2010–2019
Asa ang mga Yawe ug Awtoridad sa Priesthood?
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Asa ang mga Yawe ug Awtoridad sa Priesthood?

Ang awtoridad ug ang mga yawe sa priesthood makahatag og gahum, moabli sa ganghaan sa langit, motugot sa paggamit sa langitnong gahum, ug mohan-ay sa mga pakigsaad nga gikinahanglan aron makabalik ngadto sa atong mahigugmaong Langitnong Amahan.

Samtang ang adlaw sa kahapunon sa tingtugnaw misalop luyo sa lapad nga bungtod nga dailusanan sa ski nga natabunan sa snow, ang tugnaw kaayong hangin sa bukid namahit sa among mga aping ug ilong, daw nagpadali kanamo ngadto sa among mga sakyanan ug mga trak sa parkingan sa ski resort. Didto sa among komportable nga mga sakyanan, ang mga heater sa dili madugay mopainit sa bugnaw nga mga tudlo sa kamot ug sa tiil. Ang tingog sa nanggahi nga snow sa matag tunob namo nagkumpirmar nga grabe kini katugnaw.

Ang among pamilya tibuok adlaw nga nalingaw diha sa mga ski slope, nga matapos na karon uban sa grabeng katugnaw. Pag-abut sa sakyanan, akong gikuot ang mga yawe diha sa bulsa sa akong coat ug dayon sa laing bulsa ug sa lain usab. “Asa man ang mga yawe?” Ang tanan mabalak-ong naghulat sa mga yawe! Nakargahan na ang bateriya, ug ang tanang sistema—lakip ang heater—andam na, apan kon wala ang mga yawe, dili mi makasulod sa pultahan; kon wala ang mga yawe dili makaandar ang makina sa sakyanan.

Nianang higayuna, ang among nag-unang hunahuna mao ang unsaon pagsulod sa sakyanan ug magpainit, apan dili ko kapugong nga maghunahuna—bisan niadtong higayuna—nga tingali adunay leksyon niini. Kon walay mga yawe, kining talagsaong milagro sa engineering pangdekorasyon na lang. Bisan tuod mapuslan kaayo ang sakyanan, kon walay mga yawe, dili kini makabuhat sa tukmang katuyoan niini.

Kon mas mamalandong ko niini nga kasinatian, mas mahimong lawom kini nga kasinatian alang kanako. Nahingangha ko sa gugma sa Langitnong Amahan alang sa Iyang mga anak. Naghunahuna ko sa langitnong pagbisita ug talagsaong mga panan-awon sa kahangturan nga gipakita sa Dios kang Joseph Smith. Ug ilabi na, napuno ko sa labihang pasalamat alang sa pagpahiuli sa awtoridad sa priesthood ug mga yawe sa priesthood. Kon wala kini nga pagpahiuli, dili kita makagamit sa gahum nga gikinahanglan aron kita makabiyahe pauli ngadto sa mahigugmaon nga langitnong mga ginikanan. Ang pagbuhat sa matag ordinansa sa kaluwasan nga naglangkob sa atong dalan sa pakigsaad balik sa presensya sa atong Amahan sa Langit nagkinahanglan og tukmang pagdumala pinaagi sa mga yawe sa priesthood.

Niadtong Mayo 1829, si Juan Bautista mipakita kang Joseph Smith ug Oliver Cowdery, mitugyan kanila sa Aaronic Priesthood ug mihatag kanila sa mga yawe kalabut niana nga priesthood. Wala madugay human niana, si Pedro, Santiago, ug Juan mitugyan kanila sa Melchizedek Priesthood ug sa mga yawe kalabut niini.1

Paglabay sa dul-an pito ka tuig sa usa ka Dominggo didto sa Templo sa Kirtland, usa pa lang ka semana human sa pagpahinungod niini, “ang Ginoo nga Jehova mipakita diha sa himaya” ngadto ni Joseph ug Oliver, gisundan sa pagpakita ni Moises, Elias, ug Elijah, kinsa mitugyan sa “ilang mga yawe ug mga kapaigoan o dispensasyon.”2 Kining gipahiuli nga awtoridad sa priesthood ug kini nga mga yawe nawala sulod sa daghang mga siglo. Sa samang paagi nga ang among pamilya dili makasulod sa sakyanan tungod sa nawala nga mga yawe, mao usab ang tanang anak sa Langitnong Amahan dili makagamit sa makaluwas nga mga ordinansa sa ebanghelyo ni Jesukristo—hangtud ang usa ka balaanong pagpahiuli gipahigayon niining langitnong mga mensahero. Dili na gayud kita mangutana pag-usab, “Asa man ang mga yawe?”

