2010–2019
Standard alang sa Templo
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Sumbanan alang sa Templo

Ang taas nga mga sumbanan sa pagtukod og templo nga gihimo niini nga Simbahan mga matang kini ug gani simbolo kon unsaon nato sa pagpakabuhi.

Sa bag-o namong pag-tour sa matahum nga Templo sa Brigham City Utah nahinumdom ko sa akong kasinatian samtang ako ang coordinator sa open house, pagpahinungod, ug sa kultural nga selebrasyon sa makasaysayan nga Templo sa Laie Hawaii.

Pipila ka bulan sa wa pa mahuman ang dakong trabaho sa pag-usab niini, gidapit ako nga mo-tour sa templo uban sa Executive Director sa Temple Department, si Elder William R. Walker, ug iyang kaubanan sa Temple Department. Agig dugang, lain-laing sakop sa kinatibuk-ang kontraktor didto usab. Ang tuyo sa pag-tour, sa usa ka bahin, mao ang pagribyu sa kalamboan ug kalidad sa trabaho. Atol niini nga pag-tour, mga 85 porsyento na ang nahuman sa trabaho.

Samtang gilibut namo ang templo, nagbantay ug naminaw ko kang Elder Walker ug sa iyang kaubanan samtang giinspeksyon nila ang trabaho ug nakigsulti sa kontraktor. Nakamatikod kong usa ka tawo ang mohikap subay sa mga bongbong samtang mangadto mi sa kada kwarto. Pipila ka higayon human ni gihimo, moduol siya sa kontraktor ug moingon, “Dunay dili hamis niini nga bongbong. Ang dili hamis dili sumbanan sa templo. Kinahanglan ninyong pahamison kini nga bongbong.” Matinumanong mirekord ang kontraktor sa matag obserbasyon.

Dihang miabut mi sa usa ka dapit sa templo nga daw hilit na, siya gihapon ang mipahunong kanamo ug mipakita sa bag-ong nataod, matahum, bildong may tingga nga bintana. Kini nga bintana duha ka pye ang sukod (0.6 ka metros) sa gilapdon mga sayis pye (1.8 metros) ang gitas-on ug dunay geometric pattern, nga hinimo sa kinoloran nga bildo. Gitudlo niya ang gamayng duha ka pulgada (5 cm), nga kinolorang bildo nga kwadrado nga kabahin sa yano nga sundanan ug miingon, “Kana nga kwadrado hiwi.” Gitan-aw nako ang kwadrado, ug sa akong tan-aw tarong kini. Apan, kon tan-awon og maayo nga may dala nga pangsukod, nakita nakong dunay sipyat ug kini sa tinuoray dunay uno otso (3 mm) ka pulgada nga pagkahiwi. Gihatagan dayon og direksyon ang kontraktor nga kinahanglang ilisan kini tungod kay dili kini sumbanan sa templo.

Moangkon kong nakalitan ko nganong tibuok bintana ang angayng ilisan tungod lang sa gamay, dili gani mamatikdan nga depekto. Sigurado, kadtong dili mahibaloan ni bisan kinsa o mamatikdan ang bintana kay naa man kini sa suok nga bahin sa templo.

Samtang mipauli ko nianang adlawa, namalandong ko sa akong nakat-unan niana nga kasinatian—o, di gani, sa akong gituohan nga nakat-unan. Pipila ka semana human niadto dihang gidapit ko nga mo-tour sa nakompleto na nga templo didto pa nako tin-awng nasabtan ang unang kasinatian sa pag-tour.

Sa akong pagsulod sa nakompleto na nga Templo sa Laie Hawaii, gibayaw ako sa katahum niini ug kalidad sa trabaho. Makasabut mo sa akong tuyo samtang miduol ko sa “dili hamis” nga bongbong ug “hiwi” nga bintana. Gipahamis kaha ang mga bongbong? Ang bintana giilisan ba gayud? Samtang didto ko sa dili hamis nga bongbong, nasurprisa ko sa matahum nga wallpaper nga gipangbitay. Naghunahuna ko, “Gituyo ni sa kontraktor aron dili mabantayan ang dili hamis—gitabunan niya kini.” Apan, dili, nakakat-on kong mao gyud diay to ang plano nga magbitay og wallpaper sa mga bongbong. Naghunahuna ko nganong ang dili hapit mamatikdan nga dili hamis usbon kon tabunan ra man diay og wallpaper. Mahinamon kong miadto sa dapit diin didto ang hiwi nga bintana ug nasurprisang nakakita sa matahum nga naa sa kaang nga tanom sangko sa kisame nga nagsalipod gayud sa bintana. Naghunahuna na sab ko, “Gituyo ni sa kontraktor aron dili makita ang gamayng hiwi—gitago niya kini.” Mipaduol ko, giwaling ang mga dahon ug mipahiyom dihang nakita nga ang bintana giilisan gayud diay. Ang kanhi hiwi nga kwadrado karon makita nga hapsay ug haum gayud sa sundanan. Akong nahibaloan nga usa gyud diay ka bahin sa desinyo nga may tanom atubang niini nga bintana.

Nganong ang mga bongbong nga may gamayng dili hamis ug bintana nga may gamayng hiwi kinahanglang trabahoon og usab gani ilisan nga dili man kini mamatikdan sa uban? Nganong gipasunod man ang kontraktor sa taas nga sumbanan?

