2010–2019
Ang Hugot nga Pagtuo sa Pag-ula ni Jesukristo Nahisulat ba sa Atong mga Kasingkasing?
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Hugot nga Pagtuo sa Pag-ula ni Jesukristo Nahisulat ba sa Atong mga Kasingkasing?

Ang paghimo, pagsunod, ug paglipay diha sa atong mga pakigsaad mao ang mahimong ebidensya nga ang Pag-ula ni Jesukristo sa tinuod nahisulat sa atong mga kasingkasing.

Minahal kong mga sister, diha kamo sa akong hunahuna sa daghang mga bulan samtang ako namalandong niining mahagitong responsibilidad. Bisan tuod og ako dili sarang niini nga responsibilidad nga ania kanako, nasayud ako nga ang tawag gikan sa Ginoo pinaagi sa Iyang pinili nga propeta, ug sa karon, igo na kana. Ang mga kasulatan nagtudlo nga “bisan pinaagi sa tingog [sa Ginoo] o pinaagi sa tingog sa [Iyang] mga sulugoon, kini managsama ra.”1

Usa sa labing mahal nga mga gasa nga kauban niini nga calling mao ang kasigurohan nga ang Langitnong Amahan nahigugma sa tanan Niyang anak nga mga babaye. Nabati ko ang Iyang paghigugma alang kanato!

Sama kaninyo, gihigugma ko ang mga kasulatan! Diha sa basahon ni Jeremias atong makita ang usa ka kasulatan nga duol kaayo sa akong kasingkasing. Nagpuyo si Jeremias sa malisud nga panahon ug dapit, apan ang Ginoo mitugot kaniya nga “makapanglantaw sa “usa ka higayon sa paglaum sa panahon sa ulahing mga adlaw nga pagpundok sa Israel”2—atong panahon. Nanagna si Jeremias:

“Tapos niadtong mga adlawa, nagaingon ang Ginoo, ibutang ko ang akong kasugoan sa ilang sulod nga mga bahin, ug diha sa ilang mga kasingkasing; kini isulat ko, ug ako mahimong ilang Dios, ug sila mahimong akong katawhan. …

“… Silang tanan managpakaila kanako, gikan sa labing gamay kanila ngadto sa labing dako kanila, miingon ang Ginoo: kay pasayloon ko ang ilang kasal-anan ug dili na gayud hinumduman ko ang ilang sala.” 3

Kita ang katawhan nga nakita ni Jeremias. Nadapit ba nato ang Ginoo sa pagsulat sa balaod, o doktrina, diha sa atong mga kasingkasing? Nagtuo ba kita nga ang pagpasaylo nga anaa pinaagi sa Pag-ula nga gipasabut ni Jeremias magamit nato sa personal?

Pila ka tuig ang milabay si Elder Jeffrey R. Holland mipakigbahin sa iyang mga pagbati mahitungod sa migamot nga hugot nga pagtuo sa mga pioneer kinsa mipadayon padulong sa Walog sa Salt Lake bisan human sa mga kamatayon sa ilang mga anak. Miingon siya, “Wala nila kana buhata alang sa usa ka programa, wala nila kini buhata alang sa sosyal nga kalihokan, gibuhat nila kini tungod kay ang hugot nga pagtuo sa ebanghelyo ni Jesukristo anaa sa ilang kalag, diha kini sa uyok sa ilang mga bukog.”

Mipahayag siya, uban sa malumo nga pagbati:

“Mao lamang kadto ang bugtong paagi nga malubong niadtong mga inahan [ilang mga bata] sa usa ka sudlanan sa pan ug mopadayon, ug moingon, ‘Ang gisaad nga yuta atua didto. Makahimo kita niini paingon sa walog.’

Sila makasulti tungod sa mga pakigsaad ug doktrina ug hugot nga pagtuo ug pagpadayag ug espiritu.”

