2010–2019
Nasayud ako Niini. Nagpuyo ako Niini. Nahigugma Ako Niini.
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Nasayud Ako Niini. Nagpuyo Ako Niini. Nahigugma Ako Niini.

Kita mga sumusunod sa atong Manluluwas, si Jesukristo. Ang mao nga pagkakabig ug pagkamasaligon mao ang resulta sa makugihon ug tinuyoang paningkamot. Kini indibidwal. Kini ang proseso sa tibuok kinabuhi.

Ako nadasig sa mga ehemplo nga gipakita sa matarung nga mga miyembro sa Simbahan, lakip sa halangdong kabatan-onan. Maisugon kamong mohangad ngadto sa Manluluwas. Kamo matinud-anon, masulundon, ug putli. Ang mga panalangin nga inyong nadawat tungod sa inyong kaayo dili lamang makaapekto sa inyong kinabuhi apan sa akong kinabuhi usab ug sa kinabuhi sa uban sa lawom apan kasagaran sa mga paagi nga dili mailhan.

Pipila ka tuig na ang milabay, milinya ako aron mopalit diha sa lokal nga tindahan og grocery. Nag-una kanako ang nagbarug nga batan-ong babaye, mga 15 anyos. Makita nga siya masaligon ug malipayon. Namatikdan nako ang iyang T-shirt ug dili mapugngan nga makigsulti niya. Misugod ko, “Gikan ka sa laing estado, di ba?”

Nasurprisa siya sa akong pangutana ug mitubag, “Oo. Taga-Colorado ako. Giunsa nimo pagkahibalo?”

Mipasabut ako, “Tungod sa imong T-shirt.” Mihimo ako sa akong tukma nga tagna human mabasa ang mga pulong diha sa iyang T-shirt “Usa ako ka Mormon. Ikaw?”

Mipadayon ako, “Mosulti gyud ko nimo nga nakadayeg ko sa imong kamasaligon sa pagpalahi ug pagsul-ob sa walay kahadlok nga pamahayag. Nakakita ako og kalainan diha kanimo, ug ako nanghinaut sa tanang batan-ong babaye ug sa tanang miyembro sa Simbahan nga makabaton sa samang lig-on nga pagtuo ug kamasaligon.” Nahuman ang among pagpamalit, nanamilit kami sa usag usa ug nagbulag.

Bisan pa niana sa daghang mga adlaw ug mga semana human niining sulagmang higayon matag adlaw, seryoso akong naghunahuna niining panagkita. Nahibulong ako giunsa niining batan-ong babaye gikan sa Colorado sa pagbaton sa maong pagsalig sa iyang pagkatawo isip miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Dili nako kapugngan ang paghunahuna kon unsa nga makahuluganong pundok sa mga pulong nga akong pilion nga ipa-imprinta sa akong T-shirt nga nagpahayag sa akong gituohan ug pagpamatuod. Sa akong pangisip, naghunahuna ako og daghang posible nga mga panultihon. Sa kadugayan, nakahunahuna ako og nindot kaayo nga pamahayag nga mapagarbuhon akong mosul-ob: Usa ako ka Mormon. Nasayud ako niini. Nagpuyo ako niini. Nahigugma ako niini.”

Karon gusto nakong i-focus ang akong komentaryo kalabut niining walay kahadlok, malaumong pamahayag.

Ang unang bahin sa pamahayag maoy usa ka kaugalingong pagpasalig, walay pagpanagana nga deklarasyon: “Usa ako ka Mormon.” Sama sa batan-ong babaye nga akong nahimamat sa grocery nga wala mahadlok nga mahibaloan sa kalibutan nga siya miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ako manghinaut nga kita dili gayud mahadlok o magdumili sa pagpaila, nga “Usa ako ka Mormon.” Kinahanglan kita nga magmasaligon, sama ni Apostol Pablo sa dihang siya mipahayag, “Kay wala ko igakaulaw ang maayong balita ni Kristo: kay kini mao ang gahum sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo.”1 Isip mga miyembro, kita mga sumusunod sa atong Manluluwas, si Jesukristo. Ang mao nga pagkakabig ug pagkamasaligon mao ang resulta sa makugihon ug tinuyoang paningkamot. Kini indibidwal. Kini ang proseso sa tibuok kinabuhi.

