2010–2019
Makagiya nga Gasa alang sa Usa ka Bata
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Makagiya nga Gasa alang sa Usa ka Bata

Unsaon man nato sa pagtudlo ang atong mga anak aron malikay sila sa mga impluwensya sa kalibutan ug mosalig sa Espiritu?

Usa ka batan-ong amahan tinud-anay nga nagkaunlod. Siya ug ang iyang duha ka anak, ug iyang ugangan nga lalaki nanglakaw libut sa usa ka linaw. Gilibutan sila sa kabungturan nga puno sa mga pine tree, ug blue nga kalangitan, puno sa nipis nga panganod, nagpakita sa katahum ug kalinaw. Sa dihang ang mga bata giinitan na ug gikapoy, nakahukom ang duha ka lalaki nga pasakyon ang mga bata sa ilang mga buko-buko ug languyon ang mubo nga distansya tabok sa linaw.

Daw sayon ra kini—hangtud nga ang amahan mibati nga nagkaunlod, ang tanan nahimong bug-at kaayo. Ang tubig miduso kaniya pailawom sa linaw, ug nataranta siya. Unsaon niya pagpabilin nga naglutaw—ug unsaon sa paghimo niini nga anaa sa iyang buko-buko ang iyang bililhong anak nga babaye?

Dili madungog ang iyang pagsinggit tungod sa distansya; layo ra kaayo ang iyang ugangan aron makatubag sa desperadong pagpangayo og tabang. Iyang gibati nga nag-inusara ug walay mahimo.

Mahunahuna ba ninyo nga mobati nga nag-inusara sama sa iyang gibati, walay magunitan ug nanlimbasug sa usa ka desperadong sitwasyon alang sa inyong kinabuhi ug sa inyong anak? Subo lang, kitang tanan makasinati og susama niini nga pagbati kon anaa kita sa mga sitwasyon diin nagkinahanglan gayud kita nga makakita og tabang aron maluwas ug moluwas sa atong mga gihigugma.

Hapit na mataranta, nakaamgo siya nga ang iyang basa nga sapatos maoy nakapabug-at niya. Samtang naningkamot nga magpabiling naglutaw, iyang gisulayan paghubo ang iyang bug-at nga sapatos. Apan daw gipapilit kini nga lisud tangtangon. Ang mga liston mibaga tungod sa tubig, nga nagpahugot niini og maayo.

Sa iyang katapusan tingaling higayon sa pagkadesperado, nakahimo siya sa paglangkat sa sapatos gikan sa iyang mga tiil, ug sa katapusan ang sapatos natangtang, dali nga nahulog pailawom sa linaw. Nakalingkawas sa kabug-at nga nagbitad kaniya pailawom, dali-dali siyang misikad pataas uban sa iyang anak nga babaye. Makaabante na siya karon sa paglangoy, padulong sa kasiguroan sa pikas nga bahin sa linaw.

Usahay kitang tanan mahimong mobati nga daw malumos. Mahimong bug-at ang kinabuhi. Nagpuyo kita sa “saba ug busy nga kalibutan. … Kon dili kita magbantay, ang mga butang ning kalibutana [mopuli] sa mga butang sa Espiritu.”1

Unsaon nato pagsunod sa ehemplo niini nga amahan ug pagtangtang sa ubang mga palas-anon sa kalibutan nga atong gidala, aron dili kita mabug-atan sa mga butang sa kalibutan? Sa unsang paagi, sama sa gitambag ni Pablo, atong “iwakli ang tanang kabug-at”?2 Unsaon nato pag-andam ang atong mga anak alang sa adlaw nga dili na sila makakupot kanato ug sa atong mga pagpamatuod—kon sila na ang maglangoy?

Usa ka tubag moabut kon kita moila nining balaanong tinubdan sa kalig-on. Kini usa ka tinubdan nga kasagarang gipakaubos, apan kini mahimong gamiton kada adlaw sa pagpagaan sa atong palas-anon ug paggiya sa atong bililhong mga anak. Kana nga tinubdan mao ang makagiya nga gasa sa Espiritu Santo.

Sa edad nga otso anyos, ang mga bata makasinati og bunyag. Sila makat-on ug mohimo og pakigsaad uban sa Dios. Kadtong ilang gimahal naglibut kanila samtang sila ipaunlod ug mohaw-as gikan sa bunyaganan uban sa dakong kalipay. Dayon ilang madawat ang dili mahulagway nga gasa sa Espiritu Santo, usa ka gasa nga mahimong mogiya kanila sa kanunay samtang sila magpuyo alang niana nga panalangin.

Si Elder David A. Bednar miingon: Ang pagkayano niini nga [kumpirmasyon] maoy hinungdan nga mataligam-an ang kahulugan niini. Kining upat ka mga pulong—‘“Dawata ang Espiritu Santo’—dili usa ka lumalabay lamang nga pahayag; hinoon, naglangkob kini og usa ka mando sa priesthood—usa ka awtorisado nga awhag sa paglihok nga dili pagaaghaton.”3

Ang mga bata adunay natural nga tinguha sa pagbuhat og maayo ug magbinuotan. Atong mabatyagan ang ilang pagka-inosente, ilang kaputli. Sila usab sensitibo kaayo sa ligdong, hinagawhaw nga tingog.

