2010–2019
Ang Tig-amuma
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Tig-amuma

Pagalig-unon kamo ug gani dinasig nga mahibalo sa mga limitasyon ug kinutuban sa inyong abilidad sa pagserbisyo.

Mapasalamaton akong gikauban ninyo karon gabhiona. Ang kababayen-an sa atong Simbahan nagpadayon sa pagkahimong kapunongan sa mga sister nga gihulagway sa inahan ni Propeta Joseph Smith, si Lucy Mack Smith, ingon niini: “Kinahanglan nga atong ampingan ang usag usa, bantayan ang usag usa, hupayon ang usag usa ug mag-angkon og panudlo, aron kitang tanan makaadto sa langit.”1

Adunay tulo ka bahin niana nga paghulagway sa mga kwalipikasyon nga ikaapil nianang matang sa kalipay uban sa Dios. Usa mao ang pag-amumahay. Ang lain mao ang pagtinudloay ug magpatudlo. Ug ang ikatulo mao ang pagpakig-uyon sa Dios.

Ang akong tuyo karong gabhiona mao ang pagpabati kaninyo sa pagdayeg ug pagpasalamat sa Dios alang sa inyong nahimo na sa pagtinabangay aron makab-ot kanang dakong tumong. Ug, ang ikaduha, mao ang paghulagway sa pipila nga umaabut pa sa hiniusa ninyong pagserbisyo.

Sama sa mga sister sa unang panahon, kamo misanong sa tawag sa Ginoo sa paghupay sa uban. Niadtong 1856, si propeta Brigham Young mihangyo sa mga Santos sa pagtabang sa handcart nga mga pioneer nga natanggong sa snow sa bukid. Gisulti niya ang panginahanglan niana nga panahon ngadto sa mga miyembro atol sa kinatibuk-ang komperensya: “Ang inyong tinuohan, relihiyon, ug giangkon nga relihiyon, dili gayud makaluwas og usa ka kalag ninyo ngadto sa celestial nga gingharian sa atong Dios, gawas kon mobuhat kamo sa ingon nga mga baruganan nga gitudlo nako ninyo karon. Lakaw ug dad-a dinhi kadtong mga tawhana karon nga anaa sa kapatagan, ug tinud-a sa pag-atiman kadtong mga butang nga gitawag nato og temporal … kondili ang inyong pagtuo makawang lang.”2

Ang kababayen-an sa Utah ginatos nga miresponde. Diha sa ilang kakabus gipuno nila ang mga karwahe sa bisan unsay ilang ikahatag ug sa tanan nga ilang mapangayo gikan sa uban sa paghupay niadtong mga nag-antus. Usa sa maisug nga sister mirekord, “Wala pa gayud ako mobati og labaw nga katagbawan ug, tingali moingon ako nga, kahimuot sa bisan unsang paghago nga akong nabuhat sukad sa akong kinabuhi, sa ingon ka hiniusa nga pagbati nga mipatigbabaw.”3

Sa nahuman ang pagluwas ug natunaw ang snow, girekord nianang sama nga sister ang pangutana sa matinud-anon niyang kasingkasing: “Unsa ang sunod buhaton alang sa andam nga mga kamot?”4

Sa atong panahon, mga pundok sa maisug nga mga sister sa tibuok kalibutan mipakita sa ilang hugot nga pagtuo ngadto sa buhat diha sa gatusan nga mga dapit. Ug gipangamuyo sa ilang mga kasingkasing ug mga pag-ampo ang samang pangutana kabahin sa kaugmaon sa ilang mga kinabuhi sa panerbisyo.

Matag usa kaninyo anaa sa lahing dapit sa inyong panaw ngadto sa kinabuhing dayon. Ang uban may mga tuig sa kasinatian, ug ang uban bag-o pa sa mortal nga pagkadisipulo. Matag usa lahi sa iyang personal nga kasaysayan ug sa iyang mga hagit. Apan tanan kamo managsoon ug pinanggang anak nga mga babaye sa Langitnong Amahan, nga nakaila ug nagbantay matag usa kaninyo.

Unsa ang maayo kaayo ninyong nabuhat mao ang pagmahal, pagbantay, ug paghupay sa usag usa. Saksi ako nianang tulo ka milagro pila lamang ka adlaw ang milabay sa inyong pagserbisyo sa usa ka sister. Isip iyang amahan, nagpasalamat ako kaninyo ug buot kong magpasalamat sa Dios, kinsa migiya sa usa ka visiting teacher.

