Yleiskonferenssi
Suuri suunnitelma
Huhtikuun 2020 yleiskonferenssi


Suuri suunnitelma

Meillä, jotka tunnemme Jumalan suunnitelman ja jotka olemme solmineet liiton osallistua siihen, on selkeä vastuu opettaa näitä totuuksia.

Jopa ainutlaatuisten koettelemusten ja haasteiden keskellä meitä on todella siunattu! Tässä yleiskonferenssissa meille on vuodatettu Jeesuksen Kristuksen evankeliumin palautuksen rikkauksia ja iloa. Olemme riemuinneet Isän ja Pojan antamasta näystä, joka aloitti palautuksen. Meitä on muistutettu Mormonin kirjan ihmeellisestä esiintulosta – kirjan, jonka keskeisenä tarkoituksena on todistaa Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen opistaan. Meitä on elävöitetty ilmoituksen riemullisella todellisuudella – ilmoituksen, jota annetaan profeetoille ja meille henkilökohtaisesti. Olemme kuulleet kallisarvoisia todistuksia Jeesuksen Kristuksen äärettömästä sovituksesta ja Hänen kirjaimellisesta ylösnousemuksestaan. Ja meille on opetettu muitakin Hänen evankeliuminsa täyteyttä koskevia totuuksia, jotka ilmoitettiin Joseph Smithille sen jälkeen, kun Isä Jumala julisti tälle vasta kutsutulle profeetalle: ”Tämä on minun rakas Poikani. Kuule häntä!” (JS–H 1:17.)

Pappeuden ja sen avaimien palautusta koskevaa tietoamme on vahvistettu. Olemme uudistaneet päättäväisyytemme tehdä Herran palautettua kirkkoa tunnetuksi sen oikealla nimellä – Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko. Ja meitä on kutsuttu liittymään paastoon ja rukoukseen tuhoisan maailmanlaajuisen pandemian tämänhetkisten ja tulevien vaikutusten lieventämiseksi. Tänä aamuna meitä innoitettiin, kun Herran elävä profeetta esitti historiallisen palautusta koskevan julistuksen. Me vahvistamme siinä olevan vakuutuksen, että ”ne, jotka rukoillen tutkivat palautuksen sanomaa ja toimivat uskossa, saavat siunauksena oman todistuksen sen jumalallisuudesta ja sen tarkoituksesta valmistaa maailmaa Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen luvattua toista tulemista varten”1.

Suunnitelma

Kaikki tämä kuuluu jumalalliseen suunnitelmaan, jonka tarkoituksena on suoda Jumalan lapsille mahdollisuus saavuttaa korotus ja tulla Hänen kaltaisikseen. Suunnitelma, josta pyhissä kirjoituksissa käytetään nimityksiä ”suuri onnensuunnitelma”, ”lunastussuunnitelma” ja ”pelastussuunnitelma” (ks. Alma 42:8, 11, 5) – ja josta on ilmoitettu palautuksessa – alkoi taivaan neuvostosta. Me henget halusimme saada iankaikkisen elämän, joka on taivaallisilla vanhemmillamme. Siinä vaiheessa olimme edenneet niin pitkälle kuin pystyisimme ilman kuolevaisuuden kokemusta fyysisessä ruumiissa. Tarjotakseen tuon kokemuksen Isä Jumala suunnitteli tämän maan luomisen. Suunnitelman mukaan meistä tulisi kuolevaisuudessa eläessämme synnin tahraamia, kun kohtaisimme hengellisen kasvumme kannalta välttämätöntä vastustusta. Meistä tulisi myös fyysisen kuoleman alaisia. Jotta meidät pelastettaisiin kuolemasta ja synnistä, taivaallisen Isämme suunnitelma tarjoaisi Vapahtajan. Hänen ylösnousemuksensa lunastaisi kaikki kuolemasta, ja Hänen sovitusuhrinsa maksaisi vaaditun hinnan, jotta kaikki puhdistuisivat synnistä ehdoilla, jotka olisi säädetty edistämään meidän kasvuamme. Tämä Jeesuksen Kristuksen sovitus on keskeisellä sijalla Isän suunnitelmassa.

