Musika
Naisip Bang Manalangin?


82

Naisip Bang Manalangin?

May pagninilay

1. Naisip bang manalangin

Nang gumising ka?

Sa kay Jesucristong ngalan,

Ikaw ba ay nanawagan

Upang ingatan?

[Chorus]

Panalangin ay ginhawa

Sa mga nagdurusa.

Kung buhay ay may ligalig,

Manalangin ka.

2. Naisip bang manalangin

Nang naninimdim?

Humiling ba ng biyaya

Upang makapagpatawad

Sa nagkasala?

[Chorus]

Panalangin ay ginhawa

Sa mga nagdurusa.

Kung buhay ay may ligalig,

Manalangin ka.

3. Naisip bang manalangin

No’ng may pagsubok?

Nang may lumbay ka sa puso,

Ikaw ba ay nagsumamo

Upang maalo?

[Chorus]

Panalangin ay ginhawa

Sa mga nagdurusa.

Kung buhay ay may ligalig,

Manalangin ka.

Titik: Mary A. Pepper Kidder, 1820–1905

Himig: William O. Perkins, 1831–1902

Awit 5:3, 12

Marcos 11:24–25