2010–2019
Siioni õed, tõuske jõuga

Siioni õed, tõuske jõuga

Et olla lepingupidajad, peame me uurima evangeeliumi põhiõpetusi ja teadma kõigutamatult, et need on tõesed.

Milline rõõm on koguneda siia konverentsikeskusesse Kiriku tütarlaste, noorte naiste ja naistega. Oleme samuti väga teadlikud, et toimuva jälgimiseks on kõikjal maailmas kokku kogunenud veel tuhandeid teisi õdederühmi, ja ma olen tänulik selle võimaluse ja nende vahendite eest, mis võimaldavad meil täna õhtul üksmeelselt ja ühel eesmärgil koos olla.

2006. a oktoobris esitas president Gordon B. Hinckley kõne pealkirjaga „Tõuske, oo Jumala mehed”, mis sai oma nime 1911. aastal kirjutatud kirikulaulu järgi.1 Sellega kutsuti Kiriku mehi tegudele – tõusma ja end paremaks muutma. See kõne on mul meeles kajanud, kui olen palvetanud, et teada, mida teiega jagada.

Õed, me elame rasketel aegadel. 2 Meie ajal valitsev olukord ei peaks tulema teile üllatusena. Sellest on ette kuulutatud aastatuhandeid, hoiatades ja manitsedes, et võiksime valmis olla. Mormoni 8. peatükis kirjeldatakse meie aja olukorda hämmastava täpsusega. Selles peatükis ütleb Moroni, et on näinud meie aega, ning et selle juurde kuuluvad sõjad, kuuldused sõdadest, suured rüvetused, mõrvad, röövimised ja inimesed, kes räägivad meile, et Jumala silmis pole õiget ega valet. Ta kirjeldab inimesi, kes on täis uhkust, kelle kinnisideeks on kallid riided ja kes heidavad nalja usu üle. Talle näidatakse inimesi, kes mõtlevad vaid maistele asjadele, nii et nad lasevad „näljastel ja abivajajatel ja alastiolijatel ja haigetel ja vaevatutel endist mööduda”3, ilma et nad neid märkaksid.

Moroni esitab meile, kes me sel ajal elame, küsimuse, mis paneb meid oma tunnetes selgust otsima. Ta ütleb: „Miks te häbenete võtta enda peale Kristuse nime?”4 See süüdistus kirjeldab täpselt meie maailma üha ilmalikumat olukorda.

Raamatus Joseph Smith – Matteuse viidatakse sellele, et viimsel ajal eksitatakse koguni neid, kes on „äravalitud vastavalt lepingule”5. Nende lepinguosaliste hulka kuuluvad Kiriku tütarlapsed, noored naised ja õed, kes on ristitud ja sõlminud oma Taevase Isaga lepinguid. Koguni meil on oht lasta valeõpetustel end eksitada.

Õed, ma ei usu, et olukord edaspidi paraneb. Praeguste suundumuste põhjal on meil vaja eesolevateks tormideks valmis olla. Kerge oleks meeleheites käed üles tõsta, kuid lepingurahvana ei pea me kunagi meelt heitma. Nagu vanem Gary E. Stevenson on öelnud: „Taevase Isa heldeks tasuks rasketel aegadel elamise eest on see, et me elame ühtlasi ka aegade täiuse ajajärgul.”6 Mulle meeldib trööst, mida see lause pakub.

President Russell M. Nelson ütles meile aasta tagasi: „Rünnakud Kiriku, selle õpetuste ja meie eluviisi vastu suurenevad tulevikus. Seetõttu vajame naisi, kellel on kindel arusaam Kristuse õpetustest ning kes kasutavad seda arusaamist, et õpetada ja aidata üles kasvatada põlvkonda, mis on suuteline patule vastu seisma. Me vajame naisi, kes suudavad märgata pettust selle kõikides vormides. Me vajame naisi, kes teavad, kuidas pääseda ligi väele, mille Jumal annab lepingust kinni pidajatele ja neile, kes väljendavad oma uskumusi kindluse ja ligimesearmastusega. Me vajame naisi, kellel on meie ema Eeva julgus ja nägemus.”7

See sõnum kinnitab mulle, et meie aja olukorrast hoolimata on meil palju põhjuseid rõõmustada ja optimistlikud olla. Usun kogu südamest, et meil, õdedel, on kaasasündinud jõud ja usk, mis võimaldab meil tulla toime viimsel ajal elus ettetulevate väljakutsetega. Õde Sheri Dew on kirjutanud: „Usun, et hetkel, mil õpime valla päästma usulepöördunud, lepinguid pidavate naiste täit mõju, muutub Jumala kuningriik üleöö.”8

Usulepöördumine ja lepingute pidamine nõuab ühiseid jõupingutusi. Selleks on meil vaja olla sellised tüdrukud ja naised, kes uurivad evangeeliumi põhiõpetusi ja kellel on vankumatu tunnistus nende õigsusest. Minu arvates põhineb tugev tunnistus kolmel valdkonnal, mille mõistmist pean hädavajalikuks.