Taivaan neuvostossa kaikille Jumalan henkilapsille esiteltiin Isän suunnitelma, mukaan lukien siihen sisältyvät seuraukset ja koettelemukset kuolevaisuudessa, taivaan suomat apukeinot ja loistava päämäärä. Me näimme lopun alusta asti. Kaikki ne lukemattomat kuolevaiset, jotka ovat syntyneet tämän maan päälle, valitsivat Isän suunnitelman ja taistelivat sen puolesta neuvoston jälkeen alkaneessa taivaan taistelussa. Lisäksi monet solmivat Isän kanssa liittoja, jotka koskivat sitä, mitä he tekisivät kuolevaisuudessa. Tavoilla, joita ei ole ilmoitettu, meidän tekomme henkimaailmassa ovat vaikuttaneet olosuhteisiimme kuolevaisuudessa.

Kuolevaisuus ja henkimaailma

Esitän nyt lyhyesti muutamia Isän suunnitelman tärkeimpiä osatekijöitä, kuten ne vaikuttavat meihin kuolevaisuutemme matkalla ja sitä seuraavassa henkimaailmassa.

Tarkoituksena elämälle kuolevaisuudessa ja kasvulle, jota voi tapahtua kuolevaisuuden jälkeen, on se, että Jumalan jälkeläisistä tulee Hänen kaltaisiaan. Tätä taivaallinen Isä haluaa kaikille lapsilleen. Iankaikkiset lait vaativat, että saavuttaaksemme tämän riemullisen päämäärän meistä täytyy tulla puhdistettuja olentoja Jeesuksen Kristuksen sovituksen avulla, niin että voimme asua Isän ja Pojan luona sekä päästä osallisiksi korotuksen siunauksista. Kuten Mormonin kirjassa opetetaan, Hän kutsuu ”kaikkia tulemaan luoksensa ja pääsemään osallisiksi hänen hyvyydestään; eikä hän torju ketään niistä, jotka tulevat hänen luoksensa, ei mustia eikä valkoisia, ei orjia eikä vapaita, ei miehiä eikä naisia; ja hän muistaa pakanat, ja kaikki ovat Jumalalle yhdenvertaisia” (2. Nefi 26:33; ks. myös Alma 5:49).

Jumalallinen suunnitelma, jonka mukaan meistä voi tulla sellaisia, millaisiksi meidän on määrä tulla, vaatii meitä tekemään valintoja ja torjumaan pahan vastustuksen, joka houkuttelee kuolevaisia toimimaan vastoin Jumalan käskyjä ja Hänen suunnitelmaansa. Lisäksi se edellyttää, että meistä tulee kuolevaisuuden muidenkin vastusten alaisia, kuten muiden tekemien syntien tai synnynnäisten vammojen. Toisinaan me saavutamme tarvitsemamme kasvun paremmin kärsimyksen ja vastoinkäymisten avulla kuin mukavuuden ja seesteisyyden avulla. Eikä mikään tästä kuolevaisuuden vastustuksesta voisi täyttää iankaikkista tarkoitustaan, mikäli jumalallinen väliintulo vapauttaisi meidät kuolevaisuuden kaikista epäsuotuisista seurauksista.

Suunnitelma ilmoittaa päämäärämme iankaikkisuudessa, kuolevaisuuden matkamme tarkoituksen ja olosuhteet sekä taivaallisen avun, jota saamme. Jumalan käskyt varoittavat meitä eksymästä vaarallisiin olosuhteisiin. Innoitettujen johtajien opetukset ohjaavat polkuamme ja antavat varmuutta, joka edistää iankaikkista matkaamme.

Jumalan suunnitelma antaa meille neljä suurenmoista lupausta avuksi matkallemme läpi kuolevaisuuden. Ne kaikki annetaan meille Jeesuksen Kristuksen sovituksen – suunnitelman keskeisen osuuden – ansiosta. Ensimmäinen lupaa meille, että koska Hän on kärsinyt niiden syntien vuoksi, joista me teemme parannuksen, meidät voidaan puhdistaa niistä synneistä. Silloin armollinen viimeinen tuomari ”[ei] muista niitä enää” (OL 58:42).