Ang sunod nga bahin sa pahayag nagmatuod, “Ako nasayud niini.” Sa kalibutan karon, adunay daghan kaayong mga kalihokan, mga hilisgutan, ug mga interes nga nakig-indig matag minuto alang sa atong pagtagad. Sa kadaghang mga palinga, kita aduna bay kalig-on, disiplina, ug pasalig nga magpabiling naka-focus sa unsay labing importante? Kita ba batid sa mga kamatuoran sa ebanghelyo sama sa atong mga pagtuon, panginabuhi, lingaw-lingaw, o sa atong mga text ug tweet? Aktibo ba kitang naningkamot sa pagpangita og mga tubag sa atong mga pangutana pinaagi sa pagbusog diha sa mga kasulatan ug sa mga pagtulun-an sa mga propeta? Nagtinguha ba kita sa panghimatuod sa Espiritu?

Ang importansya sa pag-angkon og kahibalo usa ka mahangturong baruganan. Si Propeta Joseph Smith “nahigugma sa kahibalo aron makaangkon og gahum pinaagi sa matarung nga paggamit niini.”2 Siya miingon: “Ang kahibalo gikinahanglan niini nga kinabuhi ug sa pagkadiosnon. … Paminaw, kamong tanan nga kaigsoonan, niining talagsaong yawe: ang kahibalo mao ang gahum sa Dios ngadto sa kaluwasan.”3

Ang tanang kamatuoran ug kahibalo importante, apan taliwala sa kanunay nga mga kalinga sa atong matag adlaw nga kinabuhi, kinahanglan gayud nga kita mohatag og linain nga pagtagad ngadto sa pagdugang sa atong kahibalo sa ebanghelyo aron kita makasabut kon unsaon sa paggamit sa mga baruganan sa ebanghelyo diha sa atong mga kinabuhi.4 Samtang nagtubo ang atong kahibalo sa ebanghelyo, magsugod kita sa pagbati og kamasaligon sa atong mga pagpamatuod ug makasulti, “Ako nasayud niini.”

Sunod ang pamahayag nga “Nagpuyo ako niini.” Ang mga kasulatan nagtudlo nga kinahanglan gayud atong “tumanon ang mga pulong, ug dili lang magpaminaw.”5 Nagsunod kita sa ebanghelyo ug nahimo nga mga “tigtuman sa pulong” pinaagi sa paggamit sa atong pagtuo, pagkamasulundon, mahigugmaong pag-alagad sa uban, ug pagsunod sa ehemplo sa Manluluwas. Naglihok kita sa kaligdong ug nagbuhat sa unsay atong nahibaloan nga matarung “sa tanan nga mga panahon ug diha sa tanan nga mga butang, ug diha sa tanan nga mga dapit,”6 sa walay pagsapayan kinsay nagtan-aw o wala magtan-aw.

Sa atong mortal nga kahimtang, walay usa nga hingpit. Bisan diha sa atong labing makugihon nga mga paningkamot sa pagsunod sa ebanghelyo, kitang tanan masayop, ug kitang tanan makasala. Makahupay kaayo nga kasigurohan ang pagkasayud nga pinaagi sa matubsanong sakripisyo sa atong Manluluwas, mapasaylo kita ug malimpyo pag-usab. Kini nga proseso sa tinuod nga paghinulsol ug pagpasaylo naglig-on sa atong pagpamatuod ug sa atong desisyon sa pagsunod sa mga sugo sa Ginoo ug sa pagpakabuhi sumala sa mga sumbanan sa ebanghelyo.

Kon hunahunaon nako ang pundok sa mga pulong, “Nagsunod ako niini,” mahinumduman nako ang usa ka batan-ong babaye nga akong nahimamat nga ginganlan og Karigan. Misulat siya: “Namiyembro ako sa Simbahan sulod sa sobra og gamay sa usa ka tuig. … Alang nako, sa dihang nagsusi, usa ka timailhan miabut nga kini mao ang tinuod nga Simbahan tungod kay gibati nako nga sa katapusan nakakaplag ako og simbahan nga mitudlo og kaligdong ug mga sumbanan. Nakita nako sa akong kaugalingong mga mata unsa ang nahitabo sa mga tawo kon ilang ibaliwala ang mga sugo ug mopili sa sayop nga dalan. Nakahukom ako, dugay na, sa pagsunod og taas nga moral nga mga sumbanan. … Gibati nako nga napanalanginan og maayo nga nakaplagan ang kamatuoran ug nabunyagan. Malipayon kaayo ko.”7

Ang katapusang pundok sa mga pulong sa akong pamahayag mao “Nahigugma ako niini.” Ang pagbaton og kahibalo sa ebanghelyo ni Jesukristo ug makugihong pagsunod sa mga baruganan sa ebanghelyo diha sa atong matag adlaw nga kinabuhi naggiya sa daghang mga miyembro sa Simbahan sa pagsinggit sa dakong kadasig, “Gimahal nako ang ebanghelyo!”