Gitapos niya uban niining makahinuklog nga mga pulong: “Kon ato kanang huptan sa atong mga pamilya ug sa Simbahan, tingali daghan sa uban pang mga butang magsugod sa pagkahitabo sa ilang mga kaugalingon. Tingali daghan sa uban pang mga butang ang mohunong sa pagkaimportante ngari kanato. Kadtong mga karomata dili kaayo masudlan og daghan. Sama lamang nga ang atong mga katigulangan mipili unsay ilang gidala, tingali ang ika-21 nga siglo modasig kanato sa paghukom, ‘Unsay atong makarga niini nga karomata?’ Mao kini ang sulod sa atong kalag; mao kini ang butang nga anaa sa uyok sa atong mga bukog.”4 O, sa lain nga pagkasulti, mao kini ang unsay nahisulat sa atong mga kasingkasing!

Isip bag-ong kapangulohan sa Relief Society, nangamuyo kami sa kinasingkasing sa Ginoo aron mahibalo unsa nga importanting mga butang Iyang ipakarga kanamo sa handcart sa Relief Society aron mapadayon sa paglihok ang Iyang buluhaton. Among gibati nga buot sa Langitnong Amahan nga unahon namo pagtabang ang Iyang minahal nga anak nga mga babaye nga makasabut sa doktrina sa Pag-ula ni Jesukristo. Sa pagbuhat namo niini, nahibalo kami nga ang atong hugot nga pagtuo motubo, ingon man ang atong tinguha sa pagpuyo nga matarung. Ikaduha, sa among paghunahuna sa dakong panginahanglan sa paglig-on sa mga pamilya ug mga panimalay, among gibati nga buot sa Ginoo nga awhagon namo ang Iyang minahal nga anak nga mga babaye nga huptan nga malipayon ang ilang mga pakigsaad. Kon sundon ang mga pakigsaad, ang mga pamilya malig-on. Sa katapusan, among gibati nga Siya gusto nga kita makighiusa sa ubang mga auxiliary ug sa atong mga lider sa priesthood, maningkamot sa pagpangita ug pagtabang niadtong nanginahanglang mouswag subay sa dalan. Among hugot nga pag-ampo nga ang matag usa kanato moabli sa atong mga kasingkasing ug tugutan ang Ginoo sa pagkulit diha niini sa mga doktrina sa Pag-ula, mga pakigsaad, ug panaghiusa.

Unsaon nato pagpalig-on sa mga pamilya o pagtabang sa uban kon dili nato unahon pagbutang sa atong mga kasingkasing ang lawom ug masulundong hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo ug sa Iyang mahangturong Pag-ula? Karong gabhiona buot kong makigbahin og tulo ka mga baruganan sa Pag-ula nga, kon isulat sa atong mga kasingkasing, modugang sa atong hugot nga pagtuo ni Jesukristo. Kini akong paglaum nga ang pagsabut niini nga mga baruganan mopanalangin sa kada usa kanato, bisan kita bag-o sa Simbahan o tibuok kinabuhi nga mga miyembro.

Baruganan 1: “Ang tanan nga dili makiangayon kabahin sa kinabuhi mahimong mapatarungon pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo.”5

Kami, uban kaninyo, magpamatuod sa Pag-ula sa atong Manluluwas, si Jesukristo. Ang among mga pagpamatuod, sama sa inyo, nahisulat sa among mga kasingkasing samtang among giatubang ang bug-at nga mga hagit ug mga kalisdanan. Ang walay pagsabut sa hingpit nga plano sa kalipay sa Langitnong Amahan ug sa Pag-ula sa Manluluwas isip ang labing importanting bahin niana nga plano, kini nga mga hagit ingon og dili makiangayon. Kitang tanan nagsawo sa mga pagsulay sa kinabuhi. Apan sa matinud-anong mga kasingkasing nahisulat, “Ang tanan nga dili makiangayon kabahin sa kinabuhi mahimong mapatarungon pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo.”

Nganong gitugutan sa Ginoo ang pag-antus ug kalisdanan nga moabut kanato niini nga kinabuhi? Sa yanong pagkasulti, kabahin kini sa plano alang sa atong pagtubo ug pag-uswag! Kita “misinggit sa kalipay”6 sa dihang nahibaloan nato nga kita adunay oportunidad sa pag-anhi sa yuta aron sa pagsinati og mortalidad. Gitudlo ni Elder Dallin H. Oaks, “Ang atong gikinahanglan nga mga pagkabig kasagaran mas daling matuman pinaagi sa pag-antus ug kalisud kay sa kaharuhay ug kalinaw.”7