Toiseksi, osana sovitustaan Vapahtajamme otti kantaakseen kaikki muut kuolevaisuuden heikkoudet. Sen ansiosta me voimme saada jumalallista apua ja voimaa kantaa kuolevaisuuden väistämättömät taakat – niin henkilökohtaiset kuin yleiset, kuten sodan ja kulkutaudit. Mormonin kirja antaa selkeimmän pyhien kirjoitusten kuvauksen tästä sovituksen tärkeästä voimasta. Vapahtaja otti kantaakseen kansansa kivut, sairaudet ja heikkoudet. ”Hän ottaa päällensä heidän heikkoutensa, jotta hänen sisimpänsä täyttyisi armolla, lihan mukaisesti, jotta hän osaisi lihan mukaisesti auttaa kansaansa sen heikkouksien mukaisesti.” (Alma 7:11–12.)

Kolmanneksi, äärettömän sovituksensa kautta Vapahtaja kumoaa kuoleman lopullisuuden ja antaa meille riemullisen varmuuden siitä, että me kaikki nousemme ylös kuolleista. Mormonin kirjassa opetetaan: ”Tämä palauttaminen tulee kaikille, sekä vanhoille että nuorille, sekä orjille että vapaille, sekä miehille että naisille, sekä jumalattomille että vanhurskaille, eikä edes hiuskarvakaan heidän päästään joudu hukkaan, vaan kaikki palautetaan täydelliseen muotoonsa” (Alma 11:44).

Tänä pääsiäisen aikana me juhlimme ylösnousemuksen todellisuutta. Tämä antaa meille näkemystä ja voimaa kestää kuolevaisuuden haasteet, joita jokainen meistä ja rakkaamme kohtaavat. Sellaisia ovat fyysiset, henkiset tai emotionaaliset vammat, joita saamme syntyessämme tai koemme kuolevaisen elämämme aikana. Ylösnousemuksen ansiosta tiedämme, että nämä kuolevaisuuden vammat ovat vain väliaikaisia!

Palautettu evankeliumi vakuuttaa meille, että ylösnousemukseen voi sisältyä mahdollisuus olla perheemme jäsenten – aviomiehen, vaimon, lasten ja vanhempien – kanssa. Tämä kannustaa meitä voimallisesti täyttämään perheeseen liittyvät vastuumme kuolevaisuudessa. Se auttaa meitä elämään yhdessä rakkautta osoittaen tässä elämässä sekä odottamaan riemullista jälleennäkemistä ja yhdessäoloa seuraavassa.

Neljänneksi ja viimeisenä, nykyajan ilmoitus opettaa meille, että edistymisemme ei tarvitse päättyä kuolevaisuuden päättyessä. Tästä tärkeästä lupauksesta on ilmoitettu hyvin vähän. Meille on kerrottu, että tämä elämä on aika valmistautua kohtaamaan Jumala ja ettei meidän pidä lykätä parannustamme (ks. Alma 34:32–33). Edelleen meille opetetaan, että henkimaailmassa evankeliumia saarnataan jopa jumalattomille ja tottelemattomille, ”jotka olivat hylänneet totuuden” (OL 138:29), ja että ne, joita siellä opetetaan, pystyvät tekemään parannuksen ennen viimeistä tuomiota (ks. jakeet 31–34, 57–59).

Tässä on muutamia muita taivaallisen Isämme suunnitelman perusasioita:

Jeesuksen Kristuksen palautettu evankeliumi antaa meille ainutlaatuisen näkökulman siveyteen, avioliittoon ja lasten hankkimiseen. Se opettaa, että Jumalan suunnitelman mukainen avioliitto on välttämätön, jotta toteutuisi Jumalan suunnitelman tarkoitus tarjota jumalallisesti osoitettu ympäristö kuolevaisuuteen syntymiselle ja valmistaa perheenjäseniä iankaikkiseen elämään. ”Avioliitto on Jumalan säätämä ihmiselle”, Herra sanoi, ”jotta maa voisi vastata luomisensa tarkoitusta” (OL 49:15–16). Tässä asiassa Hänen suunnitelmansa on tietenkin ristiriidassa joidenkin vahvojen maailmallisten voimien kanssa lainkäytössä ja käytännöissä.

