2010–2019
Ang Kalipay Tungod sa Priesthood
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Kalipay Tungod sa Priesthood

Atong hangpon ug sabton ang katahum ug pribilehiyo sa priesthood. Atong dawaton ug higugmaon ang mga responsibilidad nga gipabuhat kanato.

Ang Kalipay sa Pagpalupad

Daghang tuig nang milabay duha sa kaubanang captain sa eroplano ug ako mituman sa among pangandoy nga mag-ayo og antik nga eroplano. Gipalit namo ang karaan na nga 1938 Piper Cub ug gisugdan ang pagbalik niini ngadto sa orihinal nga porma. Mao ni proyekto nga gusto kaayo namong buhaton. Makahuluganon kaayo ni nako kay nakat-on ko’g palupad sa ingon ani nga eroplano sa batan-on pa ko.

Kini nga eroplano unang gihimo mga 35 ka tuig human ang Wright brothers mihimo sa una nilang sikat nga pagpalupad. Sa hunahuna pa lang daw pagkatigulang ko na diay.

Ang makina walay starter; sa pagpaandar niini, dunay tawo nga moadto sa ubos nga mogunit sa palabad ug ihunat kini sa paglabyog hangtud moandar ang makina. Ang matag andar sa makina maoy panahon sa kalipay ug kalig-on.

Dihang naglupad na, mailhan nga ang Piper Cub dili paspas molupad. Sa pagkatinuod, kon kusog ang sugat nga hangin, ingon og dili na kami maglihok. Nahinumdom kong naglupad uban sa akong anak nga si Guido, ibabaw sa autobahn sa Germany ug klaro kaayong gilabyan lang mi sa mga awto sa ubos!

Apan, ganahan gyud ko niining gamayng eroplano! Perpekto kining paagi sa pagsinati sa kanindot ug katahum sa paglupad. Mabati nimo, mabatyag, masimhot, matilawan, ug makita unsa ang paglupad. Gihulagway sa Wright brothers sa ingon niini: “[Walay] makatupong sa natagamtam sa mga abyador samtang naglupad sa hangin sa dagkong mga pako.”1

Sukwahi niini, sayo ning tuiga nakahigayon kog palupad sa lisud nga F-18 fighter jet uban sa nailhan nga world-famous Blue Angels, ang United States Navy flight demonstration team. Sama kini nga naglupad ug nagsubay sa dalan sa panumduman kay eksaktong 50 ka tuig na, nakompleto nako ang akong training isip fighter pilot sa air force.

Ang kasinatian sa pagpalupad sa F-18, siyempre lahi ra kaayo kay sa Piper Cub. Nagsangkap kini og makadasig nga katahum sa paglupad. Sama kini sa paggamit sa pamalaod sa pagpalupad sa usa ka perpektong paagi. Hinoon, ang paglupad uban sa Blue Angels nagpahinumdom sab nako nga ang pagka jet fighter pilot dula kini sa mga batan-on. Mokutlo ko’g usab sa Wright brothers, “Labaw sa tanan ang bation [sa paglupad] usa ka hingpit nga kalinaw, uban sa kahinam nga motandog sa matag ugat sa kahiladman.”2 Agi’g dugang, ang paglupad uban sa Blue Angels nagsugyot sa pinakalahing paagi sa mga “anghel” nga naglibut ug nagtabang kaninyo.

Kon mangutana mo asa niining duha ka kasinatian sa paglupad ang makalingaw, di ko kasiguro nga makasulti ko. Sa dayag nga pamaagi, managlahi kaayo, kon hisgutan gayud. Ug gani sa ubang paagi, magkapareho ra kaayo.

Sa Piper Cub ug sa F-18, gibati nako ang kahinam, katahum, ug kalipay sa paglupad. Sa duha sabton nako ang giingon sa magbabalak nga “[pag-ikyas] sa masupilong gapos sa Yuta ug [sayawan] ang kalangitan sa mga pako nga nahimong plata sa katawa.”3

Pareho ra nga Priesthood Bisan Asa

Karon, mangutana mo, unsay labut sa duha ka managlahing pagpalupad sa atong miting karon o sa priesthood nga atong gihuptan o sa pagserbisyo sa priesthood nga ganahan kaayo nato?

