Kirjasto
Siunauksena jatkuvaa ilmoitusta profeetoille ja henkilökohtaista ilmoitusta oppaaksi elämäämme
Alaviitteet

Hide Footnotes

Aihe

Siunauksena jatkuvaa ilmoitusta profeetoille ja henkilökohtaista ilmoitusta oppaaksi elämäämme

Jatkuvaa ilmoitusta on saatu ja sitä saadaan Herran asettamien kanavien kautta.

Tänään puhun jatkuvasta ilmoituksesta profeetoille ja jatkuvasta henkilökohtaisesta ilmoituksesta oppaaksi elämäämme.

Toisinaan me saamme ilmoitusta silloinkin kun emme tiedä Herran tarkoituksia. Hieman ennen kuin vanhin Jeffrey R. Holland kutsuttiin apostoliksi kesäkuussa 1994, sain kauniin ilmoitusta tuovan kokemuksen hänen kutsumisestaan. Olin alue-edustaja, enkä nähnyt mitään syytä, miksi minulle annettaisiin se tieto. Mutta me olimme olleet tovereita nuorina lähetyssaarnaajina Englannissa 1960-luvun alkupuolella, ja tunsin suurta rakkautta häntä kohtaan. Pidin sitä kokemusta minulle suotuna lempeänä armotekona. Viime vuosina olen miettinyt, valmistiko Herra minua olemaan nuorempana toverina kahdentoista koorumissa uskomattomalle lähetystyötoverille, joka oli nuorempi toverini ollessamme nuoria lähetyssaarnaajia.1 Joskus kehotan nuoria lähetyssaarnaajia olemaan ystävällisiä nuoremmalle toverilleen, sillä he eivät koskaan tiedä, milloin hänestä ehkä tuleekin heidän vanhempi toverinsa.

Minulla on luja todistus siitä, että tätä palautettua kirkkoa johtaa Vapahtajamme Jeesus Kristus. Hän tietää, keitä kutsua apostoleikseen ja missä järjestyksessä kutsua heidät. Hän myös tietää, kuinka valmistaa virkaiältään vanhinta apostoliaan olemaan profeetta ja kirkon presidentti.

Meitä siunattiin tänä aamuna niin että saimme kuulla, kun rakas profeettamme, presidentti Russell M. Nelson luki syvällisen kaksisataavuotisjulistuksen maailmalle Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteyden palautuksesta.2 Tämä presidentti Nelsonin esittämä merkittävä julistus on tehnyt selväksi, että Jeesuksen Kristuksen kirkon alkuperä, olemassaolo ja tulevaisuuden suunta perustuvat jatkuvan ilmoituksen periaatteeseen. Uusi julistus edustaa rakastavan Isän viestiä lapsilleen.

Presidentti Spencer W. Kimball on aiemmin ilmaissut ne tunteet, joita minulla on tänään. Hän esitti: ”Kaikkein kiitollisimpia meidän pitäisi – – olla siitä, että taivaat ovat todellakin avoinna ja että Jeesuksen Kristuksen palautettu kirkko on perustettu ilmoituksen kalliolle. Jatkuva ilmoitus on todella elävän Herran ja Vapahtajan, Jeesuksen Kristuksen, evankeliumin todellista sydänverta.”3

Profeetta Henok näki ennalta ajan, jota elämme. Herra kertoi Henokille suuresta jumalattomuudesta, joka tulisi vallitsemaan, ja profetoi suurista ahdingoista, joita tulisi. Herra kuitenkin lupasi: ”Mutta kansani minä varjelen.”4 ”Ja vanhurskautta minä lähetän alas taivaasta; ja totuutta minä lähetän maasta todistamaan Ainosyntyisestäni.”5

Presidentti Ezra Taft Benson opetti hyvin voimallisesti, että Mormonin kirja, uskontomme lakikivi, on tullut esiin maasta Herran Henokille julistaman lupauksen täyttymyksenä. Isä ja Poika sekä enkelit ja profeetat, jotka ilmestyivät profeetta Joseph Smithille, tulivat taivaan ohjaamina ”palauttamaan tarpeelliset valtuudet valtakuntaan”6.