Ang ehemplo sa usa ka matinud-anong sister naghulagway niini nga kamatuoran. Si Mary Lois Walker naminyo sa edad nga 17 ngadto ni John T. Morris sa St. Louis, Missouri. Gitabok nila ang mga kapatagan uban sa mga Santos niadtong 1853, misulod sa Walog sa Salt Lake sa hapit na ang ilang unang anibersaryo. Sa ilang panaw ilang giantus ang kawad-on sama sa ubang mga Santos. Apan ang ilang mga pag-antus ug kalisud wala matapos sa ilang pag-abut sa Walog sa Salt Lake. Sa sunod nga tuig si Mary, 19 anyos na, misulat: “Usa ka anak nga lalaki natawo ngari kanamo. … Usa ka gabii sa dihang siya duha o tulo ka bulan ang panuigon … may mihunghong kanako, ‘Mawala kanimo kanang gamay nga bata.’”

Sa panahon sa tingtugnaw ang panglawas sa masuso mikunhod. “Among gibuhat ang tanan namong mahimo, … apan ang masuso nagpadayong nagkagrabe. … Sa ikaduha sa Pebrero namatay siya … ug busa giinom nako ang mapait nga kopa sa panagbulag gikan sa akong kaugalingong unod ug dugo.” Apan ang iyang mga pagsulay wala pa mahuman. Ang bana ni Mary nasakit usab, ug tulo ka semana human sa pagkamatay sa iyang masuso, siya namatay.

Misulat ni Mary: “Busa ako, samtang tin-edyer pa, nawad-an sa dali nga 20 ka adlaw, sa akong bana ug sa akong bugtong anak, diha sa langyaw nga yuta gatusan ka milya gikan sa akong kadugo ug uban sa dagko kaayong kalisud diha sa akong atubangan … ug nangandoy nga ako usab, unta mamatay ug makig-uban sa akong mga hinigugma.

Nagpadayon si Mary: “Usa ka Dominggo sa gabii nakiglakaw ako uban sa akong higala. … Nahinumduman nako ang pagkawala diha [sa akong bana] ug ang akong grabing kamingaw, ug samtang naghilak ako sa kapait akong nakita, ingon og kini mental nga panan-awon, ang sakaon nga bungtod sa kinabuhi nga kinahanglan akong tungason ug gibati ang katinuod niini uban sa tumang kusog. Dakong kasubo diha kaniya, kay ang kaaway nahibalo kanus-a moatake kanato, apan ang among [Manluluwas, Jesukristo,] maoy gamhanang molowas. Pinaagi … sa tabang nga gihatag sa Amahan, nakahimo ako sa pakig-away sa tanang gahum nga ingon og gihan-ay batok kanako niini nga panahon.”8

Nakat-unan ni Mary sa batan-ong edad nga 19 nga ang Pag-ula naghatag og kasigurohan kanato nga ang tanang butang nga dili makiangayon niini nga kinabuhi mahimong tarungon—bisan ang grabing mga kasub-anan.

Baruganan 2: Adunay gahum diha sa Pag-ula nga makatabang kanato sa pagbuntog sa natural nga pagkatawo ug mahimong tinuod nga mga disipulo ni Kristo.9

Adunay paagi nga mahibaloan kon nakat-unan ba nato ang usa ka doktrina o baruganan sa ebanghelyo. Kini kon kita makatudlo sa doktrina o baruganan sa paagi nga ang bata makasabut niini. Usa ka importanting kapanguhaan sa pagtudlo sa kabataan aron makasabut sa Pag-ula mao ang pagtandi nga anaa sa leksyon sa Primary. Tingali kini makatabang kanato sa atong pagtudlo sa atong kaugalingong mga anak, mga apo, o mga higala sa ubang tinuohan kinsa nagtinguha sa pagsabut niining importanting doktrina.

“Usa ka [babaye] naglakaw sa dalan nahulog sa lungag nga lawom kaayo nga [siya] dili makakatkat. Bisan unsay [iyang] gibuhat, [siya] dili makagawas pinaagi sa [iyang kaugalingon]. Ang [babaye] nitawag og tabang ug nalipay nga nadunggan [siya] sa usa ka maloloy-ong lumalabay ug gipakanaugan og hagdan. Kini nagtabang [kaniya] nga makagawas sa lungag ug maka-angkon og balik sa [iyang] kagawasan.