Kaigsoonan, dili ba tinuod nga ang tinagsa natong kasinatian sa priesthood nga panerbisyo tanan magkalahi? Makaingon kita nga ang uban ninyo sakay sa F-18 jets, samtang ang uban sakay sa Piper Cubs. Ang uban ninyo nagpuyo sa mga ward ug stake diin ang tanang posisyon gikan sa assistant sa high priest group leader ngadto sa secretary sa deacons quorum, dunay aktibo nga priesthood. Inyoha ang kahigayunan nga makaapil sa organisasyon sa ward nga kompleto sa tawo.

Ang uban ninyo nagpuyo sa dapit sa kalibutan nga gamay ra ang miyembro sa Simbahan ug mga priesthood. Bation ninyong nag-inusara ug nabug-atan sa buluhaton nga angay himoon. Alang ninyo nagkinahanglan kini sa paglihok gayud aron ang makina sa priesthood nga panerbisyo moandar. Usahay ingon og ang inyong branch o ward wala nay kalamboan.

Hinoon, bisan unsay inyong responsibilidad o kahimtang, ikaw ug ako nahibalo nga naa kanunay ang kalipay nga moabut gikan sa mapahinungurong priesthood nga panerbisyo.

Kanunay gusto kong mopalupad, bisan sa Piper Cub, sa F-18, o bisan unsang eroplano. Sakay sa Piper Cub, wa koy reklamo sa kahinay molupad; samtang sa F-18, wa koy reklamo dihang ang lihok sa aerobatic maneuvers way kalooyng nagpakita sa reyalidad sa nagkagulang nakong edad.

Oo, sa kanunay dili hingpit ang tanang sitwasyon. Oo, sayon ra ang pagpangita og ikareklamo.

Apan kaigsoonan, tighupot kita sa Balaang Priesthood, sunod sa Kapunongan sa Anak sa Dios! Matag usa kanato gipandungan sa kamot, ug nakadawat kita sa priesthood sa Dios. Gihatagan kita sa awtoridad ug responsibilidad sa paglihok sa Iyang ngalan isip Iyang sulugoon sa yuta. Diha man sa dakong ward o gamayng branch, gitawag kita sa pagserbisyo, sa pagpanalangin, ug paglihok alang sa kaayohan sa tanan ug sa tanang gisalig sa atong pag-atiman. Duna pa bay laing mas makadasig?

Atong sabton, dayegon, ug bation ang kalipay diha sa priesthood nga panerbisyo.

Ang Kalipay Tungod sa Priesthood

Ang akong gugma sa pagpalupad naghatag og direksyon sa akong kinabuhi. Apan sama sa makalagsik ug makalingaw sama sa akong kasinatian isip piloto, ang akong kasinatian isip miyembro sa Simbahan mas dako, makalipay, ug makahuluganon. Samtang gisubsob nako ang akong pagserbisyo sa Simbahan, akong gibati ang gahum sa Dios ug ang Iyang kalooy.

Isip piloto, nahikap nako ang langit. Isip miyembro sa Simbahan, gibati nako ang gakus sa langit.

Matag karon ug unya, mingawon ko sa pagpalupad. Apan tungod sa pagserbisyo kauban sa akong kaigsoonan sa Simbahan dali ra kining mahulipan. Kay nakabatyag sa makadasig nga kalinaw ug kalipay nga mitubo gikan sa gamayng bahin niining dakong kawsa ug buhat, dili ko gustong may malaktawan sa kalibutan.

Karon nia kita isip dakong pundok sa priesthood. Ato kining sagradong kalipay ug pribilehiyo nga makaserbisyo sa Ginoo ug sa isigkatawo, nga mobuhat sa pinakamaayo aron modasig sa uban ug magtukod sa gingharian sa Dios.

