Yleiskonferenssi
Mormonin kirjan esiintulo
Huhtikuun 2020 yleiskonferenssi


Mormonin kirjan esiintulo

Historialliset tosiseikat ja Mormonin kirjan erityiset silminnäkijät todistavat, että sen esiintulo oli todellakin ihmeellinen.

Kerran kokouksessa kirkon vanhinten kanssa profeetta Joseph Smith julisti: ”Poistakaa Mormonin kirja ja ilmoitukset. Missä on silloin uskontomme? Meillä ei ole sitä.”1 Rakkaat veljeni ja sisareni, ensimmäisen näyn jälkeen Mormonin kirjan ihmeellinen esiintulo on toinen perustavaa laatua oleva virstanpylväs Jeesuksen Kristuksen evankeliumin jatkuvassa palautuksessa tällä taloudenhoitokaudella. Mormonin kirja todistaa Jumalan rakkaudesta lapsiaan kohtaan, Herran Jeesuksen Kristuksen epäitsekkäästä ja jumalallisesta sovitusuhrista sekä Hänen kruunaavasta palvelutyöstään nefiläisten keskuudessa pian Hänen ylösnousemuksensa jälkeen.2 Se todistaa myös, että Israelin huoneen jäännöksen on määrä tulla yhdeksi Hänen myöhempien aikojen työnsä ansiosta ja ettei sitä hylätä ikiajoiksi.3

Kun tutkimme tämän pyhän kirjan esiintuloa näinä myöhempinä aikoina, opimme ymmärtämään, että koko tämä hanke oli ihmeellinen – siitä, kun profeetta Joseph sai kultalevyt pyhältä enkeliltä, sen kääntämiseen ”Jumalan lahjan ja voiman avulla”4, sen varjelemiseen ja sen julkaisemiseen Herran käden avulla.

Mormonin kirjan esiintulo alkoi kauan ennen kuin Joseph Smith sai kultalevyt enkeli Moronin käsistä. Muinaiset profeetat profetoivat tämän pyhän kirjan esiintulosta meidän aikanamme.5 Jesaja puhui sinetöidystä kirjasta, että kun se ilmestyisi, ihmiset kiistelisivät Jumalan sanasta. Tällaiset olosuhteet muodostaisivat taustan, jossa Jumala voisi suorittaa ihmeellisen, hämmästyttävän ihmetekonsa, niin että ”sen viisaiden viisaus häviää ja sen ymmärtäväisten ymmärrys katoaa”, kun taas sävyisät ”riemuitsevat jälleen Herrasta ja köyhimmät iloitsevat Israelin Pyhästä”6. Hesekiel puhui siitä, kuinka Juudan sauva (Raamattu) ja Efraimin sauva (Mormonin kirja) yhdistyvät. Sekä Hesekiel (Vanhassa testamentissa) että Lehi (Mormonin kirjassa) antavat ymmärtää, että ne ”kasvavat yhteen” kumoamaan väärän opin, luomaan rauhaa ja tuomaan meidät liittojen tuntemiseen.7

Syyskuun 21. päivän iltana 1823, kolme ja puoli vuotta siitä, kun Joseph oli kokenut ensimmäisen näyn, hänen luonaan – hänen vilpittömien rukoustensa seurauksena – kävi kolme kertaa enkeli Moroni, viimeinen nefiläisten profeetta muinaisessa Amerikassa. Näiden käyntien kuluessa, joita kesti koko yön, Moroni kertoi Josephille, että Jumalalla oli ihmeellinen työ hänelle toteutettavaksi: Amerikan mantereella eläneiden muinaisten profeettojen innoitettujen sanojen kääntäminen ja julkaiseminen maailmalle.8 Seuraavana päivänä Joseph meni paikkaan, melko lähelle kotiaan, jonne Moroni oli haudannut levyt elämänsä lopussa, vuosisatoja aiemmin. Siellä Joseph näki jälleen Moronin, ja Moroni neuvoi häntä valmistautumaan levyjen saamiseen tulevaisuudessa.

