Yleiskonferenssi
Syvälle sydämeemme
Huhtikuun 2020 yleiskonferenssi


Syvälle sydämeemme

Herra yrittää auttaa meitä – kaikkia meitä – saamaan Hänen evankeliuminsa syvemmälle sydämeemme.

Sisaret ja veljet, miten suurenmoista aikaa me elämmekään. Juhliessamme palautuksen alkua on sopivaa juhlia myös jatkuvaa palautusta, jota näemme tapahtuvan. Riemuitsen kanssanne siitä, että elämme tänä aikana.1 Herra jatkaa profeettojensa välityksellä kaiken sen kohdalleenasettamista, mitä me tarvitsemme avuksi valmistautuessamme ottamaan vastaan Hänet.2

Yksi noista tarvittavista asioista on uusi lapsia ja nuoria koskeva hanke. Monet teistä tietävät, että tässä ohjelmassa tähdennetään tavoitteiden asettamista, että siihen kuuluu uusia yhteenkuuluvuutta osoittavia tunnusesineitä ja Nuorten voimaksi -konferensseja. Mutta emme saa antaa niiden hämärtää näkemystämme periaatteista, joille ohjelma rakentuu, emmekä niiden tarkoitusta: Jeesuksen Kristuksen evankeliumin saaminen syvälle lastemme ja nuortemme sydämeen.3

Uskon, että kun opimme näkemään nämä periaatteet selvemmin, ymmärrämme tämän olevan enemmän kuin ohjelma 8–18-vuotiaille jäsenille. Näemme, kuinka Herra yrittää auttaa meitä – kaikkia meitä – saamaan Hänen evankeliuminsa syvemmälle sydämeemme. Rukoilen, että Pyhä Henki auttaa meitä oppimaan yhdessä.

Ihmissuhteet – ”Olkaa heidän kanssaan”4

Ensimmäinen periaate on ihmissuhteet. Koska ne ovat niin luonnollinen osa Jeesuksen Kristuksen kirkkoa, me toisinaan unohdamme niiden tärkeyden jatkuvalla matkallamme Kristuksen luokse. Meidän ei odoteta löytävän liittopolkua yksin tai kulkevan sitä yksin. Me tarvitsemme rakkautta ja tukea vanhemmilta, muilta perheenjäseniltä, ystäviltä ja johtajilta, jotka myös kulkevat tuota polkua.

Tämänkaltaiset ihmissuhteet vaativat aikaa. Aikaa olla yhdessä. Aikaa nauraa, leikkiä ja pelata, oppia ja palvella yhdessä. Aikaa arvostaa toistemme mielenkiinnon kohteita ja haasteita. Aikaa olla avoimia ja rehellisiä toisillemme, kun pyrimme olemaan parempia yhdessä. Nämä ihmissuhteet ovat yksi ensisijaisista tarkoituksista kokoontua yhteen perheinä, koorumeina, luokkina ja seurakuntina. Ne ovat tehokkaan palvelemisen perusta.5

Vanhin Dale G. Renlund antoi meille avaimen tällaisten suhteiden kehittämiseen, kun hän sanoi: ”Voidaksemme – – palvella muita tehokkaasti meidän täytyy nähdä heidät – – taivaallisen Isän silmin. Vasta silloin voimme alkaa käsittää sielun todellisen arvon. Vasta silloin voimme aistia sen rakkauden, joka taivaallisella Isällä on kaikkia lapsiaan kohtaan.”6

Muiden näkeminen siten kuin Jumala näkee heidät on lahja. Kehotan meitä kaikkia tavoittelemaan tätä lahjaa. Kun silmämme ovat avoinna näkemään7, me pystymme myös auttamaan muita näkemään itsensä siten kuin Jumala näkee heidät8. Presidentti Henry B. Eyring on tähdentänyt tämän voimaa sanoessaan: ”Eniten merkitystä on sillä, mitä [muut] oppivat [teiltä] siitä, keitä he todella ovat ja mitä heistä voi todella tulla. Arvaukseni on, etteivät he opi sitä niinkään paljon luennoista. He oppivat sen tuntemalla, keitä te olette, keitä he teidän mielestänne ovat ja mitä heistä teidän mielestänne voisi tulla.”9 Se, että autamme muita ymmärtämään todellisen identiteettinsä ja tarkoituksensa, on yksi suurimmista lahjoista, mitä voimme antaa.10 Muiden ja itsemme näkeminen siten kuin Jumala näkee sitoo sydämemme yhteen ”ykseydessä ja rakkaudessa”11.

