2010–2019
Magmatinguhaong Moapil
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Magmatinguhaong Moapil

Ang importanting mga butang mahinabo ug ang bug-at mogaan tungod sa paningkamot sa daghang mga kamot nga “matinguhaon nga moapil diha sa usa ka maayo nga katuyoan.”

Elder Perry, paminaw nako ikaw ang kinabataan nga 90 anyos sa tibuok Simbahan. Nabantayan ninyo giunsa niya paglukso gikan sa iyang lingkuranan.

Minahal kong mga kaigsoonan, matag kaon nako og presko, hinog sa punoan nga tamatis o hinog, lami nga peach gikan sa punoan, mahinumduman nako 60 ka tuig na ang milabay nga ang akong amahan nanag-iya og gamayng tamnanan sa peach sa Holladay, Utah. Nagbutang siya og mga balay sa putyukan didto aron maniba sa mga bulak sa peach nga sa dili madugay motubo sa dako, lamian kaayo nga mga peach.

Pinangga ni Papa ang iyang buotan nga mga putyukan ug nahibulong sa paagi nga ang liboan niini nagtinabangay paghimo sa nectar gikan sa mga bulak sa iyang peach ngadto sa tam-is nga dugos—usa sa labing makapahimsog nga pagkaon sa kinaiyahan. Gani, ang mga nutritionist nag-ingon kanato nga kini usa sa mga pagkaon nga anaa ang tanan nga sustansya—mga enzyme, bitamina, mineral, ug tubig—gikinahanglan sa pagpatunhay sa kinabuhi.

Ang akong amahan naningkamot nga iapil ko sa iyang trabaho sa mga balay sa putyukan, apan lipay kaayo ko nga pasagdan siya nga moatiman sa iyang mga putyukan. Hinoon, sukad niadtong mga adlawa, mas nakat-on ko bahin sa kinadak-ang balay sa putyukan—usa ka colony nga may 60,000 ka mga putyukan.

Ang mga putyukan ganahan nga maniba, motigum sa nectar, ug mohimong dugos sa nectar. Kini ang ilang talagsaong tinguha nga napatik sa ilang pagkanilalang sa atong Tiglalang. Gibana-bana nga aron makahimo og usa ka libra (0.45 kg) nga dugos, ang sagad nga gidaghanon sa 20,000 ngadto sa 60,000 ka putyukan kinahanglang makabisita sa minilyon ka mga bulak ug makalibut og kaduha sa kalibutan. Sa mubo niini nga kinabuhi sa pipila lang ka semana ngadto sa upat ka bulan, ang natampo nga dugos sa usa ka putyukan sa balay niini ikadose ra nga bahin sa kutsarita.

Bisan og daw walay pulos kon itandi sa kinatibuk-an, ang ikadose nga bahin sa kutsarita nga dugos sa matag putyukan importante sa kinabuhi sa putyukan. Ang mga putyukan nagsalig sa usag usa. Ang buhat nga bug-at ra kaayo sa pipila ka putyukan migaan kay ang tanang putyukan matinud-anong mihimo sa ilang bahin.

Ang balay sa putyukan nahimong importanting simbolo sa kasaysayan sa atong Simbahan. Atong nasayran sa Basahon ni Mormon nga ang mga Jaredite nagdala og mga dugos sa ilang pagbiyahe (tan-awa sa Ether 2:3) padulong sa Amerika liboan ka tuig na ang milabay. Si Brigham Young mipili sa balay sa putyukan isip simbolo sa pag-awhag ug pagdasig og nagkahiusang kusog nga kinahanglanon sa mga pioneer aron himoon ang disyertong yuta nga naglibut sa Great Salt Lake ngadto sa mabungahong walog nga aduna kita karon. Kita ang nakapahimulos sa ilang nagkahiusang panglantaw ug kakugi.

Ang simbolo nga balay sa putyukan makita sa sulod ug sa gawas sa daghan natong mga templo. Kining akong gibarugan hinimo sa kahoy nga walnut nga gitanom sa luyo sa balay ni Presidente Gordon B. Hinckley ug giadornohan og kinulit nga balay sa putyukan.

Tanan niining simbolo nagpakita og usa ka kamatuoran: ang importanting mga butang mahinabo ug ang bug-at mogaan tungod sa paningkamot sa daghang mga kamot nga “matinguhaon nga moapil diha sa usa ka maayo nga katuyoan” (D&P 58:27). Hunahunaa unsay mahimo sa minilyon ka mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa kalibutan kon kita molihok sama sa mga putyukan sa atong gi-focus, naghiusang pasalig ngadto sa mga pagtulun-an ni Ginoong Jesukristo.

Ang Manluluwas nagtudlo nga ang una ug dakong sugo mao:

“Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasingkasing, ug sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong salabutan. …

“Ug ang ikaduha sulosama ra, nga mao kini, Higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon.

“Niining duha ka mga sugo nagasukad ang tibuok nga kasugoan ug ang mga propeta” (Mateo 22:37, 39–40).