Seuraavien neljän vuoden aikana, joka vuoden syyskuun 22. päivänä, Joseph sai Moronilta lisää ohjeita, jotka koskivat tietoa siitä, kuinka Herran valtakuntaa tulee hallita myöhempinä aikoina. Josephin valmistautumiseen sisältyi myös Jumalan enkelien käyntejä näiden tuodessa julki niiden tapahtumien majesteettisuuden ja suuruuden, joita ilmenisi tällä taloudenhoitokaudella.9

Josephin avioliitto Emma Halen kanssa vuonna 1827 oli osa tätä valmistautumista. Emmalla oli tärkeä tehtävä auttaa profeettaa tämän koko elämän ja palvelutyön ajan. Itse asiassa syyskuussa 1827 Emma lähti Josephin mukana kukkulalle, jonne levyt oli kätketty, ja odotti Josephia, kun enkeli Moroni antoi aikakirjan Josephin käsiin. Joseph sai lupauksen, että levyjä varjeltaisiin, jos hän tekisi kaikkensa pitääkseen ne turvassa, kunnes ne pitäisi palauttaa Moronin käsiin.10

Rakkaat toverini evankeliumissa, monet nykyajan löydöistä muinaisilta ajoilta tulevat esiin arkeologisissa kaivauksissa tai jopa sattumalta jonkin rakennushankkeen kuluessa. Joseph Smithin johdatti kuitenkin levyjen luo enkeli. Tuo tapahtumien kulku oli itsessään jo ihme.

Mormonin kirjan käännöstyö oli myös ihme. Tätä pyhää muinaista aikakirjaa ei ”käännetty” perinteisellä tavalla siten, että tutkijat kääntäisivät muinaisia tekstejä opettelemalla muinaisen kielen. Meidän pitäisi tarkastella tätä työtä enemmänkin ”ilmoituksena” fyysisten välineiden avulla, jotka Herra antoi, eikä kieliä taitavan henkilön ”käännöksenä”. Joseph Smith julisti, että hän käänsi ”Jumalan voimalla Mormonin kirjan [hieroglyfeistä], joita koskeva tieto oli kadonnut maailmalta, ja tässä suurenmoisessa tapauksessa [hän oli] yksin, oppimaton nuorukainen, uusine [ilmoituksineen] taistelemassa 1800-luvun maallista viisautta ja yleistä tietämättömyyttä vastaan”11. Herran apu levyjen kääntämisessä – eli niin sanotusti ilmoituksessa – käy ilmeiseksi myös, kun mietitään sitä ihmeellisen lyhyttä aikaa, joka Joseph Smithiltä meni niiden kääntämiseen.12

Josephin kirjurit todistivat Jumalan voimasta, joka ilmeni heidän työskennellessään Mormonin kirjan käännöksen parissa. Oliver Cowdery sanoi kerran: ”Nämä olivat aikoja, jotka eivät unohdu milloinkaan – istuminen kuuntelemassa taivaan innoituksen ohjaamaa ääntä herätti äärimmäisen kiitollisuudentunteen tässä rinnassa. Kirjoitin keskeytyksettä jatkuvasti päivästä päivään sanoja, jotka tulivat hänen suustaan, kun hän käänsi” Mormonin kirjaa.13

Historiallisista lähteistä käy ilmi, että heti siitä hetkestä kun Joseph sai levyt vuonna 1827, ne yritettiin varastaa häneltä. Hän huomautti, että ”ne yritettiin saada [häneltä] mitä sitkeimmin ponnistuksin” ja ”tuon aikeen vuoksi turvauduttiin kaikkiin kuviteltavissa oleviin juoniin”14. Viimein Josephin ja Emman oli pakko muuttaa Manchesterista New Yorkista Harmonyyn Pennsylvaniaan löytääkseen turvallisen paikan jatkaa käännöstyötä turvassa väkivaltaisilta joukoilta ja henkilöiltä, jotka halusivat varastaa levyt.15 Eräs historioitsija kirjoittikin: ”Näin päättyi ensimmäinen vaikea vaihe Josephin huolehtimisessa levyistä. – – Levyt olivat kuitenkin turvassa, ja ponnisteluissaan niiden varjelemiseksi Joseph epäilemättä oppi paljon siitä, miten Jumala ja ihminen toimivat, ja se palvelisi häntä hyvin tulevana aikana.”16

