Yleiskonferenssi
”Tämä huone rakennettakoon minun nimelleni”
Huhtikuun 2020 yleiskonferenssi


”Tämä huone rakennettakoon minun nimelleni”

(OL 124:40)

Temppeleissä vastaanotetut liitot ja niissä suoritetut toimitukset ovat välttämättömiä sydämemme pyhittämiseksi sekä Jumalan poikien ja tyttärien lopulliseksi korotukseksi.

Pyhässä lehdossa 200 vuotta sitten nuori Joseph Smith näki Jumalan, iankaikkisen Isän, ja Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen ja puhui Heidän kanssaan. Heiltä Joseph sai tietää, millainen on jumaluuden todellinen luonne ja mitä on jatkuva ilmoitus, kun tämä taivaallinen näky käynnisti myöhempinä aikoina aikojen täyttymisen taloudenhoitokauden1.

Suunnilleen kolme vuotta myöhemmin, vastauksena vilpittömään rukoukseen syyskuun 21. päivän iltana 1823, Josephin makuuhuone täyttyi valolla, kunnes se ”oli valoisampi kuin keskipäivällä”2. Tämän nuoren pojan vuoteen viereen ilmestyi persoona, joka kutsui häntä nimeltä ja julisti ”olevansa Jumalan luota – – lähetetty sanansaattaja ja että hänen nimensä on Moroni”3. Hän antoi Josephille tietoa Mormonin kirjan esiintulosta.

Ja sitten hän lainasi Vanhasta testamentista Malakian kirjaa käyttäen hieman eri sanoja kuin kuningas Jaakon raamatunkäännöksessä käytetyt:

”Katso, minä ilmoitan teille pappeuden profeetta Elian käden kautta ennen Herran suuren ja pelottavan päivän tuloa. – –

Ja hän istuttaa lasten sydämiin isille annetut lupaukset, ja lasten sydämet kääntyvät heidän isiensä puoleen. Ellei niin tapahtuisi, koko maa hävitettäisiin täysin hänen tullessaan.”4

Merkittävästi Moronin Joseph Smithille antamat ohjeet Elian tehtävästä olivat alkuna temppeli- ja sukututkimustyölle myöhempinä aikoina ja tärkeä tekijä kaiken palauttamisessa, ”niin kuin Jumala ikiajoista asti on luvannut pyhien profeettojensa suulla”5.

Rukoilen Pyhän Hengen apua, kun opimme yhdessä liitoista, toimituksista ja siunauksista, jotka ovat meille saatavilla Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon temppeleissä.

Elian paluu

Aloitan esittämällä perustavaa laatua olevan kysymyksen: miksi Elian paluu oli tärkeä?

Myöhempien aikojen ilmoituksen perusteella saamme tietää, että ”Elialla oli Melkisedekin pappeuden sinetöimisvoima”6 ja hän oli viimeinen profeetta, jolla se oli ”ennen Jeesuksen Kristuksen aikaa”7.

Profeetta Joseph Smith selitti: ”Elian henkenä, voimana ja kutsumuksena on, että teillä on valta pitää hallussanne Melkisedekin pappeuden [täyteyttä] ja – – saada – – [kaikki] Jumalan valtakuntaan [kuuluvat toimitukset], vieläpä kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen, niidenkin, jotka ovat taivaassa.”8

Tämä pyhä sinetöimisvaltuus on välttämätön, jotta ”minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu”9.

Joseph selvensi vielä: ”Miten Jumala tulee tämän sukupolven avuksi? Hän lähettää profeetta Elian. – – Elia tulee ilmoittamaan liitot sinetöidäkseen isien sydämet lapsiin ja lasten sydämet isiin.”10

Elia ilmestyi Mooseksen kanssa Kirkastusvuorella ja antoi tämän valtuuden Pietarille, Jaakobille ja Johannekselle.11 Lisäksi Elia ilmestyi Mooseksen ja Eliaan kanssa 3. huhtikuuta 1836 Kirtlandin temppelissä ja antoi samat pappeuden avaimet Joseph Smithille ja Oliver Cowderylle.12

Sinetöimisvaltuus, jonka Elia palautti vuonna 1836, oli välttämätön maailman valmistamiseksi Vapahtajan toiseen tulemiseen, ja se käynnisti suuresti lisääntyneen ja maailmanlaajuisen kiinnostuksen sukututkimukseen.