Sa usa ka matahum nga adlaw sa tinglarag sa miaging tuig, mibisita ko sa kakahoyan nga nahimutang sa amihanan-silangang Pennsylvania, nailhan sa kasulatan isip Harmony, diin si Juan Bautista mipakita kang Joseph Smith ug Oliver Cowdery ug mipahiuli sa Aaronic Priesthood. Mibarug usab ako sa daplin sa Suba sa Susquehanna diin si Joseph ug Oliver, nahatagan sa awtoridad ug mga yawe ug gibunyagan. Duol sa samang suba, si Pedro, Santiago, ug Juan mipakita ug mipahiuli sa Melchizedek Priesthood ug sa mga yawe kalabut niini.3

Kini nga mga dapit, ingon man sa gihimo og balik nga unang balay ni Joseph ug Emma, gihubad ang kadaghanan sa Basahon ni Mormon; ang duol nga balay sa mga ginikanan ni Emma; ug usa ka visitors center, gihiusa ngadto sa usa ka bag-ong meetinghouse; naglangkob sa bag-ong Priesthood Restoration Site, gipahinungod ni Presidente Russell M. Nelson niadtong Septyembre sa miaging tuig. Didto, gibati nako ang gahum ug reyalidad sa langitnong mga panghitabo nga nahitabo diha nianang sagrado nga dapit. Kadto nga kasinatian migiya kanako sa pagpamalandong, pagtuon, ug pag-ampo kabahin sa awtoridad sa priesthood ug mga yawe sa priesthood, nga mihatag kanako og tinguha nga ipakigbahin ngadto sa batan-ong mga lalaki ug mga babaye sa Simbahan kon sa unsang paagi nga ang awtoridad sa priesthood ug gipahiuli nga mga yawe makapanalangin kanila.

Una, ang pagsabut niini nga mga termino makatabang. Ang priesthood o awtoridad sa priesthood gihulagway isip “ang gahum ug awtoridad sa Dios”4 ug “ang kompleto nga gahum dinhi sa kalibutan.”5 Ang mga yawe sa priesthood gihulagway usab alang sa atong panabut: “Ang mga yawe sa priesthood mao ang awtoridad nga gihatag sa Dios ngadto sa mga lider sa priesthood sa pagdirekta, pagkontrolar, ug pagdumala sa paggamit sa Iyang priesthood dinhi sa yuta.”6 Ang mga yawe sa priesthood maoy nagkontrolar sa paggamit sa awtoridad sa priesthood. Ang mga ordinansa nga magmugna og rekord sa Simbahan nagkinahanglan og mga yawe ug dili mahimo kon walay pagtugot. Si Elder Oaks mitudlo nga “labaw sa tanan, ang tanang yawe sa priesthood gihuptan ni Ginoong Jesukristo, kansang priesthood iya. Siya ang motino kon unsa nga mga yawe ang ihatag ngadto sa mga mortal ug kon unsaon kana sa paggamit.”7

Karon, alang kaninyo batan-ong mga lalaki ug babaye, mikonsiderar ko og tulo ka mga paagi nga kamo “makakita sa mga yawe” o magamit ang mga yawe ug awtoridad sa priesthood sa pagpanalangin sa inyong kinabuhi ug sa kinabuhi sa uban.

Ang Una Mao ang Pag-andam alang sa Misyonaryo nga Pagserbisyo

Akong batan-ong mga kaigsoonan, wala pa siguro kamo makaamgo niini, apan ang mga yawe sa pagpundok sa Israel nga gipahiuli ni Moises naghimong posible sa misyonaryo nga buhat sa atong dispensasyon. Hunahunaa ang puwersa sa gibana-bana nga 75,000 ka full-time nga mga misyonaryo nga nagtrabaho sa mission field ubos sa direksyon niini nga mga yawe. Samtang magkonsiderar kamo niini, hinumdumi nga dili sayo ra kaayo nga mangandam kamo alang sa misyonaryo nga pagserbisyo. Diha sa Alang sa Kalig-on sa Kabatan-onan, atong mabasa, “Batan-ong mga lalaki sa Aaronic Priesthood, … [kugihi sa pagtrabaho ang] pag-andam sa inyong kaugalingon sa pagrepresentar sa Ginoo isip misyonaryo.”8 Ang batan-ong mga babaye makapangandam usab, apan kamo “dili ubos sa samang sugo sa pagserbisyo.”9 Ang tanan ninyong pagpangandam, hinoon, kon moserbisyo man kamo isip full-time nga misyonaryo o dili, makahatag og tibuok kinabuhi nga benepisyo nganha kaninyo isip usa ka miyembro nga misyonaryo.