Kääntäessään Mormonin kirjaa Joseph sai tietää, että Herra valitsisi silminnäkijät näkemään levyt.17 Tämä oli osa käytäntöä, jonka Herra itse vakiinnutti, kun Hän sanoi: ”Jokainen asia on vahvistettava kahden tai kolmen todistajan sanalla.”18 Oliver Cowdery, David Whitmer ja Martin Harris, jotka olivat Josephin ensimmäisiä kumppaneita Jumalan ihmeellisen työn vakiinnuttamisessa tällä taloudenhoitokaudella, olivat ensimmäiset silminnäkijät, jotka kutsuttiin antamaan maailmalle erityinen todistus Mormonin kirjasta. He todistivat, että enkeli, joka tuli Herran luota, näytti heille tuon muinaisen aikakirjan ja että he näkivät levyihin kaiverretut kirjoitusmerkit. He todistivat myös kuulleensa Jumalan äänen julistavan taivaasta, että muinainen aikakirja käännettiin Jumalan lahjan ja voiman avulla. Sitten heitä käskettiin todistamaan siitä koko maailmalle.19

Herra kutsui ihmeellisesti myös kahdeksan muuta silminnäkijää näkemään kultalevyt itse ja olemaan Mormonin kirjan todenperäisyyden ja jumalallisuuden erityisiä todistajia maailmalle. He todistivat, että he näkivät levyt ja niihin kaiverretut kirjoitusmerkit ja tutkivat niitä tarkoin. Vastoinkäymisten, vainojen, kaikenlaisten vaikeuksien keskelläkään ja jopa muutamien uskon myöhemmin horjuessa nämä yksitoista valittua Mormonin kirjan silminnäkijää eivät koskaan kieltäneet todistustaan, että he olivat nähneet levyt. Joseph Smith ei ollut enää ainoa, joka tiesi Moronin käynneistä ja kultalevyistä.

Lucy Mack Smith kirjoitti muistiin, että hänen poikansa tuli kotiin ilon vallassa, kun levyt oli näytetty silminnäkijöille. Joseph selitti vanhemmilleen: ”Minusta tuntuu kuin minulta olisi otettu kuorma, joka oli miltei liian raskas kannettavakseni, ja sydäntäni ilahduttaa, ettei minun enää tarvitse olla aivan yksin maailmassa.”20

Kun Mormonin kirjan kääntäminen saatiin päätökseen, Joseph Smith kohtasi paljon vastustusta sen painattamisessa. Hän onnistui vakuuttamaan Palmyrassa New Yorkissa kirjanpainajan nimeltä Egbert B. Grandin painamaan sen vasta kun Martin Harris suurta uskoa ja uhrautumista osoittaen kiinnitti maatilansa painatuskustannusten vakuudeksi. Osaltaan siksi, että vastustus jatkui Mormonin kirjan julkaisemisen jälkeen, Martin Harris myi uskollisesti 151 eekkeriä (61 ha) maatilastaan maksaakseen julkaisemiskustannukset. Joseph Smithin saamassa ilmoituksessa Herra neuvoi Martin Harrisia olemaan himoitsematta omaisuuttaan ja maksamaan sen kirjan painatuskustannukset, joka ”sisältää totuuden ja Jumalan sanan”21. Mormonin kirjan ensimmäiset 5 000 kappaletta julkaistiin maaliskuussa 1830, ja nykyään Mormonin kirjaa on painettu yli 180 miljoonaa kappaletta yli sadalla kielellä.

Historialliset tosiseikat ja Mormonin kirjan erityiset silminnäkijät todistavat, että sen esiintulo oli todellakin ihmeellinen. Siitäkään huolimatta tämän kirjan voima ei perustu ainoastaan sen suurenmoiseen historiaan vaan sen voimalliseen, verrattomaan sanomaan, joka on muuttanut lukemattomien elämän – myös minun!