Sydämen muuttamista, kääntämistä ja puhdistamista

Sanaa sydän käytetään pyhissä kirjoissa yli 1 000 kertaa. Tämä yksinkertainen mutta merkittävä sana merkitsee usein yksilön sisäisiä tunteita. Meidän sydämemme – meidän toiveidemme, kiintymystemme, aikeidemme, vaikuttimiemme ja asenteidemme kokonaissumma – määrittelee sen, keitä me olemme, ja ratkaisee sen, mitä meistä tulee. Herran työn syvin olemus on muuttaa, kääntää ja puhdistaa sydän evankeliumin liittojen ja pappeuden toimitusten avulla.

Me emme rakenna pyhiä temppeleitä tai käy niissä yksinomaan siksi, että saisimme unohtumattoman kokemuksen itsellemme tai perheellemme. Temppeleissä vastaanotetut liitot ja niissä suoritetut toimitukset ovat välttämättömiä pikemminkin sydämemme pyhittämiseksi sekä Jumalan poikien ja tyttärien lopulliseksi korotukseksi.

Isille – Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille – annettujen lupausten kylväminen lasten sydämiin, lasten sydänten kääntäminen omien isiensä puoleen, suvun tutkiminen ja sijaistoimitusten suorittaminen temppelissä ovat työtä, joka siunaa ihmisiä kummallakin puolen verhoa. Kun ryhdymme innokkaasti osallistumaan tähän pyhään työhön, me noudatamme käskyjä rakastaa ja palvella Jumalaa ja lähimmäisiämme.13 Ja sellainen epäitsekäs palveleminen todellakin auttaa meitä kuulemaan Vapahtajaa14 ja tulemaan Hänen luokseen15.

Pyhimmät liitot ja pappeuden toimitukset saadaan ainoastaan temppelissä – Herran huoneessa. Kaikki, mitä temppelissä opitaan, ja kaikki, mitä siellä tehdään, tähdentää Jeesuksen Kristuksen jumalallisuutta ja Hänen tehtäväänsä taivaallisen Isän suuressa onnensuunnitelmassa.

Sisältä ulospäin

Presidentti Ezra Taft Benson on kuvannut tärkeää mallia, jota Lunastaja käyttää toteuttaakseen ”ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän”16. Hän on sanonut: ”Herra vaikuttaa sisältä ulospäin. Maailma vaikuttaa ulkoa sisäänpäin. Maailma haluaa ottaa ihmiset pois kurjuudesta. Kristus ottaa kurjuuden pois ihmisistä, ja sen jälkeen he pystyvät itse nousemaan kurjuudestaan. Maailma haluaa muuttaa ihmisiä muuttamalla heidän ympäristöään. Kristus muuttaa ihmisiä, jotka sitten muuttavat ympäristöään. Maailma haluaa muuttaa ihmisten käyttäytymistä, mutta Kristus voi muuttaa ihmisluonnon.”17

Liitot ja pappeuden toimitukset ovat keskeisiä jatkuvassa hengellisen uudestisyntymisen ja muuttumisen tapahtumasarjassa. Ne ovat keino, jolla Herra tekee työtä meissä jokaisessa sisältä ulospäin. Liitot, jotka pidetään kunniassa päättäväisesti, jotka muistetaan aina ja jotka kirjoitetaan ”elävän Jumalan Hengellä – – ihmissydämiin”18, tuovat tarkoitusta ja varmuuden siunauksista kuolevaisuudessa ja iankaikkisuuksissa. Toimitukset, jotka vastaanotetaan kelvollisina ja muistetaan jatkuvasti, avaavat taivaan väylät, joiden kautta jumalisuuden voima voi virrata meidän elämäämme.

