2010–2019
Pagkat-on pinaagi sa Atong mga Kasingkasing
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Pagkat-on pinaagi sa Atong mga Kasingkasing

Usa ka paagi nga maduol kang Kristo mao ang pagkat-on sa importanteng mga kamatuoran pinaagi sa atong kasingkasing.

“Moduol ngari kanako, nga kamo unta mobati ug makakita.”1 Sugo kini sa Manluluwas ngadto sa mga namuyo sa karaang Amerika. Ilang nahikap sa ilang mga kamot ug nakita sa ilang mga mata nga si Jesus mao ang Kristo. Kini nga sugo importante kanato karon ingon nga kini importante kanila kaniadto. Sa pagduol nato kang Kristo, mabati nato ug “nasayud sa pagkatinuod”2—dili pinaagi sa atong mga kamot ug mga mata apan sa tibuok kasingkasing ug hunahuna nga si Jesus mao ang Kristo.

Usa ka paagi nga maduol kang Kristo mao ang pagkat-on sa importanteng mga kamatuoran pinaagi sa atong kasingkasing. Sa pagbuhat nato sa ingon, ang mga impresyon gikan sa Dios makahatag nato og kahibalo nga dili nato madawat sa laing paagi. Si Apostol Pedro nasayud nga si Jesus mao ang Kristo, ang Anak sa buhi nga Dios. Ang Manluluwas mipasabut nga ang tinubdan sa kahibalo ni Pedro dili sa “tawo … kondili [sa] Amahan nga anaa sa langit.”3

Si propeta Abinadi mipasabut sa tahas sa mga pagbati nga gikan sa Dios ngari sa atong kasingkasing. Nagtudlo Siya nga dili gayud kita hingpit nga makasabut sa kasulatan kon wala nato patalinghugi ang atong gibati aron makasabut.4

Kining kamatuoran napahayag og maayo sa libro sa mga bata, The Little Prince ni Antoine de Saint-Exupéry. Diha sa istorya, ang little prince nagkaamigo og lobo. Sa pagbiya, ang lobo mipaambit og sekreto sa little prince. Miingon siya, “Kini ang akong sekreto … : Pinaagi lang sa kasingkasing nga makita ang sakto; unsay mahinungdanon dili makita sa mata.”5

Ang otsenta y otso anyos nga si Brother Thomas Coelho usa ka maayong ehemplo sa tawo nga nakakita sa mahinungdanong mga butang pinaagi sa iyang kasingkasing. Matinud-anon siyang sakop sa among high council sa Paysandú, Uruguay. Sa wala pa mamiyembro sa Simbahan, naaksidente siya samtang nagsakay sa iyang motorsiklo. Samtang naghigda sa yuta nga dili makabarug, duha ka mga misyonaryo nato mitabang kaniya nga makabarug ug makauli sa iyang balay. Siya miingon nga duna siyay espesyal nga pagbati dihang ang mga misyonaryo mitabang niya. Nakasinati usab siya og kusganong pagbati dihang gitudloan na siya sa mga misyonaryo. Ang gibug-aton niadtong mga pagbati lig-on kaayo nga gibasa niya ang tibuok Basahon ni Mormon sa pipila lang ka adlaw. Nabunyagan siya ug miserbisyo nga walay kakapoy gikan nianang adlawa. Ako siyang nahinumduman nga nag-motorsiklo sa kadalanan sa among siyudad, bisan sa bugnaw ug ting-ulan nga winter, aron dad-on ang uban sa simbahan aron sila makakita, mobati ug masayud sa pagkatinuod sama niya.

Karon gilibutan og daghan kaayong impormasyon, tingali maghunahuna kita nga ang pag-abli sa minilyong mga web page makahatag nato sa tanang kinahanglanong kasayuran. Makakita kita og maayo ug bati nga impormasyon sa internet, apan ang impormasyon lang mismo dili pa igo. Ang Dios mihatag nato og laing tinubdan sa dugang kahibalo,6 nga mao ang kahibalo gikan sa langit. Ang atong Langitnong Amahan makahatag nato og kahibalo kon mangita kita diha sa celestial nga internet sa atong kasingkasing ug hunahuna. Si Propeta Joseph Smith miingon nga siya adunay “labing daan nga libro sa [iyang] kasingkasing, gani ang gasa sa Espiritu Santo.”7

Atong magamit kining celestial nga tinubdan kon mobasa kita sa kasulatan, mosunod sa buhing propeta, ug mag-ampo. Importante nga kita mogahin og panahon nga magmalinawon8 ug mobati sa celestial nga mga pag-aghat. Kon buhaton nato kini, kita “mobati ug makakita” sa mga butang nga dili makat-unan gamit ang modernong teknolohiya. Sa higayon nga masinati na kita sa paggamit sa celestial nga internet, makahibalo kita sa kamatuoran, bisan kon magbasa og sekyular nga kasaysayan o ubang hilisgutan. Ang matinuorong nangita sa kamatuoran masayud sa kamatuoran sa tanang butang pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo.9