“Kita sama [babaye] diha sa lungag. Ang pagpakasala susama sa pagkahulog ngadto sa usa ka lungag, ug kita sa kinaugalingon dili makapagawas kanato. Sama nga ang lumalabay nakadungog sa singgit sa [babaye] nga nangayo og panabang, ang Langitnong Amahan mipadala sa iyang Bugtong Anak aron sa paghatag og paagi sa paglingkawas. Ang pag-ula ni Jesukristo mahimong itandi ngadto sa pagpakanaog og usa ka hagdan ngadto sa lungag, kini naghatag kanato og paagi sa pagsaka.”10 Apan ang Manluluwas naghimo pa og daghan kay sa pagpakanaog og hagdan, Siya “nanaog sa lungag ug naghimo nga posible alang kanato sa paggamit sa hagdan nga makagawas.”11 “Sama nga ang [babaye] diha sa lungag kinahanglan nga mosaka sa hagdan, kita kinahanglan nga mohinulsol sa atong mga sala ug mosunod sa mga baruganan sa ebanghelyo ug mga ordinansa aron makagawas sa atong lungag ug mohimo sa Pag-ula nga moepekto sa atong mga kinabuhi. Busa, human sa tanan natong mahimo, ang Pag-ula naghimo niining posible alang kanato nga mahimong takus sa pagbalik ngadto sa presensya sa Langitnong Amahan.”12

Bag-ohay lang pribelihiyo nakong nahimamat ang usa ka pioneer niini nga panahon, usa ka pinalanggang anak nga babaye sa Dios ug bag-ong kinabig sa Simbahan sa Chile. Siya walay bana nga inahan sa duha ka batan-ong mga lalaki. Pinaagi sa gahum sa Pag-ula, nakahimo siya sa pagtalikod sa iyang kagahapon ug sa karon tinud-anay nga naningkamot nga mahimong tinuod nga disipulo ni Jesukristo. Samtang naghunahuna ako kaniya, usa ka baruganang gitudlo ni Elder David A. Bednar misantop sa akong hunahuna. “Usa ka maayong butang ang pagkasayud nga si Jesukristo mianhi sa yuta aron magpakamatay alang kanato—kana usa ka mahinungdanon ug sukaranan nga mga baruganan sa doktrina ni Kristo. Apan kita nagkinahanglan usab nga mopasalamat nga ang Ginoo nagtinguha, pinaagi sa Iyang Pag-ula ug sa gahum sa Espiritu Santo, aron buhion ngari kanato—dili lamang sa pagtudlo kanato apan usab sa paghatag kanato og gahum.”13

Samtang kining sister nga taga Chile ug ako naghisgot kon unsaon sa pagpadayon diha sa dalan padulong sa kinabuhing dayon, sa kadasig siya mipasalig kanako nga determinado siyang mopadayon diha sa dalan. Nawala siya sa dalan sa taas nga panahon sa iyang kinabuhi, ug mipahayag siya nga walay “kaayohan didto” sa pagkahisalaag nga gusto niyang ibalik sa iyang kinabuhi pag-usab. Ang makapausab nga gahum sa Pag-ula nagpuyo diha kaniya. Kini nahisulat sa iyang kasingkasing.

Kana nga gahum dili lamang makapagawas kanato gikan sa lungag apan usab makahatag kanato og gahum sa pagpadayon diha sa tul-id ug pig-ot nga dalan padulong sa presensya sa atong Langitnong Amahan.

Baruganan 3: Ang Pag-ula mao ang labing dako natong ebidensya sa gugma sa Amahan alang sa Iyang mga anak.

Maayo kanato ang pagpamalandong niining makapahinuklog nga hunahuna gikan ni Elder Oaks: “Hunahunaa kon unsa ang kaguol sa atong Langitnong Amahan sa pagpadala sa Iyang Anak sa paglahutay sa dili matugkad nga pag-antus alang sa atong mga sala. Kana mao ang labing dako nga ebidensya sa Iyang gugma alang sa matag usa kanato!”14

Kanang labing gamhanang buhat sa gugma unta mopaluhod kanato diha sa mapainubsanong pag-ampo sa pagpasalamat sa atong Langitnong Amahan sa paghigugma kanato igo nga Iyang gipadala ang Iyang Bugtong ug hingpit nga Anak sa pag-antus sa atong mga sala, sa atong mga kaguol, ug sa tanang ingon og dili makiangayon sa atong indibidwal nga mga kinabuhi.

