2 Nefi 21
  Poshtëshënimet
  Theme

  Kapitulli 21

  Trungu i Isait (Krishtit) do të gjykojë në drejtësi—Njohuria e Perëndisë do të mbulojë tokën gjatë Mijëvjeçarit—Zoti do të ngrejë një emblemë dhe do të mbledhë Izraelin—Krahaso Isaia 11. Rreth 559–545 para K.

  1 Dhe do të dalë një adegëz nga btrungu i cIsait dhe një filiz do të rritet nga rrënjët e tij.

  2 Dhe aShpirti i Zotit do të pushojë mbi të, shpirti i urtësisë dhe i kuptimit, shpirti i këshillës dhe i fuqisë, shpirti i diturisë dhe i frikës ndaj Zotit;

  3 Dhe do ta bëjë të kuptojë shpejt në frikën e Zotit; dhe ai nuk do të agjykojë nga pamja e syve të tij, as nuk do të qortojë nga dëgjimi i veshëve të tij.

  4 Por me adrejtësi ai do të gjykojë të varfërin dhe do të bqortojë me barazi c bindurit e tokës; dhe ai do të godasë tokën me shufrën e gojës së tij dhe me frymën e buzëve të tij do të vrasë të ligjtë.

  5 Dhe drejtësia do të jetë brezi i ijeve të tija dhe besnikëria brezi i aveshkave të tij.

  6 Ujku do të jetojë me qengjin, leopardi do të shtrihet pranë kecit dhe viçi dhe këlyshi i luanit dhe mëzati së bashku; dhe një fëmijë i vogël do t’i udhëheqë.

  7 Dhe lopa dhe ariu do të kullotin; këlyshët e tyre do të shtrihen së bashku; dhe luani do të hajë kashtë si kau.

  8 Dhe foshnja e gjirit do të luajë mbi vrimën e anepërkës dhe fëmija i zvjerdhur do ta verë dorën e tij në strofkën e bskrapthit.

  9 Ata anuk do të prishin, as shkatërrojnë malin tim të shenjtë; pasi toka do të jetë plot me bditurinë e Zotit, sikurse ujërat mbulojnë detin.

  10 Dhe në aatë ditë do të ketë një brrënjë të Isait, që do të caktohet si një emblemë e njerëzve; dhe atë do ta kërkojnë cJohebrenjtë; dhe pushimi i tij do të jetë i lavdishëm.

  11 Dhe do të ndodhë në atë ditë, që Zoti do të shtrijë dorën e tij përsëri herën ae dytë, për të rimarrë mbetjen e popullit të tij, që do të ketë mbetur nga Asiria dhe nga Egjipti, dhe nga Pathrosi dhe nga Kushi, dhe nga Elami dhe nga Shinari, dhe nga Hamathi dhe nga ishujt e detit.

  12 Dhe ai do të ngrejë një aemblemë për kombet dhe do të mbledhë së bashku b dëbuarit e Izraelit dhe do të cmbledhë tok të shpërndarët e Judës nga të katër anët e tokës.

  13 aZilia e Efraimit gjithashtu do të zhduket dhe kundërshtarët e Judës do të përjashtohen; Efraimi nuk do ta ketë bzili cJudën dhe Juda nuk do ta trazojë Efraimin.

  14 Por ata do të afluturojnë mbi supet e Filistinëve në drejtim të perëndimit; ata do të plaçkitin së bashku lindjen; ata do të vënë dorë mbi Edomin dhe Moabin; dhe fëmijët e Amonit do t’u binden atyre.

  15 Dhe Zoti do ta ashkatërrojë krejtësisht gjuhën e detit egjiptian; dhe me erën e tij të fuqishme ai do të tundë dorën e tij mbi lumë dhe do ta godasë atë në shtatë rrjedha dhe do të bëjë që njerëzit ta kalojnë atë me këpucë të thata.

  16 Dhe do të ketë një audhë kryesore për mbetjen e popullit të tij, që do të mbetet nga Asiria, sikurse qe për Izraelin në ditën që ai doli nga toka e Egjiptit.