2010–2019
Diin Duha o Tulo Nagpundok
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Diin Duha o Tulo Nagpundok

Kon maminaw kamo uban sa Espiritu, mahumok ang inyong kasingkasing, malig-on ang inyong pagtuo, ug madugangan ang inyong kapasidad sa paghigugma sa Ginoo.

Akong minahal nga mga kaigsoonan, gi-welcome ko kamo sa ika-186 nga Tinuig nga Kinatibuk-ang Komperensya sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Nalipay ko nga gikauban kamo, ug mainiton ako nga mohangop kaninyo.

Nagpasalamat ko nga mianhi kamo sa komperensya aron mobati sa inspirasyon gikan sa langit ug mobati nga mas duol sa atong Langitnong Amahan ug ni Ginoong Jesukristo.

Nagkatigum niini nga miting, nga gisibya sa tibuok kalibutan, mao ang minilyon ka mga disipulo ni Jesukristo kinsa ubos sa pakigsaad nga kanunay nga mohinumdom Kaniya ug moserbisyo Kaniya. Pinaagi sa milagro sa modernong teknolohiya, ang pagkalagyo tungod sa panahon ug distansya nahanaw. Nagtigum kita nga daw nagkapundok ra kitang tanan sa usa ka dakong hawanan.

Apan mas importante kay sa atong panagpundok mao ang kang kinsang ngalan nga ato kining gibuhat. Ang Ginoo misaad nga bisan sa ka daghan sa Iyang mga tinun-an dinhi sa yuta karon, Siya magpaduol sa matag usa kanato. Miingon Siya ngadto sa Iyang gamay nga pundok sa mga disipulo niadtong 1829, “Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kanimo, … diin duha o tulo nagpundok nga naghiusa diha sa akong ngalan, … tan-awa, Ako anaa diha sa taliwala kanila—gani sama nga ako diha sa taliwala kaninyo” (D&P 6:32).

Karon may gidaghanon nga sobra sa usa o duha, usa ka dakong pundok sa Iyang mga disipulo nagkatigum niini nga komperensya, ug sama sa gisaad, ang Ginoo anaa sa taliwala kanato. Tungod kay Siya usa ka nabanhaw ug nahimaya nga binuhat, dili Siya maanaa sa pisikal nga paagi sa tanang dapit nga nagpundok ang mga Santos. Apan, pinaagi sa gahum sa Espiritu, atong mabati nga ania Siya uban kanato karon.

Asa ug kanus-a nato mabati ang kaduol sa Manluluwas magdepende sa matag usa kanato. Siya mihatag niini nga instruksyon:

“Ug usab, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, akong mga higala, Ako mobilin niini nga mga pulong uban kaninyo aron sa pagpalandong diha sa inyong mga kasingkasing, uban niini nga sugo diin Ako mihatag nganha kaninyo, aron kamo motawag ngari kanako samtang Ako duol pa—

“Paduol ngari kanako ug Ako mopaduol nganha kaninyo; pangita kanako nga makugihon ug kamo makakita kanako; pangayo, ug kamo makadawat; tuktok, ug kini pagabuksan nganha kaninyo” (D&P 88:62–63).

Nakaila ko og labing minos duha ka tawo nga naminaw karon kinsa gusto niana nga panalangin sa tibuok nilang kasingkasing. Matinguhaon silang maningkamot nga mas magpaduol ngadto sa Ginoo atol niini nga komperensya. Matag usa kanila misulat kanako—ang ilang mga sulat miabut sa akong opisina sa samang semana—naghangyo sa samang matang sa tabang.

Silang duha mga kinabig sa Simbahan ug kanhi nakadawat og klarong mga pagpamatuod sa gugma sa Dios nga Amahan ug sa Iyang Anak, si Jesukristo, ang Manluluwas sa kalibutan. Sila nasayud nga si Propeta Joseph Smith mi-organisar sa Simbahan pinaagi sa direkta nga pagpadayag gikan sa Dios ug nga ang mga yawe sa balaang priesthood gipahiuli. Ang matag usa mibati og usa ka pagsaksi nga ang mga yawe anaa sa Simbahan karon. Ilang gipamatuod ngari nako ang ilang ligdong nga pagpamatuod pinaagi sa sulat.

