Alma 5
  Footnotes

  Besede, ki jih je Alma, véliki duhovnik glede na sveti Božji red, predajal ljudem v njihovih mestih in vaseh po vsej deželi.

  Začenši s 5. poglavjem.

  5. poglavje

  Da bi ljudje dosegli odrešitev, se morajo pokesati in izpolnjevati zapovedi, se ponovno roditi, si očistiti oblačila s Kristusovo krvjo, biti ponižni in opustiti ponos in zavidanje in delati pravična dela. — Dobri Pastir kliče svoje ljudstvo. — Tisti, ki delajo hudobna dela, so hudičevi otroci. — Alma pričuje o resnici njegovega nauka in ljudem zapove, naj se pokesajo. — Imena pravičnih bodo zapisana v knjigo življenja. Okrog leta 83 pr. Kr.

  1 Sedaj se je zgodilo, da je Alma začel ljudem apredajati bBožjo besedo, najprej v zarahemelski deželi in od tamkaj po vsej deželi.

  2 In to so besede, ki jih je govoril ljudem v cerkvi, ki je bila ustanovljena v mestu Zarahemla, glede na njegov zapis, rekoč:

  3 Mene, Alma, je moj oče, Alma, aposvetil za bvélikega duhovnika v Božji cerkvi, ker je imel Božjo moč in cpolnomočje, da je to napravil, glejte, povem vam, da je začel ustanavljati cerkev v ddeželi, ki je bila v nefijskih mejah; da, v deželi, ki se je imenovala Mormonova dežela; da, in svoje brate je krstil v Mormonovih vodah.

  4 In glejte, povem vam, z Božjo milostjo in močjo so bili arešeni iz rok ljudstva kralja Noeta.

  5 In glejte, po tem so jih v divjini azasužnjili Lamanci; da, pravim vam, bili so v ujetništvu in Gospod jih je z močjo svoje besede spet rešil iz bsuženjstva; in privedel nas je v to deželo in tudi v tej deželi smo začeli ustanavljati Božjo cerkev.

  6 In sedaj glejte, pravim vam, bratje moji, vam, ki pripadate tej cerkvi, ali ste zadostno ohranili v spominu ujetništvo svojih očetov? Da, in ali ste zadostno ohranili v spominu njegovo milost in veliko potrpljenje z njimi? In nadalje, ali ste zadostno ohranili v spominu, da je njihove duše rešil iz pekla?

  7 Glejte, v srcu jih je spremenil; da, prebudil jih je iz trdnega spanca in prebudili so se v Bogu. Glejte, bili so sredi teme; vendar so v duši zasvetili z lučjo večne besede; da, obdajale so jih aspone smrti in bverige pekla in čakala jih je večna poguba.

  8 In sedaj vas vprašam, bratje moji, ali so bili pogubljeni? Glejte, povem vam, ne, niso bili.

  9 In spet vprašam, ali so bile spone smrti pretrgane in verige pekla, ki so jih obdajale, ali so bile razklenjene? Povem vam, da, bile so razklenjene in v duši jim je kipelo in peli so o ljubezni odkupljenja. In povem vam, da so odrešeni.

  10 In sedaj vas vprašam, pod kakšnimi pogoji so aodrešeni? Da, kakšen razlog imajo, da upajo na odrešitev? Kaj je vzrok, da so razvezani spon smrti, da, in tudi verig pekla?

  11 Glejte, lahko vam povem — mar ni moj oče Alma verjel besedam, ki so jih izrekla aAbinadijeva usta? In mar ni bil sveti prerok? Mar ni govoril Božjih besed in jim je moj oče Alma verjel?

  12 In glede na svojo vero se je v srcu močno aspremenil. Glejte, pravim vam, da je vse to res.

  13 In glejte, besedo je apridigal vašim očetom in tudi oni so se v srcu močno spremenili in postali so ponižni in bzaupali v pravega in cživega Boga. In glejte, bili so zvesti do dkonca; zato so bili odrešeni.

  14 In sedaj glejte, vprašam vas, moji bratje iz cerkve, ali ste se duhovno arodili v Bogu? Ali je vaše obličje prevzelo njegovo podobo? Ali ste v srcu izkusili to mogočno bspremembo?