Profeetta Joseph Smith sai ilmoitusta ilmoituksen perään. Joitakin on käsitelty tämän konferenssin aikana. Monet profeetta Josephin saamat ilmoitukset ovat tallennettuina meille Opissa ja liitoissa. Kirkon kaikki pyhät kirjat sisältävät Herran mielen ja tahdon meitä varten tänä viimeisenä taloudenhoitokautena.7

Näiden suurenmoisten perusluonteisten pyhien kirjojen lisäksi meitä siunataan elävien profeettojen saamalla jatkuvalla ilmoituksella. Profeetat ovat ”tehtävän saaneita Herran edustajia, joilla on valtuus puhua Hänen puolestaan”8.

Jotkin ilmoitukset ovat valtavan tärkeitä, ja toiset lisäävät ymmärrystämme välttämättömistä jumalallisista totuuksista ja antavat ohjausta meidän aikaamme varten.9

Olemme uskomattoman kiitollisia presidentti Spencer W. Kimballille kesäkuussa 1978 annetusta ilmoituksesta, joka ulottaa pappeuden ja temppelin siunaukset kaikille kelvollisille miespuolisille kirkon jäsenille.10

Olen palvellut monien kahdentoista koorumin jäsenten kanssa, jotka olivat läsnä ja osallisina, kun tuo kallisarvoinen ilmoitus saatiin. Jokainen heistä vahvisti henkilökohtaisissa keskusteluissa sen voimallisen ja yhdistävän hengellisen johdatuksen, jota presidentti Kimball ja he olivat kokeneet. Monet sanoivat sen olleen voimallisin ilmoitus, mitä he olivat saaneet ennen sitä hetkeä ja sen jälkeen.11

Niitä meistä, jotka tällä hetkellä palvelevat kahdentoista apostolin koorumissa, on siunattu meidän aikanamme, kun merkittäviä ilmoituksia on tullut viimeaikaisten profeettojen välityksellä.12 Presidentti Russell M. Nelson on toiminut tehtävän saaneena Herran edustajana varsinkin, mitä tulee ilmoituksiin, joiden tarkoituksena on auttaa perheitä luomaan kotiinsa uskon pyhäkkö, koota hajallaan olevaa Israelia verhon kummallakin puolella ja siunata endaumentin saaneita jäseniä pyhiä temppelitoimituksia koskevissa asioissa.

Kun tärkeistä muutoksista, joiden tarkoituksena on siunata kotejamme, ilmoitettiin lokakuun 2018 yleiskonferenssissa, todistin, ”että ensimmäisen presidenttikunnan ja kahdentoista apostolin koorumin neuvoston temppelissä käymissä keskusteluissa – – rakkaan profeettamme pyydettyä Herralta ilmoitusta – – me kaikki saimme niistä voimallisen vahvistuksen”13.

Tuolloin oli jo saatu muita ilmoituksia, jotka koskivat pyhiä temppelitoimituksia, mutta niistä ei ollut ilmoitettu eikä niitä ollut otettu käyttöön.14 Tämä johdatus alkoi erillisenä profeetallisena ilmoituksena presidentti Russell M. Nelsonille sekä lempeänä ja voimallisena vahvistuksena niille, jotka osallistuivat tuohon tapahtumasarjaan. Presidentti Nelson otti nimenomaisesti mukaan sisaret, jotka johtavat Apuyhdistyksen, Nuorten Naisten ja Alkeisyhdistyksen järjestöjä. Lopullinen temppelissä annettu johdatus ensimmäiselle presidenttikunnalle ja kahdentoista apostolin koorumille oli syvällisen hengellistä ja voimallista. Meistä jokainen tiesi saaneensa tietää Herran mielen, tahdon ja äänen.15

Julistan juhlallisesti, että jatkuvaa ilmoitusta on saatu ja sitä saadaan Herran asettamien kanavien kautta. Todistan, että presidentti Nelsonin tänä aamuna esittämä uusi julistus on ilmoitus, joka siunaa kaikkia ihmisiä.