Apan ang duha nagguol nga ang ilang mga pagbati sa gugma alang sa Ginoo ug ang Iyang gugma alang kanila nagkaminos. Gusto nila, sa tibuok kasingkasing, nga akong tabangan nga maangkon nila og balik ang hingpit nga kalipay ug ang pagbati nga gihigugma nga diha kanila sa dihang nagpamiyembro sila sa gingharian sa Dios. Silang duha nahadlok nga kon dili nila hingpit nga maangkon og balik kadto nga mga pagbati sa gugma alang sa Manluluwas ug sa Iyang Simbahan, ang mga pagsulay nga ilang giatubang sa katapusan mobuntog sa ilang pagtuo.

Wala sila mag-inusara sa ilang mga kabalaka, ni ang ilang pagsulay bag-o. Atol sa Iyang mortal nga pangalagad, ang Manluluwas mihatag kanato sa sambingay sa binhi ug sa magpupugas. Ang binhi mao ang pulong sa Dios. Ang magpupugas mao ang Ginoo. Ang pagkabuhi sa binhi ug ang pagtubo niini nag-agad sa kahimtang sa yuta. Inyong nahinumduman ang iyang mga pulong:

“Ug sa nagsabod siya, may mga binhi nga diha nahulog sa daplin sa dalan, ug midugok ang mga langgam ug ilang gituka kini:

“Ang ubang mga binhi diha mahulog sa kabatoan diin dili daghan ang yuta, ug kini migitib dayon sanglit kini wala may giladmon diha sa yuta:

“Apan sa pagsubang sa adlaw kini nalawos; ug kay wala may gamot, kini nalaya.

“Ug may uban pang mga binhi nga diha mahulog sa kasampinitan, ug ang mga sampinit mitubo ug milumos niini:

“Ug ang ubang mga binhi diha mahulog sa maayong yuta ug kini namunga; may namungag usa ka gatus ka pilo, ang uban kan-uman, ug ang uban katloan.

“Ang may mga dalunggan nga makadungog, kinahanglan siya magpatalinghug” (Mateo 13:4–9).

Akong balikon, ang binhi mao ang pulong sa Dios. Ang yuta mao ang kasingkasing sa tawo nga midawat sa binhi.

Kitang tanan susama kaayo niining talagsaong mga tawo nga misulat kanako alang sa tabang ug kahupayan. Kitang tanan adunay mga binhi, o sa pulong sa Dios, nga gitanom diha sa atong mga kasingkasing sa usa ka higayon. Alang sa uban, diha sa pagkabata sa dihang gidapit kita sa atong mga ginikanan nga magpabunyag ug makumpirmahan niadtong adunay awtoridad. Ang uban kanato gitudloan sa tinawag nga mga sulugoon sa Dios. Ang matag usa mibati nga ang binhi maayo, mibati sa pagtubo niini sa atong mga kasingkasing, ug nakasinati og hingpit nga kalipay samtang ang atong mga kasingkasing ug hunahuna daw milambo.

Ang hugot nga pagtuo natong tanan nasulayan na pinaagi sa pagkalangay sa bililhong mga panalangin, ngil-ad nga mga pag-ataki niadtong gustong moguba sa atong pagtuo, mga tintasyon sa pagpakasala, ug paghinakog nga nagpaminos sa atong mga paningkamot sa pag-ugmad ug pagpahumok sa pinakalawom natong espirituhanong mga pagbati.

Bulahan kadtong naguol sa pagkawala sa hingpit nga kalipay nga kanhi anaa kanila. Ang uban wala makakita sa pagkalaya sa hugot nga pagtuo diha sa ilang mga kaugalingon. Igmat si Satanas. Iyang sultihan kadtong gusto niyang mahimong miserable nga ang kalipay nga gibati nila kaniadto binata nga paglingla sa kaugalingon.

Karon ang akong mensahe kanatong tanan mao nga adunay bililhong oportunidad sa mosunod nga pipila ka adlaw sa pagpili aron mahumok ang atong mga kasingkasing ug makadawat ug maamumahan ang binhi. Ang binhi mao ang pulong sa Dios, ug kini ibu-bu diha kanatong tanan nga maminaw, motan-aw, ug mobasa sa mga kahimoan niini nga komperensya. Ang mga musika, mga pakigpulong, ug mga pagpamatuod giandam sa mga sulugoon sa Dios kinsa makugihong nagtinguha sa Espiritu Santo nga mogiya kanila sa ilang pagpangandam. Nagkataas ug nagkamapainubsanon ang ilang pag-ampo samtang nagkaduol na ang mga adlaw sa komperensya.