  15 Ali udejanjate vero, da vas bo ta, ki vas je austvaril, odkupil? Ali ste zazrti predse z očesom vere in vidite to umrljivo telo bvstati v nesmrtnost in to propadljivost vstati v nepropadljivost, da boste stali pred Bogom, da vam bo csojeno po delih, ki ste jih storili v umrljivem telesu?

  16 Pravim vam, mar si lahko predstavljate, da slišite Gospodov glas, ki vam tisti dan govori: Pridite k meni, vi ablagoslovljeni, kajti glejte, vaša dela na obličju zemlje so bila pravična dela?

  17 Oziroma ali si predstavljate, da boste tisti dan Gospodu lahko lagali in arekli — Gospod, naša dela na obličju zemlje so bila pravična dela — in da vas bo odrešil?

  18 Oziroma drugače, mar si lahko predstavljate, da ste privedeni pred Božje sodišče z dušo, navdano s krivdo in obžalovanjem, ker se boste spomnili vse svoje krivde, da, popolnoma se boste aspomnili vse svoje hudobije, da, spomnili, da ste kljubovali Božjim zapovedim?

  19 Pravim vam, mar tistega dne lahko pogledate navzgor k Bogu s čistim srcem in čistimi rokami? Pravim vam, mar lahko pogledate navzgor in bo na vašem obličju vklesana Božja apodoba?

  20 Pravim vam, mar si lahko mislite, da boste odrešeni, ko ste dopustili, da ste postali apodvrženi hudiču?

  21 Povem vam, tistega dne boste vedeli, da ne morete biti aodrešeni; kajti nihče ne more biti odrešen, če njegova boblačila niso belo oprana; da, njegova oblačila morajo biti cočiščena, dokler niso čista vsakega madeža, s krvjo tega, o katerem so govorili naši očetje, ki bo prišel odkupit svoje ljudstvo njihovih grehov.

  22 In sedaj vas vprašam, bratje moji, kako se bo počutil vsak od vas, če bo stal pred Božjim sodnim stolom, in bodo vaša oblačila zamazana s akrvjo in vsakovrstno bumazanijo? Glejte, kaj bo to pričevalo zoper vas?

  23 Glejte, mar ne bo apričevalo, da ste morilci, da, in tudi da ste krivi vsakovrstnih hudobij?

  24 Glejte, bratje moji, mar predpostavljate, da ima takšni lahko mesto, da bo sedel v Božjem kraljestvu z aAbrahamom, z Izakom in z Jakobom in tudi z vsemi svetimi preroki, katerih oblačila so očiščena in so brezmadežna, čista in bela?

  25 Povem vam, ne; razen če našega Stvarnika napravite za lažnivca od začetka oziroma če predpostavljate, da je lažnivec od začetka, ne morete predpostavljati, da ima takšni lahko mesto v nebeškem kraljestvu; ampak bodo izvrženi, kajti aotroci hudičevega kraljestva so.

  26 In sedaj glejte, povem vam, bratje moji, če ste v srcu izkusili aspremembo in če ste začutili, da želite peti bpesem o ljubezni odkupljenja, vas bi vprašal, ali clahko tako občutite sedaj?

  27 Ali ste hodili, ohranjajoč se abrez krivde pred Bogom? Mar bi v sebi lahko rekli, da ste bili, če bi bili tačas poklicani umreti, zadosti bponižni? Da so vaša oblačila očiščena in bela s krvjo Kristusa, ki bo svoje ljudstvo prišel codkupit njihovih grehov?

  28 Glejte, ali ste opustili aponos? Povem vam, če niste, niste pripravljeni na srečanje z Bogom. Glejte, hitro se morate pripraviti; kajti nebeško kraljestvo je blizu in takšen nima večnega življenja.

  29 Glejte, pravim, ali je med vami kdo, ki ni opustil azavidanja? Povem vam, da takšen ni pripravljen; in želel bi, da bi se ta hitro pripravil, kajti ura je zelo blizu in ne ve, kdaj bo prišel čas; kajti tak ni spoznan za nedolžnega.