Dihang migawas ko sa templo nga naghunahuna, nakita nako ang tubag dihang mihangad ko sa gawas nga bahin ug nabasa ang mga pulong: “Kabalaan ngadto sa Ginoo, ang Balay sa Ginoo.”

Ang mga templo sa Simbahan tukma gayud sigon sa tuyo niini. Kining sagrado nga mga building gitukod para kanato, ug dinhi sa sulod sa mga bongbong niini ang sagrado ug makaluwas nga mga ordinansa gipahigayon. Apan walay pagduhaduha kon kang kinsa gayud kini nga balay. Pinaagi sa pagtuman sa tukmang mga sumbanan sa pagkatukod apil sa kinagamyang detalye, atong gipakita dili lang ang gugma ug pagtahud sa Ginoo nga si Jesukristo, apan usab ngadto sa tanang makakita nga kita nagtahud ug nagsimba sa tag-iya sa balay.

Sa pagpadayag ngadto kang Propeta Joseph Smith sa pagtukod og templo sa Nauvoo, misugo ang Ginoo:

“Panganhi kamo, uban sa inyong tanan nga bulawan, ug sa inyong pilak, ug sa inyong mahalon nga mga bato, ug uban sa inyong tanan nga karaan nga mga butang; ug uban sa tanan kinsa adunay kasayuran sa karaan nga mga butang, … ug modala sa … mahalon nga mga kahoy sa yuta;

“… Ug magtukod ug balay ngadto sa akong ngalan, alang sa Labing Halangdon sa pagpuyo diha niini.”1

Nagsubay kini og sundanan nga gihimo ni Haring Solomon sa Daang Tugon dihang mitukod siya og templo ngadto sa Ginoo nga mogamit lamang sa pinakamaayong materyal ug pagkahimo.2 Karon padayon natong gisunod kini nga sundanan sa tukmang pagkontrol, kon magtukod kita’g mga templo sa Simbahan.

Nakakat-on ko nga bisan og ang mortal nga mga mata ug kamot dili makakita o makahikap sa sayop, ang Ginoo nahibalo kon naningkamot ba gayud kita. Mao usab sa atong personal nga paningkamot sa pagkinabuhi nga takus sa mga panalangin sa templo. Mitambag ang Ginoo:

“Ug kon ang akong mga katawhan motukod og usa ka balay ngari kanako sa ngalan sa Ginoo, ug dili motugot sa bisan unsa nga mahugaw nga butang nga mosulod ngadto niini, aron kini dili mahugawan, ang akong himaya mopahulay diha niini;

“Oo, ug ang akong pagtambong anaa diha, kay Ako mosulod ngadto niini, ug ang tanan nga putli og kasingkasing nga mosulod ngadto niini makakita sa Dios.

“Apan kon kini mahugawan Ako dili mosulod ngadto niini, ug ang akong himaya wala diha; kay Ako dili mosulod nganha sa mga templo nga dili balaan.3

Sama sa kontraktor, kon makahibalo kita sa mga elemento sa atong kinabuhi nga dili haum sa mga pagtulun-an sa Ginoo, kon ang atong paningkamot kulang, kinahanglang molihok dayon ta sa paghusto sa mga sayop, mag-ila nga dili nato matago sa Ginoo ang atong mga sala. Kinahanglang hinumduman nato nga kon kita “mosulay sa pagtabon sa atong mga sala, … tan-awa, ang langit sa ilang mga kaugalingon mobiya; [ug] ang Espiritu sa Ginoo maguol.”4

Nakakat-on sab ko nga ang taas nga mga sumbanan sa pagtukod og templo nga gihimo niini nga Simbahan mga matang kini ug gani simbolo kon unsaon nato sa pagpakabuhi. Atong magamit, sa tinagsa, ang mga pagtulun-an kaniadto ni Apostol Pablo sa Simbahan dihang miingon siya:

“Wala ba kamo masayud nga kamo templo sa Dios, ug nga ang Espiritu sa Dios nagpuyo diha sulod kaninyo?

“Kon dunay molaglag sa templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios; kay ang templo sa Dios balaan, ug kanang temploha mao kamo.”5

Kita hinimo gikan sa pinakamaayong materyal, ug kita ang milagrusong bunga sa balaang pagkakulit. Hinoon, samtang moabut kita sa edad nga may pagkatulubagon ug moyatak sa panggubatan sa sala ug tintasyon, ang atong templo kinahanglang ayuhon ug trabahoon. Tingali dunay mga bongbong nato nga dili hamis ug kinahanglang pasinawon o bintana sa atong kalag nga angayng ilisan aron makabarug sa balaang mga dapit. Sa kamapasalamaton, ang sumbanan sa templo nga angay natong masunod dili ang pagka-perpekto, bisan naningkamot kita niini, apan kita kinahanglang magsunod sa mga sugo ug maningkamot sa pagpuyo isip mga disipulo ni Jesukristo. Akong pag-ampo nga maningkamot kitang magpuyo nga takus sa mga panalangin sa templo sa paghimo sa atong pinakamaayo, sa pagpalambo ug pagtangtang sa mga dili hamis ug imperpeksyon aron ang Espiritu sa Dios mag-uban kanato. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.