Yhä lisääntyvien maailmallisten voimien vetäessä meitä puoleensa me tarvitsemme voimaa, jonka rakastavat ihmissuhteet tuovat. Kun siis suunnittelemme toimintoja, kokouksia ja muita kokoontumisia, muistakaamme, että näiden kokoontumisten kaikkia koskeva tarkoitus on rakentaa rakastavia ihmissuhteita, jotka yhdistävät meitä ja vievät Jeesuksen Kristuksen evankeliumin syvälle sydämeemme.12

Ilmoitus, tahdonvapaus ja parannus – ”Yhdistäkää heidät taivaaseen”13

Tietenkään ei riitä, että olemme vain yhteen liittyneinä. On monia ryhmiä ja organisaatioita, jotka saavuttavat ykseyden erilaisten asioiden tiimoilta. Meidän tavoittelemamme ykseys on kuitenkin sitä, että olemme yhtä Kristuksen kanssa, että yhdistymme Häneen.14 Yhdistääksemme sydämemme taivaaseen me tarvitsemme henkilökohtaisia hengellisiä kokemuksia, kuten vanhin Andersen juuri puhui meille niin vaikuttavasti.15 Noita kokemuksia tulee, kun Pyhä Henki kuljettaa Jumalan sanan ja rakkauden mieleemme ja sydämeemme.16

Tätä ilmoitusta tulee pyhien kirjoitusten, etenkin Mormonin kirjan, elävien profeettojen ja muiden uskollisten opetuslasten innoitettujen sanojen sekä hiljaisen, vienon äänen välityksellä.17 Nämä sanat ovat enemmän kuin mustetta paperilla, ääniaaltoja korvissamme, ajatuksia mielessämme tai tunteita sydämessämme. Jumalan sanassa on hengellistä voimaa.18 Siinä on totuutta ja valoa.19 Se on keino, jolla me kuulemme Häntä! Jumalan sana herättää uskomme Kristukseen ja lisää sitä. Se vahvistaa meissä halua tulla enemmän Vapahtajan kaltaiseksi eli tehdä parannusta ja kulkea liittopolkua.20

Viime huhtikuussa presidentti Russell M. Nelson auttoi meitä ymmärtämään parannuksen keskeistä tehtävää tällä ilmoitusta tuovalla matkalla.21 Hän sanoi: ”Kun päätämme tehdä parannuksen, me päätämme muuttua! Annamme Vapahtajan muovata meistä parhaan version itsestämme. – – Me teemme valinnan tulla enemmän Jeesuksen Kristuksen kaltaisiksi!”22 Tämä muuttuminen, jolle antaa voimaa Jumalan sana, on keino yhdistyä taivaaseen.

Presidentti Nelsonin parannusta koskevan kutsun taustalla on tahdonvapauden periaate. Meidän täytyy itse valita parannus. Evankeliumia ei voi viedä pakolla sydämeemme. Kuten vanhin Dale G. Renlund on sanonut: ”Taivaallisen Isämme tavoitteena vanhemmuudessa ei ole saada lapsiaan tekemään sitä, mikä on oikein. Hänen tavoitteenaan on saada lapsensa valitsemaan sen tekeminen, mikä on oikein.”23

Ohjelmissa, jotka Lasten ja nuorten ohjelma on korvannut, oli yli 500 eri vaatimusta, joita suorittamalla sai erilaisia tunnustuspalkintoja.24 Nykyään niitä on periaatteessa yksi. Se on kutsu tehdä valinta tulla enemmän Vapahtajamme kaltaiseksi. Me teemme sen ottamalla Jumalan sanan vastaan Pyhän Hengen välityksellä ja sallimalla Kristuksen muuttaa meidät parhaaksi versioksi itsestämme.

Tämä on paljon enemmän kuin tavoitteiden asettamisen tai itsensä kehittämisen harjoittelua. Tavoitteet ovat yksinkertaisesti väline, joka auttaa meitä yhdistymään taivaaseen ilmoituksen, tahdonvapauden ja parannuksen avulla – tulla Kristuksen luokse ja ottaa Hänen evankeliuminsa syvemmälle sydämeemme.

Osallistuminen ja uhraaminen – ”Antakaa heidän johtaa”25

Lopuksi, saadaksemme Jeesuksen Kristuksen evankeliumin syvälle sydämeemme meidän täytyy olla siinä mukana – antaa aikaamme ja kykyjämme siihen, uhrata sen hyväksi.26 Me kaikki haluamme elää elämää, jolla on tarkoitus, ja tämä on erityisen totta nousevan sukupolven kohdalla. He haluavat osallistua merkitykselliseen asiaan.

Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on suurin asia maailmassa. Presidentti Ezra Taft Benson on sanonut: ”Jumala on käskenyt meitä viemään tämän evankeliumin kaikkeen maailmaan. Tämä on asia, jonka täytyy yhdistää meidät tänä aikana. Vain evankeliumi pelastaa maailman sen itse aiheuttamalta tuholta. Vain evankeliumi yhdistää kaikkiin rotuihin ja kansoihin kuuluvat ihmiset rauhaan. Vain evankeliumi tuo iloa, onnea ja pelastuksen ihmiskunnalle.”27

Vanhin David A. Bednar on luvannut: ”Kun voimaannutamme nuoria kutsumalla heitä toimimaan ja annamme heidän toimia, niin kirkko menee eteenpäin ihmeellisin tavoin.”28 Liian usein olemme jättäneet kutsumatta nuoria ja jättäneet antamatta heidän tehdä uhrauksia tämän Kristuksen suuren asian hyväksi. Vanhin Neal A. Maxwell on huomauttanut: ”Jos [Jumalan työ] tekee [nuoriimme] liian vähäisen vaikutuksen, niin maailma tekee heihin todennäköisemmin liiallisen vaikutuksen.”29

Lasten ja nuorten ohjelma keskittyy nuorten voimaannuttamiseen. He valitsevat omat tavoitteensa. Koorumien ja luokkien johtokunnat asetetaan asianmukaiseen tehtäväänsä. Seurakunnan nuorisoneuvosto, aivan kuten seurakuntaneuvosto, keskittyy pelastuksen ja korotuksen työhön.30 Ja koorumit ja luokat aloittavat kokouksensa neuvottelemalla siitä, kuinka tehdä työtä, jonka Jumala on heille antanut.31

Presidentti Nelson sanoi kirkon nuorille: ”Jos päätätte, jos haluatte, te voitte olla iso osa – – jotakin isoa – jotakin suurta – jotakin majesteettista! – – Te olette parhaita, mitä Herra on ikinä lähettänyt tähän maailmaan. Teillä on kyky olla fiksumpia ja viisaampia ja vaikuttaa maailmaan enemmän kuin yksikään aiempi sukupolvi!”32 Eräässä toisessa tilanteessa presidentti Nelson sanoi nuorille: ”Minä luotan teihin täysin. Rakastan teitä, ja niin rakastaa Herrakin. Me olemme Hänen kansaansa – yhdessä mukana Hänen pyhässä työssään.”33 Nuoret, voitteko tuntea luottamuksen, joka presidentti Nelsonilla on teihin, ja sen, kuinka tärkeitä te olette tälle työlle?

Vanhemmat ja aikuisjohtajat, kutsun teitä näkemään nuoret siten kuin presidentti Nelson näkee heidät. Kun nuoret tuntevat rakkautenne ja luottamuksenne, kun kannustatte ja opetatte heitä johtamaan – ja sitten pysyttelette poissa heidän tieltään – he hämmästyttävät teitä näkemyksillään, kyvyillään ja sitoutumisellaan evankeliumiin.34 He tuntevat iloa valitessaan osallistumisen Kristuksen asiaan ja uhrausten tekemisen sen hyväksi. Hänen evankeliuminsa juurtuu syvemmälle heidän sydämeensä, ja työ menee eteenpäin ihmeellisin tavoin.

Lupaus ja todistus

Lupaan, että kun keskitymme näihin periaatteisiin – ihmissuhteet, ilmoitus, tahdonvapaus, parannus ja uhraaminen – niin Jeesuksen Kristuksen evankeliumi painuu syvemmälle meidän kaikkien sydämeen. Me näemme palautuksen etenevän ja saavuttavan perimmäisen tarkoituksensa – Israelin lunastamisen ja Siionin perustamisen35, jolloin Kristus hallitsee kuninkaiden Kuninkaana.

