Yleiskonferenssi
Johtavien auktoriteettien, vyöhykeseitsenkymmenien ja johtavien virkailijoiden hyväksyminen
Huhtikuun 2020 yleiskonferenssi


Johtavien auktoriteettien, vyöhykeseitsenkymmenien ja johtavien virkailijoiden hyväksyminen

Veljet ja sisaret, esitän nyt hyväksyttäväksenne kirkon johtavat auktoriteetit, vyöhykeseitsenkymmenet ja johtavat virkailijat.

Ilmaiskaa kantanne normaaliin tapaan missä sitten olettekin. Jos on niitä, jotka vastustavat jotakin tehtyä ehdotusta, pyydämme teitä ottamaan yhteyttä vaarnanjohtajaanne.

Ehdotetaan, että hyväksymme Russell Marion Nelsonin profeetaksi, näkijäksi ja ilmoituksensaajaksi sekä Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentiksi, Dallin Harris Oaksin ensimmäiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa ja Henry Bennion Eyringin toiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa.

Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, voivat osoittaa sen.

Jos joku vastustaa ehdotusta, hän voi osoittaa sen.

Ehdotetaan, että hyväksymme Dallin H. Oaksin kahdentoista apostolin koorumin presidentiksi ja M. Russell Ballardin kahdentoista apostolin koorumin virkaa toimittavaksi presidentiksi.

Niitä, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se.

Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen.

Ehdotetaan, että hyväksymme kahdentoista apostolin koorumin jäseniksi seuraavat: M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Andersen, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renlund, Gerrit W. Gong ja Ulisses Soares.

Niitä, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se.

Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen.

Ehdotetaan, että hyväksymme neuvonantajat ensimmäisessä presidenttikunnassa ja kahdentoista apostolin koorumin jäsenet profeetoiksi, näkijöiksi ja ilmoituksensaajiksi.

Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se.

Vastaan olevat, mikäli heitä on, osoittakoot samoin.

Ehdotetaan, että vapautamme seuraavat vyöhykeseitsenkymmenet: vanhimmat Jorge T. Becerra, Mark S. Bryce, Jeremy R. Jaggi, Kelly R. Johnson, Adeyinka A. Ojediran ja Moisés Villanueva.

Kaikkia, jotka haluavat yhtyä kiitollisuuden ilmaukseen heidän erinomaisesta palveluksestaan, pyydetään osoittamaan se.

Ehdotetaan, että vapautamme sydämellisin kiitoksin Nuorten Miesten ylimmän johtokunnan seuraavasti: Stephen W. Owenin johtajana, Douglas D. Holmesin ensimmäisenä neuvonantajana ja M. Joseph Broughin toisena neuvonantajana.

Kaikkia, jotka haluavat yhtyä kiitollisuutemme ilmaukseen näille veljille heidän merkittävästä palveluksestaan, pyydetään osoittamaan se.

Ehdotetaan, että hyväksymme seuraavat johtavina auktoriteetteina palveleviksi seitsenkymmeniksi: Jorge T. Becerra, Matthew S. Holland, William K. Jackson, Jeremy R. Jaggi, Kelly R. Johnson, Thierry K. Mutombo, Adeyinka A. Ojediran, Ciro Schmeil ja Moisés Villanueva.

Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se.

Jos joku on vastaan, samoin.

Ehdotetaan, että hyväksymme seuraavat veljet vyöhykeseitsenkymmeniksi: Jay D. Andersen, Faapito Auapaau, Frederick K. Balli jr., Kevin W. Birch, John W. Boswell III, J. Francisco Bührer, Suchat Chaichana, Matthew R. Clarke, L. Guido Cristobal, Edmarc R. Dumas, Carlos A. Gabaldón, M. Andrew Galt IV, Clark G. Gilbert, Leonard D. Greer, Vladislav J. Gornostajev, D. Martin Goury, Richard I. Heaton, Broc C. Hiatt, David H. Huntsman, Norman C. Insong, Daniel Kabason, Federico M. Kähnlein, Jeffrey J. Kerr, Youngjoon Kwon, David G. LaFrance, Ricardo C. Leite, Marcelo Louza, Jose G. Manarin, Jeremiah J. Morgan, Mark A. Mortensen, Eduardo F. Ortega, Nathan D. Pace, Michael M. Packer, Omar I. Palacios, Jorge W. Pérez, Kirilo Pokhilko, Sergio A. Poncio, Arthur Rascon, Miguel A. Reynoso, Gustavo G. Rezende, Robert G. Rivarola, Tonga J. Sai, Luciano Sankari, Rosendo Santos, Henry Savstrom, J. Matthew Scott, James E. Slaughter, Robert T. Smith, Ricardo A. Spencer, Colin C. Stauffer, David C. Stewart, Jared W. Stone, Arlen M. Tumaliuan, Martin J. Turvey, Yan C. Vega, Paul B. Whippy, Chad R. Wilkinson ja Dow R. Wilson.

Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se.

Mahdolliset vastaan olevat.

Ehdotetaan, että hyväksymme uuteen Nuorten Miesten johtokuntaan johtajaksi Steven J. Lundin, ensimmäiseksi neuvonantajaksi Ahmad Saleem Corbittin ja toiseksi neuvonantajaksi Bradley Ray Wilcoxin.

Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, voivat osoittaa sen.

Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen.

Ehdotetaan, että hyväksymme muut johtavat auktoriteetit, vyöhykeseitsenkymmenet ja johtavat virkailijat nykyisessä kokoonpanossaan.

Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se.

Mahdolliset vastaan olevat.

Kehotamme jälleen niitä, jotka ovat vastustaneet jotakin tehtyä ehdotusta, ottamaan yhteyttä vaarnanjohtajaansa.

Kiitämme teitä jatkuvasta uskostanne ja rukouksistanne kirkon johtajien hyväksi.

Tulosta