay sa hugot nga pagtuo, pabilin diha sa kasigurohan sa panimalay sa Dios. Kanunay nga may luna alang kaninyo dinhi. Walay pagsulay nga sobra kadako nga dili nato mabuntog nga magtinabangay.9

Si Presidente Thomas S. Monson miingon: “Ang moral nga sumbanan sa katilingban [dali kaayong nausab]. Ang mga kinaiya … nga kaniadto … gikonsiderar nga dili angayan ug imoral sa pagkakaron … gitan-aw na … sa kadaghanan gayud nga madawat ra.”10

Adunay daghang single adult sa Simbahan nga dili na kaayo mga batan-on. Samtang ang ilang kinabuhi karon lahi na kay sa ilang gilauman, sila nagsunod sa balaod sa kaputli.11 Kana mahimong pagsulay sa ilang hugot nga pagtuo. Akong ipahayag ang akong dakong pagtahud ug pagdayeg niini nga mga disipulo ni Kristo.

“Ang Dios misugo nga ang sagrado nga mga gahum sa paglalang pagagamiton lamang tali sa lalaki ug babaye, kinsa legal nga naminyo isip bana ug asawa.”12 Diha sa Bag-ong Tugon ang Manluluwas mipataas sa moral nga sumbanan sa Iyang mga sumusunod sa dihang Siya mipahayag, “Bisan kadtong magatan-aw’g babaye uban sa pagkaibog kaniya, nakapanapaw na kaniya diha sa sulod sa iyang kaugalingong kasingkasing.”13 Mitudlo Siya kanato sa dili pagpanghimaraut sa uban, apan Siya walay kahadlok nga direktang mosulti: “Lumakaw ka,” Siya miingon, “ug ayaw na pagpakasala.”14

Ang among pamilya adunay higala. Nakaila siguro kamo og tawo nga sama niya, o basin kamo sama kaniya. Kanunayng matinud-anon, malipayong nagserbisyo sa Simbahan, dinayeg sa trabaho, gipangga sa iyang pamilya, ug samtang naglaum og kaminyoon ug mga anak, siya dalaga pa. “Nakahukom ko,” miingon siya, “nga ibutang ang akong … pagsalig kang Jesukristo. Ang kanunay nga pag-adto sa templo nakatabang nga makahimo ko sa mahangturon nakong tumong. Nagpahinumdom ni nako nga wala ako mag-inusara. May pagtuo ako … nga walay … panalangin nga ihikaw … samtang ako … magpabiling matinud-anon sa akong mga pakigsaad, lakip ang balaod sa kaputli.”15

Laing higala miserbisyo og dungganon nga misyon, gisundan og tinud-anay nga pag-eskwela. Naglaum siya nga makaangkon og pamilya. Ang iyang pagsulay sa hugot nga pagtuo: ang maibog sa sama nga sekso. Bag-ohay lang siyang misulat kanako: “Gisaaran ko sa akong patriarchal nga panalangin nga makaangkon ko’g akong kaugalingong pamilya sa umaabut. Mahitabo man kini niining kinabuhia o sa sunod, ako wala masayud. Apan ang akong nahibaloan mao nga dili ko mobuhat og bisan unsa nga makapawala sa mga panalangin nga gisaad sa Dios ngari kanako ug sa umaabut nakong kaliwatan. … Ang pagsunod [sa balaod sa kaputli] usa ka hagit, apan wala ba kita moanhi sa yuta sa pagsagubang sa mga hagit ug pagpakita sa Dios sa atong gugma ug respeto Kaniya pinaagi sa pagsunod sa Iyang mga sugo? Napanalanginan ko og maayong lawas, ebanghelyo, mahigugmaong pamilya, ug matinuorong mga higala. Mapasalamaton ko sa daghan nakong panalangin.”16

Moprotesta ang kalibutan, nganong mangayo pa mo og daghan? Ang Ginoo mitubag:

“Kay ang akong hunahuna dili mao ang inyong mga hunahuna, ni ang inyong mga dalan akong mga dalan.

