2010–2019
Meie vaimseks arenguks ja kasvamiseks

Meie vaimseks arenguks ja kasvamiseks

Jumala saladused on meile avanenud üksnes Tema tahtele vastavalt ja Püha Vaimu väel.

Kui olin noor poiss, said mu vanemad kingituse, mis mind ja mu nooremat venda Davidit väga paelus. Kingiks oli vähendatud koopia kuldplaatidest, mille prohvet Joseph Smith ingel Moronilt sai. Minu mäletamist mööda oli sellel koopial umbes 10 metallist lehekülge, millele olid kirjutatud sõnad. Siiski ei pakkunud meile huvi mitte need leheküljed.

Me olime kasvanud taastamise kohta lugusid kuulates. Me teadsime ja olime ka Algühingus laulnud sellest, et kuldplaadid olid peidetud sügavale künkasse ja ingel Moroni andis need Joseph Smithile.1 Kui uudishimu üha rohkem meie noori meeli erutas, soovisime tõepoolest näha ühte asja: mis oli kirjutatud sellele metallplaatide väikesele osale, mis oli kahe väikese metallvõruga kindlalt kokku pitseeritud?

Plaadid lebasid mitu päeva väikesel laual, kuni uudishimu meist võitu sai. Kuigi me saime suurepäraselt aru, et need ei olnud need plaadid, mis Moroni oli andnud, tahtsime kokkupitseeritud osa siiski näha. Nii püüdsime vennaga mitmel korral võinugade, vanade lusikate ja igasugu muude vahenditega, mis meile pähe tulid, plaatide kokkupitseeritud osa parajasti nii palju lahti kangutada, et näha, mis on selle sees – kuid mitte nii palju, et väikesi võrusid katki murda. Vähemalt olime nii targad, et ei jätnud oma poisipõlve üleannetust uudishimust maha mingit jälge. Meie pettumuseks ei kandnud katsed plaate lahti kangutada kunagi vilja.

Ma ei tea siiani, mis sellesse pitseeritud osasse peidetud oli või kas seal üldse midagi oli. Kuid loo juures on piinlikkust tekitav see, et ma ei tea tänase päevani, mis oli kirjutatud neile metallist lehekülgedele, mis olid lugemiseks mõeldud. Võin vaid ette kujutada, et neil lehekülgedel olid kirjas lood taastamisest ning Joseph Smithi ja kolme ning kaheksa tunnistaja tunnistused, kes Moroni antud päris plaate nägid.

Selle maa loomisest peale on meie armastav Taevane Isa andnud prohvetite kaudu oma lastele suuna, juhatuse ja õpetuse. Tema sõnad on meie arenguks ja õppimiseks nende prohvetite kaudu edasi antud ja pühakirjadesse talletatud. Nefi kirjeldas seda järgmiselt:

„Sest minu hing tunneb heameelt pühakirjadest ja mu süda mõtiskleb nende üle ja kirjutab need oma lastele õppimiseks ja kasuks.

Vaata, minu hing tunneb heameelt Issanda asjade üle; ja mu süda mõtiskleb pidevalt asjade üle, mida ma olen näinud ja kuulnud.”2

Lisaks on eelnevatel ajajärkudel ja sel aegade täiuse viimasel ajajärgul Issanda Kiriku väärilisi liikmeid õnnistatud Püha Vaimu pideva kaaslusega, kes meie vaimsele arengule ja õppimisele kaasa aitab.

Teades oma noorema venna usinat loomust, kujutan ette, et tema luges tõenäoliselt läbi kõik sõnad, mis meie vanemate kodus olnud plaatide koopiale olid kirjutatud. Seevastu mina ignoreerisin neid lihtsaid ja hinnalisi tõdesid ning keskendusin selle asemel nende asjade otsimisele, mis ei olnud avaldamiseks mõeldud.

Kahjuks võib meie areng ja õppimine läbimõtlematu soovi tõttu „plaate lahti kangutada” vahel aeglustuda või isegi seiskuda. Need teod võivad panna meid otsima asju, mis pole ilmtingimata hetkel mõistmiseks mõeldud, ja ignoreerima samal ajal kauneid tõdesid, mis on mõeldud meile ja meie oludesse – tõdesid, mida Nefi kirjeldas kui meile õppimiseks ja kasuks kirja panduid.

Nefi vend Jaakob õpetas: „Vaata, suured ja imepärased on Issanda tööd. Kui läbiuurimatud on tema saladuste sügavused; ja on võimatu, et inimene võiks välja uurida kõik tema teed.”3

Jaakobi sõnad õpetavad meile, et meid ei saa „plaatide lahti kangutamisel” saata edu ega saa me nõuda, et Jumala saladused meile ilmsiks tehtaks. Selle asemel avaldatakse Jumala saladused meile üksnes vastavalt Tema tahtele ja Püha Vaimu väel.4

Jaakob jätkab:

„Ja ükski inimene ei tea tema teid muidu, kui et see oleks talle ilmutatud; mispärast, vennad, ärge põlake Jumala ilmutusi.

Sest vaata, tema sõna väel tuli inimene maa pinnale. ‥ Oo, miks siis mitte võimeline käskima maad või oma kätetööd selle pinnal oma tahtmist ja heaksarvamist mööda?

