2010–2019
“Duol ngari Kanako, O Balay ni Israel”
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

“Duol ngari Kanako, O Balay ni Israel”

Samtang kita moduol sa atong Manluluwas, si Jesukristo, ug maglimpyo sa atong kasingkasing, mahimo kitang mga instrumento sa pagpatuman sa gamhanang saad sa Basahon ni Mormon.

Miboluntaryo kog serbisyo sa United States Marine Corps atol sa Gubat sa Vietnam. Sa akong pag-abut sa Quantico, Virginia, alang sa unang pagbansay, nagbarug ko atubangan sa akong katre sa among barracks uban sa 54 ka mga recruit sa Marine Corps. Nailhan nako ang akong instruktor sa drill sa dihang iyang gipatiran ang pultahan sa barracks ug misulod nga namalikas.

Human niining makahadlok nga pagpaila, misugod siya sa usa ka tumoy sa barracks ug gipangutana og tagsa-tagsa ang mga recruit. Walay gisal-angan, ang instruktor sa drill makabiaybiay gyud sa kada recruit, sa lanog nga bulgar nga pinulongan. Hangtud sa katapusan sa linya napasinggit niya ang kada marine sa tubag ingon sa gisugo: “Oo” o “Dili, Sarhentong Instruktor.” Dili kaayo makita kon unsa gyuy iyang gibuhat, tungod kay gipatindog kami nga ang among mga mata motan-aw nga diretso. Sa dihang turno na nako, akong namatikdan nga iyang gikuha ang akong bag ug giyabo ang mga sulod sa akong higdaanan sa akong luyo. Gitan-aw niya ang akong mga butang, gipunit ang usa ka butang, ug mibalik sa pag-atubang kanako. Nangandam ko sa iyang atake. Iyang gigunitan ang akong Basahon ni Mormon. Nagpaabut ko nga iya kong singgitan, hinoon, mipaduol siya nako ug mihunghong, “Mormon ka ba?”

Ingon sa gisugo, misinggit ako, “Oo, Sarhentong Instruktor.”

Nagpaabut ako sa pinakangil-ad. Hinoon, mihunong og kadiyot mipataas sa iyang kamot nga naggunit sa akong Basahon ni Mormon, ug sa hinay kaayo nga tingog, miingon siya, “Mituo ka ba niini nga libro?”

Pag-usab misinggit ako, “Oo, Sarhentong Instruktor.”

Niini nga punto nasiguro kong mobiay-biay siya nako mahitungod sa Basahon ni Mormon, apan nagbarug lamang siya nga hilum. Paglabay sa pipila ka gutlo mibalik siya sa akong higdaanan ug gihinay pagbutang ang akong Basahon ni Mormon. Unya mipadayon siyag lakaw lapas nako nga mipadayon sa pagbiay-biay ug pagyubit og ngil-ad nga pulong sa tanang nahibilin nga mga recruit.

Kanunay akong nahibulong nganong wala ako apila sa isug nga Marine Corps nga sarhento nianang adlawa. Apan ako mapasalamaton sa walay pag-ukon-ukon, “Oo, ako miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw” ug “Oo, ako nasayud nga ang Basahon ni Mormon tinuod.” Kini nga pagpamatuod usa ka mahal nga gasa nga gihatag ngari nako pinaagi sa Espiritu Santo uban sa tabang sa duha ka misyonaryo ug sa tigtambag sa korum sa mga pari.

Sa dihang ako nag-edad og 14 anyos, duha ka misyonaryo, si Lee Pearson ug Boyd Camphuysen, mitudlo sa akong pamilya sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo, ug ako gibunyagan. Duha ka tuig ang milabay, ang akong tigtambag sa korum sa mga priest, si Richard Boren, mihagit nako sa pagbasa sa Basahon ni Mormon. Gidawat ko kana nga hagit, ug gibasa nako ang dili mokubos sa 10 ka pahina niini kada gabii hangtud ako nahuman.

Sa titulo sa Basahon ni Mormon, akong nabasa nga kini “gisulat ngadto sa mga Lamanite, kinsa mao ang mga salin sa balay ni Israel; ug ingon man usab ngadto sa Judeo ug Hentil.” Diha sa pasiuna sa Basahon ni Mormon: Lain nga Tugon ni Jesukristo, kini nag-ingon nga ang mga Lamanite “mao ang [punoan] nga mga kagikanan sa mga American Indian.” Samtang nagbasa ako sa Basahon ni Mormon, para kanako mahitungod kini sa akong mga kagikanang mga American Indian. Naghisgot kini sa katawhan, kabahin niini ng gihulagway nga mga “Lamanite,” kinsa mibalhin gikan sa Jerusalem ngadto sa “yuta sa saad” (1 Nephi 2:20) mga 600 b.c. Asoy kini sa pagpakigsandurot sa Dios niining karaang mga lumulupyo nga nahimutang sa mga kontinente sa Amerika. Kini naglakip og asoy sa pagpangalagad ni Jesukristo diha kanila human sa Iyang Pagkabanhaw. Ang mga tudling sa Basahon ni Mormon nagsugyot nga sila tibulaagon sa tibuok mga kontinente sa Amerika ug sa mga isla sa kasikbit nga kadagatan (tan-awa sa Alma 63:9–10). Ang ilang mga propeta nanagna nga daghang mga pundok sa mga Hentil sa kadugayan moabut niini nga yuta sa saad, ug ang kasuko sa Dios maanaa diha sa mga Lamanite, ug sila pagakatagon, pagasilotan ug hapit pagalaglagon (tan-awa sa 1 Nephi 13:10–14).

