2010–2019
God Be with You Till We Meet Again
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Dios Magauban Kanimo

Kon atong gamiton ang mga mensahe sa milabayng duha ka adlaw sa atong kasingkasing ug sa atong kinabuhi, mapanalanginan kita.

Akong mga kaigsoonan, motapos na usab kita sa laing makadasig nga kinatibuk-ang komperensya. Personal akong nadasig ug nabayaw ug nasayud nga kamo usab mibati sa espesyal nga espiritu niini nga komperensya.

Kinasingkasing kaming mopasalamat sa tanan nga miapil niining komperensya. Ang mga kamatuoran sa ebanghelyo gitudlo ug gipasabut sa maanindot nga paagi. Kon atong gamiton ang mga mensahe sa milabayng duha ka adlaw sa atong kasingkasing ug sa atong kinabuhi, mapanalanginan kita.

Sa gihimo na, ang mga kahimoan niini nga komperensya makita sa umaabut nga mga isyu sa Ensign ug sa Liahona nga mga magasin. Moawhag ko ninyo sa pagbasa sa mga pakigpulong sa makausa ug sa pagpamalandong sa mga mensahe nga anaa niini. Akong nakaplagan sa akong kaugalingon nga mas nadugangan ko gikan niining dinasig nga mga sermon kon kini tun-an nako pag-ayo.

Kita dunay dili ordinaryo nga sibya sa komperensya, miabut ngadto sa mga kontinente ug sa mga kadagatan sa mga tawo bisan asa. Bisan og layo kami gikan kaninyo, gibati namo ang inyong espiritu ug mopadala sa among gugma ug pasalamat kaninyo.

Sa among mga Kaigsoonan nga na-release niini nga komperensya, akong kinasingkasing nga pasalamat kaninyong tanan sa inyong daghang mga tuig sa pagserbisyo. Dili maihap kadtong napanalanginan tungod sa inyong kontribusyon sa buhat sa Ginoo.

Mga kaigsoonan, bag-o lang nakong gisaulog ang akong ika-85 nga adlawng natawhan, ug mapasalamaton ko sa mga tuig nga gihatag sa Ginoo nako. Sa akong pagpamalandong sa mga kasinatian sa akong kinabuhi, nagpasalamat ako sa Iyang daghang mga panalangin nako. Sa akong gisulti sa akong mensahe ganihang buntag, akong gibati ang Iyang kamot nga naggiya sa akong paningkamot sa pagserbisyo Niya ug sa pagserbisyo ninyong tanan.

Ang katungdanan sa Presidente sa Simbahan lisud kaayo. Mapasalamaton kaayo ko sa akong duha ka matinud-anong mga magtatambag, nga nagserbisyo uban nako ug kanunayng andam ug motabang sa buhat nga moabut sa Unang Kapangulohan. Mopasalamat usab ako sa halangdong mga tawo nga anaa sa Korum sa Napulog Duha ka mga Aposotles. Wala sila kapuya sa kawsa sa Ginoo, uban sa mga sakop sa Seventy nga naghatag og makadasig nga tabang ngadto nila.

Gustong kong modayeg ninyo, akong mga kaigsoonan, bisan asa man kamo sa tibuok kalibutan, sa inyong tanang gihimo sa mga ward, ug mga branch, sa mga stake ug mga district. Kon andam kamong motuman sa mga calling nga gihangyo kaninyo, nagtabang kamo sa pagtukod sa gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan.

Hinaut nga atong bantayan ang usag usa, motabang sa panahon sa panginahanglan. Dili kita magkritiko ug magmahukmanon, apan magmapailubon, magsunod sa ehemplo sa Manluluwas sa mahigugmaong pagkamabination. Niini nga pagbati, hinaut nga andam kitang moserbisyo sa usag usa. Hinaut nga mag-ampo kita sa inspirasyon nga makahibalo sa panginahanglan sa atong palibut, ug dayon moadto ug motabang.

Magmaya kita samtang magpakabuhi kita. Bisan og nagpuyo kita sa makuyaw nga panahon, ang Ginoo nahigugma nato ug naghunahuna nato. Anaa sa atong kiliran kanunay kon mohimo kita sa matarung. Motabang Siya nato sa panahon sa panginahanglan. Mga kalisud moabut sa atong kinabuhi, mga problema nga wala nato paabuta ug wala nato pilia. Walay usa nato ang immune. Ang tuyo sa pagkamortal mao ang pagkat-on ug pagtubo aron mahisama sa atong Amahan, ug sa kasagaran sa panahon sa kalisud mas makakat-on kita, sama sa ka sakit sa mga leksyon. Mapuno usab sa kalipay ang atong kinabuhi kon mosunod kita sa mga pagtulun-an sa ebanghelyo ni Jesukristo.

Ang Ginoo mipahimangno, “Apan sumalig kamo, gidaug ko na ang kalibutan.”1 Pagkadako sa kalipay ang ikahatag niini nga kahibalo ngari nato. Nagpakabuhi Siya alang nato ug nagpakamatay Siya alang nato. Iyang gibayran ang bili sa atong mga sala. Hinaut nga atong sundon ang Iyang ehemplo. Hinaut nga atong ipakita ang dakong pasalamat ngadto Niya pinaagi sa pagdawat sa Iyang sakripisyo ug pagpakabuhi nga makapabalik nato sa pagpuyo uban Kaniya.

Sa akong gisulti sa nangaging mga komperensya, nagpasalamat ko ninyo sa inyong mga pag-ampo alang nako. Gikinahanglan ko kini, gibati nako kini. Kami ang mga General Authority nahinumdom usab kaninyong tanan ug nag-ampo sa labing maanindot nga panalangin sa Langitnong Amahan nga inyong madawat.

Karon, akong mga kaigsoonan, motapos kita sulod sa unom ka bulan. Hinaut nga ang Dios magauban ninyo hangtud nga magkita kita pag-usab nianang panahona. Sa pangalan ni Jesukristo ug Manluluwas bisan si Jesukristo, Amen.