Yleiskonferenssi
Kuinka pappeus siunaa nuoria
Huhtikuun 2020 yleiskonferenssi


Kuinka pappeus siunaa nuoria

Meille annetaan mahdollisuus palvella enkelien tavoin, saarnata evankeliumia kaikissa maanosissa ja auttaa sieluja tulemaan Kristuksen luokse.

Veljet ja sisaret, olen todella kiitollinen siitä, että tänä historiallisena iltana voin puhua teille pappeuden pyhästä lahjasta ja siitä ihmeellisestä voimasta, joka sillä on siunata nuoria tänä taloudenhoitokautena. Rukoilen, että puutteistani huolimatta Henki auttaa minua opettamaan totuutta.

Ensimmäinen presidenttikunta on muistuttanut Aaronin pappeuden haltijoille: ”Sinä elät suurenmoisten mahdollisuuksien ja haasteiden aikana – aikana, jolloin pappeus on palautettu. Sinulla on valtuus suorittaa Aaronin pappeuden toimituksia. Kun käytät sitä valtuutta rukoillen ja kelvollisesti, olet suurena siunauksena ympärilläsi olevien ihmisten elämässä.” 1 Meille kirkon nuorille miehille muistutetaan myös, että me olemme Jumalan rakkaita poikia ja että Hänellä on meille työ tehtäväksi 2 ja että me autamme Hänen työssään, joka on ”ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttaminen” (Moos. 1:39).

Pappeus on valtuus toimittaa Vapahtajan evankeliumin toimituksia ja liittoja niille, jotka ovat kelvollisia ottamaan ne vastaan. Näiden pappeuden toimitusten ja pyhien liittojen kautta tulevat Vapahtajan sovituksen täydet siunaukset, jotka auttavat meitä pääsemään jumalalliseen päämääräämme.

Joseph Smith oli nuori mies, jonka Jumala kutsui palauttamaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumin, ja tätä tarkoitusta varten hänelle annettiin pappeus, jota hän käytti siunatakseen koko ihmiskuntaa. Luvussa OL 135 mainitaan monia siunauksia, joita Joseph on antanut tämän taloudenhoitokauden nuorille. Siinä sanotaan: ”Joseph Smith – – on tehnyt enemmän ihmisten pelastamiseksi tässä maailmassa kuin kukaan toinen ihminen, joka koskaan on siinä elänyt – paitsi ainoastaan Jeesus. – – Hän on tuonut julki Mormonin kirjan – –; on lähettänyt ikuisen evankeliumin täyteyden – – maan neljään ilmansuuntaan; on tuonut julki ne ilmoitukset ja käskyt, jotka muodostavat – – Opin ja liittojen kirjan – –; koonnut monta tuhatta myöhempien aikojen pyhää – – ja jättänyt jälkeensä maineen ja nimen, joita ei voida hävittää.” (OL 135:3.)

Jotta voimme palvella tehokkaasti kuten Joseph, meidän täytyy olla kelvollisia käyttämään Herran pappeuden voimaa. Kääntäessään Mormonin kirjaa Joseph ja Oliver Cowdery halusivat saada kasteen, mutta heiltä puuttui asianmukainen valtuus. Toukokuun 15. päivänä 1829 he polvistuivat rukoukseen ja heidän luonaan kävi Johannes Kastaja, joka antoi heille Aaronin pappeuden avaimet ja valtuuden sanoen: ”Teille, palvelustovereilleni, minä Messiaan nimessä annan Aaronin pappeuden, joka pitää hallussaan enkelien palveluksen ja parannuksen evankeliumin sekä syntien anteeksisaamiseksi suoritettavan upotuskasteen avaimet” (OL 13:1).

Meille annetaan mahdollisuus palvella enkelien tavoin, saarnata evankeliumia kaikissa maanosissa ja auttaa sieluja tulemaan Kristuksen luokse. Tämä palveleminen saattaa meidät yhteistyöhön Johannes Kastajan, Moronin, Joseph Smithin, presidentti Russell M. Nelsonin ja Herran muiden uutterien palvelijoiden kanssa.

