2010–2019
Ang Hingpit nga Kalipay sa Pagtubos sa mga Patay
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Hingpit nga Kalipay sa Pagtubos sa mga Patay

“Ug siya motanom diha sa mga kasingkasing sa mga anak sa mga saad nga gihimo ngadto sa mga amahan, ug ang mga kasingkasing sa mga anak mobati ngadto sa ilang mga amahan.”

Ang Ginoo mipadayag kang Joseph Smith sa mahinungdanon nga doktrina kabahin sa sagradong ordinansa sa bunyag. Kana nga kahayag miabut samtang ang ubang Kristiyanong simbahan mitudlo nga ang kamatayon, sa kahangturan, modeterminar sa padulngan sa kalag. Sila nagtudlo nga ang mga nabunyagan magantihan og walay katapusang kalipay samtang ang walay bunyag makasinati og walay katapusang kahasol nga walay paglaum sa katubsanan.

Ang pinadayag sa Ginoo nga pinaagi sa tukmang awtoridad sa priesthood, ang bunyag mahimong ipahigayon alang sa mga patay mipatunhay sa hustisya sa Iyang pahayag: “Gawas kon ang tawo igaanak sa tubig ug sa Espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios.”1 Ang puli nga pagbunyag maloloy-ong makahatag niining mahinungdanong ordinansa alang sa tanang takus nga nangamatay nga wala makadawat niini sa mortalidad.

Kining mahimayaong doktrina usa ka laing saksi sa masangkarong hiyas sa Pag-ula ni Jesukristo. Gihimo Niya ang kaluwasan nga anaa alang sa matag mahinulsulong kalag. Ang Iyang Pag-ula mibuntog sa kamatayon, ug gitugotan Niya ang takus nga nangamatay nga makadawat sa tanang mga ordinansa sa kaluwasan pinaagi sa pagpuli.

Sa usa ka sulat sobra sa 150 ka tuig na ang milabay, si Joseph Smith miingon: “Ang mga Santos may pribilehiyo nga mabunyagan alang … sa ilang mga patay nga kaparyentehan … kinsa midawat sa ebanghelyo isip mga espiritu … pinaagi … niadtong gisangunan sa pagsangyaw kanila.”2 Kadtong mga santos nga mibaliwala niini alang sa ilang patay nga kaparyentehan gibutang sa peligro ang ilang kaugalingong kaluwasan.”3

Si propeta Elijah mitugyan sa mga yawe sa pagpuli [vicarious] nga buhat ngadto ni Joseph Smith sa Templo sa Kirtland4 sa pagtuman sa saad sa Ginoo nga “siya motanom diha sa mga kasingkasing sa anak sa mga saad nga gihimo ngadto sa mga amahan, ug ang mga kasingkasing sa mga anak mobati sa ilang mga amahan.”5

Pinaagi sa dugang pagpadayag kang Joseph Smith ug sa nagsunod nga mga propeta, nasabtan ug nahan-ay ang buhat sa templo ug ang paningkamot sa family history nga nagsuporta niini. Ang matag propeta sukad ni Joseph Smith mihatag og gibug-aton sa dinaliang panginahanglan nga mapahigayon ang tanang ordinansa alang kanato ug sa atong mga katigulangan nga patay na.

Ang buhat sa templo ug sa family history maoy usa ka buhat nga may duha ka bahin. Konektado sila sa usag-usa sama sa mga ordinansa sa bunyag ug gasa sa Espiritu Santo. Pipila sa mga miyembro tingali dili makahimo sa duha ka buhat tungod sa panglawas o gilay-on gikan sa mga templo.

Si Presidente Howard W. Hunter mitudlo:

“Kinahanglan atong mahimo ang buhat sa ordinansa sa priesthood sa templo nga gikinahanglan sa atong kahimayaan; dayon atong himoon ang gikinahanglang buhat alang niadtong walay kahigayunan nga madawat ang ebanghelyo sa buhi pa. Ang pagbuhat niini alang sa uban mahimo sa duha ka lakang: una, pinaagi sa pagsiksik sa family history sa pag-ila sa atong mga kagikan; ug ikaduha, pinaagi sa pagbuhat sa mga ordinansa sa templo aron mahatagan sila sa samang kahigayunan nga gihatag sa mga buhi.

“Apan daghang mga miyembro sa Simbahan ang wala kaayoy kahigayunan nga makaadto sa mga templo. Nagbuhat sila kutob sa ilang mahimo. Nagsiksik sila sa family history ug ang buhat sa ordinansa sa templo ipahigayon sa uban. Sa laing bahin, may pipila ka mga miyembro nga makaapil sa buhat sa templo apan wala makahimo og pagsiksik sa family history sa ilang kaugalingong mga pamilya. Bisan kon sila balaanong miserbisyo sa pagtabang sa uban, mawad-an sila og usa ka panalangin kon dili mangita sa ila mismong patay nga mga katigulangan sigun sa balaanong paggiya sa mga propeta sa ulahing mga adlaw. …

“Akong nakat-unan nga kadtong nagsiksik sa family history ug dayon mipahigayon sa mga ordinansa sa templo alang niadtong mga ngalan nga ilang nakit-an makaangkon sa dugang kalipay nga madawat ang duha ka bahin sa panalangin.”6

Ang Langitnong Amahan gusto nga kitang tanan makadawat sa duha ka bahin sa panalangin niining mahinungdanong buhat. Iyang gigiyahan ang uban sa pagpakita kanato unsaon sa pagkahimong takus. Anaa ra kanato unsaon sa pag-angkon kadto nga mga panalangin.