Ang among anak nga si Elizabeth, kinsa nagpuyo sa laing estado ug lahi’g oras kanamo, diha sa iyang balay uban sa tres anyos niyang anak. Primerong semana pa sa kindergarten ang usa niya ka anak. Unom ka bulang mabdos si Elizabeth, nagpaabut sa ikatulo niyang anak, nga giingon sa mga doktor nga babaye na usab kini. Ang iyang bana, si Joshua, tua pa sa trabaho.

Sa diha nga gipangagian na siya og dugo ug nag-anam ka kusog, gitawagan niya ang iyang bana sa telepono. Giingnan siya sa iyang bana sa pagpatawag og ambulansya ug nga magkita sila sa ospital, nga may 20 ka minutos gikan sa iyang panimalay. Sa wala pa siya makatawag, nadungog niya ang tuktok sa atubangang pultahan.

Diha sa pultahan nahibulong siyang nakakita sa iyang kompanyon sa Relief Society visiting teaching. Wala silay sabut nianang buntaga. Gibati sa iyang kompanyon nga kinahanglan siyang moadto sa pagpakigkita kaniya.

Gitabangan niyag pasakay si Elizabeth sa sakyanan. Miabut sila sa ospital mga minutos sa wala pa moabut si Joshua gikan sa iyang trabaho. Mihukom ang mga doktor sa walay 20 minutos nga i-cesarian aron maluwas si Elizabeth ug ang iyang bata. Dayon gamay kaayong bata nga babaye ang nahimugso sa kalibutan, kusog ang hilak, kulang pa og 15 ka semana. Usa ka libra, onse ka ounce (765 ka gramo) ang timbang. Apan buhi siya, ug ingon man si Elizabeth.

Ang mga pulong ni Lucy Mack Smith natuman nianang adlawa. Usa ka matinud-anong sakop sa Relief Society, giaghat sa Espiritu Santo, mibantay, mipangga, ug mihupay sa iyang igsoong babaye sa gingharian sa Dios. Siya ug ang napulo ka liboan pang uban kinsa mihatag sa samang dinasig nga serbisyo sulod sa mga henerasyon wala lamang makaangkon sa pasalamat niadtong ilang gitabangan ug sa ilang mga minahal apan sa Ginoo usab.

Hinumdumi ang Iyang mga pulong sa pagpasalamat ngadto niadto kinsa wala kaayo mapasidunggi sa kalibutan sa ilang kamabination: “Ug kanila motubag ang Hari nga magaingon, Sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo, Nga maingon nga gibuhat ninyo kini ngadto sa usa sa mga labing gagmay niining akong mga igsoon, gibuhat ninyo usab kini kanako.”5

Apan ang milagro sa usa ka sister sa Relief Society nga miabut sa tukmang oras gipilo-pilo pinaagi sa gahum sa hiniusang kapunongan sa mga sister. Ania ang usa ka bahin lamang sa gipadalang mensahe sa bishop ni Elizabeth nga gipadala ngadto ni Elizabeth ug ngadto ni Joshua didto sa ospital mga oras human matawo ang bata: “Ang presidente sa Relief Society maayong midumala sa tanan. Naghimo na kami og plano sa umaabut nga mobantay sa inyong anak nga mga babaye diha sa balay aron si Elizabeth makabalik-balik sa ospital samtang ang gamatoy nga wala pay ngalan nga bata nagpabilin pa didto. Nahimo namo kini kaniadto, sa taas nga panahon, ug ang [atong] mga tawo nagpahimulos niini.

Ang bishop mipadayon sa pag-ingon, nagsulti alang sa iyang kaugalingon ug sa ward: “Nangadto man gani mi sa ospital ug nakig-uban sa mga bata sa playroom kon ang mga mama dili mobilin nila sa ubang dapit.”

Ug dayon: “Dili namo buhaton ang plano kon walay koordinasyon ug panag-uyon gikan kaninyo, dayag lang. Gusto lamang pahibaloon kamo sa dili pagkaguol mahitungod sa mga butang nga among mahimo.”

Unsay ilang gihimo alang sa akong anak nakapahimo niya nga makabaton sa iyang unang bililhon nga panahon, sa dihang nasapwang niya sa unang higayon, ang iyang gamatoy nga anak nga babaye.

Ug gitapos sa bishop ang iyang mensahe ngadto kang Joshua ug Elizabeth sa usa ka gipadala sa mga sister ngadto sa tibuok kalibutan gumikan sa ilang pasalig sa pagserbisyo sa uban alang sa Agalon: “Hupti ang pagtuo.”