Mispärast, vennad, ärge püüdke Issandale nõu anda, vaid saada nõu tema käest!”5

Selleks, et mõista Jumala saladusi või neid asju, mida saab mõista üksnes ilmutuse kaudu, peame järgima Nefi eeskuju, kes ütles: „Olles ülimalt noor, ent ometi suurt kasvu, ja mul oli ka suur soov tunda Jumala saladusi, mispärast, ma hüüdsin Issanda poole; ja vaata, ta kõneles minuga ja pehmendas minu südant, nii et ma uskusin kõiki sõnu, mis minu isa oli rääkinud.”6 Issand ise selgitas hiljem, et Nefi oli rakendanud usku, otsinud usinalt südame vagaduses ja pidanud kinni Tema käskudest.7

Nefi näide teadmiste otsimisest sisaldas 1. siirast soovi, 2. alandlikkust, 3. palvet, 4. prohveti usaldamist ning 5. usu, 6. usinuse ja 7. kuulekuse rakendamist. Selline otsimismeetod on täiesti vastupidine minu soovile „plaadid lahti kangutada” ehk nõuda asjade mõistmist, mis on mõeldud Issanda ajal ja Püha Vaimu väel ilmutamiseks.

Tänapäeval oleme harjunud, et teadmisi saab omandada ja peakski omandama viivitamatult. Kui info pole kergesti mõistetav või kättesaadav, heidetakse see sageli kõrvale või seda ei usaldata. Info külluse tõttu usaldavad mõned tahtmatult rohkem kättesaadavaid allikaid, mis on teadmata päritolu, selle asemel et toetuda Issanda loodud kavandile isikliku ilmutuse saamisel. Jaakob võis kirjeldada meie aega, kui ütles: „Aga vaata, [nad] olid kangekaelne rahvas; ja nad põlgasid selguse sõnu ‥ ja otsisid asju, mida nad ei võinud mõista. Mispärast, nende pimeduse pärast, milline pimedus tuli märgist möödavaatamisest, peavad nad tingimata langema, sest Jumal on nendelt ära võtnud oma selguse ja andnud neile palju asju, mida nad ei või mõista, sest nad soovisid seda.”8

President Dieter F. Uchtdorfi nõuanne on vastupidine. Ta rääkis misjonäridest, kuid tema sõnad sobivad rakendamiseks sama hästi kõigile vaimse tõe otsijatele. Ta on öelnud: „Kui ‥ misjonäridel on usku Jeesusesse Kristusesse, usaldavad nad Issandat piisavalt, et täita Tema käske – isegi kui nad nende põhjuseid täielikult ei mõista. Nende usk avaldub usinuses ja töökuses.”9

Aprillis toimunud üldkonverentsil selgitas vanem Dallin H. Oaks: „Kirik teeb suuri jõupingutusi, et meie ülestähendused oleksid läbipaistvad, kuid pärast kõike, mida me suudame avaldada, jäävad meie liikmetele vahel elementaarsed küsimused, mida uurimise teel ei lahenda. ‥ Mõni asi on õpitav vaid usu kaudu.”10

Muistsed prohvetid õpetasid sama põhimõtet, näidates, et inimloomus pole aegade jooksul muutunud ja et Issanda õppimismudel on ajatu. Mõtisklegem selle Vana Testamendi tarkusesõna üle: „Looda Jehoova peale kõigest südamest ja ära toetu omaenese mõistusele!”11

Jesaja on selgitanud, kõneledes Issanda nimel: „Sest otsekui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed, ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted!”12

Nefi lisas veel ühe tunnistuse, kui kuulutas: „Oo Issand, ma olen usaldanud sind ja ma usaldan sind igavesti.”13

Usk Issandasse ja Tema usaldamine nõuab, et tunnistaksime, et Tema tarkus on meie omast suurem. Me peame samuti tunnistama, et Tema plaan annab vaimseks arenguks ja õppimiseks suurima potentsiaali.

Meilt ei oodata kunagi, et meil oleks selle maise kogemuse ajal „täiuslik teadmine asjadest”. Vastupidi, meilt oodatakse, et me „looda[me] asjadele, mida pole näha, mis on õiged.”14

Isegi Nefi, kellel oli suur usk, tunnistas oma piiratud mõistmist, kui ta vastas inglile, kes temalt küsis: „Tead sa Jumala suurt alandumist?” Nefi vastas: „Ma tean, et ta armastab oma lapsi; ometi ma ei tea kõikide asjade tähendust.15

Sarnaselt ütles Alma oma pojale Heelamanile: „Nüüd, neid saladusi ei ole mulle veel täielikult teada antud; seepärast ma hoidun ütlemast rohkem.”16

Ma tunnistan, et meie Isa taevas armastab oma lapsi ja siiski, nagu Nefi ja Alma, ei tea ka mina kõikide asjade tähendust. Ega peagi kõiki asju teadma. Ka mina olen kannatlik ja ootan Issandat, teades, et „minule on kõik asjad tunnistuseks, et need asjad on õiged; ja ka sinule on kõik asjad tunnistuseks, et need on õiged. ..

Pühakirjad on pandud sinu ette, jah, ja kõik näitab Jumala olemasolu; jah, nimelt maa ja kõik, mis on selle pinnal, jah, ja selle liikumine, jah, ja ka kõik planeedid, mis liiguvad oma korrapärasel viisil, tunnistavad, et on olemas Kõrgeim Looja.”17

Kui tunnistame, et oleme targa ja pühendunud Taevase Isa kätetöö, „oo, miks siis mitte” lasta Tal juhtida meie vaimset arengut ja õppimist pigem Tema kui meie endi „tahtmist ja heaksarvamist mööda”?18

Ta elab. Jeesus Kristus on Tema Ainusündinud Poeg ja maailma Lunastaja. Kristuse lõputu lepituse tõttu on Tal teadmine ja ettenägelikkus juhtida meid neil viimseil päevil. Joseph Smith on Tema prohvet, kes valiti taastama maa peale Tema kuningriiki selle täiuses. Tänapäeval on Thomas S. Monson Tema elav prohvet ja kõneisik. Tunnistan sellest siiralt Jeesuse Kristuse nimel, aamen.