2010–2019
Nagbarug uban sa mga Lider sa Simbahan
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Nagbarug uban sa mga Lider sa Simbahan

Nagbarug ba kamo uban sa mga lider sa Simbahan sa nagkangitngit nga kalibutan aron mapakaylap ninyo ang Kahayag ni Kristo?

Atong ipadangat ang mainitong pag-welcome sa bag-ong gitawag nga mga General Authority, mga Area Seventy, ug sa talagsaon nga bag-ong kinatibuk-ang kapangulohan sa Primary. Ug uban sa dakong pagdayeg, gipasalamatan nato kadtong bag-o lang nga gi-release. Amo kamong gihigugma, ang matag usa.

Minahal kong mga kaigsoonan, bag-o lang kitang miapil sa labing bulahan nga kasinatian samtang gipataas nato ang atong mga kamot sa pag-sustain sa mga propeta, mga manalagna, ug mga tigpadayag ug ubang mga lider ug kinatibuk-ang mga opisyales nga gitawag sa Dios niini gayung mga adlawa. Wala gayud nako ibaliwala ang oportunidad sa pag-sustain ug magiyahan sa mga sulugoon sa Ginoo. Ug pipila pa lang ka bulan sa akong bag-ong calling isip sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, mapainubsanon ako sa inyong sustaining vote ug pagsalig. Bililhon alang nako ang inyong kaandam nga mobarug uban nako ug uban sa tanan niining bantugan nga mga lider.

Sa wala madugay human ko na-sustain sa miaging Oktubre, mibiyahe ko sa Pakistan sa usa ka buluhaton ug, samtang didto, nahimamat nako ang talagsaon ug mapahinungurong mga Santos niana nga nasud. Gamay ra sila apan hilabihan gayud ang pagka-espiritwal. Sa wala madugay human sa akong pag-uli, nakadawat ko sa mosunod nga sulat gikan ni Brother Shakeel Arshad, usa ka minahal nga miyembro nga akong nahimamat sa akong pagbisita: “Salamat, Elder Rasband, sa pag-anhi sa Pakistan. Gusto kong moingon nimo nga kaming … mga miyembro sa Simbahan … mi-sustain nimo ug nahigugma nimo. Swerte kaayo [kami] nga mianhi ka ug nakadungog nimo. Usa gayud kadto ka halandumong adlaw sa kinabuhi sa akong pamilya nga makahimamat mi og usa ka Apostol.”1

Ang paghimamat sa mga Santos sama ni Brother Arshad usa ka talagsaon ug mapaubsanong kasinatian ug, gamit ang iyang mga pulong, “usa ka halandumong adlaw” alang usab nako.

Pagka-Enero, ang mga lider sa Simbahan miapil sa Face to Face broadcast uban sa kabatan-onan ug sa ilang mga lider ug mga ginikanan sa tibuok kalibutan. Ang broadcast gi-streamed live sa Internet ngadto sa daghang dapit sa 146 ka nasud; ang ubang dapit dunay daghang nanambong sa mga chapel, ug ang uban diha ra sa balay nga dunay usa ka batan-on nga mitan-aw. Sa kinatibuk-an, gatusan ka libo ang miapil.

Sa pagkonektar ngadto sa daghang nanambong, si Sister Bonnie Oscarson, Young Women general president; si Brother Stephen W. Owen, Young Men general president; ug ako—nga gisuportahan sa atong mga host nga batan-on, mga musikero, ug uban pa—mitubag sa mga pangutana gikan sa atong kabatan-onan.

Ang among katuyoan mao ang pagpaila sa Tema sa Mutual alang sa 2016, “Mopadayon sa Unahan uban ang Pagkamakanunayon kang Kristo,” gikan sa 2 Nephi, nga mabasa: “Busa, kamo kinahanglan gayud mopadayon sa unahan uban ang pagkamakanunayon kang Kristo, magbaton sa usa ka hingpit nga kahayag sa paglaum, ug usa ka gugma sa Dios ug sa tanan nga mga tawo. Busa, kon kamo mopadayon sa unahan, magbusog sa pulong ni Kristo, ug molahutay hangtud sa katapusan, tan-awa, sa ingon miingon ang Amahan: Kamo makabaton og kinabuhi nga dayon.”2