Uban sa mga kalainan sa personal nga mga kahimtang ug nangaging mga kasinatian, makasulti ako kaninyo og usa ka butang ko unsay nagpaabut kaninyo. Samtang kamo naghupot sa pagtuo, inyong mamatngunan sa inyong kaugalingon nga gidapit sa Ginoo kanunay sa pagserbisyo og tawo nga nanginahanglan sa panahon nga kini ingon og malisud. Tingali dili ni makalipay tan-awon ug gani tingali imposible nga buhat. Kon ang tawag moabut, kini ingon og wala ka kinahanglana o nga lain nga tawo ang dali nga makahatag sa tabang.

Hinumdumi nga kon itugot sa Ginoo nga kita makasugat og tawo nga anaa sa pag-antus, atong pasidunggan ang maayong Samarianhon alang sa unsay wala niya buhata sama sa unsay iyang gibuhat. Wala siya motipas sa pikas dalan bisan og ang naangol nga tigbiyahe usa ka estranghero ug tingali usa ka kaaway. Gibuhat niya unsa ang iyang mahimo ug naghimo og piho nga plano alang sa uban sa paghimo og mas daghan pa. Gihimo niya kadto kay nasabtan niya nga ang pagtabang magkinahanglan pa og labaw kay sa mahimo sa usa ka tawo.

Ang mga leksyon niana nga istorya makagiya kaninyo sa bisan unsay umaabut. Kadtong samang mga leksyon nga diha sa inyong kaugalingong pagkabata ug sa bag-ong mga kasinatian.

Bisag kausa, ug tingali kanunay, nasurprisa kamo sa dihang kamo nakasugat og tawo nga nagkinahanglan og pag-amuma. Tingali usa ka ginikanan, apohan, igsoon nga babaye, o usa ka bata, nga nag-antus sa sakit o kakulangan. Ang inyong mga pagbati sa kalooy mopatigbabaw sa inyong tawhanong tinguha sa usa ka kinabuhi nga walay trahedya. Busa misugod kamo sa pagtanyag og tabang.

Sama sa istorya sa kasulatan sa maayong Samarianhon, kini ingon og ang gikinahanglang tabang nahimong usa ka dugay nga pag-amuma kay sa inyong mahimo nga mag-inusara Kinahanglan nga ibalhin sa Samarianhon ang pag-amuma ngadto sa tigbalantay sa balay. Ang plano sa Ginoo sa pagtabang sa uban nga nanginahanglan naghatag og kaubanan.

Ang mga bishop kanunay nagdapit sa sakop sa pamilya sa pagtinabangay kon may welfare nga panginahanglan. May daghang rason alang niana nga buhat. Una sa tanan mao ang paghatag ngadto sa mas daghang tawo sa panalangin sa nagkadakong gugma nga moabut gumikan sa pagserbisyo sa usag-usa.

Nakita na ninyo ug nabati kana nga panalangin. Kon nakaamuma kamo og tawo bisan sa mubong panahon gibati ninyo ang gugma alang niana nga tawo nga inyong giserbisyohan. Samtang ang paghatag sa gikinahanglang pag-amuma nagkadugay, ang mga pagbati sa gugma milambo.

Tungod kay kita mortal, kana nga naglambo nga gugma mahimong mahunong pinaagi sa nasagmuyong mga pagbati ug kakapoy. Kana mao ang lain nga rason ngano nga ang Ginoo naghatag kanato og tabang sa uban diha sa atong pagserbisyo ngadto sa nanginahanglan. Mao nga gimugna sa Ginoo ang kapunongan sa mga tig-amuma.

Pipila ka semanang milabay diha ako samtang usa ka batan-ong babaye mibarug aron i-sustain diha sa sakrament miting isip usa ka assistant coordinator sa visiting teaching, usa ka katungdanan nga ako wala mahibalo nga anaa. Ambot kaha kon nahibalo ba siya unsa nga pasidungog ang gihatag sa Ginoo kaniya. Tungod sa nagperwisyo nga bata, kinahanglan siyang mobiya sa miting sa wala pa ako makasulti kaniya unsa nga gugma ug pasalamat sa Ginoo kaniya alang sa iyang tabang sa pagpahiluna sa mga paningkamot sa Iyang mga disipulo.

Ang pag-amuma niadtong nanginahanglan nagkinahanglan og kaubanan, mapinanggaon, ug naghiusang kapunongan. Mao kana ang gihimo sa Ginoo diha kaninyo. Gimahal Niya kamo sa bisan unsa nga bahin sa inyong tahas.