Nahibalo ug nakasabut kita nga ang priesthood mao ang mahangturong gahum ug awtoridad sa Dios. Dali ra nato ning ma-recite gikan sa panumduman. Bisan pa, nasabtan ba gyud nato ang kahulugan sa atong gilitok? Usbon nako: ang priesthood mao ang mahangturong gahum ug awtoridad sa Dios.

Hunahunaa kana. Pinaagi sa priesthood, gimugna sa Dios ug gidumala ang mga langit ug yuta.

Pinaagi niini nga gahum, gitubos Niya ug gihimaya ang mga anak, “gipahinabo ang pagka-imortal ug kinabuhing dayon sa tawo.”4

Ang priesthood, sumala ni Propeta Joseph Smith, mao “ang paagi diin ang Makagagahum nagsugod sa pagpadayag sa Iyang himaya … sa paglalang niini nga yuta, ug pinaagi niini diin Siya mopadayon sa pagpadayag sa Iyang kaugalingon ngadto sa mga anak sa tawo hangtud karon, ug pinaagi niini Siya mopaila sa Iyang mga katuyoan hangtud sa katapusan sa panahon.”5

Ang labing gamhanan nga Amahan sa Langit mitugyan sa awtoridad sa priesthood kanato—mga mortal nga, masalaypon ug dili hingpit. Gihatagan kita sa awtoridad sa paglihok sa Iyang ngalan alang sa kaluwasan sa Iyang mga anak. Pinaagi niining talagsaon nga gahum may katungod kita sa pagsangyaw sa ebanghelyo, mangalagad sa ordinansa sa kaluwasan, motabang sa pagtukod sa gingharian sa Dios, ug manalangin ug moserbisyo sa atong pamilya ug isigkatawo.

Anaa alang sa Tanan

Kini ang sagradong priesthood nga atong gihuptan.

Ang priesthood, o ang mga responsibilidad nga anaa niini, dili mapalit o kamandoan. Ang paggamit sa gahum sa priesthood dili maimpluwensyahan, mapugos sa mga naa sa posisyon, salapi, o impluwensya. Espirituhanong gahum kini nga gipadagan sa langitnong pamalaod. Naggikan kini sa Langitnong Amahan alang kanato. Ang gahum niini makontrolar ug magamit lamang pinaagi sa mga baruganan sa pagkamatarung,6 dili sa mga nagtuong sila ra ang husto.

Si Kristo ang tinubdan sa tanang tinuod nga awtoridad sa priesthood ug gahum sa yuta.7 Iya kini nga buhat, ug bulahan kitang nakatabang. “Ug walay bisan usa nga makatabang niini nga buhat gawas kon siya magpaubos ug puno sa gugma, adunay hugot nga pagtuo, paglaum, ug gugma nga putli, kasarangan sa tanan nga mga butang, bisan unsa ang itugyan ngadto sa iyang pag-amuma.”8

Dili alang sa personal nga kaayohan, kondili pagserbisyo ug pagbayaw sa uban. Naggiya kita dili sa pamugos apan sa “pagdani, … pagkamainantuson, … kalumo ug kaaghop, ug tiunay nga paghigugma.”9

Ang priesthood sa Makagagahum nga Dios anaa sa takus nga mga lalaki bisan asa sila—bisan kinsa sila, bisan ubos ang ilang kahimtang, sa pinakaduol o pinakalayo nga dapit sa kalibutan. Magamit kini nga walay bayad o kalibutanong kantidad. Sa pagmubo niini sigon ni propeta Isaias, ang tagsatagsa nga ginauhaw umari kamo sa mga tubig, ug siya nga walay salapi, umari kamo, pumalit, ug kumaon!10

Ug tungod sa mahangturon ug dili matugkad nga Pag-ula sa Manluluwas, nga si Jesukristo, ang priesthood sa Dios magamit bisan kamo nasipyat o dili takus sa nangagi. Pinaagi sa makalimpyo nga proseso sa paghinulsol, kamo maka “tindog ug pakita”!11 Tungod sa walay kinutuban nga gugma sa atong Maululuwas ug Manunubos, makapataas sa inyong panan-aw, mahimong limpyo ug takus, ug mamahimong matarung ug dungganong mga anak sa Dios—takus nga tighupot sa sagradong priesthood sa Makagagahum nga Dios.