Minä luin koko Mormonin kirjan ensimmäisen kerran, kun olin nuori seminaarioppilas. Kuten opettajani suosittelivat, aloitin sen lukemisen sen johdantosivuilta. Mormonin kirjan ensimmäisillä sivuilla oleva lupaus kaikuu yhä mielessäni: ”Kehotamme kaikkia – – pohtimaan sydämessään – – ja kysymään sitten Jumalalta [uskossa] – – Kristuksen nimessä, onko kirja totta. Ne, jotka näin menettelevät – –, saavat todistuksen sen todenperäisyydestä ja jumalallisuudesta Pyhän Hengen voimalla.”22

Tuo lupaus mielessä ja pyrkien vilpittömästi tietämään lisää sen totuudesta minä rukouksen hengessä tutkin Mormonin kirjaa vähän kerrallaan, kun opiskelin määrättyjä viikoittaisia seminaarioppiaiheita. Muistan kuin eilisen, että lämmin tunne alkoi vähitellen paisua sielussani ja täyttää sydäntäni, valaista ymmärrystäni ja tulla yhä ihanammaksi, kuten Alma kuvaili saarnatessaan Jumalan sanaa kansalleen.23 Tuo tunne vaihtui viimein tiedoksi, joka juurtui sydämeeni ja josta tuli todistukseni perustus niistä merkittävistä tapahtumista ja opetuksista, joita tässä pyhässä kirjassa on.

Näiden ja muiden kallisarvoisten henkilökohtaisten kokemusten avulla Mormonin kirjasta tosiaan on tullut lakikivi, joka kannattelee uskoani Jeesukseen Kristukseen ja todistustani Hänen evankeliuminsa opista. Siitä on tullut yksi tukipilareista, joka todistaa minulle Kristuksen jumalallisesta sovitusuhrista. Siitä on tullut koko elämäni ajaksi kilpi, jolla suojautua vastustajan yrityksiltä heikentää uskoani ja juurruttaa mieleeni epäuskoa, ja se on antanut minulle uskallusta julistaa rohkeasti maailmalle todistukseni Vapahtajasta.

Rakkaat ystäväni, todistukseni Mormonin kirjasta on kasvanut rivi rivin päälle24 kuin ihme sydämeeni. Vielä tänäkin päivänä tämä todistus kasvaa edelleen, kun jatkuvasti tutkin vilpittömin sydämin ymmärtääkseni täydemmin Jumalan sanan, joka sisältyy tähän ihmeelliseen pyhään kirjaan.

Kaikkia teitä, jotka kuulette tänään ääneni, kehotan olemaan osa Mormonin kirjan ihmeellistä esiintuloa omassa elämässänne. Lupaan teille, että kun rukoillen ja jatkuvasti tutkitte sen sanoja, te voitte päästä osallisiksi sen lupauksista ja runsaista siunauksista elämässänne. Vahvistan jälleen kerran lupauksen, joka kaikuu sen sivuilta, että jos te ”[kysytte] Jumalalta, iankaikkiselta Isältä, Kristuksen nimessä, eivätkö nämä asiat ole totta; ja jos te kysytte vilpittömin sydämin, vakain aikein, Kristukseen uskoen”, Hän armeliaasti ”ilmoittaa niistä teille totuuden Pyhän Hengen voimalla.”25 Voin vakuuttaa teille, että Hän antaa teille vastauksen hyvin henkilökohtaisella tavalla, kuten Hän on antanut minulle ja monille muille eri puolilla maailmaa. Kokemuksenne on oleva yhtä loistava ja pyhä teille kuin Joseph Smithin kokemukset olivat hänelle sekä ensimmäisille silminnäkijöille ja kaikille, jotka ovat pyrkineet saamaan todistuksen tämän pyhän kirjan aitoudesta ja luotettavuudesta.

Todistan, että Mormonin kirja on todellakin Jumalan sanaa. Todistan, että tämä pyhä aikakirja ”selittää evankeliumin oppeja, esittää pelastussuunnitelman ja kertoo ihmisille, mitä heidän on tehtävä saadakseen rauhan tässä elämässä ja iankaikkisen pelastuksen tulevassa elämässä”26. Todistan, että Mormonin kirja on Jumalan väline Israelin kokoamisen toteuttamiseksi meidän aikanamme ja ihmisten auttamiseksi tulemaan tuntemaan Hänen Poikansa Jeesus Kristus. Todistan, että Jumala elää ja rakastaa meitä ja että Hänen Poikansa Jeesus Kristus on maailman Vapahtaja, uskontomme kulmakivi. Sanon nämä asiat Lunastajamme, Mestarimme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Tulosta