2010–2019
Ang Espiritu Santo
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Espiritu Santo

Akong ipahayag ang akong gugma ug pasalamat sa Langitnong Amahan sa gasa sa Espiritu Santo, nga pinaagi niini Iyang gipadayag ang Iyang kabubut-on ug nagsuporta kanato.

Minahal kong mga kaigsoonan, mamulong ko karon isip sulugoon sa Ginoo ug usab isip apohan sa tuhod. Nganha kaninyo ug sa akong pinalanggang kaliwatan, motudlo ko ug mopamatuod sa talagsaong gasa sa Espiritu Santo.

Akong sugdan pinaagi sa pag-ila sa Kahayag ni Kristo, nga gihatag diha sa “matag tawo nga moanhi sa kalibutan.”1 Tanan kita nakabenipisyo niining balaan nga kahayag. Kini “diha sa tanan ug pinaagi sa tanan nga mga butang,”2 ug nagtugot kini nga makaila kita sa husto ug sa sayop.3

Apan ang Espiritu Santo lahi kay sa Kahayag ni Kristo. Siya ang ikatulo nga sakop sa Dios nga Kapangulohan, ug linahi nga personahe nga espiritu nga dunay sagradong mga responsibilidad, ug usa ang katuyoan uban sa Amahan ug sa Anak.4

Isip mga miyembro sa Simbahan, mahimo natong masinati ang pakig-uban sa Espiritu Santo sa kanunay. Pinaagi sa gipahiuli nga priesthood sa Dios, nabunyagan kita pinaagi sa pag-unlod alang sa kapasayloan sa atong mga sala ug dayon gikumpirmahan nga mga miyembro sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Niini nga ordinansa, hatagan kita sa gasa sa Espiritu Santo pinaagi sa pagpandong sa mga kamot sa mga naghupot sa priesthood.5 Pagkahuman, makadawat kita ug pagaubanan kanunay sa Espiritu Santo pinaagi sa kanunayng paghinumdom sa Manluluwas, pagsunod sa Iyang mga sugo, paghinulsol sa atong mga sala, ug takus nga pag-ambit sa sakrament sa adlawng Igpapahulay.

Ang Espiritu Santo maghatag og personal nga pagpadayag sa paghimo og dagkong mga desisyon sa atong kinabuhi sama sa edukasyon, misyon, panarbaho, kaminyoon, mga anak, kon asa kita magpuyo uban sa atong pamilya, ug uban pa. Niining mga butanga, naglaum ang Langitnong Amahan nga gamiton nato ang atong kabubut-on, tun-an ang sitwasyon diha sa atong hunahuna sumala sa mga baruganan sa ebanghelyo, ug ipresentar ang desisyon ngadto Kaniya pinaagi sa pag-ampo.

Ang personal nga pagpadayag mahinungdanon, apan usa lamang kini ka bahin sa buhat sa Espiritu Santo. Sigun sa giingon sa kasulatan, ang Espiritu Santo mopamatuod usab sa Manluluwas ug sa Dios nga Amahan.6 Iyang itudlo kanato “ang malinawon nga mga butang sa gingharian”7 ug maghimo nga “magmadagayaon [kita] sa paglaum.”8 Siya nagtultol [kanato] sa pagbuhat og maayo … [ug] sa paghukom nga matinud-anon.”9 Siya naghatag “sa matag tawo [lalaki ug babaye] … og [espirituhanong] gasa … nga ang tanan makaangkon og kaayohan pinaagi niana.”10 Siya “naghatag [kanato] og kahibalo”11 ug “magapahinumdom [kanato] sa tanang butang.”12 Pinaagi sa Espiritu Santo, kita “mahimo nga pagasantuson”13 ug makadawat og “kapasayloan sa [atong] mga sala.14 Siya ang “Maghuhupay,” kinsa mao ang “[g]isaad ngadto sa … mga tinun-an [sa Manluluwas].”15

Mopahinumdom ko natong tanan nga ang Espiritu Santo wala ihatag aron mokontrolar kanato. Ang uban nato dili maalamong mangita og giya sa Espiritu Santo sa matag gagmay nga desisyon sa atong kinabuhi. Nagpaminos kini sa kaimportante sa sagrado Niya nga tahas. Ang Espiritu Santo nagtahud sa baruganan sa kabubut-on. Malumo Siyang mamulong sa atong hunahuna ug kasingkasing bahin sa daghang mga butang nga mahinungdanon.16

Ang matag usa kanato mobati sa impluwensya sa Espiritu Santo sa managlahing paagi. Ang Iyang mga pag-aghat mabati sa managlahing gikusgon sumala sa tagsa-tagsa nato nga mga panginahanglan ug kahimtang.