Esiteks peame tunnistama, et Jumalal, meie Igavesel Isal, ja Tema Pojal, Jeesusel Kristusel on meie usus ja päästmises keskne koht. Jeesus Kristus on meie Päästja ja Lunastaja. Me peame uurima ja mõistma Tema lepitust ja viise, kuidas seda iga päev rakendada. Meeleparandus on meie kõigi suurim õnnistus, et õigel kursil püsida. Me peame nägema Jeesuses Kristuses oma peamist eeskuju ja musternäidet sellest, kelleks peame saama. Me peame õpetama jätkuvalt oma peredele ja klassidele meie Isa suurest päästmisplaanist, mis hõlmab ka Kristuse õpetust.

Teiseks peame mõistma, miks oli vaja õpetus, organisatsioon ja volituse võtmed sel viimsel ajal taastada. Meil peab olema tunnistus, et prohvet Joseph Smith valiti jumalikult, ja et Issand määras ta seda taastamist täide viima, ning me peame mõistma, et ta organiseeris Kiriku naised selle organisatsiooni järgi, mis oli olemas Kristuse Kirikus muistsel ajal.9

Ning kolmandaks peame uurima ja mõistma templitalitusi ja -lepinguid. Templi koht on meie kõige pühamate tõekspidamiste keskmes ja Issand palub, et me seal käiksime, mõtiskleksime, uuriksime ning leiaksime igaüks iseendale vajalikud tähendused ja rakendused. Me hakkame mõistma, et templitalituste kaudu avaldub meie elus jumalikkuse vägi10 ning et tänu templitalitustele saame olla relvastatud Jumala väega ja Tema nimi saab olema meie peal, Ta hiilgus meie ümber ja Tema inglitel on käsk meid hoida.11 Huvitav, kas me nende lubaduste väge ka täiel määral ära kasutame.

Ka kõige nooremad õed selles kuulajaskonnas saavad tõusta usus ja mängida Jumala kuningriigi ehitamisel tähtsat rolli. Laste tunnistus saab alguse, kui nad loevad või kuulavad pühakirju, palvetavad iga päev ning võtavad sakramenti, nii et see on neile tähendusrikas. Kõik lapsed ja noored naised võivad innustada pereõhtuid pidama ja neis täielikult kaasa lüüa. Te võite olla esimesena põlvili, kui teie pere palvetama koguneb. Isegi kui teie kodu pole ideaalne, võite te ustavalt evangeeliumi järgi elades oma eeskujuga pere ja sõprade elu mõjutada.

Kiriku noored naised peavad nägema, et nad on preesterluse juhtimisel tehtavas päästmistöös olulised osalejad, mitte pelgalt pealtvaatajad ja toetajad. Teile on antud kutsed ja need, kes hoiavad preesterluse võtmeid, on teid ametisse asetanud, et te saaks olla selle töö tegemisel juhtideks väe ja volitusega. Kui suurendate oma kutseid klassi juhatustes ning valmistute vaimselt, peate üheskoos nõu, ulatate käe klassikaaslaste teenimiseks ja õpetate üksteisele evangeeliumi, täidate selles töös oma rolli ning nii teid kui ka teie eakaaslasi õnnistatakse.

Kõik naised peavad nägema, et nad on preesterluse töös olulised osavõtjad. Selle Kiriku naised on juhatajad, nõuandjad, õpetajad, nõukoguliikmed, õed ja emad, ning Jumala kuningriik ei saa toimida, kui me ei tõuse ega täida oma kohustusi usuga. Vahel on meil vaja lihtsalt paremat ettekujutust sellest, mis on võimalik.