Kini nga pagbati moabut samtang atong mabati ang Espiritu Santo nga nagsaksi ngari kanato nga kita mga anak sa atong Langitnong Amahan, Siya mahunahunaon kanato, ug kita anaa sa matarung nga dalan. Ang atong gugma sa ebanghelyo nagtubo samtang kita nakasinati og gugma sa atong Amahan sa Langit ug sa kalinaw nga gisaad sa Manluluwas samtang kita nagpakita Kaniya nga kita andam sa pagsunod Kaniya.

Sa lain-laing panahon sa atong kinabuhi, bag-o man kita nga mga kinabig sa Simbahan o tibuok kinabuhi nga mga miyembro, mahimong makita nato kining buhi nga kadasig nga nagkawala. Usahay kini mahitabo kon ang mga panahon mahagiton ug kinahanglan gayud nga magpakita kita og pailub. Usahay kini mahitabo sa kinatumyan sa atong pag-uswag ug pagkabuhong. Kon ako aduna niini nga pagbati, ako nasayud nga kinahanglan nakong usbon ang pag-focus sa akong mga paningkamot diha sa pagdugang sa akong kahibalo sa ebanghelyo ug sa pagsunod sa mga baruganan sa ebanghelyo sa mas hingpit nga paagi diha sa akong kinabuhi.

Ang usa sa labing epektibo apan usahay lisud gamiton nga mga baruganan sa ebanghelyo mao ang pagpaubos ug pagsunod sa kabubut-on sa Dios. Sa pag-ampo ni Kristo diha sa Tanaman sa Getsemani, Siya mipahayag ngadto sa Amahan, “Dili ang akong pagbuot maoy matuman, kondili ang imo.”8 Kinahanglan ingon usab niini ang atong pag-ampo. Kasagaran, dinhi niining hilum, mainampoong mga higayon nga kita mobati nga giliyokan sa gugma sa Langitnong Amahan, ug kadtong malipayon, mahigugmaong mga pagbati gipahiuli.

Sa usa ka miting sa pagpangulo sa Young Women didto sa Eugene, Oregon, may pribilehiyo akong makigkita ug makigsulti ni Sister Cammy Wilberger. Ang istorya nga gipakigbahin ni Sister Wilberger kanako maoy usa ka saksi sa gahum ug panalangin sa usa ka batan-ong babaye nga nasayud, nagsunod ug nahigugma sa ebanghelyo.

Ang anak nga babaye ni Sister Wilberger, si Brooke, makalolooy nga namatay daghang tuig na ang milabay samtang nagbakasyon sa ting-init human sa iyang unang tuig sa unibersidad. Gihinumduman ni Sister Wilberger, “Kadto usa ka lisud ug magul-anong panahon sa among pamilya. Bisan pa niana, si Brooke nakahatag kanamo og dako kaayong gasa. Wala namo kini makita samtang siya nagtubo, apan sa matag tuig ug higayon sa iyang mubo nga kinabuhi, si Brooke nakahatag kanamo sa labing dako nga gasa nga mahatag sa usa ka anak nga babaye sa iyang mga ginikanan. Si Brooke usa ka matarung nga anak nga babaye sa Dios. … Tungod niini nga gasa ug sa gahum sa Pag-ula, diha akoy kalig-on, kahupay, ug kalinaw nga gisaad sa Manluluwas. Wala akoy pagduda kon hain si Brooke karon ug naglantaw ngadto sa among mahigugmaong panag-uban.”9

Ako adunay pagpamatuod sa mahinungdanong plano sa atong Langitnong Amahan sa mahangturong kalipay. Ako nasayud nga siya nakaila kanato ug nahigugma kanato. Ako nasayud nga Iyang giandam ang usa ka propeta, si Presidente Thomas S. Monson, sa pag-awhag kanato ug sa pagtabang og giya kanato balik ngadto Kaniya. Nag-ampo ako nga matag usa kanato mopakita og paningkamot aron masaligong makapadayag, “Usa ako ka Mormon. Nasayud ako niini. Nagpuyo ako niini. Nahigugma ako niini.” Mapainubsanon nako kining gisulti sa pangalan ni Jesukristo, amen.