Bisan unsang buhat nga inyong himoon sa templo maoy oras nga maayong pagkagahin, apan ang pagdawat og mga ordinansa alang sa usa sa imong katigulangan naghimo sa imong panahon sa templo nga mas sagrado, ug mas dagkong panalangin ang madawat. Ang Unang Kapangulohan mideklarar, “Ang atong pinakaimportanteng obligasyon mao ang pagpangita ug pag-ila sa atong kaugalingong katigulangan.”7

Gusto ba ninyo mga kabatan-onan nga mawagtang ang impluwensya sa kaaway sa inyong kinabuhi? Isubsob ang inyong kaugalingon sa pagpangita sa inyong mga katigulangan, pag-andam sa ilang mga ngalan alang sa sagradong mga ordinansa sa templo, ug dayon adto sa templo aron mobarug isip puli nila sa pagdawat sa mga ordinansa sa bunyag ug sa gasa sa Espiritu Santo. Sa inyong pagdako, makaapil na usab kamo sa pagdawat sa ubang mga ordinansa. Wala na akoy mahunahuna nga mas labawng makapanalipod gikan sa impluwensya sa kaaway sa inyong kinabuhi.

Sa Russio Rostov Mission ang mga kabatan-onan gidapit sa pag-index og 2,000 ka mga ngalan matag usa ug moandam bisan usa ka ngalan gikan sa ila mismong mga pamilya alang sa mga ordinansa sa templo. Kadtong nakahimo niini nga tumong gidapit nga mokuyog sa usa ka layo nga pagbiyahe ngadto sa bag-ong Templo sa Kyiv Ukraine. Usa ka batan-ong lalaki mipaambit sa iyang kasinatian: “Nagsige lang ko og duwa sa computer. Sa nagsugod na ko sa pag-index, wala na akoy panahon sa pagdula. Sa una nakahunahuna ko, ‘O dili! Unsaon man ni!’ Pagkahuman sa proyekto, dili na ko ganahan nga modula. … Ang buhat sa genealogy usa ka butang nga mabuhat nato dinhi sa yuta, ug magpabilin kini sa langit.”

Daghang matinud-anong mga Santos nakasiksik na sa ilang mga pamilya ug migamit sa reserve feature sa FamilySearch aron mabuhat ang mga ordinansa sa kaugalingong sakop sa pamilya nga maoy magsilbing puli. Ang tuyo sa pagpareserba sa mga ngalan mao ang pagtugot sa mga indibidwal nga makapahigayon sa mga ordinansa alang sa mga katigulangan ug ubang kaparyentehan. Karon adunay 12 ka milyon ka mga ngalan ug minilyon ka kalabut nga mga ordinansa ang gireserba. Daghang ngalan ang gireserba sa pipila na ka tuig. Ang mga katigulangan nga nakaplagan siguradong matinguhaon ug mahinamon sa dihang ang ilang mga ngalan naandam na alang sa pagpahigayon sa mga ordinansa. Sila, hinoon, basin wala kaayo malipay nga magpadayon nga maghulat alang sa ilang mga ordinansa nga mapahigayon.

Moawhag kami ninyo nga dunay daghang gipareserba nga ngalan nga ipakigbahin kini aron ang mga sakop sa inyong gipalapdang pamilya o ward ug stake makatabang ninyo sa pagkompleto niana nga buhat. Mabuhat ninyo kini pinaagi sa pagpang-apud apud og mga temple card ngadto sa mga miyembro sa ward o stake nga andam motabang o sa paggamit sa FamilySearch computer system sa pagsumiter og mga ngalan direkta sa templo. Kining naulahing kapilian maoy gibuhat ni Cindy Blevins sa Casper, Wyoming, sulod sa daghan nang katuigan.

Si Sister Blevins nabunyagan isip tin-edyer ug mao lamang ang miyembro sa iyang pamilya nga mipasakop sa Simbahan. Daghan kaayo siya og nahuman nga buhat sa genealogy. Apan daghan ra kaayo ang mga ngalan aron makompleto niya ug sa iyang pamilya. Tungod niini, gisumiter ni Sister Blevins ang mga ngalan ngadto sa templo, diin, miingon siya, sagad nga makompleto kini sa pipila lang ka semana, kasagaran sa usa sa mga templo nga pinakaduol sa ilang balay. Nag-ingon siya nga ganahan siyang maghunahuna nga tingali ang mga higala ug silingan sa iya mismong ward ug stake nagtabang nga makompleto ang buhat alang sa iyang katigulangan. Mapasalamaton siya sa ilang pagbuhat niini.