Pinaagi sa pagbasa og gatusan sa mga pangutana sa atong kabatan-onan, unsa may among nakat-unan? Among nakat-unan nga ang atong kabatan-onan nahigugma sa Ginoo, mi-sustain sa ilang mga lider, ug nagtinguha nga matubag ang ilang mga pangutana! Ang mga pangutana nagpakita og dugang tinguha nga makakat-on, nga madugang ngadto nianang mga kamatuoran nga anaa na sa atong mga pagpamatuod, ug aron mas maandam nga “mopadayon sa unahan uban ang pagkamakanunayon kang Kristo.”

Ang Pagpahiuli sa ebanghelyo nagsugod sa usa ka batan-on, si Joseph Smith, nga nangutana. Daghan sa mga pagtulun-an sa Manluluwas sa Iyang pagpangalagad nagsugod sa usa ka pangutana. Hinumdumi ang Iyang pangutana ngadto kang Pedro: “Apan kamo, unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako?”3 Ug ang tubag ni Pedro: “Ikaw mao ang Kristo, ang Anak sa Dios nga buhi.”4 Kinahanglan kitang magtinabangay nga makit-an ang mga tubag sa Langitnong Amahan pinaagi sa giya sa Espiritu.

Atol niana nga broadcast, akong giingnan ang kabatan-onan:

“Ang mga lider niini nga Simbahan nahibalo sa inyong mga problema, sa inyong mga kabalaka, ug sa inyong mga hagit.

“Duna mi mga anak. Duna mi mga apo. Kanunay kaming nakighimamat sa kabatan-onan sa tibuok kalibutan. Ug nag-ampo mi alang ninyo, naghisgut mi bahin ninyo sa labing sagradong mga dapit, ug nahigugma mi ninyo.”5

Gusto kong mopakigbahin sa usa sa daghan kaayong tubag nga among nadawat gikan niana nga kalihokan.

Si Lisa, nga gikan sa Grand Prairie, Alberta, Canada misulat: “Kining kalihokan nga Face to Face talagsaon. Nakahatag kini og kalig-on sa akong pagpamatuod ug kombiksyon sa ebanghelyo. Bulahan kaayo kita nga dunay dinasig nga mga lider nga gitawag aron moserbisyo sa daghan kaayong katungdanan.”6

Si Liz, gikan sa Pleasant Grove, Utah, misulat sa mas sayo nga post: “Mapasalamaton ko sa akong pagtuo ug sa oportunidad sa pag-sustain sa propeta sa Dios ug sa kalalakin-an ug kababayen-an nga nagserbisyo uban niya.”7

Atong gi-sustain ang mga lider karon kinsa, pinaagi sa balaang inspirasyon, gitawag nga motudlo ug mogiya nato ug nanawagan nato nga maglikay sa mga peligro nga atong giatubang matag adlaw—gikan sa wala kaayoy pagtagad sa adlawng Igpapahulay, ngadto sa mga hulga sa pamilya, ngadto sa pangataki sa kagawasan sa relihiyon, ug gani sa pagsupak sa pinadayag sa ulahing mga adlaw. Mga kaigsoonan, naminaw ba kita sa ilang tambag?

Daghang higayon diha sa mga komperensya, mga sakrament miting, ug sa Primary gikanta nato ang malumong mga pulong nga, “Agaka ko, tudloi ko.”8 Unsay kahulugan nianang mga pulonga nganha ninyo? Kinsay mosantup sa hunahuna kon maghunahuna mo niana? Mibati ba mo sa impluwensya sa matarung nga mga lider, kadtong mga disipulo ni Jesukristo nga nakaimpluwensya sa inyong kinabuhi sa nangagi ug nagpadayon nga motandog sa inyong kinabuhi, nga naglakaw sa dalan sa Ginoo uban ninyo? Tingali duol sila sa panimalay. Tingali anaa sila sa inyong lokal nga mga kongregasyon o namulong sa pulpito atol sa kinatibuk-ang komperensya. Kining mga disipulo mipakigbahin nato sa panalangin sa pagbaton og pagpamatuod bahin ni Ginoong Jesukristo, ang lider niini nga Simbahan, ang lider sa ato mismong mga kalag, kinsa misaad, “Paglipay, ug ayaw kahadlok, kay Ako ang Ginoo anaa uban kaninyo, ug mobarug diha kaninyo.”9