Nag-ampo sila nga makabaton og gahum sa pag-awhag kaninyo nga mohimo og mga pagpili nga makamugna diha sa inyong kasingkasing og mas tambok nga yuta diin motubo ug magmabungahon ang pulong sa Dios. Kon maminaw kamo uban sa Espiritu, mahumok ang inyong kasingkasing, malig-on ang inyong pagtuo, ug madugangan ang inyong kapasidad sa paghigugma sa Ginoo.

Ang inyong pagpili nga mag-ampo inubanan sa hingpit nga katuyoan sa kasingkasing mousab sa inyong kasinatian sa mga sesyon sa komperensya ug sa mga adlaw ug mga bulan nga mosunod.

Daghan kaninyo nagsugod na. Sa pagsugod niining sesyon, wala lang kamo maminaw sa pag-ampo; gidugang ninyo ang inyong pagtuo sa pangamuyo nga atong matagamtam ang panalangin nga ang Espiritu Santo ibubu kanato. Samtang inyong gidugang ang inyong hilum nga pangaliyupo sa pangalan ni Jesukristo, nagkaduol kamo Kaniya. Kini Iyang komperensya. Ang Espiritu Santo lamang ang makadala sa mga panalangin nga gitinguha sa Ginoo alang kanato. Sa Iyang gugma alang kanato, Siya misaad nga atong mabati nga:

“Bisan unsa ang ilang ipamulong kon nadasig diha pinaagi sa Espiritu Santo mahimo nga kasulatan, mahimo nga kabubut-on sa Ginoo, mahimo nga hunahuna sa Ginoo, mahimo nga pulong sa Ginoo, mahimo nga tingog sa Ginoo, ug ang gahum sa Dios ngadto sa kaluwasan.

“Tan-awa, mao kini ang saad sa Ginoo nganha kaninyo, O kamo nga akong mga sulugoon.

“Busa, paglipay, ug ayaw kahadlok, kay Ako ang Ginoo anaa uban kaninyo, ug mobarug diha kaninyo; ug kamo magpamatuod kanako, gani si Jesukristo, nga Ako ang Anak sa buhi nga Dios, nga Ako mao kaniadto, nga Ako mao karon, ug nga Ako mao ang moabut” (D&P 68:4–6).

Mahimo kamong mag-ampo ug modugang sa inyong hugot nga pagtuo sa matag higayon nga ang usa ka sulugoon sa Dios moduol sa pulpito nga ang saad sa Ginoo diha sa seksyon 50 sa Doktrina ug mga Pakigsaad matuman:

“Sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, siya nga gi-orden ngari kanako ug gipadala ngadto sa pagsangyaw sa pulong sa kamatuoran pinaagi sa Maghuhupay, diha sa Espiritu sa kamatuoran, siya magsangyaw ba niini pinaagi sa Espiritu sa kamatuoran o sa lain nga paagi?

“Ug kon kini pinaagi sa uban nga paagi kini dili gikan sa Dios.

“Ug usab, siya nga nakadawat sa pulong sa kamatuoran, siya modawat ba niini pinaagi sa Espiritu sa kamatuoran o sa lain nga paagi?

“Kon kini sa lain nga paagi kini dili gikan sa Dios.

“Busa, ngano nga kamo dili makasabut ug makahibalo, nga siya nga nakadawat sa pulong pinaagi sa Espiritu sa kamatuoran nakadawat niini ingon nga kini gisangyaw pinaagi sa Espiritu sa kamatuoran?

“Busa, siya nga nagsangyaw ug siya nga nakadawat, nakasabut sa usag usa, ug ang duha makadawat og kaayohan ug maglipay nga maghiusa” (D&P 50:17–22).

Mahimo kamong mag-ampo samtang ang choir hapit na mokanta. Ang choir director, mga organist, ug mga sakop sa choir nag-ampo ug nagpraktis uban sa pag-ampo diha sa ilang mga kasingkasing ug hugot nga pagtuo nga ang musika ug ang mga pulong mopahumok sa mga kasingkasing ug modugang sa ilang gahum sa paglig-on sa pagtuo sa uban. Sila mopasundayag alang sa Ginoo sama nga sila anaa sa Iyang atubangan, ug masayud sila nga ang atong Langitnong Amahan makadungog kanila sama kasigurado sa iyang pagdungog sa ilang personal nga mga pag-ampo. Dungan silang naghago uban sa gugma aron matinuod ang saad sa Manluluwas ngadto kang Emma Smith: “Kay ang akong kalag mahimuot sa awit sa kasingkasing; oo, ang awit sa mga matarung mao ang usa ka pag-ampo ngari kanako, ug pagatubagon uban sa usa ka panalangin diha sa ilang mga ulo” (D&P 25:12).