  30 In spet vam pravim, ali je med vami kdo, ki azasmehuje svojega brata ali ki mu nalaga preganjanja?

  31 Gorje takšnemu, kajti ni pripravljen in čas se je približal, ko se mora pokesati ali pa ne more biti odrešen!

  32 Da, in sicer gorje vsem vam adelavcem krivičnosti; pokesajte se, pokesajte se, kajti to je govoril Gospod Bog!

  33 Glejte, avsem ljudem pošlje povabilo, kajti poda jim broke milosti, in govori: Pokesajte se in sprejel vas bom.

  34 Da, govori: aPridite k meni in jedli boste od bsadu z drevesa življenja; da, czastonj boste jedli dkruh in pili vode življenja;

  35 da, pridite k meni in izvajajte pravična dela in ne boste posekani in vrženi v ogenj —

  36 kajti glejte, čas se je približal, da ima tisti, ki ne aprinaša dobrega sadu oziroma ki ne dela pravičnih del, razlog za stokanje in žalovanje.

  37 O delavci krivičnosti; vi, ki ste naduti zaradi apuhlosti sveta, vi, ki trdite, da poznate pota pravičnosti, vendar ste bzatavali kakor covce, ki nimajo pastirja, navkljub temu, da je pastir dklical za vami in še kliče za vami, vi pa nočete eprisluhniti njegovemu glasu!

  38 Glejte, povem vam, da vas dobri apastir kliče; da, in kliče vas v svojem imenu, ki je Kristusovo ime; in če ne boste bprisluhnili glasu cdobrega pastirja, dimenu, s katerim vas kliče, glejte, niste ovce dobrega pastirja.

  39 In če torej niste ovce dobrega pastirja, iz katere ačrede ste? Glejte, povem vam, da je bhudič vaš pastir in iz njegove črede ste; in sedaj, kdo lahko to zanika? Glejte, povem vam, kdor to zanika, je clažnivec in hudičev dotrok.

  40 Kajti povem vam, da vse, kar je adobro, prihaja od Boga, in vse, kar je húdo, prihaja od hudiča.

  41 Če človek torej izvaja adobra dela, prisluhne glasu dobrega pastirja in hodi za njim; kdor pa izvaja hudobna dela, ta postane hudičev botrok, kajti njegovemu glasu prisluhne in hodi za njim.

  42 In kdor to dela, mora svoje aplačilo prejeti od njega; zato za bplačilo prejme csmrt glede na to, kar zadeva pravičnost, ker je mrtev za vsa dobra dela.

  43 In sedaj, bratje moji, želel bi, da bi me slišali, kajti govorim v vnemi svoje duše; kajti glejte, govoril sem vam jasno, da se ne boste motili, oziroma, govoril sem vam glede na Božje zapovedi.

  44 Kajti tako sem poklican govoriti glede na asveti Božji red, ki je v Kristusu Jezusu; da, zapovedano mi je stati in pričevati temu ljudstvu o tem, kar so govorili naši očetje glede tega, kar bo prišlo.

  45 In to ni vse. Mar ne predpostavljate, da sam to avem? Glejte, pričujem vam, da vem, da je to, o čemer sem govoril, res. In kako predpostavljate, da vem o gotovosti tega?

  46 Glejte, povem vam, da mi je to arazkril Sveti Božji Duh. Glejte, bpostil sem se in molil veliko dni, da bi to sam spoznal. In sedaj sam vem, da je to res; kajti Gospod Bog mi je to razodel po svojem Svetem Duhu; in to je duh crazodetja, ki je v meni.

  47 In nadalje vam pravim, da mi je bilo tako razodeto, da besede, ki so jih govorili naši očetje, govorijo resnico, in sicer glede na duha preroštva, ki je v meni, kar je tudi po razodetju Božjega Duha.

  48 Pravim vam, da sam vem, da je vse, kar vam bom rekel glede tega, kar bo prišlo, res; in pravim vam, da vem, da bo Jezus Kristus prišel, da, Sin, Očetov Edinorojeni, ki ga navdajajo milostljivost in milost in resnica. In glejte, on je ta, ki pride odvzet grehe sveta, da, grehe vsakogar, ki stanovitno verjame v njegovo ime.