Ang Ikaduhang Paagi aron “Makakita sa mga Yawe” Mao ang Pagtambong sa Templo

Ang mga yawe sa pagbugkos nga gipahiuli sa Daang Tugon nga propeta nga si Elijah, nakapahimo sa mga ordinansa nga mapahigayon sa balaan nga mga templo. Ang mga ordinansa nga gipahigayon niini nga mga templo maghimo sa mga indibidwal ug mga pamilya nga makabalik ngadto sa presensya sa atong langitnong mga ginikanan.

Moawhag kami kaninyo batan-ong mga lalaki ug mga babaye sa pagsiksik ug pagpangita sa mga ngalan sa inyong mga katigulangan ug pagpahigayon og proxy nga mga bunyag alang kanila diha sa templo. Atong nakita nga nanghitabo na kini karon nga labaw pa kay sa nahitabo sukad sa tibuok kalibutan! Ang mga bunyagan sa daghang mga templo napuno sa batan-ong mga lalaki ug mga babaye sayo sa buntag hangtud sa gabii. Ang mga yawe sa priesthood gigamit aron mahiusa ang mga pamilya samtang ang sagradong mga ordinansa gipahigayon diha sa mga templo.

Makita ba ninyo ang relasyon tali sa pagpahiuli sa mga yawe sa priesthood ug sa mga panalangin? Samtang moapil kamo niini nga buhat, siguro inyong makita nga ang Ginoo miapil sa mga detalye niini nga buhat. Usa ka kasinatian ang mopakita niini. Isip ehemplo, bag-ohay lang kong nahibalo sa usa ka inahan nga kanunay ubanan ang iyang mga anak ngadto sa templo sa pagpahigayon og proxy nga mga bunyag. Niining piho nga adlaw, dihang nahuman na kini nga pamilya sa mga bunyag ug mobiya na sa templo, usa ka tawo misulod sa bunyaganan dala ang dakong hugpong sa mga ngalan sa iyang kaugalingong pamilya. Nakaamgo nga wala nay nabilin sa bunyaganan aron makatabang niini nga mga ngalan sa pamilya, usa ka temple worker nakakita sa manglakaw na nga pamilya ug mihangyo sa mga bata kon mahimo ba silang mosulod og balik ug mag-ilis pag-usab aron motabang niini nga mga bunyag. Misugot dayon sila ug misulod og balik. Samtang gipahigayon sa mga bata ang mga bunyag, ang ilang inahan, naminaw, misugod sa pagkaila sa mga ngalan ug wala madugay, sa katingala sa tanan, nakamatikud nga ang hugpong sa mga ngalan sa pamilya sa tawo mga katigulangan usab diay sa iyang pamilya. Pagkatam-is, pagkadako sa ilang pasalamat.

Duha ka semana ang milabay ang Provo City Center Temple gipahinungod isip ika-150 nga magamit nga templo sa Simbahan sa tibuok kalibutan. Atong nahibaloan nga sa dihang si Presidente Monson gipaluyohan isip usa ka Apostol niadtong 1963, adunay 12 ka magamit nga mga templo sa Simbahan. Ang mga templo nagkaduol ug nagkaduol kaninyo. Hinoon, alang niadtong ang distansya o mga sirkumstansya dili motugot nga kanunay nga makatambong sa templo, kinahanglan nga magpabilin kamong kanunay nga takus sa pagtambong. Makahimo kamo og importanting mga buluhaton sa gawas sa mga templo kon mag-research kamo ug mosumiter sa mga ngalan sa inyong pamilya.

Sa Katapusan, ang Ikatulo: Padayon uban sa Hugot nga Pagtuo

Ang propeta sa Daang Tugon nga si Abraham nakadawat og dakong panalangin gikan sa Ginoo diha sa iyang dispensasyon, nga usahay gitawag nga pakigsaad ni Abraham. Paglabay sa liboan ka mga tuig, ang mga panalangin sa dispensasyon sa ebanghelyo ngadto ni Abraham gipahiuli. Kini nahitabo sa dihang si propeta Elias mipakita kang Joseph Smith ug Oliver Cowdery sa Kirtland Temple.