Ma kohtusin hiljuti ühe õega Mehhikost, kes mõistab, mida tähendab kutset usuga suurendada. Marfissa Maldonado kutsuti kolm aastat tagasi noorte pühapäevakooli õpetama. Kui ta kutsuti, käis kohal 7 õpilast, kuid nüüd osaleb regulaarselt 20. Ma küsisin temalt hämmastunult, mida ta oli teinud, et see arv nõnda suurenes. Ta ütles tagasihoidlikult: „Ega ma seda üksi ei teinud. Kõik klassiliikmed aitasid.” Nad nägid üheskoos nimekirjas vähemaktiivsete nimesid ning hakkasid üheskoos käima ja neid kirikusse tagasi kutsuma. Tänu nende jõupingutustele on leidnud aset ka ristimine.

Õde Maldonado tegi vaid oma klassiliikmete jaoks sotsiaalmeedialehe „Olen Jumala laps” ja postitab sinna mitu korda nädalas inspireerivaid mõtteid ja pühakirjakohti. Ta saadab regulaarselt oma õpilastele ülesandeid ja innustavaid sõnumeid. Tema arvates on tähtis suhelda neile kõige omasemal viisil ja see toimib. Ta ütles mulle lihtsalt: „Ma armastan oma õpilasi.” Seda armastust oli tunda, kui ta rääkis mulle nende jõupingutustest, ja tema eeskuju tuletas mulle meelde, mida üks inimene saab usuga ja tegutsedes selles töös Issanda abil saavutada.

Meie noored on iga päev silmitsi raskete küsimustega ja paljudel meil on armsaid inimesi, kes näevad vaeva vastuste leidmisega. Hea uudis on see, et küsimustele, mida esitatakse, on olemas vastused. Kuulake meie juhtide hiljutisi sõnumeid. Meil soovitatakse uurida ja mõista meie Taevase Isa õnneplaani. Meile tuletatakse meelde perekonna läkituse põhimõtteid.12 Meid julgustatakse õpetama ja kasutama neid abivahendeid mõõdupuuna kitsal ja ahtakesel teel püsimiseks.

Umbes aasta tagasi vestlesin ma ühe väikeste laste emaga, kes otsustas kaitsta oma lapsi ennetavalt paljude negatiivsete mõjude eest, millega nad internetis ja koolis silmitsi seisid. Ta valib iga nädal välja ühe teema, mis on sageli internetis palju arutelu tekitanud, ja alustab nädala jooksul mõttekaid vestlusi, mille käigus ta lapsed saavad küsimusi esitada ja ta ise saab veenduda, et nad saavad neist sageli rasketest teemadest tasakaalustatud ja õiglase pildi. Ta loob oma kodust turvalise koha, kus esitada küsimusi ja õpetada mõttekalt evangeeliumi.

Ma kardan, et me elame sellises solvamise vältimise õhkkonnas, et väldime vahel koguni õigete põhimõtete õpetamist. Me jätame õpetamata oma noortele naistele, et emaduseks valmistumine on äärmiselt oluline, sest me ei taha solvata neid, kes pole abielus või kes ei saa lapsi, või tahame, et keegi ei arvaks, et me lämmatame tulevasi valikuid. Teisest küljest võib meil jääda rõhutamata hariduse tähtsus, kuna me ei taha anda sõnumit, et see on tähtsam kui abielu. Me hoidume kuulutamast, et meie Taevase Isa määratluse järgi sõlmitakse abielu mehe ja naise vahel, kuna ei taha solvata neid, kes tunnevad omasooveetlust. Ja meil võib olla ebamugav vestelda sugu puudutavatel teemadel või tervislikust seksuaalsusest.

Loomulikult, õed, peame me olema taktitundelised, kuid järgigem ka tervet mõistust ja omaenda arusaamisi päästmisplaanist, et olla julged ja otsekohesed, kui asi puudutab meie lastele ja noortele oluliste evangeeliumi põhimõtete õpetamist, mida nad peavad mõistma, et maailmas, kus nad elavad, navigeerida. Kui me ei õpeta oma lastele ja noortele õiget õpetust ega õpeta seda selgelt, õpetab maailm neile Saatana valesid.

Ma armastan Jeesuse Kristuse evangeeliumi ja olen igavesti tänulik juhatuse, väe ja igapäevase abi eest, mida saan Jumala lepingutütrena. Tunnistan, et Issand on õnnistanud meid, neil rasketel aegadel elavaid naisi, kogu väe, jõu ja andidega, mida on vaja, et valmistada maailma Issanda Jeesuse Kristuse teiseks tulemiseks. Ma palvetan, et igaüks meist näeks oma täit potentsiaali ning tõuseks ja saaks selliseks uskuvaks ja julgeks naiseks, keda meie Taevaisa vajab. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.