Ang pulong sa Manluluwas yano—apan ang kahulugan niini lawom ug importante kaayo. Kinahanglang higugmaon nato ang Dios ug magpakabana sa atong mga silingan sama sa atong kaugalingon. Hunahunaa unsay kaayohan nga atong mahimo sa kalibutan kon kitang tanan, magkahiusa isip sumusunod ni Kristo, matinguhaon ug daling motubag sa panginahanglan sa uban ug moserbisyo niadtong naglibut nato—atong mga pamilya, mga higala, mga silingan, isigkatawo.

Sama sa Sulat ni Santiago, ang pagserbisyo mao gayud ang kahulugan sa relihiyon nga putli (tan-awa sa Santiago 1:27).

Nakabasa kita bahin sa serbisyo nga nahatag sa mga miyembro sa Simbahan sa tibuok kalibutan ug ilabi na ang humanitarian service nga gihatag panahon sa krisis—sunog, baha, bagyo ug buhawi. Kining labing gikinahanglan ug gipasalamatan nga pagtubag sa emerhensya kinahanglan gayung magpadayon isip paagi sa pagtambayayong sa alantuson sa usag usa. Apan unsa man sa atong matag adlaw nga kinabuhi? Unsay natigum nga resulta sa ginagmay, nga buhat sa kalooy nga atong gihimo matag adlaw tungod sa atong kinasingkasing nga Kristohanong gugma alang sa uban? Dili madugay kini adunay makapausab nga epekto sa tanang anak sa atong Langitnong Amahan pinaagi sa paghatag sa Iyang gugma pinaagi nato. Ang atong gubot nga kalibutan nagkinahanglan niining gugma ni Kristo karon labaw pa kay sa kaniadto, ug mas kinahanglanon kini sa umaabut nga katuigan.

Kining yano, matag adlaw nga buhat sa pagserbisyo daw dili kaayo dako kon kini lang, apan kon sa tiningub mahisama kini sa ikadose nga bahin sa kutsarita nga dugos nga natampo sa usa ka putyukan sa balay niini. Adunay gahum sa atong gugma alang sa Dios ug sa iyang mga anak, ug kon kana nga gugma mapakita sa minilyon ka buhat sa Kristohanong kamabination, kini mopatam-is ug mosuporta sa kalibutan og makapatunhay sa kinabuhi nga nectar sa pagtuo, paglaum, ug gugmang putli.

Unsay kinahanglan nato aron mahimong sama sa maunungon nga mga putyukan ug himoon kanang kamaunungon nga bahin sa atong pagkatawo? Daghan nato ang kugihan nga motambong sa atong mga miting sa Simbahan. Naghimo kita sa atong mga calling ug ilabi na kon Dominggo. Angay gayud kanang dayegon. Apan ang atong hunahuna ug kasingkasing sama ba ka matinguhaon nga moapil sa maayo nga mga butang sa tibuok semana? Kita ba naghimo lang sa atong katungdanan, o tinuod kita nga nakabig sa ebanghelyo ni Jesukristo? Unsaon nato pagpatubo sa liso sa pagtuo nga giamumahan sa atong hunahuna ug lawom kining itanom sa himsog nga yuta sa atong mga kalag? Unsaon nato paghimo ang dakong kausaban sa kasingkasing nga giingon ni Alma nga mahinungdanon sa atong mahangturong kalipay ug kalinaw? (tan-awa sa Alma 5:12–21).

Hinumdumi, ang dugos nagbaton sa tanan nga sustansya nga gikinahanglan sa pagpatunhay sa mortal nga kinabuhi. Ug ang doktrina ug ebanghelyo ni Kristo lang ang paagi nga maangkon ang kinabuhing dayon. Gawas lamang kon ang atong pagpamatuod motubo ngadto sa espirituhanong pagsabut nga ang atong tinguha sa paghigugma ug pagserbisyo mahimong sama sa Manluluwas. Niini lamang, nga kita mahimong tinuoray nga nakabig nga mga disipulo ni Kristo nga gigamhan sa Espiritu aron sa pag-impluwensya sa atong isigkatawo.

Kon ang atong kasingkasing dili na mapahimutang sa mga butang niining kalibutan, dili na kita maninguha sa pasidungog sa mga tawo o magtinguha lang sa pagtagbaw sa atong garbo (tan-awa sa D&P 121:35–37). Apan, atong sundon ang Kristohanon nga mga kinaiya nga gitudlo ni Jesus:

  • Kita malumo ug maaghup ug mainantuson (tan-awa sa D&P 121:41).

  • Kita mabination, walay pagpakaaron-ingnon o pagpanglimbong (tan-awa sa D&P 121:42).

  • Mobati kita og gugmang putli ngadto sa tanan nga mga tawo (tan-awa sa D&P 121:45).

  • Ang atong hunahuna mahiyason (tan-awa sa D&P 121:45).

  • Kita wala nay tinguha sa paghimo og dautan (tan-awa sa Mosiah 5:2).