Me emme mene temppeliin piiloutumaan tai pakenemaan maailman pahuudelta. Sen sijaan me menemme temppeliin voittaaksemme maailman pahuuden. Kun kutsumme elämäämme ”jumalisuuden voiman”19 ottamalla vastaan pappeuden toimituksia ja tekemällä ja pitämällä pyhiä liittoja, meitä siunataan voimalla, joka on suurempaa kuin omamme20, niin että selviydymme kuolevaisuuden kiusauksista ja haasteista ja teemme hyvää ja tulemme hyviksi.

Tämän huoneen maine leviää

Tämän taloudenhoitokauden ensimmäinen temppeli rakennettiin Kirtlandiin Ohiossa Yhdysvalloissa ja vihittiin käyttöön 27. maaliskuuta 1836.

Ilmoituksessa profeetta Joseph Smithille viikko vihkimisen jälkeen Herra julisti:

”Kaiken kansani, joka on kaikin voimin rakentanut tämän huoneen minun nimelleni, sydämet riemuitkoot. – –

Niin, tuhansien ja kymmenientuhansien sydämet riemuitsevat suuresti siunausten tähden, jotka vuodatetaan, ja endaumentin tähden, joka palvelijoilleni on suotu tässä huoneessa.

Ja tämän huoneen maine leviää vieraisiin maihin; ja tämä on sen siunauksen alku, joka vuodatetaan minun kansani päälle.”21

Kiinnittäkää huomio lauseisiin tuhansien ja kymmenientuhansien sydämet riemuitsevat suuresti ja tämän huoneen maine leviää vieraisiin maihin. Nämä olivat hätkähdyttäviä julistuksia huhtikuussa 1836, kun kirkossa oli vain pelkkä kourallinen jäseniä ja yksi temppeli.

Nyt vuonna 2020 meillä on 168 toiminnassa olevaa temppeliä. Lisäksi 49 temppeliä on joko rakenteilla tai niiden rakentamisesta on ilmoitettu. Herran huoneita rakennetaan ”meren saarille”22 ja maihin ja paikkoihin, joista moni on aiemmin ajatellut, ettei niihin todennäköisesti sellaista rakennettaisi.

Endaumenttiseremoniaa esitetään nykyään 88 kielellä, ja se tulee saataville monilla muillakin kielillä, kun temppeleitä rakennetaan siunaamaan yhä useampia Jumalan lapsia. Seuraavien 15 vuoden aikana niiden kielten lukumäärä, joilla temppelitoimituksia on saatavilla, tulee todennäköisesti kaksinkertaistumaan.

Tänä vuonna järjestetään 18 temppelin maanmurtotilaisuus, ja niitä aletaan rakentaa. Sitä vastoin 18 ensimmäisen temppelin rakentaminen vei 150 vuotta kirkon järjestämisestä vuonna 1830 Japanissa sijaitsevan Tokion temppelin vihkimiseen, jonka suoritti presidentti Spencer W. Kimball vuonna 1980.

Kuva
Kuusi temppeliä

Miettikää temppelityön jouduttamista, jota on tapahtunut pelkästään presidentti Russell M. Nelsonin elämän aikana. Kun presidentti Nelson syntyi 9. syyskuuta 1924, kirkolla oli kuusi toiminnassa olevaa temppeliä.

Kuva
26<nb/>temppeliä

Kun hänet 60 vuotta myöhemmin asetettiin apostoliksi 7. huhtikuuta 1984, toiminnassa oli 26 temppeliä, eli 60 vuodessa temppeleitä oli tullut 20 lisää.

Kuva
159<nb/>temppeliä

Kun presidentti Nelson hyväksyttiin kirkon presidentiksi, toiminnassa oli 159 temppeliä, eli niiden 34 vuoden aikana, jolloin hän palveli kahdentoista koorumin jäsenenä, temppelien määrä lisääntyi 133:lla.