Usa ka ebidensya sa Iyang pagpasalamat mao nga ang Dios nagtugot kaninyo nga mobati og naglambo nga gugma alang niadtong inyong gitabangan. Rason kana nganong mobakho kamo sa kamatayon sa tawo nga inyong naserbisyohan sulod sa dugay nga panahon. Ang pagkawala sa higayon nga makaamuma kanila makapabati gani og mas labaw pa nga pagkawala kay sa temporaryong panagbulag. Nadunggan ko ang usa ka babaye—kinsa akong nakaila sa dugay na nga panahon—bag-ohay, sa semana nga ang iyang bana namatay, nagpamatuod sa pasalamat alang sa higayon sa pagserbisyo kaniya hangtud gayud sa katapusan sa iyang kinabuhi. Dili makita ang iyang mga luha apan ang iyang malipayong pahiyom makita.

Bisan og ang dugay ug mahigugmaong pagserbisyo ngadto sa mga tawo gantihan og maayo, makita ninyo nga adunay pisikal, emosyonal, ug pinansyal nga mga limitasyon sa unsay posible. Ang tawo nga nag-amuma og dugay mahimo nga mao na sab ang nagkinahanglan og amuma.

Ang Ginoo, kinsa mao ang Agalong tig-amuma sa mga tawo nga nanginahanglan, mihatag og makadasig nga tambag ngadto sa gikapoy nga mga tig-amuma niini nga mga pulong nga gipamulong ni Haring Benjamin ug narekord diha sa Basahon ni Mormon: “Alang sa katuyoan sa pagbaton sa usa ka kapasayloan sa inyong mga sala …, Ako manghinaut nga kamo kinahanglan mohatag sa inyong kabtangan ngadto sa mga kabus, matag tawo sumala sa unsa ang anaa kaniya, ingon sa pagpakaon sa gigutom, pagsinina sa hubo, pagduaw sa mga masakiton ug pag-alagad sa ilang kahupayan, sa espirituhanon ug lawasnon, sumala sa ilang mga panginahanglan.”6

Apan nagpadayon Siya sa pagpasidaan kaninyo kinsa tingali mapakyas sa pagpakita sa ebedinsya nga kamo nagtrabaho sa dugay ug taas nga panahon diha sa inyong mahigugmaong serbisyo: “Ug tan-awa ang tanan niini nga mga butang mahimo diha sa kaalam ug kahusay; kay kini dili panginahanglan nga ang usa ka tawo [o bisan kinsa nga tig-amuma] kinahanglang modagan nga labaw pa kay sa iyang kusog. Ug usab, kini angay nga siya kinahanglan magkugi, nga sa ingon niana siya mahimong makadaug sa ganti; busa, ang tanan nga mga butang kinahanglan gayud nga mabuhat diha sa kahusay.” 7

Lisud gamiton kana nga tambag kon ang pagpili ingon og nakigbalanse sa inyong tinguha sa paghimo sa tanan nga inyong mahimo sa pagtabang sa uban ngadto sa kaalam nga magmainampingon sa pagkab-ot sa inyong kaugalingong mga panginahanglan sa pagpabilin sa inyong kadasig sa pagserbisyo. Tingali nakakita kamo sa uban nga naglisud niana nga mga pagpili. Usa ka pananglitan mao ang pagpili sa pag-amuma sa usa ka tawo nga hapit na mamatay diha sa panimalay o sa amumahan nga dapit nga kamo hapit na sad maluya.

Unsa ang inyong nahibaloan sa plano sa kaluwasan maoy magiya kaninyo sa ingon nga makaguol kaayo nga mga pagpili. Usa kana sa mga rason nganong si Lucy Mack Smith maalamong miingon nga ang mga sister kinahanglan nga “modawat og panudlo.”

Makamugna kini og siguradong lig-on nga pagtuo sa katuyoan sa Ginoo alang sa matag anak sa Dios sa malisud nga mortal nga kinabuhi. Gitudlo niya ang labing importante sa plano sa kaluwasan ngadto ni Propeta Joseph niini nga paagi samtang nakigbisog siya sa pagsabut sa iyang ingon og walay katapusan nga mga pagsulay: “Ug unya, kon ikaw molahutay pag-ayo, ang Dios mobayaw kanimo sa kahitas-an.”8

Ang atong pagpili nga labing makatabang og usa ka tawo diha sa mapait nga mga pagsulay dayon mahimong, “Unsa nga paagi kinahanglan akong sundon nga labing motabang sa tawo nga akong gihigugma sa ‘paglahutay og maayo’?”Anaa kanato ang paghimo nga may purohan siya nga makagamit sa iyang hugot nga pagtuo kang Kristo, makabaton og paglaum sa kinabuhing dayon, ug makabansay og gugmang putli, ang tiunay nga gugma ni Kristo, hangtud sa katapusan sa iyang kinabuhi.