Pinaagi niini nga pagpahiuli, ang matag usa kaninyo adunay access sa maanindot nga mga panalangin nga gisaad ngadto ni Abraham. Kini nga mga panalangin mainyo kon kamo magpabilin nga matinud-anon ug magpakabuhi nga takus. Diha sa pamphlet nga Alang sa Kalig-on sa Kabatan-onan, ang Unang Kapangulohan mihatag kaninyo og pipila ka praktikal nga mga instruksyon kon unsaon sa “pagpadayon uban sa hugot nga pagtuo.” Akong i-summarize ang pipila niana nga tambag: “Aron sa pagtabang kaninyo nga mahimo ang unsay gusto sa Ginoo nga kamo mahimo, luhod matag buntag ug gabii sa pag-ampo ngadto sa inyong Amahan sa Langit. … Tun-i ang mga kasulatan matag adlaw ug gamita ang inyong nabasa nganha sa inyong kinabuhi. … Paningkamot matag adlaw nga mahimong masulundon. … Sa tanang mga kahimtang, sunda ang mga pagtulun-an sa mga propeta. … Pagmapainubsanon ug pagmatugtanon sa pagpaminaw sa Espiritu Santo.”

Kini nga tambag gisundan og usa ka saad nga padulong sa mga saad nga moabut pinaagi sa mga panalangin ni Abraham: “Samtang kamo mohimo niining mga butanga, ang Ginoo mohimo og daghan sa inyong kinabuhi kay sa inyong mabuhat sa inyong kaugalingon. Siya modugang sa inyong mga oportunidad, mopalapad sa inyong panan-aw, ug molig-on kaninyo. Siya mohatag kaninyo sa tabang nga inyong gikinahanglan aron sa pagbuntog sa inyong mga pagsulay ug mga hagit. Makaangkon kamo og mas lig-on nga pagpamatuod ug makakaplag sa tinuod nga kalipay samtang kamo makaila sa inyong Amahan sa Langit ug sa Iyang Anak, nga si Jesukristo, ug mobati sa Ilang gugma alang kaninyo.”10

Sa pag-summarize: mangandam alang sa misyonaryo nga pagserbisyo, motambong sa templo, ug magpadayon uban sa hugot nga pagtuo.

Panapos

Atong tapuson karon kon asa kita nagsugod, natanggong sa tugnaw kaayo nga parkingan nga nangutana, “Asa man ang mga yawe?” Kabahin niini, wala madugay nianang gabhiona milagruso nakong nakit-an ang mga yawe nga nahulog gikan sa akong bulsa didto sa bungtod. Ang Ginoo mipakita nato nga dili kita Niya pasagdan nga mag-inusara nga walay mga yawe o awtoridad nga luwas nga makagiya kanato pauli ngadto Kaniya.

Kon kamo sama nako, kanunay kamong mangutana sa inadlaw nga kinabuhi, “Asa man ang mga yawe?” sa sakyanan, sa opisina, sa balay o apartment. Kon mahitabo kini kanako, dili ko kapugong nga mopahiyom, kay samtang nangita ko sa mga yawe, makahunahuna ko sa gipahiuli nga mga yawe sa priesthood ug ni Presidente Thomas S. Monson, kinsa atong gipaluyohan “isip propeta, manalagna, ug tigpadayag” ug “ang bugtong tawo dinhi sa yuta kinsa may gihuptan ug awtorisado sa paggamit sa tanang mga yawe sa priesthood.”11 Oo, ang mga yawe luwas nga gihuptan sa mga propeta, mga manalagna, ug mga tigpadayag. Oo, ang mga yawe luwas nga gihuptan sa mga propeta, manalagna, ug mga tigpadayag. Kini gitugyan, gidelegar, ug gi-assign ngadto sa uban sumala sa kabubut-on Ginoo, ubos sa direksyon sa Presidente sa Simbahan.

Ako mopamatuod nga ang awtoridad sa priesthood ug mga yawe sa priesthood makahatag sa gahum, moabli sa ganghaan sa langit, motugot sa paggamit sa langitnong gahum, ug mohan-ay sa mga pakigsaad nga gikinahan nga dalan balik sa atong mahigugmaong Langitnong Amahan.

Ako nag-ampo nga kamo, nagtubo nga henerasyon sa batan-ong mga lalaki ug mga babaye, “mopadayon sa unahan uban ang pagkamakanunayon kang Kristo,”12 nga kamo unta makasabut nga inyong sagradong pribilehiyo ang paglihok ubos sa direksyon niadtong naghupot sa mga yawe sa priesthood nga moabli alang kaninyo sa mga panalangin, mga gasa, ug mga gahum sa langit.

Ako mopamatuod sa Dios nga Amahan; sa atong Manluluwas ug Manunubos, si Jesukristo, sa Espiritu Santo, ug sa Pagpahiuli sa ebanghelyo niining ulahing mga adlaw, sa pangalan ni Jesukristo, amen.