Kuva
Toiminnassa olevat ja ilmoitetut temppelit

Tultuaan kirkon presidentiksi 14. tammikuuta 2018 presidentti Nelson on ilmoittanut 35 uudesta temppelistä.

Presidentti Nelsonin elinaikana on vihitty 96 prosenttia olemassa olevista temppeleistä, ja 84 prosenttia niistä on vihitty sen jälkeen, kun hänet asetettiin apostoliksi.

Keskittykää aina asioihin, joilla on eniten merkitystä

Herran palautetun kirkon jäseninä me hämmästelemme Herran työn alati kiihtyvää tahtia myöhempinä aikoina. Ja lisää temppeleitä on tulossa.

Brigham Young profetoi: ”Tämän työn suorittamiseen ei tarvita vain yhtä temppeliä vaan tuhansia, ja tuhannet ja kymmenettuhannet miehet ja naiset menevät noihin temppeleihin ja suorittavat palvelusta ihmisten puolesta, jotka ovat eläneet niin kauan sitten kuin Herra ilmoittaa.”23

On ymmärrettävää, että ilmoitus jokaisesta uudesta temppelistä on suuren ilon lähde ja syy kiittää Herraa. Ensisijaisesti meidän tulisi kuitenkin kiinnittää huomiomme liittoihin ja toimituksiin, jotka voivat muuttaa sydämemme ja syventää omistautumistamme Vapahtajaan, eikä pelkästään rakennuksen sijaintiin tai kauneuteen.

Niitä perustavaa laatua olevia velvoitteita, jotka kuuluvat meille Herran palautetun kirkon jäseninä, ovat 1) kuulla Häntä24 ja saada oma sydämemme muuttumaan liittojen ja toimitusten avulla, sekä 2) täyttää iloiten Jumalan antama vastuu tarjota temppelin siunaukset koko ihmiskunnalle verhon kummallakin puolen. Herran ohjauksella ja avulla me todellakin tulemme täyttämään nämä pyhät velvollisuudet.

Siionin rakentaminen

Profeetta Joseph Smith on julistanut:

”Siionin rakentaminen on asia, josta Jumalan kansa on kaikkina aikoina ollut kiinnostunut. Se on aihe, jota profeetat, papit ja kuninkaat ovat käsitelleet erityisen mielellään. Iloisen odotuksen vallassa he ovat odottaneet aikaa, jota me elämme, ja taivaallisen, riemullisen odotuksen sytyttäminä he ovat laulaneet ja kirjoittaneet ja profetoineet tästä meidän ajastamme, mutta he ovat kuolleet sitä näkemättä. – – Meidän osaksemme on annettu nähdä myöhempien aikojen kirkkaus ja olla mukana ja avuksi sen edistämisessä.”25

”Taivaallinen pappeus yhdistyy maallisen kanssa näiden suurten tarkoitusperien toteuttamiseksi – –, [työn], jota Jumala ja enkelit ovat ilolla ajatelleet menneiden sukupolvien aikana ja joka sytytti muinaisten patriarkkojen ja profeettojen sielun palamaan. Tämän työn on määrä aikaansaada pimeyden valtojen tuhoutuminen, maan uudistuminen, Jumalan kirkkaus ja ihmissuvun pelastuminen.”26

Minä todistan vakaasti, että Isä ja Poika ilmestyivät Joseph Smithille ja Elia palautti sinetöimisvaltuuden. Pyhät temppeliliitot ja -toimitukset voivat vahvistaa meitä ja puhdistaa sydämemme, kun me kuulemme Häntä27 ja saamme jumalisuuden voiman elämäämme. Ja todistan, että tämä myöhempien aikojen työ tuhoaa pimeyden vallat ja toteuttaa ihmissuvun pelastuksen. Näistä totuuksista todistan iloiten Herran Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.

Tulosta