Alma 6
  Footnotes

  6. poglavje

  Cerkev v Zarahemli je prečiščena in napravljen je red. — Alma gre pridigat v Gideón. Okrog leta 83 pr. Kr.

  1 In sedaj se je zgodilo, da je Alma, potem ko je prenehal govoriti ljudem v cerkvi, ki je bila ustanovljena v mestu Zarahemla, s polaganjem arok glede na Božji red bposvetil duhovnike in cstarešine, da bodo predsedovali in dbdeli nad cerkvijo.

  2 In zgodilo se je, da se je vsakdo, ki cerkvi ni pripadal, ki se je pokesal svojih grehov, akrstil v kesanje in sprejeli so ga v cerkev.

  3 In zgodilo se je tudi, da je bil vsak, ki je pripadal cerkvi, ki se ni apokesal svoje hudobije in ni postal ponižen pred Bogom — mislim na tiste, ki so bili vzvišeni v bponosu svojega srca — tisti so bili zavrnjeni in njihova imena so bila cizbrisana, da njihova imena niso bila prišteta med pravične.

  4 In tako so v mestu Zarahemla začeli vzpostavljati cerkveni red.

  5 Želel bi torej, da bi razumeli, da je bila Božja beseda dostopna vsem, da nihče ni bil prikrajšan za privilegij, da bi se zbirali, da bi slišal Božjo besedo.

  6 Vendar je bilo Božjim otrokom zapovedano, naj se pogosto zbirajo in se združujejo v apostu in goreči molitvi za blaginjo duš tistih, ki niso poznali Boga.

  7 In sedaj se je zgodilo, da je Alma, ko je uvedel te predpise, od njih odšel, da, iz cerkve, ki je bila v mestu Zarahemla, in šel vzhodno od reke Sidon v adolino Gideón, in tam je bilo zgrajeno mesto, ki se je imenovalo mesto Gideón, ki je bilo v dolini, ki se je imenovala Gideón, imenujoč se po človeku, ki ga je Nehor bubil z mečem.

  8 In Alma je šel in začel razglašati Božjo besedo cerkvi, ki je bila ustanovljena v dolini Gideón, glede na razodetje, da je beseda, o kateri so govorili njihovi očetje, govorila resnico, in glede na duha preroštva, ki je bil v njem, glede na apričevanje o Jezusu Kristusu, Božjem Sinu, ki bo prišel odkupit svoje ljudstvo od njihovih grehov, in svetem redu, po katerem je bil poklican. In tako je zapisano. Amen.