“Maingon nga ang mga langit hataas kay sa yuta, mao man ang akong mga dalan labi pang hataas kay sa inyong mga dalan ug ang akong mga hunahuna kay sa inyong mga hunahuna.”17

Kining duha ka sumusunod ni Kristo ug ang napulo ka liboan nga sama kanila mibati sa gisaad sa Manluluwas: “Kaninyo ibilin ko ang kalinaw, kaninyo ihatag ko ang akong kalinaw: hatagan ko kamo niini dili sama sa hinatagan sa kalibutan. Kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasingkasing, ni magtalaw.”18

Aniay laing pagsulay. Kanunay adunay pipila kinsa gustong modaut sa Simbahan ug moguba sa hugot nga pagtuo. Karon mogamit sila sa Internet.

Pipila sa mga impormasyon kabahin sa Simbahan, bisan unsa pa ka mahaylohon, dili gayud tinuod. Niadtong 1985, nakahinumdom ko og kauban nga misulod sa akong opisina sa Florida. Siya dunay artikulo sa Time magazine nga giulohan og “Challenging Mormonism’s Roots [Paghagit sa Sinugdanan sa Mormonism].” Naghisgut kini og bag-o lang nadiskubre nga sulat, sinulat kuno ni Martin Harris, nga nagsukwahi sa asoy ni Joseph Smith kabahin sa pagkakaplag sa mga palid sa Basahon ni Mormon.19

Ang akong kauban nangutana kon kining bag-o nga impormasyon makadaut ba sa Mormon nga Simbahan. Ang artikulo naghisgut sa usa ka tawo nga miingon nga mobiya sa Simbahan tungod sa maong dokumento. Wala madugay, gikataho nga ang uban mibiya sa Simbahan.19 Sigurado ako nga kadto pagsulay sa ilang hugot nga pagtuo.

Pipila ka bulan ang milabay, ang mga eksperto nakadiskubre (ug ang palsipikador miangkon) nga ang sulat usa ka pagpangilad. Nakahinumdom ko nga nanghinaot nga kadtong mibiya sa Simbahan tungod niini nga pagpangilad mobalik ra.

Pipila ang magduhaduha sa ilang pagtuo kon makakaplag sila og pamahayag sa usa ka lider sa Simbahan mga dekadang milabay nga daw sukwahi sa atong doktrina. Adunay importanteng baruganan nga nagdumala sa doktrina sa Simbahan. Ang doktrina gitudlo sa tanang 15 ka mga sakop sa Unang Kapangulohan ug Korum sa Napulog Duha. Wala kini gitago sa usa ka walay klaro nga paragraph sa usa ka pakigpulong. Ang tinuod nga mga baruganan kanunay nga gitudlo ug sa kadaghanan. Ang atong doktrina dili lisud pangitaon.

Ang mga lider sa Simbahan matinuoron apan dili perpekto nga mga tawo. Hinumdumi ang mga pulong ni Moroni: “Ayaw ako ipanghimaraut tungod sa akong pagkadili hingpit, ni ang akong amahan … ; apan hinoon pasalamat ngadto sa Dios nga siya mipakita nganha kaninyo sa among pagkadili hingpit, nga kamo unta makakat-on nga magmaalamon labaw pa kay kanamo.”21

Si Joseph Smith miingon, “Wala gayud ako moingon kaninyo nga perpekto ako; apan walay sayop sa mga padayag.”22 Ang milagro sa kamot sa Dios diha sa kasaysayan ug padulngan sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw masabut lamang pinaagi sa espirituhanong pakisayud. Si Presidente Ezra Taft Benson miingon, “Ang matag [tawo] sa kaulahian kinahanglang mosalig sa iyang hugot nga pagtuo, ug dinhi kinahanglang siya mobarug.”23 Ayaw’g katingala kon mahitabo kini kaninyo!