Todistan, että Jumala tekee edelleen kaiken tarvittavan valmistaakseen kansaansa tuota päivää varten. Toivon meidän näkevän Hänen vaikutuksensa tässä suurenmoisessa työssä, kun me kaikki pyrimme ”[tulemaan] Kristuksen luokse ja [tulemaan] täydellisiksi Hänessä”36. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Viitteet

 1. Ks. OL 45:12. Presidentti Nelson on sanonut: ”Ajatelkaa vain sen kaiken jännitystä ja tärkeyttä: jokainen profeetta Aadamista alkaen on nähnyt meidän aikamme. Ja jokainen profeetta on puhunut meidän ajastamme, jolloin Israel koottaisiin ja maailma valmistettaisiin Vapahtajan toiseen tulemiseen. Ajatelkaa sitä! Kaikista niistä ihmisistä, jotka ovat koskaan eläneet planeetta maan päällä, me olemme niitä, jotka saavat osallistua tähän viimeiseen suureen kokoamistapahtumaan. Miten jännittävää se onkaan!” (”Toivo Israelin”, maailmanlaajuinen nuorten hartaustilaisuus, 3. kesäkuuta 2018, hopeofisrael.churchofjesuschrist.org.)

  Vanhin Jeffrey R. Holland on opettanut:

  ”Miten hienoa aikaa olla elossa!

  Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on varmin, turvallisin, luotettavin ja palkitsevin totuus maan päällä ja taivaassa ajassa ja iankaikkisuudessa. Ei mikään – ei mikään, ei kukaan, ei mikään vaikutus – estä tätä kirkkoa täyttämästä tehtäväänsä ja toteuttamasta päämääräänsä, joka on julistettu ennen maailman perustamista. – – Tulevaisuuden suhteen ei ole tarvetta pelkoon eikä epävarmuuteen.

  Toisin kuin millään muulla aikakaudella ennen meitä, tällä taloudenhoitokaudella ei koeta koko kirkkoa koskevaa luopumusta, ei nähdä pappeuden avainten katoamista eikä kärsitä kaikkivaltiaan Jumalan äänen antamien ilmoitusten lakkaamisesta. – – Millaista aikaa tämä onkaan elää!

  – – Jos ette siis ole huomanneet, olen toiveikas myöhempien aikojen suhteen. – – Uskokaa. Nouskaa esiin. Olkaa uskollisia. Ja käyttäkää parhaiten hyödyksenne tämä merkittävä aika, jota elämme!” (Facebook-päivitys, 27. toukokuuta 2015; ks. myös ”Älkää pelätkö vaan uskokaa”, puhe kirkon koululaitoksen uskonnonopettajille, 6. helmikuuta 2015, broadcasts.churchofjesuschrist.org.)

 2. Ks. Joh. 1:12.

 3. Pian sen jälkeen kun meidät oli kutsuttu Nuorten Miesten ylimmäksi johtokunnaksi, presidentti Henry B. Eyring keskusteli kanssamme niistä ainutlaatuisista haasteista ja mahdollisuuksista, joita kirkon nuorilla on nykyään. Hän neuvoi meitä keskittymään niihin asioihin, joiden avulla Jeesuksen Kristuksen evankeliumi pääsisi syvälle heidän sydämeensä. Tuo neuvo on ollut johtotähtenä meille Nuorten Miesten johtokuntana.

 4. Ks. ”Be with Them”, churchofjesuschrist.org/callings/aaronic-priesthood-quorums/my-calling/leader-instruction/be-with-them.

 5. Ks. Moosia 18:25; Moroni 6:5.

 6. Dale G. Renlund, ”Jumalan silmin”, Liahona, marraskuu 2015, s. 94, ks. myös Moos. 1:4–6.

  Presidentti Thomas S. Monson on opettanut: ”Meidän tehtävämme on nähdä yksilöt – ei sellaisina kuin he ovat – vaan pikemminkin sellaisina, mitä heistä voi tulla. Pyydän hartaasti teitä ajattelemaan heitä tällä tavoin.” (”Nähkää muut sellaisina, mitä heistä voi tulla”, Liahona, marraskuu 2012, s. 70.)

  Vanhin Neal A. Maxwell on opettanut: ”Liian usein se, ettei nuori ulkoisesti sopeudu kirkon tasovaatimuksiin, tai se, että hän esittää näennäisen vastakkainasettelevia kysymyksiä, tai hänen ilmaisemansa epäilykset saavat muut nopeasti leimaamaan hänet. Tuloksena voi olla etääntymistä ja toisinaan yhteyden katkeaminen. Todellinen rakkaus ei pidä leimoista!” (”Unto the Rising Generation”, Ensign, huhtikuu 1985, s. 9.)