Nahinumdom ba kamo sa babaye nga bag-ohay nga gihisgutan ni Presidente Dieter F. Uchtdorf? Miingon siya: “Usa ka babaye kinsa nakaagi og mga pagsulay ug kasakit sulod sa mga katuigan misulti nga naghilak, ‘Akong naamguhan nga sama ako sa usa ka karaang 20 dolyares nga kwarta—kinumot, gisi-on, hugaw, giabusaran, ug dunot. Apan sa gihapon ako usa ka 20 dolyares nga kwarta. Ako adunay bili. Bisan tuod og dili na kaayo ako maayong tan-awon ug bisan tuod og ako gum-os ug ginamit, sa gihapon ang akong bili 20 dolyares.’”15

Kini nga babaye nahibalo nga siya usa ka minahal nga anak sa iyang Langitnong Amahan ug nga siya may bili igo Kaniya sa pagpadala sa Iyang Anak sa pagtubos alang kaniya mismo. Ang matag sister diha sa Simbahan kinahanglan nga masayud unsay nahibaloan niini nga babaye—nga siya minahal nga anak sa Dios. Sa unsang paagi nga ang pagkahibalo sa atong bili ngadto Kaniya makapausab kon unsaon pagtuman sa atong mga pakigsaad? Sa unsang paagi nga ang pagkahibalo sa atong bili ngadto Kaniya makaapekto sa atong mga tinguha sa pagpangalagad sa uban? Sa unsang paagi nga ang pagkahibalo sa atong bili ngadto Kaniya makadugang sa atong tinguha sa pagtabang niadtong nanginahanglan sa pagsabut sa Pag-ula sama kanato—sa kinahiladman? Kon ang matag usa kanato makasulat sa doktrina sa Pag-ula diha sa atong mga kasingkasing, nan magsugod kita nga mahimong matang sa katawhan nga gusto sa Ginoo kanato nga mahimo kon siya moanhi pag-usab. Siya moila kanato isip Iyang tinuod nga mga disipulo.

Hinaut nga ang Pag-ula ni Jesukristo mohimo og “dakong kausaban” diha sa atong mga kasingkasing.16 Samtang atong sabton kini nga doktrina, nga gipahayag sa anghel sa Dios nga “malipayon nga mga balita sa dako nga kalipay,”17 mosaad ako nga atong bation ang unsay gibati sa mga katawhan ni Haring Benjamin. Human sa hugot nila nga pag-ampo nga ang Pag-ula magamit sa ilang mga kinabuhi, “napuno sila sa hingpit nga kalipay”18 ug “andam nga mosulod ngadto sa pakigsaad sa … Dios nga mobuhat sa iyang kabubut-on, ug magmasulundon sa iyang mga sugo diha sa tanang mga butang.”19 Ang paghimo, pagsunod, ug paglipay diha sa atong mga pakigsaad mao ang mahimong ebidensya nga ang Pag-ula ni Jesukristo sa tinuod nahisulat sa atong mga kasingkasing. Palihug hinumdumi kining tulo ka mga baruganan mga sister:

  1. “Ang tanan nga dili makiangayon kabahin sa kinabuhi mahimong mapatarung pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo.”20

  2. Adunay gahum diha sa Pag-ula nga makatabang kanato sa pagbuntog sa natural nga pagkatawo ug mahimong tinuod nga mga disipulo ni Kristo.21

  3. Ang Pag-ula mao ang labing dako nga ebidensya nato sa gugma sa Amahan alang sa Iyang mga anak.22

“Tapos niadtong mga adlawa, nagaingon ang Ginoo, ibutang ko ang akong kasugoan sa ilang sulod nga mga bahin, ug isulat kini sa ilang mga kasingkasing ug ako mahimong ilang Dios, ug sila mahimong akong katawhan.”23 Nagdapit ako kanato sa pag-ampo sa Ginoo nga isulat kini nga mga baruganan sa Pag-ula sulod sa atong mga kasingkasing. Ako mopamatuod nga kini tinuod. Sa ngalan ni Jesukristo, amen.