Kon kamo dili kay naminaw lang apan nag-ampo usab samtang manganta sila, ang inyong pag-ampo ug ilang pag-ampo pagatubagon og panalangin diha sa inyong ulo ingon man usab sa ilaha. Inyong mabati ang panalangin sa gugma ug pag-aprubar sa Manluluwas. Ang tanan nga miapil niana nga pagdayeg mobati sa ilang gugma alang Kaniya nga motubo.

Mahimo kamong mag-ampo samtang ang mamumulong daw hapit na matapos sa iyang mensahe. Siya mag-ampo.diha sa iyang kaugalingon ngadto sa Amahan nga ang Espiritu Santo mohatag kaniya sa mga pulong sa pagpamatuod nga mobayaw sa mga kasingkasing, paglaum, ug determinasyon sa mga tigpaminaw nga kanunay mohinumdom sa Manluluwas ug mosunod sa mga sugo nga Iyang gihatag kanato.

Ang pagpamatuod dili lang usa ka pagpahayag sa mensahe. Kini usa ka panghimatuod sa pipila ka kamatuoran nga pagadad-on sa Espiritu ngadto sa mga kasingkasing niadtong nag-ampo alang sa tabang, alang sa balaang direksyon, ug aron makadawat sa gugmang putli ni Kristo.

Ang tinuod nga pagpamatuod ihatag ngadto sa mga mamumulong. Mahimong diyutay lang ang ilang isulti, apan pagadad-on kini ngadto sa kasingkasing sa mapainubsanong tigpaminaw kinsa mitambong sa komperensya nga nagtinguha sa maayong pulong sa Dios.

Nasayud ko gikan sa kasinatian unsay mahimo sa hugot nga pagtuo sa maayong mga tawo sa pagmugna og mga pulong gikan sa Espiritu sa pagtapos sa usa ka wali. Sobra kausa, dunay miingon kanako human sa akong pagpamatuod, “Giunsa nimo pagkahibalo kon unsay gikinahanglan kaayo nakong madungog?” Akong nakat-unan nga dili masurprisa kon dili ko makahinumdom sa akong gipamulong. Namulong ko sa mga pulong sa pagpamatuod, apan ang Ginoo anaa, naghatag niini kanako sa dihang ako kining gikinahanglan. Ang saad nga ang Ginoo mohatag kanato sa mga pulong diha-diha dayon magamit ilabi na sa pagpamatuod (tan-awa sa D&P 24:6). Paminaw og maayo sa mga pagpamatuod nga gipakigbahin niining komperensya—mobati kamo nga mas duol sa Ginoo.

Inyong mabati nga hapit na nakong tapuson ang mensahe nga gipaningkamutan nakong ipasabut uban sa usa ka pagpamatuod sa kamatuoran. Ang inyong mga pag-ampo motabang nako nga mahatagan sa mga pulong sa pagpamatuod nga makatabang sa tawo nga nangandoy og tubag sa iyang mga pangutana.

Akong ibilin kaninyo ang akong siguradong pagsaksi nga ang atong Langitnong Amahan, ang halangdong Elohim, nahigugma ug nakaila kanato, matag usa. Ubos sa Iyang direksyon, ang Iyang Anak, si Jehova, mao ang Tiglalang. Ako mopamatuod nga si Jesus sa Nazaret natawo nga Anak sa Dios. Iyang giayo ang masakiton, mihatag og panan-aw sa mga buta, ug mibuhi sa mga patay. Iyang gibayaran ang tanang mga sala sa matag anak sa Langitnong Amahan nga natawo dinhi sa mortalidad. Iyang gibugto ang mga higot sa kamatayon alang sa tanan sa dihang mibangon Siya gikan sa lubnganan nianang unang Dominggo sa Pasko sa Pagkabanhaw. Siya buhi karon, usa ka Dios—nabanhaw ug mahimayaon.

Kini lamang ang tinuod nga Simbahan, ug Siya ang ulohang bato sa pamag-ang niini. Si Thomas S. Monson mao ang Iyang propeta alang sa tibuok kalibutan. Ang mga propeta ug mga apostoles nga inyong madunggan niini nga komperensya mamulong alang sa Ginoo. Sila Iyang mga sulugoon, gitugutan sa paglihok alang Kaniya. Siya naggiya sa Iyang mga sulugoon sa kalibutan. Niini nasayud ako. Ug sa ingon ako mosaksi diha sa Iyang ngalan, gani sa sagradong pangalan ni Jesukristo, amen.