Ang akong pinanggang asawa, si Jeanene, ganahan nga magsiksik sa family history. Sa bata pa ang among mga anak, makigbaylo siya og oras sa pag-babysit sa mga higala aron aduna siyay pipila ka oras matag pipila ka semana sa pagsiksik sa among mga pamilya. Human mibiya sa balay ang among kamanghurang anak, iyang gisulat sa iyang personal journal: “Bag-o lang ko nakahimo og desisyon ug gusto kong mobarug ug isinggit kini. Ang karaang kwarto ni Mike mao nay akong buhatanan sa genealogy. Maayo kini alang sa pag-organisar sa mga rekord ug pagtrabaho. Ang akong kinabuhi mag-pokus na karon sa mahinungdanong pagsiksik sa pamilya ug pagsumiter og mga ngalan sa templo. Ganahan na kaayo ko ug mahinamon sa pagsugod.”8

Laing nasulat sa journal mabasa: “Ang … milagro alang kanako nahitabo sa Family History nga buhatan ni Mel Olsen kinsa mipakita kanako og printout sa tanan nakong talaan sa kaliwatan nga gikuha gikan sa na-update nga computerized nga rekord sa Ancestral File nga gipadala ngadto sa genealogical society. Kadaghanan niini nakuha gikan sa mga rekord sa upat ka henerasyon nga programa nga giawhag sa Simbahan daghang tuig na ang milabay. Gilaliman ko sa paghunahuna sa dakong tahas nga kinahanglan nakong buhaton sa pagtigum sa tanang rekord sa pagsiksik sa akong katigulangan gikan sa mga organisasyon sa pamilya aron masulod sa computer alang sa unang pagpang-apud apud sa Ancestral File pinaagi sa computer. Ug kining tanan anaa sa akong lamesa, maanindot, han-ay, ug maayong pagkaimprinta. Nadasig kaayo ko ug naglingkod nga nahibulong ug dayon mihilak tungod sa kalipay. … Alang kanako nga nagkugi pag-ayo sa pagsiksik sulod sa treynta ka tuig, ang pagcomputerize ning tanang rekord makapadasig gayud. Ug kon maghunahuna ko sa gatusan ka libo nga mga tawo kinsa karon o sa dili madugay magcomputerize sa daghang mga rekord sa census og pribadong pagsiksik. … Malipayon kaayo ko. Kini sa tinuod ang buhat sa Ginoo ug naggiya Siya niini.”9

Nakasinati ko og resulta ning halangdong buhat aron masayud nga ang yawe nga gipahiuli ni Elijah ngadto ni Joseph Smith nagtugot nga mahiusa ang atong mga kasingkasing ug ang matag usa kanato masumpay ngadto sa atong mga katigulangan nga naghulat sa atong tabang. Pinaagi sa atong mga paningkamot sa mga balaang templo dinhi sa yuta gamit ang awtoridad nga gitugyan sa Manluluwas, ang atong mga kagikan makadawat sa makaluwas nga mga ordinansa nga maghatag kanila og mahangturong kalipay.

Sa nangaging panahon, gidasig sa lawom nga kombiksyon sa pagkabalaan sa buhat, ang mga indibidwal maisugong miatubang sa usa ka hagit nga daw sama sa binugtong nga pag-ani sa tanang lugas sa Nebraska. Karon, daghan na kaayo ang nagtabang. Sa pagtinabangay atong matuman ang gikinahanglang buhat.

Ako mopamatuod nga ang Espiritu ni Elijah naghikap sa mga kasingkasing sa daghang mga anak sa Amahan sa tibuok kalibutan, nga nakapadali sa buhat alang sa mga patay sa ingon kapaspas nga wala pa sukad makita.

Apan unsa man ang mahitungod nimo? Nag-ampo ka ba kabahin sa buhat sa imong kaugalingong katigulangan? Ihiklin kadtong mga butang sa imong kinabuhi nga dili kaayo importante. Buhata ang mga butang nga may mahangturong sangputanan. Tingali nadasig kamo sa pagpangita sa inyong katigulangan apan mibati nga dili kamo genealogist. Wala na kinahanglana nga maingon kamo niana. Magsugod kini sa gugma ug sinserong tinguha sa pagtabang niadtong anaa lapas sa tabil kinsa dili makatabang sa ilang kaugalingon. Pagpakisusi. Adunay tawo sa inyong dapit nga makatabang kanimo nga magmalampuson.

Kini usa ka espirituhanong buhat, usa ka dako kaayong paningkamot sa pagtinabangay sa duha ka bahin sa tabil, diin ang tabang gihatag nianang duha. Bisan asa kamo sa kalibutan, uban sa pag-ampo, hugot nga pagtuo, determinasyon, pagkugi, ug gamayng sakripisyo, makahimo kamo og dakong tabang. Sugdi karon. Mosaad ako kaninyo nga ang Ginoo motabang kaninyo nga makakita og paagi. Ug makaangkon kamo og talagsaong pagbati. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.