Voima luoda kuolevaista elämää on ylevin voima, minkä Jumala on antanut lapsilleen. Sen käyttöön annettiin lupa ensimmäisessä käskyssä Aadamille ja Eevalle, mutta toinen tärkeä käsky annettiin sen väärinkäytön kieltämiseksi. Avioliiton siteiden ulkopuolella kaikki luomisvoiman käyttö missä tahansa määrin on miesten ja naisten kaikkein jumalallisimman ominaisuuden synnillistä halventamista ja turmelemista. Palautettu evankeliumi tähdentää tätä siveyden lakia sen tarkoituksen vuoksi, joka luomisvoimillamme on Jumalan suunnitelman toteuttamisessa.

Mitä seuraavaksi?

Tänä palautuksen aloittaneen ensimmäisen näyn 200. juhlavuonna me tunnemme Herran suunnitelman ja meitä kannustavat Hänen palautetun kirkkonsa välityksellä tulleet siunaukset kahden vuosisadan ajalta. Nyt vuonna 2020 meillä on tarkka näkemys menneistä tapahtumista.

Kun katsomme tulevaisuuteen, näkemyksemme on kuitenkin paljon epävarmempi. Tiedämme, että kaksi vuosisataa palautuksen jälkeen henkimaailmassa on nykyään monia kuolevaisuudessa kokemuksen saaneita työntekijöitä toteuttamassa siellä tapahtuvaa saarnaamista. Tiedämme myös, että meillä on nyt paljon useampia temppeleitä, joissa suorittaa iankaikkisuuden toimituksia niiden puolesta, jotka tekevät parannuksen ja vastaanottavat Herran evankeliumin kuoleman verhon jommallakummalla puolella. Kaikki tämä vie taivaallisen Isämme suunnitelmaa eteenpäin. Jumalan rakkaus on niin suurta, että lukuun ottamatta niitä harvoja, joista tieten tahtoen tulee kadotuksen poikia, Hän on varannut kirkkauden määränpään kaikille lapsilleen (ks. OL 76:43).

Tiedämme, että Vapahtaja tulee takaisin ja että koittaa tuhatvuotinen rauhan valtakunta, jonka aikana viedään päätökseen Jumalan suunnitelman kuolevaisuutta koskeva osuus. Tiedämme myös, että tulee tapahtumaan erilaisia ylösnousemuksia, vanhurskaiden ja jumalattomien ylösnousemuksia, ja että kunkin henkilön viimeinen tuomio seuraa aina hänen ylösnousemustaan.

Meidät tuomitaan tekojemme mukaan, sydämemme toiveiden mukaan ja sen mukaan, millaisia meistä on tullut ihmisinä. Tämä tuomio saa kaikki Jumalan lapset siirtymään siihen kirkkauden valtakuntaan, johon he ovat kelvollisia kuuliaisuutensa perusteella ja missä heidän on miellyttävä olla. Tämän kaiken tuomarina on Vapahtajamme Jeesus Kristus (ks. Joh. 5:22; 2. Nefi 9:41). Hänen kaikkitietävyytensä antaa Hänelle täydellisen tiedon kaikista meidän teoistamme ja toiveistamme, sekä niistä, joista emme ole tehneet parannusta ja joita emme ole muuttaneet, että niistä, joista olemme tehneet parannuksen tai jotka ovat vanhurskaita. Sen vuoksi Hänen tuomionsa jälkeen me tulemme kaikki tunnustamaan, ”että hänen tuomionsa ovat oikeudenmukaisia” (Moosia 16:1).

Lopuksi esitän vakaumuksen, jonka olen saanut luettuani monia kirjeitä ja tarkasteltuani monia pyyntöjä palata kirkkoon nimen poistamisen tai luopumuksen jälkeen. Monet jäsenistämme eivät täysin ymmärrä tätä pelastussuunnitelmaa, joka vastaa useimpiin palautetun kirkon oppia ja innoitettuja menettelytapoja koskeviin kysymyksiin. Meillä, jotka tunnemme Jumalan suunnitelman ja jotka olemme solmineet liiton osallistua siihen, on selkeä vastuu opettaa näitä totuuksia ja tehdä kaikki voitavamme edistääksemme niitä muiden kohdalla ja omissa olosuhteissamme kuolevaisuudessa. Minä todistan Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Vapahtajastamme ja Lunastajastamme, joka tekee kaiken sen mahdolliseksi. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Viite

  1. ”Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteyden palautus – kaksisataavuotisjulistus maailmalle”, Russell M. Nelsonin puheessa ”Kuule Häntä”, Liahona, toukokuu 2020, s. 91.

Tulosta