Niining ulahing mga adlaw, nagpamatuod kita nga ang propeta lang ang makadawat og pagpadayag pinaagi sa Espiritu Santo para sa tibuok Simbahan. Ang uban nakalimot niini, sama niadtong si Aaron ug Miriam misulay sa pagkombinser ni Moises sa pag-uyon kanila. Apan ang Ginoo mitudlo kanila ug kanato. Miingon Siya:

“Kon adunay usa ka manalagna sa taliwala ninyo, ako ang Ginoo magapakita kaniya. …

“Makigsulti ako kaniya sa baba ug baba.”17

Usahay ang kaaway motintal nato gamit ang sayop nga mga ideya nga masaypan nato nga gikan sa Espiritu Santo. Mopamatuod ko nga ang pagkamatinud-anon sa pagsunod sa mga sugo ug pagtuman sa atong mga pakigsaad mopanalipud kanato sa pagkalingla. Pinaagi sa Espiritu Santo, atong mailhan kadtong mini nga mga propeta kinsa nagtudlo og doktrina nga mga sugo sa tawo.18

Sa atong pagdawat sa inspirasyon sa Espiritu Santo alang sa atong kaugalingon, maalamon ang paghinumdom nga dili kita makadawat og pagpadayag alang sa uban. Nakaila ko og usa ka batan-ong lalaki nga miingon ngadto sa batan-ong babaye, “Nagdamgo ko nga ikaw ang mahimo nakong asawa.” Gihunahuna sa babaye kana nga pahayag ug dayon mitubag, “Kon magdamgo sab ko og sama ana, makig-istorya ko nimo.”

Tanan kita mahimong matintal nga tugutan ang atong personal nga mga tinguha nga mobuntog sa giya sa Espiritu Santo. Si Propeta Joseph Smith nangamuyo sa Langitnong Amahan nga itugot ang pagpahulam sa 116 ka mga pahina sa Basahon ni Mormon ngadto ni Martin Harris. Nagtuo si Joseph nga maayo kadto nga ideya. Sa sinugdanan ang Espiritu Santo wala mohatag kaniya og makakumpirma nga mga pagbati. Sa katapusan, ang Ginoo mitugot ni Joseph nga ipahulam na lang ang mga pahina. Nawala kini ni Martin Harris. Sulod sa usa ka panahon, ang Ginoo mibawi gikan sa Propeta sa gasa sa paghubad, ug nakakat-on si Joseph og sakit apan bililhong leksyon nga miimpluwensya hangtud sa katapusan niyang pagserbisyo.

Ang Espiritu Santo mahinungdanon sa Pagpahiuli. Mahitungod sa iyang pagkabata nga nagbasa sa Santiago 1:5, si Propeta Joseph miingon, “Wala pay bisan unsa nga tudling sa kasulatan nga mituhop uban sa labaw nga gahum ngadto sa kasingkasing sa tawo kay sa nahimo niini nga panahon ngari kanako.”19 Ang gahum nga gihulagway ni Joseph Smith mao ang impluwensya sa Espiritu Santo. Isip resulta, si Joseph miadto sa kakahoyan duol sa iyang balay ug miluhod aron sa pagpangutana sa Dios. Ang Unang Panan-awon nga misunod hilabihan katalagsaon ug kaanindot. Apan ang dalan padulong niana nga personal nga pagbisita sa Amahan ug Anak nagsugod sa usa ka pag-aghat gikan sa Espiritu Santo aron mag-ampo.

Ang gipadayag nga mga kamatuoran sa gipahiuli nga ebanghelyo nahimo pinaagi sa sumbanan sa pagpangita pinaagi sa pag-ampo ug dayon ang pagdawat ug pagsunod sa mga pag-aghat sa Espiritu Santo. Hunahunaa kini nga mga ehemplo: ang paghubad sa Basahon ni Mormon; ang pagpahiuli sa priesthood ug sa mga ordinansa niini, sugod sa bunyag; ug ang pag-organisar sa Simbahan—kini ang pipila lamang. Mopamatuod ko nga karon, ang pagpadayag gikan sa Ginoo ngadto sa Unang Kapangulohan ug sa Napulog Duha moabut pinasubay sa sama nga sagradong sumbanan. Kini ang sama nga sagradong sumbanan nga nagtugot og personal nga pagpadayag.

Among gipasidunggan ang tanan nga misunod sa Espritu Santo aron madawat ang gipahiuli nga ebanghelyo, sugod sa kaugalingong pamilya ni Joseph Smith. Dihang ang batan-ong is Joseph misulti sa iyang amahan mahitungod sa pagbisita ni Moroni, ang iyang amahan nakadawat og panghimatuod nga saksi alang kaniya. Diha-diha dayon, gitangtangan si Joseph sa iyang mga katungdanan sa umahan ug giawhag nga sundon ang sugo sa anghel.