Karon, gamayng pasidaan: ang paggamit niining celestial nga internet maminusan tungod sa kadautan ug paghikalimot sa Ginoo. Si Nephi misulti sa iyang mga igsoon nga sila “dili makabati sa mga pulong [sa Ginoo]” kay sila “dali nga mobuhat og kadautan [ug] dugay nga mahinumdom sa Ginoo.”10 Ang kadautan mopaminus sa atong abilidad nga makakita, mobati, ug mohigugma sa uban. Ang pagkadaling mahinumdom sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo “uban sa tibuok kusog sa kasingkasing”11 ug paghinumdom sa atong espiritwal nga kasinatian mopalambo sa atong abilidad nga makakita ug mobati sa mga butang bahin ni Kristo. Karon mangutana ko ninyo:

  • Nahinumdom ba kamo sa kalinaw nga inyong gibati dihang, human sa grabeng kalisdanan, nangamuyo kamo sa Amahan sa hilabihang pag-ampo?

  • Nahinumdom ba kamo nga miusab sa naplanohang buhaton aron sundon ang pag-aghat sa inyong kasingkasing?

Ang bantugang mga tawo sa Basahon ni Mormon nakaangkon og dugang kahibalo pinaagi sa paghinumdom sa ilang importanteng espiritwal nga mga kasinatian. Si Alma milig-on sa iyang mga anak pinaagi sa pagpahinumdom nila bahin sa iyang kasinatian sa pagkakabig.12 Si Helaman mitudlo ni Nephi ug Lehi nga mohinumdom—mohinumdom nga diha sa lig-on nga sukaranan ni Kristo nga sila kinahanglan nga motukod sa ilang tukuranan aron ang yawa walay gahum ibabaw kanila.13 Kita usab mohimo sa ingon. Ang paghinumdom sa Dios makatabang nato nga mobati ug mabuhi. Naghatag kini og mas dakong kahulugan sa mga pulong ni Haring Benjamin, nga miingon, “Ug karon, O tawo, hinumdumi, ug ayaw pagkalaglag.”14

Usa sa akong labing sagradong handumanan mao ang akong pagbati dihang ako nasayud nga ang Basahon ni Mormon pulong sa Dios. Akong nakat-unan nga makasinati kita og kalipay nga dili igong mapahayag sa mga pulong. Niana gayung adlawa, samtang nagluhod, ako mibati ug nasayud sa pagkatinuod sa mga butang nga dili unta nako makat-unan sa laing paagi. Kanang handumanan mao ang rason alang sa mahangturong pasalamat ug naglig-on nako sa panahon sa kalisud

Kadtong makadawat og kahibalo nga dili gikan sa tawo apan gikan sa atong Langitnong Amahan masayud sa pagkatinuod nga si Jesus mao ang Kristo ug kini Iyang Simbahan. Kana nga kahibalo makahatag og kalig-on sa paghimo sa kinahanglan nga kausaban sa pagduol kang Kristo. Niini nga rason, atong gidapit ang tanan nga magpabunyag maghinulsol, ug mobalik Kaniya karon.15

Pinaagi sa pagduol kang Kristo, ang tanan makakita, mobati, ug masayud nga tinuod gayud nga si Kristo nag-antus ug mitubos sa atong mga sala aron makabaton kita og kinabuhing dayon. Kon maghinulsol kita, dili kita mag-antus nga walay pulos.16 Salamat Kaniya, ang samdan nga mga kalag maayo ug ang nasakitan nga mga kasingkasing mahupay. Walay gibug-aton nga dili Niya mapagaan o matangtang. Nasayud Siya sa atong mga kahuyang ug mga sakit. Ako mosaad ug mopamatuod kaninyo nga kon ang tanang pultahan daw sirado, kon ang tanan daw pakyas, Siya dili mopakyas kaninyo. Si Kristo motabang ug mao ang dalan sa kagawasan, bisan kon ang panlimbasug mahitungod man sa pagkaadik, kaguol, o lain pa. Nasayud Siya “unsaon pagtabang sa Iyang katawhan.”17 Mga kaminyoon ug mga pamilya nga nanlimbasug sa bisan unsang rason—ekonomikanhong hagit, bati nga impluwensya sa media, o sitwasyon sa pamilya—mobati sa kalinaw gikan sa langit. Makahupay ang “pagbati ug pagkasayud” nga Siya nabanhaw uban sa “pagpang-ayo diha sa Iyang mga pako,”18 nga tungod Niya, mahimamat ug mahangup nato og usab ang mga minahal sa kinabuhi nga namatay na. Sigurado nga ang atong pagkakabig ngadto Niya gantihan sa atong pagkaayo.19

Nasayud ko sa pagkatinuod niining tanan. Niining rason moapil ko sa unang nagpuyo sa karaang Amerika, sa pagsinggit: “Hosanna! Bulahan ang ngalan sa Labing Halangdon nga Dios!”20 Siya mihatag kanato og kaluwasan. Ako mosaksi nga si Jesus mao ang Kristo, ang balaang Mesiyas. Siya mao ang Ginoo sa mga Panon, ang atong Manluluwas ug Manunubos. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.