 7. Ks. 2. Kun. 6:17.

 8. Stephen L. Richards, ensimmäisen presidenttikunnan jäsen, on sanonut: ”Korkein erottamisen laji on se, kun huomaa toisissa heidän paremman luonteensa, heidän sisällään piilevän luontaisen hyvän” (julkaisussa Conference Report, huhtikuu 1950, s. 162; artikkelissa David A. Bednar, ”Nopea havaitsemaan”, Liahona, joulukuu 2006, s. 19). Ks. myös 2. Kun. 6:17.

 9. Henry B. Eyring, ”Teaching Is a Moral Act”, puhe Brigham Youngin yliopistossa, 27. elokuuta 1991, s. 3, speeches.byu.edu, kursivointi lisätty; ks. myös Henry B. Eyring, ”Auttakaa heitä tähtäämään korkealle”, Liahona, marraskuu 2012, s. 60–67.

 10. Ks. Moos. 1:3–6.

 11. Moosia 18:21; ks. myös Moos. 7:18.

 12. ”Nuoret miehet, joilla on luja, myönteinen suhde aktiiviseen [myöhempien aikojen pyhien] perheeseen, ikätovereihin ja johtajiin, jotka auttavat heitä luomaan suhteen taivaalliseen Isäänsä, pysyvät todennäköisimmin aktiivisina. Ohjelman tietyillä osatekijöillä – kuten sunnuntain opetusohjelma, [Nuorten Miesten] toimintaohjelma, odotukset henkilökohtaisista saavutuksista – – ei välttämättä ole juurikaan vaikutusta, joka ei liittyisi noihin ihmissuhteisiin. – – Tärkeä kysymys ei ole se, kuinka täydellisesti ohjelman tiettyjä osatekijöitä toteutetaan, vaan kuinka ne vaikuttavat myönteisiin ihmissuhteisiin, jotka vahvistavat [myöhempien aikojen pyhiin kuuluvien] nuorten miesten uskonnollista identiteettiä.” (”Be with Them”, churchofjesuschrist.org/callings/aaronic-priesthood-quorums/my-calling/leader-instruction/be-with-them.)

 13. Ks. ”Connect Them with Heaven”, churchofjesuschrist.org/callings/aaronic-priesthood-quorums/my-calling/leader-instruction/connect-them-with-heaven.

 14. Ks. Joh. 15:1–5; 17:11; Fil. 4:13; 1. Joh. 2:6; MK Jaak. 1:7; Omni 1:26; Moroni 10:32.

 15. Pyhät kirjoitukset ovat täynnä esimerkkejä tästä. Tässä on vain kaksi: 1. Nefi 2:16; En. 1:1–4.

 16. Ks. Luuk. 24:32; 2. Nefi 33:1–2; MK Jaak. 3:2; Moroni 8:26; OL 8:2–3.

 17. Ks. 2. Tim. 3:15–16; OL 68:3–4; 88:66; 113:10.

 18. Ks. 1. Tess. 1:5; Alma 26:13; 31:5; Hel. 3:29; 5:17; OL 21:4–6; 42:61; 43:8–10; 50:17–22; 68:4.

 19. Ks. Joh. 6:63; 17:17; Alma 5:7; OL 84:43–45; 88:66; 93:36.

 20. Ks. Joh. 15:3; 1. Piet. 1:23; Moosia 1:5; Alma 5:7, 11–13; 32:28, 41–42; 36:26; 62:45; Hel. 14:13.

 21. Ks. 2. Nefi 31:19–21; 32:3, 5.

 22. Russell M. Nelson, ”Me voimme toimia paremmin ja olla parempia”, Liahona, toukokuu 2019, s. 67.

 23. Dale G. Renlund, ”Valitkaa tänä päivänä”, Liahona, marraskuu 2018, s. 104.

 24. Tähän lukuun sisältyvät partio-ohjelman vaatimukset. Ne olivat vielä jokin aika sitten osa pojille ja nuorille miehille tarkoitettua kirkon toimintaohjelmaa etupäässä Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Alueilla, jotka eivät osallistuneet partiotoimintaan, vaatimusten lukumäärä oli yli 200. Lisäksi erilaiset toimintaohjelmat pojille, tytöille, nuorille miehille ja nuorille naisille oli rakennettu eri tavoin, jolloin koko kokemuksesta tuli perheille monimutkaisempi.

 25. Ks. ”Let Them Lead”, churchofjesuschrist.org/callings/aaronic-priesthood-quorums/my-calling/leader-instruction/let-them-lead.

