2 Nefi 29
  Poshtëshënimet
  Theme

  Kapitulli 29

  Shumë Johebrenj do ta hedhin poshtë Librin e Mormonit—Ata do të thonë: Ne nuk kemi nevojë për Bibël tjetër—Zoti u flet shumë kombeve—Ai do të gjykojë botën nga librat që do të shkruhen. Rreth 559–545 para K.

  1 Por vini re, do të ketë shumë—atë ditë kur unë do të vazhdoj të bëj një apunë të mrekullueshme mes tyre, që unë mund të mbaj mend bbesëlidhjet e mia të cilat i kam bërë me fëmijët e njerëzve, që unë të mund të vendos dorën time përsëri për c dytën herë të përtërij njerëzit e mi që janë të shtëpisë së Izraelit;

  2 Dhe gjithashtu që unë të mbaj mend premtimet që t’i kam bërë ty, Nefi, si dhe atit tënd, që unë të kujtoj farën tuaj; dhe që afjalët e farës suaj të mund të dalin nga goja ime dhe t’i arrijnë farës suaj; dhe fjalët e mia do të bushtojnë në fundet e tokës, si një cflamur për njerëzit e mi të cilët janë të shtëpisë së Izraelit;

  3 Dhe sepse fjalët e mia do të ushtojnë—shumë nga Johebrenjtë do të thonë: Një aBibël! Një Bibël! Ne e kemi një Bibël dhe nuk mund të jetë ndonjë Bibël tjetër.

  4 Por kështu thotë Zoti Perëndi: O të marrë, ata do ta kenë një Bibël; dhe ajo do t’u vijë nga aJudenjtë, populli im i lashtë i besëlidhjes. Dhe si i falënderojnë ata bJudenjtë për cBiblën që morën prej tyre? Po, ç’duan të thonë Johebrenjtë? A i mbajnë mend ata lodhjet dhe punët dhe vuajtjet e Judenjve, dhe zellin e tyre ndaj meje, për t’u sjellë shpëtim Johebrenjve?

  5 O ju, Johebrenj, a i mbani mend Judenjtë, popullin tim të lashtë të besëlidhjes? Jo; por ju i keni mallkuar ata dhe i keni aurryer ata dhe nuk jeni përpjekur t’i përtërini ata. Por vini re, unë do t’ua kthej të gjitha këto gjëra mbi kokat tuaja; pasi unë Zoti, nuk e kam harruar popullin tim.

  6 Ti i marrë që do të thuash: Një aBibël, ne e kemi një Bibël dhe ne nuk kemi nevojë për Bibël tjetër. A do të kishit Bibël po të mos ishin Judenjtë?

  7 A nuk e dini se ka më shumë kombe se një? A nuk e dini se unë Zoti, Perëndia juaj, kam akrijuar të gjithë njerëzit dhe se unë i mbaj mend ata që janë në bishujt e detit; dhe se unë sundoj lart në qiejt dhe poshtë në tokë dhe unë ua çoj fjalën time fëmijëve të njerëzve, po, madje të gjitha kombeve të tokës?

  8 Prandaj mërmëritni, sepse do të merrni më shumë nga fjala ime? A nuk e dini se dëshmia e ady kombeve është një bdëshmi për ju, se unë jam Perëndia, se unë kujtoj një komb sikurse një tjetër? Prandaj, unë i them të njëjtat fjalë një kombi, sikurse një tjetri. Dhe kur të dy ckombet do të puqen, dëshmia e të dy kombeve gjithashtu do të puqet.

  9 Dhe unë e bëj këtë që unë të mund të provoj te shumica se unë jam ai njëjti dje, sot dhe përgjithmonë; dhe se unë i them fjalët e mia sipas dëshirës sime. Dhe meqë unë kam thënë një bfjalë, ju nuk duhet të mendoni se nuk mund të them një tjetër; pasi puna ime nuk ka mbaruar ende, as nuk do të mbarojë deri në fund të njeriut, as që nga ajo kohë e tutje dhe përgjithmonë.

  10 Kështu, meqë ju keni një Bibël, ju nuk duhet të mendoni se ajo përmban të gjitha afjalët e mia; as nuk duhet të mendoni që unë nuk kam bërë që të shkruhen më shumë.

  11 Pasi, unë i urdhëroj a gjithë njerëzit, si në lindje ashtu dhe në perëndim dhe në veri, dhe në jug, dhe në ishujt e detit, se ata do të bshkruajnë fjalët që unë u them atyre; pasi nga clibrat që do të jenë shkruar, unë do ta dgjykoj botën, çdo njeri sipas punëve të tij, sipas asaj që është shkruar.

  12 Pasi vini re, unë do t’u flas aJudenjve dhe ata do ta shkruajnë atë; dhe unë do t’u flas gjithashtu Nefitëve dhe ata do ta bshkruajnë atë; dhe unë do t’u flas gjithashtu fiseve të tjera të shtëpisë së Izraelit që unë i kam çuar tej dhe ata do ta shkruajnë atë; dhe unë do t’u flas gjithashtu c gjitha kombeve të tokës dhe ata do ta shkruajnë atë.

  13 Dhe do të ndodhë që aJudenjtë do të kenë fjalët e Nefitëve dhe Nefitët do të kenë fjalët e Judenjve; dhe Nefitët dhe Judenjtë do të kenë fjalët e bfiseve të humbura të Izraelit; dhe fiset e humbura të Izraelit do të kenë fjalët e Nefitëve dhe të Judenjve.

  14 Dhe do të ndodhë që njerëzit e mi, të cilët janë nga ashtëpia e Izraelit, do të mblidhen në shtëpitë e tyre, në tokat e zotërimeve të tyre; dhe fjala ime gjithashtu do të mblidhet në bnjë. Dhe unë do t’u tregoj atyre që luftojnë kundër fjalës sime dhe kundër popullit tim, të cilët janë nga cshtëpia e Izraelit, se unë jam Perëndia dhe se unë hyra në dbesëlidhje me Abrahamin se unë do ta kujtoja efarën e tij fpërgjithmonë.