Me esitämme kaikille kutsun kestitä itseään Herran pöydässä

Lisäksi julistamme vilpittömän toiveemme olla jälleen yhtä niiden kanssa, joilla on ollut vaikeuksia todistuksensa kanssa, jotka ovat olleet vähemmän aktiivisia tai ovat poistaneet nimensä kirkon kirjoista. Haluamme kestitä itseämme teidän kanssanne Kristuksen sanoilla Herran pöydässä, jotta opimme ne asiat, joita meidän kaikkien pitäisi tehdä.16 Me tarvitsemme teitä! Kirkko tarvitsee teitä! Herra tarvitsee teitä! Harras rukouksemme on, että liitytte kanssamme palvelemaan maailman Vapahtajaa. Tiedämme, että jotkut teistä ovat saattaneet saada osakseen loukkaamista, epäystävällisyyttä tai muuta käytöstä, joka ei ole Kristuksen kaltaista. Tiedämme myös, että joillakuilla on ollut uskoonsa kohdistuvia haasteita, joita ei ehkä ole täysin käsitetty, ymmärretty tai ratkaistu.

Joidenkin vankkumattomimpien ja uskollisimpien jäsentemme usko on joutunut joksikin aikaa haasteen eteen. Pidän kovasti tosikertomuksesta, joka kertoo W. W. Phelpsista. Hän oli hylännyt kirkon ja todistanut profeetta Joseph Smithiä vastaan Missourin tuomioistuimessa. Tehtyään parannuksen hän kirjoitti Josephille: ”Tiedän tilanteeni, te tiedätte sen ja Jumala tietää sen, ja haluan tulla pelastetuksi, jos ystäväni auttavat minua.”17 Joseph antoi hänelle anteeksi, pani hänet jälleen työhön ja kirjoitti rakastavasti: ”Vanhat ystävät taas ystäviä on.”18

Veljet ja sisaret, olipa tilanteenne millainen tahansa, tietäkää, että kirkko ja sen jäsenet toivottavat teidät jälleen tervetulleiksi!

Henkilökohtaista ilmoitusta oppaaksi elämäämme

Henkilökohtaista ilmoitusta on tarjolla kaikille niille, jotka nöyrästi etsivät johdatusta Herralta. Se on yhtä tärkeää kuin profeetallinen ilmoitus. Henkilökohtainen, hengellinen ilmoitus Pyhältä Hengeltä on johtanut siihen, että miljoonat ovat saaneet todistuksen, joka on välttämätön, jotta voi mennä kasteelle ja tulla konfirmoiduksi Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäseneksi.

Henkilökohtainen ilmoitus on syvällinen siunaus, joka saadaan kasteen jälkeen, kun ihminen ”[pyhittyy] ottamalla vastaan Pyhän Hengen”19. Muistan erään erityisen hengellisen ilmoituksen, kun olin 15-vuotias. Rakas veljeni tavoitteli Herralta johdatusta siihen, kuinka suhtautua rakkaaseen isäämme, joka ei halunnut veljeni palvelevan lähetystyössä. Minäkin rukoilin vilpittömin aikein ja sain henkilökohtaisen ilmoituksen evankeliumin totuudesta.

Pyhän Hengen tehtävä

Henkilökohtainen ilmoitus perustuu hengellisiin totuuksiin, joita saadaan Pyhältä Hengeltä.20 Pyhä Henki on kaiken totuuden – varsinkin Vapahtajaa koskevan – ilmoittaja ja todistaja. Ilman Pyhää Henkeä emme voisi todella tietää, että Jeesus on Kristus. Hänen ratkaisevan tärkeänä tehtävänään on todistaa Isästä ja Pojasta sekä Heidän nimistään ja kirkkaudestaan.

Pyhä Henki voi vaikuttaa jokaiseen voimallisella tavalla.21 Tämä vaikutus ei ole pysyvä, ellei henkilöä kasteta ja ellei hän saa Pyhän Hengen lahjaa. Pyhä Henki palvelee myös puhdistavana tekijänä parannuksen ja anteeksiannon tapahtumasarjassa.

Henki puhuu ihmeellisin tavoin. Herra on käyttänyt tätä kaunista kuvausta:

”Minä puhun sinulle sinun mielessäsi ja sinun sydämessäsi Pyhän Hengen kautta, joka tulee sinun yllesi ja joka asuu sinun sydämessäsi.