Nakakita ako og mga sister sa simbahan nga nagpunting diha sa Manluluwas ug sa Iyang katuyoan. Hunahunaa ang mga panahon nga kamo nakasulod sa kwarto diin ang Relief Society o ang Primary o ang Young Women nagpundok.

Ang litrato sa Manluluwas o ang Iyang mga pulong tingali dili klaro, apan kamo nahibalo nga ang pagpamatuod sa reyalidad ug ang bili sa iyang Pag-ula nabati nianang orasa. Tingali walay litrato sa balaang templo o sa pulong nga “Mga Pamilya Magkauban sa Hangtud,” apan makakita kamo sa paglaum diha sa mga pahiyum sa mga sister ug sa ilang mga anak.

Ug nakita ninyo, sama kanako, ang maalamong visiting teacher nga naglig-on sa pagsalig sa naningkamot nga sister nga ang iyang serbisyo ngadto sa lain, bisan siya napakyas, gikinahanglan ug bililhon. Ang maalamong mga presidente sa Relief Society mangita og mga paagi nga kadtong nagkinahanglan og amuma motabang sa pag-amuma sa uban. Naghimo sila og mga oportunidad alang sa mga sister sa maayong paglahutay sa mga pagsulay samtang nag-amumahay sila diha sa tiunay nga gugma ni Kristo. Kana mahimong naglakip sa mabinationg paghangyo sa gikapoy nga tig-amuma sa pagpahulay ug sa pagdawat sa tabang sa uban.

Gihimong posible kana sa mga sister pinaagi sa dili dayon paghukom niadtong anaa sa mga pagsulay. Kadaghanan sa mga tawo nga nagpas-an og bug-at nga problema magsugod sa pagduda sa ilang mga kaugalingon ug sa ilang kaugalingong katakus. Mapagaan nato ang ilang mga problema samtang kita nagpailub sa ilang mga kahuyang ug naglipay sa bisan unsang kaayo nga atong makita diha kanila. Gihimo kana sa Ginoo. Ug makasunod kita sa Iyang ehemplo—Siya ang labing maayo nga tig-amuma sa tanan.

Sagad kitang mamulong sa kalig-on sa sirkulo sa mga sister diha Simbahan ni Jesukristo. Kinahanglan gayud nga atong kat-unan ang pag-ila nga ang Manluluwas kanunay nga anaa sa sirkulo kon atong dapiton Siya.

Magkadaghan, atong makita ang anak nga mga babaye sa Dios nga nagdapit og mga sister ngadto sa ilang sirkulo. Samtang ang mga sister moadto sa miting ug mangita og lingkuranan, madungog nila ang lumong mga pulong, “Palihug magtapad ta.”

Mabati nato kanang mga pulonga nianang umaabut nga adlaw nga nakita ni Lucy Mack Smith nga ang mga sister “magkauban og lingkod didto sa langit.” Dili nato maandam kanang adlawa sa usa ka higayon. Mogahin kini og mga adlaw ug katuigan sa pag-amumahay ug pagdala sa mga pulong sa kinabuhing dayon sa kinailadman sa atong mga kasingkasing.

Ang akong pag-ampo mao nga daghan kanato mag-uban sa mahimayaong kaugmaon nga nagpaabut kanato. Mopamatuod ako kaninyo nga ang inyong paglaum nianang adlawa mahatagan og katarungan. Ang Ginoong Jesukristo pinaagi sa Iyang mahangturong Pag-ula naghimo niining posible alang sa matag usa kaninyo. Ang Langitnong Amahan naminaw ug motubag sa inyong mga pag-ampo diha sa hugot nga pagtuo alang sa paggiya ug alang sa tabang nga makalahutay sa inyong serbisyo alang Kaniya.

Ang Espiritu Santo gipadala nganha kaninyo ug ngadto sa inyong giamumahan. Pagalig-unon kamo ug gani dinasig nga mahibalo sa mga limitasyon ug kinutuban sa inyong abilidad sa pagserbisyo. Ang Espiritu mohupay kaninyo kon kamo maghunahuna, “Igo ba ang akong nahimo?”

Ako nagpamatuod nga ang Ginoo magauban kaninyo ug nga ang inyong dalan pagaandamon ug pagatiman-an Kaniya diha sa inyong pagserbisyo ngadto sa Iyang gihigugma diha sa ilang mga panginahanglan ug mga pagsulay. Sa sagradong pangalan ni Jesukristo, amen.