Buhaton nato, isip mga ginikanan ug mga lider, ang samang paagi. Awhagon nato ang atong mga anak ug ang uban nga sundon ang direksyon sa Espiritu Santo. Sa paghimo sa ingon, ato mismong sundon ang ehemplo sa Espiritu Santo, mangulo pinaagi sa kalumo, kaaghup, kamabination, pagka-mainantuson, ug tiunay nga paghigugma.20

Ang Espiritu Santo maoy usa ka paagi alang sa buhat sa Dios diha sa mga pamilya ug sa tibuok Simbahan. Uban niana nga panabut, mopaambit ko og pipila ka personal nga mga ehemplo sa Espiritu Santo sa kaugalingon nakong kinabuhi ug sa pagserbisyo sa Simbahan. Ihalad ko kini isip usa ka personal nga saksi nga ang Espiritu Santo manalangin kanatong tanan.

Daghang katuigan ang milabay, si Sister Hales ug ako nagplano nga pakaunon og espesyal nga panihapon ang akong mga kauban sa trabaho diha sa among balay. Sa akong pagpauli gikan sa opisina, may pagbati ko nga mohunong sa balay sa usa ka biyuda nga ako ang home teacher. Dihang gituktok nako ang pultahan sa sister, miingon siya, “Nag-ampo ko nga moabut ka.” Diin gikan kana nga impresyon? Sa Espiritu Santo.

Kausa, human sa grabe nga sakit, nag-preside ko og usa ka stake conference. Aron matigom ang akong kusog, nagplano ko nga mobiya dayon sa chapel human sa priesthood leadership nga sesyon. Hinoon, human sa panalangin, ang Espiritu Santo miingon kanako, “Asa man ka moadto?” Nadasig ko nga molamano sa tanan sa ilang pagbiya sa kwarto. Dihang usa ka batan-ong elder miduol, nadasig ko nga mohatag niya og espesyal nga mensahe. Nagtan-aw siya sa ubos, ug gipaabut nako nga mosaka ang iyang mga mata ug mag-abut ang among panan-aw, ug nakasulti ko niya, “Pag-ampo sa Langitnong Amahan, paminaw sa Espiritu Santo, sunda ang mga aghat nga gihatag kanimo, ug ang tanan mamaayo sa imong kinabuhi.” Sa wala madugay ang stake president misulti nako nga ang batan-on miuli og sayo gikan sa iyang misyon. Ang stake president, basi sa klaro nga impresyon, misaad sa amahan sa batan-ong lalaki nga kon dad-on niya ang iyang anak sa priesthood meeting, si Elder Hales makig-istorya kaniya. Nganong mihunong man ko aron makiglamano sa tanan? Nganong mihunong man ko sa makadiyut aron makig-istorya niining espesyal nga batan-ong lalaki? Unsay tinubdan sa akong tambag? Simple lang: ang Espiritu Santo.

Sa sayong bahin sa 2005, nagiyahan ko nga mag-andam og mensahe sa kinatibuk-ang komperensya mahitungod sa mga senior missionary nga mga magtiayon. Human sa komperensya, usa ka brother ang miingon: “Dihang naminaw mi sa komperensya … diha-diha dayon ang Espiritu sa Ginoo mitandog gayud kanako. … Dili gayud masaypan ang mensahe nga alang kanako ug sa akong asawa. Kinahanglan kami nga magmisyon, ug kini karon ang panahon. Dihang … mitan-aw ko sa akong asawa, akong nakita nga nadawat niya ang sama gayud nga impresyon gikan sa Espiritu.”21 Unsay nakadala niining nagdungan nga kusog nga pagbati? Ang Espiritu Santo.

Alang sa kaugalingon nakong kaliwatan ug sa tanan nga makadungog kanako, akong ihalad ang akong pagpamatuod bahin sa personal nga pagpadayag ug padayong pagdagayday sa inadlawng giya, pahimangno, pagdasig, kusog, espirituhanong paglimpyo, kahupayan, ug kalinaw nga miabut sa akong pamilya pinaagi sa Espiritu Santo. Pinaagi sa Espiritu Santo, atong masinati “ang kadako sa [kang Kristo] nga malumo nga mga kalooy”22 ug mga milagro nga dili mahunong.23

Mohatag ko sa akong pagsaksi nga ang Manluluwas buhi. Akong ipahayag ang akong gugma ug pasalamat sa Langitnong Amahan alang sa gasa sa Espiritu Santo, nga pinaagi niini Iyang gipadayag ang Iyang kabubut-on ug nagsuporta kanato sa atong kinabuhi. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.