Study Helps
Amalekites (Book of Mormon)
previous next

Amalekites (Book of Mormon)

A group of Nephite apostates who led the Lamanites to battle against the Nephites (Alma 21–24; 43).