Nyt, katso, tämä on ilmoituksen henki.”22

Vaikka sen vaikutus voi olla uskomattoman voimallinen, se tulee useimmiten hienovaraisesti hiljaisena, vienona äänenä.23 Pyhissä kirjoituksissa on monia esimerkkejä siitä, kuinka Henki vaikuttaa mieleemme, kuten puhuu rauhaa mieleemme24, askarruttaa mieltämme25, valaisee mielemme26 ja jopa lähettää äänen mieleemme27.

Muutamia periaatteita, jotka valmistavat meitä saamaan ilmoitusta, ovat muun muassa seuraavat:

  • Rukoilemme hengellistä ohjausta. Meidän pitää kunnioittavasti ja nöyrästi etsiä ja pyytää28 sekä olla kärsivällisiä ja alistuvia29.

  • Valmistaudumme saamaan innoitusta. Tämä edellyttää sitä, että olemme sopusoinnussa Herran opetusten kanssa ja noudatamme Hänen käskyjään.

  • Nautimme sakramentin kelvollisena. Kun teemme niin, me todistamme ja lupaamme Jumalalle, että otamme päällemme Hänen pyhän Poikansa nimen ja että muistamme Hänet ja pidämme Hänen käskynsä.

Nämä periaatteet valmistavat meitä vastaanottamaan, tunnistamaan ja noudattamaan Pyhän Hengen innoitusta ja johdatusta. Tähän sisältyy ”rauhaa tuovia asioita – –, mikä tuo iloa [ja] iankaikkisen elämän”30.

Hengellinen valmistautumisemme vahvistuu suuresti, kun tutkimme säännöllisesti pyhiä kirjoituksia ja evankeliumin totuuksia sekä pohdimme mielessämme tavoittelemaamme johdatusta. Mutta muistakaa olla kärsivällisiä ja luottaa Herran ajoitukseen. Johdatusta antaa kaikkitietävä Herra, kun Hän ”tarkoituksella päättää koulia meitä”31.

Ilmoitusta tehtävissämme ja toimeksiannoissamme

Pyhä Henki antaa ilmoitusta myös tehtävissämme ja toimeksiannoissamme. Kokemukseni mukaan merkittävää hengellistä johdatusta tulee useimmiten silloin, kun pyrimme siunaamaan muita täyttäessämme velvollisuuksiamme.

Muistan, kuinka nuorena piispana sain epätoivoisen yhteydenoton eräältä avioparilta hieman ennen kuin minun oli määrä lähteä lennolle päästäkseni työtapaamiseen. Ennen heidän saapumistaan pyysin Herralta, että saisin tietää, kuinka voisin siunata heitä. Minulle ilmoitettiin ongelman luonne ja vastaus, joka minun pitäisi antaa. Tuo ilmoituksena tullut johdatus salli minun täyttää piispan tehtäväni pyhät vastuut käytettävissä olevasta hyvin rajallisesta ajasta huolimatta. Myös piispat kaikkialla maailmassa kertovat minulle samanlaisista kokemuksista. Vaarnanjohtajana sain sekä tärkeää ilmoitusta että henkilökohtaista oikaisua, joka oli välttämätöntä Herran tarkoitusten toteuttamiseksi.

Vakuutan teille, että jokainen meistä voi saada ilmoituksena tulevaa johdatusta, kun teemme nöyrästi työtä Herran viinitarhassa. Suurin osa saamastamme johdatuksesta tulee Pyhältä Hengeltä. Toisinaan ja joitakin tarkoituksia varten se tulee suoraan Herralta. Todistan henkilökohtaisesti, että tämä on totta. Johdatusta koko kirkkoa varten tulee kirkon presidentille ja profeetalle.

Meillä nykyajan apostoleilla on ollut etuoikeus työskennellä ja matkustaa nykyisen profeettamme, presidentti Nelsonin, kanssa. Mukailen sitä, mitä Wilford Woodruff sanoi profeetta Joseph Smithistä – sama pätee yhtä lailla presidentti Nelsoniin. Olen nähnyt ”Jumalan Hengen toimivan hänen kanssaan ja [nähnyt] hänen saavan Jeesuksen Kristuksen ilmoituksia ja noiden ilmoitusten täyttyvän”32.

Nöyrä pyyntöni tänään on, että jokainen meistä tavoittelee jatkuvaa ilmoitusta oppaaksi elämäänsä ja noudattaa Hengen innoitusta, kun palvelemme Isää Jumalaa Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Hänestä todistan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.