Nahinumdom ko ni Presidente Thomas S. Monson nga mipakigbahin og istorya nga gidapit ngadto sa panimalay sa iyang stake president nga si Paul C. Child aron maandam alang sa advancement ngadto sa Melchizedek Priesthood. Pagkadakong panalangin alang ni President Child, kinsa wala masayud nianang higayuna nga nagtudlo siya og usa ka batan-ong lalaki nga Aaronic Priesthood kinsa usa ka adlaw mahimong propeta sa Dios.10

Duna koy mga gutlo sa pagkat-on gikan sa atong minahal nga propeta, si Presidente Monson. Walay pagduha-duha sa akong hunahuna o kasingkasing nga siya propeta sa Ginoo dinhi sa yuta; usa ko sa mapaubsanong nakadawat niana sa dihang nakadawat siya og pinadayag ug milihok niini. Nagtudlo siya nato nga motabang, manalipod sa usag usa, moluwas sa usag usa. Gitudlo usab kana didto sa Katubigan sa Mormon. Kadtong “matinguhaon … [nga] pagatawgon nga iyang mga katawhan” andam sa “pagtambayayong sa usag usa nga mga alantuson,” “sa pagbangutan uban niadto nga nagbangutan,” ug “mobarug ingon nga mga saksi sa Dios.”11

Nagbarug ko karon isip saksi sa Dios nga Amahan sa Kahangturan ug sa Iyang Anak, si Jesukristo. Nasayud ko nga ang atong Manluluwas buhi ug nahigugma nato ug naggiya sa Iyang mga sulugoon, kamo ug ako, aron matuman ang Iyang mahinungdanong mga katuyoan niini nga yuta.12

Samtang mopadayon kita sa unahan, nagpili sa pagsunod sa tambag ug mga pasidaan sa atong mga lider, mopili kita nga mosunod sa Ginoo samtang ang kalibutan nagpaingon sa laing direksyon. Mopili kita nga mokupot sa kuptanan nga puthaw, nga mahimong mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, nga magbuhat sa sugo sa Ginoo, ug mapuno “sa tuman nga hingpit nga kalipay.”13

Ang dakong pangutana karon klaro: nagbarug ba mo uban sa mga lider sa Simbahan sa nagkangitngit nga kalibutan aron mapakaylap ninyo ang Kahayag ni Kristo?

Ang mga relasyon uban sa mga lider importante kaayo ug mahinungdanon. Bisan unsa pay edad sa mga lider, unsa kaduol o kalayo, o kon ilang natandog ang atong kinabuhi, ang ilang impluwensya nagpakita sa mga pulong sa Amerikanong magbabalak nga si Edwin Markham, kinsa miingon:

Adunay kapalaran nga naghimo kanato nga mga managsoon:

Walay maglakaw nga mag-inusara:

Tanan nga atong gibuhat ngadto sa kinabuhi sa uban

Sa atong kaugalingon mobalik ra.14

Si Shakeel Arshad, ang akong higala sa Pakistan, mipadangat sa iyang suporta ngari nako, iyang igsoon ug higala. Mao usab ang daghan ninyo. Kon motabang kita aron mobayaw sa usag usa, gipamatud-an nato kadtong gamhanang mga pulong: “Walay maglakaw nga mag-inusara.”

Labaw sa tanan, nagkinahanglan kita sa atong Manluluwas, atong Ginoo, si Jesukristo. Usa sa mga istorya sa kasulatan nga kanunayng nakapadasig nako sa espirituhanong paagi mao ang higayon sa dihang si Jesukristo naglakaw sa ibabaw sa tubig aron makigkita sa Iyang mga disipulo kinsa mibiyahe sakay sa sakayan didto sa Lanaw sa Galilea. Sila mga lider nga bag-ong natawag, sama sa daghan namo dinhi sa atubangan karon. Ang istorya narekord sa Mateo:

“Apan niadtong tungora ang sakayan kapid-an na ka dupa halayo sa mamala, gihampak-hampak sa mga balud: kay sungsungon man ang hangin.