Ang Katahum ug Pribilehiyo sa Priesthood

Akong gibati ang kasubo alang sa mga dili mohangop ug modayeg sa katahum ug pribilehiyo sa priesthood. Susama sila sa mga pasahero sa eroplano nga miusik og panahon sa pagreklamo sa gamayng putos sa mani samtang anaa sa kahanginan, ibabaw sa mga dag-om—tanang butang nga anaa sa karaang mga hari nga ibaylo aron lang makasulay ug makasinati bisan makausa lang!

Mga igsoon, bulahan kita nga nahimong mag-aambit niining awtoridad ug gahum sa priesthood. Atong ipataas ang atong panan-aw, ug ilhon, ug dawaton kini nga oportunidad kon unsa man kini.

Pinaagi sa matarung, mahigugmaon, ug mapahinungurong pagserbisyo, atong masinati ang tinuod nga kahulugan sa pagpadayag: “Ako molakaw diha sa inyong atubangan. Ako anaa sa inyong tuo nga kamot ug sa inyong wala, ug ang akong Espiritu mahimo nga anaa sa inyong mga kasingkasing, ug ang akong mga anghel anaa libut kaninyo, aron sa pagtabang kaninyo.”12

Atong hangpon ug sabton ang katahum ug pribilehiyo sa priesthood. Atong dawaton ug higugmaon ang mga responsibilidad nga gipabuhat kanato—mga responsibilidad diha sa atong panimalay ug sa atong Simbahan, gamay man o dako. Ipadayon nato ang pagkamatarung, dedikasyon, ug priesthood nga panerbisyo. Maglipay kita sa priesthood nga panerbisyo!

Mas mahimo kini pinaagi sa paggamit sa mga baruganan sa kahibalo, kamasulundon, ug hugot nga pagtuo.

Buot pasabut nga, angay natong hibaloan ug kat-unan ang doktrina sa priesthood sa gipadayag nga mga pulong sa Dios. Importante nga masabtan ang mga pakigsaad ug mga sugo diin ang priesthood gipalihok.13

Sunod, magmaalamon kita ug lihukon kining naangkon nga kahibalo sa kanunay ug sa dungog. Kon sundon nato ang balaod sa Dios, disiplinahon ang lawas ug hunahuna, ug iuyon ang atong lihok sa mga sundanan sa pagkamatarung nga gipangtudlo, atong masinati ang kalipay sa priesthood nga panerbisyo.

Ug sa katapusan, lig-unon ang atong pagtuo sa atong Ginoo, si Jesukristo. Dalhon nato sa atong kaugalingon ang Iyang ngalan ug isaad sa matag adlaw nga magbag-o diha sa dalan sa pagkadisipulo. Molihok aron mahingpit ang pagtuo.14 Pinaagi sa pagkadisipulo kita mahingpit sa hinay-hinay pinaagi sa pagserbisyo sa pamilya, isigkatawo, ug sa Dios.

Kon moserbisyo kita diha sa priesthood sa kinasingkasing, gahum, hunahuna, ug kusog, gisaaran kita og kahibalo, kalinaw, ug espirituhanong mga gasa. Kon atong pasidunggan ang balaang priesthood, ang Dios mopasidungog kanato, ug kita “magbarug nga walay mansa sa [Iyang] atubangan sa katapusan nga adlaw.”15

Aron kita dunay mata nga makakita, kasingkasing nga mobati sa katahum ug kalipay tungod sa priesthood sa Dios maoy akong pag-ampo sa pangalan ni Jesukristo, amen.