Ang amahan sa akong lolo si Echo Hawk, usa ka Pawnee nga Indian, natawo tunga-tunga sa mga 1800 sa unsay gitawag karon og Nebraska. Sa 19 anyos na ang iyang edad, ang mga katawhang Pawnee gipugos sa pagpabiya sa ilang 23-million acre (9.3 million ha) nga yutang natawhan aron sa pagpahiluna sa mga pumupuyo. Niadtong 1874 ang mga katawhang Pawnee gipalakaw og gatusan ka mga milya sa habagatan sa usa ka gilaing gamay nga yuta nga nahimutang sa Oklahoma Indian nga Teritoryo. Ang populasyon sa mga katawhang Pawnee mius-os gikan sa labaw sa 12,000 ngadto sa minos pa sa 700 human sa ilang pag-abut sa Oklahoma. Ang mga Pawnee, sama sa ubang mga tribo, nakatag, nasilutan, ug hapit mahurot.

Ang Basahon ni Mormon adunay linain nga mensahe sa mga kaliwat sa mga Lamanite, usa ka salin sa balay ni Israel. Gipahayag ni Nephi kini nga mensahe samtang naghubad sa panan-awon sa iyang amahan kalabut niining ulahing mga adlaw. “Ug niana nga adlaw ang salin sa atong binhi masayud nga sila mga sakop sa balay ni Israel, ug nga sila mao ang mga katawhan sa pakigsaad sa Ginoo, ug unya sila masayud ug moabut sa kasayuran sa ilang mga katigulangan, ug usab sa kasayuran sa ebanghelyo sa ilang Manunubos, diin gipangalagad ngadto sa ilang mga amahan pinaagi kaniya; busa sila moabut sa kasayuran sa ilang Manunubos ug sa mga katuyoan sa iyang doktrina, nga sila masayud unsaon pagdangop ngadto kaniya ug maluwas” (1 Nephi 15:14).

Ang Basahon ni Mormon usa ka sagrado nga kasulatan. Kini naglangkob sa kahingpitan sa mahangturong ebanghelyo. Si Propeta Joseph Smith misulat nga ang “Basahon ni Mormon [mao] ang labing tukma sa bisan hain nga basahon dinhi sa yuta, ug ang sukaranan sa atong tinuohan, ug ang tawo labi nga maduol sa Dios pinaagi sa pagsunod sa iyang mga lagda, kay sa bisan hain nga basahon” (Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Joseph Smith [2007], 64). Sa ingon, kini adunay mensahe alang sa tanang mga tawo sa kalibutan.

Isip 17 anyos nga batang lalaki nga nagbasa sa Basahon ni Mormon sa unang higayon, akong gipunting ang saad diha sa Moroni: “Ug kon kamo makadawat niini nga mga butang, ako moawhag kaninyo nga kamo mangutana sa Dios, ang Amahan sa Kahangturan, sa ngalan ni Kristo, kon kini nga mga butang dili ba tinuod; ug kon kamo mangutana sa kinasingkasing, uban sa tinuod nga katuyoan, nga may hugot nga pagtuo kang Kristo, siya mopakita sa kamatuoran niini nganha kaninyo, pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo.” (Moroni 10:4).

Samtang nagluhod ako diha sa pag-ampo, nakadawat ako og gamhanang espirituhanon nga saksi nga ang Basahon ni Mormon tinuod. Kana nga saksi nagtabang kanako sa pagplano sa akong mga desisyon sa kinabuhi.

Nag-awhag ako sa tanang katawhan sa pagbasa sa Basahon ni Mormon Lain nga Tugon ni Jesukristo.

Ako naghangyo sa salin sa balay ni Israel, ang mga kaliwat sa katawhan sa Basahon ni Mormon, bisan asa kamo, sa pagbasa ug pagbasa og usab sa Basahon ni Mormon. Pagkat-on sa mga saad nga anaa sa Basahon ni Mormon. Pagsunod sa mga pagtulun-an ug ehemplo ni Jesukristo. Paghimo ug pagtuman sa mga pakigsaad uban sa Ginoo. Pagtinguha ug pagsunod sa giya sa Balaang Espiritu.

Tapuson nako uban sa mga pulong nga gipamulong ni Amaleki, laing propeta sa Basahon ni Mormon: “Ug karon, akong hinigugma nga mga kaigsoonan, ako manghinaut nga kamo kinahanglang moduol ngadto kang Kristo, kinsa mao ang Usa nga Balaan sa Israel, ug moambit sa iyang kaluwasan, ug sa gahum sa iyang katubsanan. Oo, duol ngadto Kaniya, ug ihalad ang inyong tibuok nga mga kalag ingon nga usa ka paghalad ngadto kaniya, ug pagpadayon diha sa pagpuasa ug pag-ampo, ug paglahutay hangtud sa katapusan; ug ingon nga ang Ginoo buhi kamo maluwas” (Omni 1:26).

Samtang kita moduol sa atong Manluluwas, si Jesukristo, ug maglimpyo sa atong kasingkasing, mahimo kitang mga instrumento sa pagpatuman sa gamhanang saad sa Basahon ni Mormon. Niini ako mopamatuod diha sa sagradong pangalan ni Jesukristo, amen.