“Ug sa ikaupat nga hugna sa bantay sa kagabhion, kanila miadto si Jesus, nga naglakaw sa ibabaw sa tubig sa lanaw.

“Apan sa ilang pagkakita kaniya nga naglakaw sa ibabaw sa tubig, ang mga tinun-an nangalisang, … ug naniyagit sila sa kalisang.

“Apan diha-diha kanila misulti si Jesus nga nag-ingon, Salig kamo; ako kini; ayaw kamo kalisang.”15

Si Pedro nakadungog nianang talagsaong tawag sa pag-awhag gikan sa Ginoo.

“Ug kaniya mitubag si Pedro nga nag-ingon, Ginoo, kon ikaw man ugaling, paanhaa ako diha kanimo sa ibabaw sa tubig.

“Ug [si Jesus] miingon kaniya, Umari ka.”16

Maisugon gayud. Si Pedro usa ka mangingisda, ug nasayud siya bahin sa kadelikado sa dagat. Hinoon, mapasaligon siya nga mosunod kang Jesus—gabii o adlaw, diha sa sakayan o sa yuta.

Akong mahunahuna nga si Pedro mikawas sa kilid sa sakayan, wala maghulat sa ikaduhang pagdapit, ug misugod paglakaw sa ibabaw sa tubig. Sa pagkatinuod, ang kasulatan nag-ingon “Siya milakaw sa ibabaw sa tubig, ug miadto kang Jesus.”17 Samtang nagkakusog ang pwersa sa hangin, ug ang mga balud mihampak sa iyang tiil, si Pedro “nahadlok ug sa nagkatidlom siya, misingggit nga nag-ingon, Ginoo, luwasa ako.

“Diha-diha gituyhad ni Jesus ang iyang kamot, ug iyang gikuptan siya.”18

Usa kadto ka gamhanang leksyon. Ang Ginoo anaa didto alang kaniya, ingon nga Siya anaa alang kaninyo ug kanako. Iyang gituyhad ang Iyang kamot ug gibira si Pedro paingon Kaniya ug ngadto sa luwas nga kahimtang.

Nagkinahanglan ko sa Manluluwas ug sa Iyang pagluwas sa daghan kaayong higayon. Mas nagkinahanglan pa ko Kaniya karon, ug mao usab ang matag usa kaninyo. Mibati ko nga masaligon usahay nga moambak sa kilid sa sakayan, sa mapasumbingayong pagkasulti, ngadto sa dili pamilyar nga mga dapit, aron lang makaamgo nga dili nako kini mahimo nga mag-inusara.

Sama sa among nahisgutan atol sa Face to Face, ang Ginoo kasagaran motabang nato pinaagi sa atong mga pamilya ug mga lider, nagdapit nato nga moduol Kaniya—sama sa Iyang pagtabang aron maluwas si Pedro.

Kamo usab makabaton og daghang higayon nga motubag sa kanunay nga pagdapit sa “[pag]duol ngadto kang Kristo.”19 Dili ba mao man kana ang katuyoan niining mortal nga kinabuhi? Ang panawagan mahimong mao ang pagduol aron luwason ang usa ka sakop sa pamilya; magmisyon; mobalik sa simbahan; moadto sa balaang templo; ug, sama sa bag-o lang natong nadunggan gikan sa atong talagsaong mga kabatan-onan sa kalihokan nga Face to Face, dali, palihug tabangi ko nga matubag ang akong pangutana. Sa dili madugay, ang matag usa nato makadungog sa panawagan nga “Pauli na.”

Nag-ampo ko nga kita motabang—motabang ug mokupot sa kamot sa Manluluwas nga Iyang gituyhad ngari nato, kasagaran pinaagi sa Iyang balaanong gitawag nga mga lider ug mga sakop sa atong pamilya—ug maminaw sa Iyang panawagan nga mopauli.

Ako nasayud nga si Jesukristo buhi; Siya akong gihigugma, ug ako nasayud sa tibuok nakong kasingkasing nga Siya nahigugma sa matag usa nato. Siya ang atong bantugang Ehemplo ug ang balaang lider sa tanang anak sa atong Amahan. Niini ako mohatag sa balaan nakong pagsaksi sa pangalan ni Jesukristo, amen.