Sa 3 Nephi 26, ang Manluluwas mipakita kanato sa espirituhanong kapasidad sa mga bata:

“Siya miluag sa ilang mga dila, ug sila namulong ngadto sa ilang mga amahan sa mahinungdanon ug katingalahan nga mga butang, gani labaw pa nga mahinungdanon kay sa iyang gipadayag ngadto sa mga katawhan. …

“… Sila nakakita ug nakadungog niini nga mga bata; oo, bisan ang mga masuso mibuka sa ilang mga ba-ba ug militok og mga kahibulongan nga mga butang.”4

Sa unsang paagi kita isip mga ginikanan makapalambo sa espirituhanong kapasidad sa atong gagmayng mga bata? Unsaon man nato sila sa pagtudlo aron malikay sila sa kalibutanong mga impluwensya ug mosalig sa Espiritu kon kita dili nila kauban ug nag-inusara sila sa lisud nga mga panahon sa ilang kinabuhi?

Tuguti ko nga mopakigbahin kaninyo og pipila ka mga ideya.

Una, atong tabangan ang atong mga anak nga masayud kon ilang nadungog ug gibati ang Espiritu. Mobalik kita sa panahon sa Daang Tugon aron makita kon giunsa ni Eli sa pagbuhat niini alang kang Samuel.

Ang batan-on nga si Samuel kaduha nakadungog og tingog ug midagan ngadto ni Eli, nag-ingon, “Ania ako.”

“Ako wala magtawag,” mitubag si Eli.

Apan “si Samuel wala pa makaila sa Ginoo, ni ang pulong sa Ginoo napahayag na kaniya.”

Sa ikatulo nga higayon, si Eli nakasabut nga ang Ginoo ang mitawag kang Samuel ug gisultihan si Samuel nga moingon, “Sulti, Ginoo; kay ang imong sulugoon namati.”5

Si Samuel misugod sa pagbati, pag-ila, ug pagpatalinghug sa tingog sa Ginoo. Apan kining batan-ong lalaki wala magsugod sa pagkasabut hangtud nga si Eli mitabang kaniya nga makaamgo niini. Ug human natudloan, si Samuel nahimong mas pamilyar sa ligdong, hinagawhaw nga tingog.

Ikaduha, atong maandam ang atong mga panimalay ug ang atong mga anak nga mobati sa ligdong, hinagawhaw nga tingog. “Daghang mga magtutudlo sa langyaw nga pinulongan nagtuo nga ang mga bata mas makakat-on sa pinulongan diha sa mga ‘immersion program,’ diin giliyokan sila sa ubang mamumulong sa pinulongan ug mismong pasultihon sila niini. Makakat-on sila dili lamang sa pagsulti sa mga pulong, apan sa larino nga pagsulti ug gani sa paghunahuna diha sa bag-ong pinulongan. Ang [labing maayo] nga ‘immersion’ alang sa espiritwal nga edukasyon mao ang sa panimalay, diin ang espirituhanong mga baruganan maoy basihan sa inadlawng pagpakabuhi.”6

“Igatudlo mo [ang mga pulong sa Ginoo] sa dakong kakugi sa imong mga anak, ug magasulti ka mahitungod niini sa magalingkod ikaw sa imong balay, ug sa magalakaw ikaw sa dalan, ug sa imong paghigda, ug sa imong pagbangon.”7 Ang pagpatuhop sa Espiritu diha atong mga pamilya mobukas sa mga kasingkasing sa atong mga anak alang sa Iyang impluwensya.

Ikatulo, atong matabangan ang atong mga anak sa pagsabut kon sa unsang paagi ang Espiritu mamulong kanila. Gitudlo ni Joseph Smith, “Kon Siya moduol sa usa ka gamay nga bata, Siya mopahiangay sa iyang kaugalingon ngadto sa pinulongan ug kapasidad sa usa ka gamay nga bata.”8 Usa ka inahan nakadiskobre nga tungod kay ang mga bata makakat-on sa lain-laing paagi—ang uban makakat-on pinaagi sa pagtan-aw, pagpaminaw, paghikap, o pagbati—sa iyang pag-obserbar og maayo sa iyang mga anak, mas nakaamgo siya nga ang Espiritu Santo nagtudlo sa iyang mga anak sa labing maayo nga mga paagi nga makakat-on ang matag usa.9

Laing inahan mipakigbahin og kasinatian sa pagtabang sa iyang mga anak nga makakat-on sa pag-ila sa Espiritu. “Usahay,” misulat siya, “[ang mga bata] dili makaamgo nga ang pabalik-balik nga hunahuna, usa ka pagbati sa kahupayan human sila mohilak, o ang paghinumdom sa usa ka butang sa sakto lang nga panahon maoy mga paagi nga ang Espiritu Santo nakigsulti [kanila].” Siya mipadayon, “Akong gitudloan ang akong mga anak nga tutokan ang unsay ilang gibati [ug buhaton kini] .”10

Ang pagbati ug pag-ila sa Espiritu magdala og espiritwal nga kapasidad sa kinabuhi sa atong mga anak, ug ang tingog nga ilang nailhan mas magkaklaro diha kanila. Mahitabo kini sama sa giingon ni Elder Richard G. Scott: “Samtang kamo nakaangkon og kasinatian ug kalampusan sa pagkaginiyahan sa Espiritu, ang inyong pagsalig diha sa mga impresyon nga inyong gibati mahimong mas sigurado kay sa inyong pagdepende diha sa unsay inyong nakita o nadungog.”11

Dili kita angayng mahadlok samtang atong makita ang atong mga anak nga mosulod sa mga katubigan sa kinabuhi, kay gitabangan nato sila nga matangtang gikan kanila ang kalibutanong mga butang. Gitudloan nato sila nga magpakabuhi alang sa makagiya nga gasa sa Espiritu. Kini nga gasa padayon nga mopagaan sa gibug-aton nga ilang gidala ug mogiya kanila balik sa ilang langitnong panimalay, kon magpakabuhi sila alang niini ug mosunod sa mga pag-aghat niini. Sa pangalan ni Jesukristo, Amen.