 26. Ks. Omni 1:26; 3. Nefi 9:20; 12:19; OL 64:34. ”Uskonnolla, joka ei vaadi kaiken uhraamista, ei ole milloinkaan riittävästi voimaa saada aikaan elämään ja pelastukseen johtavaa uskoa” (Lectures on Faith, 1985, s. 69).

 27. Ezra Taft Benson, The Teachings of Ezra Taft Benson, 1988, s. 167; julkaisussa Saarnatkaa minun evankeliumiani – lähetystyöpalvelun opas, 2005, s. 13; ks. myös Russell M. Nelson, ”Toivo Israelin”, hopeofisrael.churchofjesuschrist.org.

 28. Kokous vanhin David A. Bednarin kanssa; ks. myös ”2020 Temple and Family History Leadership Instruction”, 27. helmikuuta 2020, churchofjesuschrist.org/family-history.

 29. Neal A. Maxwell, ”Unto the Rising Generation”, s. 11. Vanhin Maxwell jatkoi: ”Kuinka monen diakonien ja opettajien koorumin johtokunnan tehtävänä on pelkästään kutsua joku pitämään rukous tai jakamaan sakramenttia? Veljet, nämä tosiaan ovat ainutlaatuisia henkiä, ja he pystyvät tekemään merkittäviä asioita, jos heille annetaan tilaisuus!”

 30. Ks. General Handbook: Serving in The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints [Yleiskäsikirja: Palveleminen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa], 2.2, churchofjesuschrist.org.

 31. Evankeliumiaiheisessa kirjastossa on aineistoa auttamaan nuoria johtamaan, kuten ”Koorumien ja luokkien johtokuntien aineisto”, ”Näin käytät aineistoa Tule ja seuraa minua – Aaronin pappeuden koorumit ja Nuorten Naisten luokat” sekä aineistoa Nuorten Naisten luokille ja Aaronin pappeuden koorumeille kohdassa ”Ward or Branch Callings”.

 32. Russell M. Nelson, ”Toivo Israelin”, hopeofisrael.churchofjesuschrist.org. Tässä samassa hartaustilaisuudessa presidentti Nelson sanoi: ”Taivaallinen Isämme on varannut monia jaloimmista henkilapsistaan – voisin kenties sanoa, että parhaimman joukkueensa – tähän viimeiseen vaiheeseen. Niitä jaloja henkiä – niitä parhaita pelaajia, niitä sankareita – olette te!”

 33. Russell M. Nelson, avaussanat, ”Lasten ja nuorten ohjelma: Face to Face -tapahtuma vanhin Gerrit W. Gongin kanssa”, 17. marraskuuta 2019, broadcasts.churchofjesuschrist.org.

 34. Presidentti Nelson on sanonut: ”Meidän pitää antaa nuorten johtaa – etenkin niiden, jotka on kutsuttu ja erotettu palvelemaan luokkien ja koorumien johtokunnissa. Heille on delegoitu pappeuden valtuutta. He oppivat, kuinka vastaanottaa innoitusta luokkansa tai kooruminsa johtamiseen.” (Videossa ”Children and Youth Introductory Video Presentation”, 29. syyskuuta 2019, churchofjesuschrist.org.)

  Vanhin Quentin L. Cook on sanonut: ”Nuoriamme pyydetään ottamaan enemmän henkilökohtaista vastuuta nuoremmalla iällä – ilman, että vanhemmat ja johtajat tekevät nuorten puolesta sen, mitä nämä voivat tehdä itse” (”Muutoksia nuorten vahvistamiseksi”, Liahona, marraskuu 2019, s. 40).

 35. Presidentti George Q. Cannon on opettanut: ”Jumala on varannut tähän taloudenhoitokauteen henkiä, joilla on rohkeutta ja päättäväisyyttä kohdata maailma ja kaikki pahuuden näkyvät ja näkymättömät voimat, julistaa evankeliumia ja ylläpitää totuutta sekä vakiinnuttaa ja rakentaa Jumalamme Siionia mitään seurauksia pelkäämättä. Hän on lähettänyt nämä tämän sukupolven henget laskemaan perustuksen Siionille, joka ei enää koskaan kukistu, ja nostattamaan siemenen, joka on vanhurskas ja joka kunnioittaa Jumalaa ja kunnioittaa Häntä suuresti ja on kuuliainen Hänelle kaikissa olosuhteissa.” (”Remarks”, Deseret News, 31. toukokuuta 1866, s. 203; ks. myös Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith, 2007, s. 192.)

 36. Moroni 10:32.

Tulosta