  • Ang Espiritu Santo mao ang atong kauban kanunay, ug ang mga doktrina sa priesthood modagayday sa atong mga kalag sama sa mga yamog gikan sa langit (tan-awa sa D&P 121:45–46).

Karon, mga kaigsoonan, wala ko nag-awhag og sobra nga panatismo sa relihiyon. Sukwahi hinoon niini! Nagsugyot lang ko nga batunan nato ang sunod nga lakang sa hingpit nga pagkakabig sa ebanghelyo ni Kristo pinaagi sa pagtuhop sa ebanghelyo sa atong kasingkasing ug kalag aron kita mobuhat ug magpuyo nga makanunayon—ug may kaligdong—sa atong giangkon nga gituohan.

Kining kaligdong mopayano sa atong kinabuhi ug mopalambo sa atong kasensitibo sa Espiritu ug sa panginahanglan sa uban. Magdala kini og kalipay sa atong kinabuhi ug kalinaw sa atong kalag—ang matang sa kalipay ug kalinaw nga moabut nato kon naghinulsol kita sa atong mga sala ug nagsunod sa Manluluwas pinaagi sa pagtuman sa Iyang mga sugo.

Unsaon nato paghimo niining kausaban? Unsaon nato nga kining gugma ni Kristo matisok sa atong kasingkasing? Adunay usa ka yanong buhat nga makahimo og kalainan sa matag miyembro sa Simbahan, lakip kaninyo mga batang lalaki ug mga babaye, mga batan-on, mga single adult, ug mga amahan ug mga inahan.

Kanang yanong buhat mao: Sa inyong pag-ampo sa buntag matag adlaw, pangayo sa Langitnong Amahan nga giyahan kamo nga makakita og oportunidad sa pagserbisyo sa usa sa Iyang bililhong mga anak. Dayon lakaw tibuok adlaw nga ang inyong kasingkasing puno sa pagtuo ug gugma, mangita og tawo nga katabangan. Pag-focus niini, sama sa pag-focus sa mga putyukan sa mga bulak diin mokuha og nectar ug pollen. Kon buhaton ninyo kini, ang inyong espirituhanong kasensitibo molambo ug makakita kamo og mga oportunidad sa pagserbisyo nga sa una wala ninyo masayri nga posible.

Si Presidente Thomas S. Monson nagtudlo nga sa daghang higayon ang Langitnong Amahan motubag sa pag-ampo sa tawo pinaagi nato—pinaagi sa atong mabinationg mga pulong ug buhat—pinaagi sa atong yanong serbisyo ug gugma.

Ug si Presidente Spencer W. Kimball miingon: “Ang Dios makakita kanato, ug iya kita nga pagabantayan. Apan sa kasagaran ipaagi niya kini sa uban aron iyang mahatag ang atong mga panginahanglan. Busa, importante kaayo nga moserbisyo kita sa usag usa” (Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Spencer W. Kimball [2006], 82).

Nasayud ko nga kon buhaton ninyo kini—sa balay, eskwelahan, trabahoan, ug simbahan—ang Espiritu mogiya ninyo, ug makaila kamo niadtong nanginahanglan og serbisyo nga kamo lang ang makahatag. Aghaton kamo sa Espiritu ug madasig sa pag-impluwensya sa kalibutan uban sa tiunay nga gugma ni Kristo ug sa Iyang ebanghelyo.

Ug hinumdumi, sama sa ikadose nga bahin sa kutsarita nga dugos nga natampo sa usa ka putyukan sa balay niini, kon atong hiusahon ang atong paningkamot sa liboan ug gani sa minilyon ka mainampoong paningkamot sa pagpakigbahin sa gugma sa Dios alang sa Iyang mga anak pinaagi sa Kristohanong pagserbisyo, paspas ang paglambo sa epekto sa kaayohan nga magdala sa Kahayag ni Kristo niining nagkangitngit nga kalibutan. Kon magkahiusa, magdala kita og gugma ug kalooy sa atong pamilya ug sa nag-inusara, sa kabus, sa nasubo, ug sa mga anak sa atong Langitnong Amahan nga nangita sa kamatuoran ug kalinaw.

Kini ang akong mapaubsanong pag-ampo, mga kaigsoonan, nga mangayo kita og inspirasyon sa atong pag-ampo matag adlaw nga makakita og tawo nga atong mahatagan og makahuluganong serbisyo, lakip ang serbisyo sa pagpakigbahin sa mga kamatuoran sa ebanghelyo ug atong mga pagpamatuod. Inighuman sa matag adlaw, makaingon kita og oo agig tubag sa pangutana: “May nahimo ba kong maayo sa kalibutan karon? May natabangan ba ko nga nanginahanglan?” (Hymns, no. 223).

Buhat kini sa Dios. Unta kita mohimo niini sa ingon ka matinud-anon sama sa gihimo sa maunungon nga mga putyukan, ako mapaubsanong nag-ampo sa pangalan ni Jesukristo, amen.