2010–2019
Kiriku ametnike toetamine

Kiriku ametnike toetamine

Vennad ja õed! President Monson palus mul esitada Kiriku üldjuhtide ja piirkonna seitsmekümnete nimed teie toetavaks hääletuseks.

Vennad ja õed! Tehakse ettepanek, et me toetaksime Thomas Spencer Monsonit prohveti, nägija ja ilmutajana ning Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku presidendina, Henry Bennion Eyringit esimese nõuandjana Esimeses Presidentkonnas ning Dieter Friedrich Uchtdorfi teise nõuandjana Esimeses Presidentkonnas.

Need, kes on poolt, võivad seda näidata.

Kui keegi on vastu, võite seda näidata.

Tehakse ettepanek, et me toetaksime Russell Marion Nelsonit Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi juhatajana ning järgmisi vendi selle kvoorumi liikmetena: Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Andersen, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson ja Dale G. Renlund.

Need, kes on poolt, palun näidake seda.

Kui keegi on vastu, võite seda näidata.

Tehakse ettepanek, et me toetaksime nõuandjaid Esimeses Presidentkonnas ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikmeid prohvetite, nägijate ja ilmutajatena.

Kõik, kes on poolt, palun näidake seda.

Kui keegi on vastu, näidake samamoodi.

Tehakse ettepanek vabastada tänuavaldustega väljapaistva teenimise eest vanemad Daniel L. Johnson, Jairo Mazzagardi, Kent F. Richards ja Francisco J. Viñas, kes teenisid üldjuhtidest seitsmekümnetena, ja anda neile emeriitstaatus. Me märgime ära vanem Per G. Malmi teenimistöö, kes suri 26. juulil 2016. a. Väljendame oma armastust ja südamlikke kaastundeavaldusi õde Malmile ja nende lastele ning lastelastele.

Need, kes soovivad ühineda meiega, et avaldada tänu neile vendadele suurepärase teenimise eest, palun näidake seda.

Tehakse ettepanek vabastada Alan R. Walker piirkonna seitsmekümne kutsest. Need, kes soovivad avaldada tänu vend Walkerile tema teenimise eest, palun näidake seda.

Tehakse ettepanek, et me toetaksime järgmisi vendi uute piirkonna seitsmekümnetena: Bhanu K. Hiranandani ja Sandino Roman.

Kõik, kes on poolt, palun näidake seda.

Need, kes on vastu.

Tehakse ettepanek, et me toetame teisi üldjuhte, piirkonna seitsmekümneid ja abiorganisatsioonide üldjuhte kutsetes, mis neil hetkel on.

Kõik, kes on poolt, palun näidake seda.

Kui keegi on vastu, näidake samamoodi.

President Monson, toetamine on üles märgitud. Me kutsume inimesi, kes mingile ettepanekule vastu olid, võtma ühendust oma vaiajuhatajaga.

Vennad ja õed! Me täname teid usu ja palvete eest Kiriku juhtide eest.