Palvelemisemme Hänen pappeudessaan ja sen avulla tuo yhteen ne, jotka ovat omistautuneita noudattamaan Herran opetuksia ja elämään niiden mukaan täsmällisesti, minkä tiedän itse voivan olla vaikeaa, kun kohtaamme nuoruuden haasteita. Mutta se, että liitymme yhteen näiden Herran muiden palvelijoiden kanssa toteuttaaksemme Hänen työtään, auttaa meitä vahvistamaan itseämme vastustajan kiusauksia ja petoksia vastaan. Te voitte olla valon majakkana kaikille niille, jotka ovat epävarmoja itsestään. Valo teidän sisimmässänne loistaa niin kirkkaasti, että ihan vain teidän seurassanne oleminen on siunaukseksi kaikille, jotka ovat tekemisissä teidän kanssanne. Toisinaan voi olla vaikeaa huomata hengellisten toveriemme läsnäoloa, mutta olen kiitollinen siitä, että tiedän kuuluvani uskolliseen pappeuskoorumiin, jonka kanssa voin pyrkiä kasvamaan lähemmäksi Kristusta.

Ystäviemme ja perheemme ohella Pyhä Henki on yksi uskollisimmista ja luotettavimmista kumppaneistamme. Mutta jotta voimme kutsua Häntä olemaan jatkuvana kumppaninamme, meidän täytyy asettaa itsemme tilanteisiin ja paikkoihin, joissa Hän haluaa olla läsnä. Tämä voi alkaa omasta kodistamme, kun pyrimme tekemään siitä pyhän paikan osallistumalla päivittäiseen pyhien kirjoitusten tutkimiseen ja rukoukseen perheen kanssa ja – mikä vieläkin tärkeämpää – kun henkilökohtaisesti tutkimme pyhiä kirjoituksia ja rukoilemme itseksemme.

Kuva
Enzo ja hänen siskonsa
Kuva
Enzo ja hänen perheensä

Aiemmin tänä vuonna sain jännittävän ja silti nöyräksi tekevän tilaisuuden auttaa pikkusiskoani Oceanea edistymään liittopolulla, kun hän otti vastaan kutsun mennä kasteelle ja täyttää yhden selestiseen valtakuntaan pääsemiseksi säädetyn edellytyksen. Hän siirsi kastettaan kuukaudella, kunnes minut oli asetettu papiksi, jotta hän pystyi antamaan minulle etuoikeuden suorittaa tuon toimituksen. Myös kahdella muulla siskollamme oli etuoikeus toimia todistajina pappeuden alaisuudessa. Kun seisoimme altaan vastakkaisilla puolilla ja valmistauduimme astumaan veteen, huomasin siskoni innokkuuden, sillä olin itse yhtä innokas. Ja tunsin ykseyttä hänen kanssaan nähdessäni hänen tekevän oikean valinnan. Tämä mahdollisuus käyttää pappeutta vaati minua olemaan huolellisempi ja huolehtivampi eläessäni evankeliumin mukaan. Valmistauduin menemällä sillä viikolla temppeliin joka päivä. Tukenani olivat äitini, isoäitini ja siskoni, kun teimme kasteita kuolleiden puolesta.

Tämä kokemus opetti minulle paljon pappeudesta ja siitä, kuinka voin käyttää sitä kelvollisesti. Tiedän, että kaikki pappeudenhaltijat voivat tuntea samaa, mitä itse tunsin, jos noudatamme Nefin esimerkkiä ”mennä ja tehdä” (ks. 1. Nefi 3:7). Emme voi istua toimettomina ja odottaa, että Herra käyttää meitä suuressa työssään. Emme saa odottaa, että ne, jotka tarvitsevat apuamme, etsivät meidät käsiinsä. Meidän velvollisuutemme pappeudenhaltijoina on olla hyvänä esimerkkinä ja Jumalan todistajina. Jos teemme valintoja, jotka estävät meitä kokemasta iankaikkista edistymistä, meidän täytyy muuttua nyt. Saatana yrittää parhaansa mukaan pitää meidät lihallisessa tilassa etsimässä yksinkertaisia nautintoja. Mutta tiedän, että jos me ponnistelemme, etsimme niitä, jotka voivat tukea meitä, ja teemme parannusta joka päivä, niin siitä koituvat siunaukset tulevat olemaan uskomattomia ja meidän elämämme muuttuu ikiajoiksi kulkiessamme eteenpäin liittopolulla.

Minä tiedän, että tämä on Jeesuksen Kristuksen tosi kirkko. Hän on meidän Vapahtajamme, ja Hän on antanut pappeuden avaimet apostoleilleen, jotka käyttävät niitä opastaakseen meitä varsinkin näinä hasteellisina aikoina ja valmistaakseen maailmaa Hänen paluutaan varten.

Tiedän, että Joseph Smith oli palautuksen profeetta ja että presidentti Nelson on elävä profeettamme tänä päivänä. Kehotan meitä kaikkia tutkimaan näiden suurten pappeudenhaltijoiden elämää ja pyrkimään kehittymään päivittäin, jotta voimme olla valmiita kohtaamaan Luojamme. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Tulosta