  49 In sedaj vam pravim, da je to ared, v katerega sem poklican, da, da pridigam svojim ljubljenim bratom, da, in vsakomur, ki prebiva v deželi; da, da pridigam vsem, tako starim kot mladim, tako zasužnjenim kot svobodnim; da, povem vam, ki ste v letih in tudi, ki ste srednjih let, in odraščajočemu rodu, da, da jim kličem, da se morajo pokesati in se ponovno broditi.

  50 Da, tako govori Duh: Pokesajte se, vsi vi konci zemlje, kajti nebeško kraljestvo je blizu; da, Božji Sin pride v svoji aslavi, v svoji moči, veličastju, sili in gospostvu. Da, moji ljubljeni bratje, pravim vam, da Duh govori: Glejte slavo bKralja vse zemlje; in prav tako bo Kralj nebes zelo kmalu zasijal med vsemi človeškimi otroki.

  51 In Duh mi tudi govori, da, kliče mi z močnim glasom, rekoč: Pojdi in temu ljudstvu reci: Pokesajte se, kajti če se ne pokesate, nikakor ne morete podedovati anebeškega kraljestva.

  52 In spet vam pravim, Duh govori: Glejte, asekira je nastavljena na korenino drevesa; zato bo vsako drevo, ki ne bo obrodilo dobrega sadu, bposekano in vrženo v ogenj, da, ogenj, ki ga ni moč ustaviti, in sicer neugasljivi ogenj. Glejte in pomnite, to je govoril Sveti.

  53 In sedaj, moji ljubljeni bratje, vam pravim, mar lahko te besede ovržete; da, mar lahko date te stvari na stran in Svetega apoteptate pod svojimi nogami; da, mar ste lahko naduti v bponosu svojega srca; da, mar boste še vedno vztrajali pri nošenju cdragih oblačil in srce predajali puhlostim sveta, svojemu dbogastvu?

  54 Da, mar boste vztrajno mislili, da ste boljši od drugih; da, mar boste vztrajali v preganjanju svojih bratov, ki so ponižni in sledijo svetemu Božjemu redu, preko katerega so prišli v to cerkev, in bili so aposvečeni s Svetim Duhom in izvajajo dela, ki so primerna za kesanje —

  55 da, in mar boste vztrajali v tem, da boste obračali hrbet arevnim in pomoči potrebnim in zadrževali svoje imetje pred njimi?

  56 In končno, vsi vi, ki boste vztrajali v svoji hudobiji, povem vam, da so to tisti, ki bodo posekani in vrženi v ogenj, če se ne bodo naglo pokesali.

  57 In sedaj pravim vam, vsem vam, ki želite slediti glasu adobrega pastirja, pojdite stran od hudobnih in bodite bločeni in se ne dotikajte njihove nečistosti; in glejte, njihova imena bodo cizbrisana, da imena hudobnih ne bodo prišteta med imena pravičnih, da se bo lahko izpolnila Božja beseda, ki pravi: Imena hudobnih se ne bodo mešala z imeni mojega ljudstva;

  58 kajti imena pravičnih bodo zapisana v aknjigo življenja in njim bom dal dediščino na svoji desnici. In sedaj, bratje moji, kaj imate reči proti temu? Povem vam, če boste govorili proti temu, ni pomembno, kajti Božja beseda se mora izpolniti.

  59 Kajti kakšen je med vami pastir, ki ima veliko ovac, katerih ne čuva, da ne pridejo volkovi in ne pokoljejo drobnice? In glejte, če v njegovo čredo pride volk, mar ga ne prežene? Da, in navsezadnje, če ga bo lahko, ga bo ubil.

  60 In sedaj vam povem, da dobri pastir kliče za vami; in če boste prisluhnili njegovemu glasu, vas bo pripeljal v svojo čredo in njegove ovce boste; in zapove vam, da ne dopustite, da bi med vas prišel sestradan volk, da ne boste pokončani.

  61 In sedaj vam jaz, Alma, zapovedujem v jeziku anjega, ki mi je zapovedal, da izpolnjujete besede, ki sem vam jih govoril.

  62 Z zapovedjo govorim vam, ki pripadate cerkvi; tistim pa, ki cerkvi ne pripadajo, govorim s povabilom, rekoč: Pridite in se krstite v kesanje, da boste tudi vi jedli od sadu z adrevesa življenja.