Sa pagkatinuod, ang mga pagsulay malisud. Mahimong anaay kasubo, kalibug, mga gabiing walay tulog, ug mga paghilak. Apan ang atong mga pagsulay dili kinahanglang moresulta sa espiritwal nga kalaglagan. Dili kinahanglang mopalayo kini sa atong mga pakigsaad o sa panimalay sa Dios.

“Hinumdumi, … nga kini diha sa lig-on nga sukaranan sa atong Manunubos kinsa mao si Kristo, ang anak sa Dios, nga kamo kinahanglan gayud motukod sa inyong tukuranan; nga sa panahon nga ang yawa mopadala sa iyang mapintas nga mga hangin, oo, ang iyang mga panâ diha sa alimpulos, oo, sa diha nga ang tanan niya nga ulan nga yelo ug ang iyang mapintas nga unos mohampak diha kaninyo, kini walay gahum ibabaw kaninyo sa pagbitad kaninyo ngadto sa bung-aw sa pagkauyamot ug walay katapusan nga pagkaalaot, tungod sa lig-on nga sukaranan diin kamo natukod nga mao ang tinuod nga tukuranan, usa ka tukuranan diin kon ang mga tawo magtukod dili sila mapukan.”24

Sama sa nagdilaab nga kalayo nga mousab sa puthaw ngadto sa asero, kon magpabilin kita nga matinud-anon atol sa lisud nga pagsulay sa atong hugot nga pagtuo, kita mahapsay ug malig-on sa espirituhanong paagi.

Si Elder D. Todd Christofferson mipasabut sa iyang nakat-unan gikan sa usa ka personal nga pagsulay: “Bisan kon niadto nag-antus ko, sa akong paglantaw og balik karon, mapasalamaton ko nga walay dinaliang sulbad sa akong problema. Ang kamatuoran nga napugos ko sa pagbalik ngadto sa Dios alang sa tabang hapit sa tanang adlaw sulod sa daghang katuigan nagtudlo kanako unsaon sa pag-ampo ug matubag sa mga pag-ampo ug natudloan ako sa makatarunganon kaayong paagi nga makabaton og hugot nga pagtuo sa Dios. Akong nailhan ang akong Manluluwas ug ang akong Langitnong Amahan ug sa paagi nga dili mahimo sa ubang paagi o tingali sa paagi nga mas dugay unta nakong makab-ot. … Nakat-on ko sa pagsalig sa Ginoo sa tibuok nakong kasingkasing. Nakat-on ko nga kauban Siya sa tanang adlaw.”25

Gihulagway ni Pedro kini nga mga kasinatian isip “labi pang bililhon kay sa … bulawan.”26 Si Moroni midugang nga usa ka saksi mosunod “sa pagsulay sa inyong hugot nga pagtuo.”27

Sugdan nako sa pag-istorya kabahin sa pamilyang Marriott. Sa miaging semana si Kathy ug ako miuban kanila sa lubnganan ni Georgia. Napulo ka tuig na ang milabay. Ang pamilya ug mga higala namulong sa gugma ug mga handumanan nila kang Georgia. Adunay puti nga mga helium balloon sa pagsaulog sa kinabuhi ni Georgia. Taliwala sa mga luha, ang inahan ni Georgia namulong kabahin sa napalambong pagtuo ug panabut nga iyang nadawat, ug ang amahan ni Georgia hilum nga misulti kanako sa gisaad nga saksi nga miabut kaniya.

Uban sa hugot nga pagtuo, moabut ang mga pagsulay sa hugot nga pagtuo, nga mas makapalambo niini. Ang makahupay nga pasalig sa Ginoo ngadto kang Propetang Joseph Smith mao gihapon nga saad nga Iyang gihimo kaninyo diha sa pagsulay sa inyong hugot nga pagtuo: “Padayon … , ayaw kahadlok … , kay ang Dios mouban kanimo hangtud sa kahangturan.”28 Niini ako mohatag sa akong balaang pagsaksi sa pangalan ni Jesukristo, amen.