2010–2019
Kita Iyang Gihangyo nga Mahimong Iyang mga Kamot
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kita Iyang Gihangyo nga Mahimong Iyang mga Kamot

Ang tinuod nga Kristohanong pagserbisyo dili hakog ug nakatutok sa uban.

“Maghigugmaay kamo ang usa sa usa; maingon nga ako nahigugma kaninyo”1 Kini nga mga pulong; nga gikanta niining maanindot nga choir, gisulti ni Jesus pipila lang ka oras sa wala pa ang Iyang mahinungdanong sakripisyo sa pag-ula—usa ka sakripisyo nga gihulagway ni Elder Jeffrey R. Holland isip ang “labing mahinungdanong pagpakita sa balaanong gugma nga sukad napakita sa kasaysayan sa kalibutan.”2

Wala lamang kita tudloi ni Jesus sa paghigugma, apan nagpakabuhi Siya sumala sa unsay Iyang gitudlo. Sa kinatibuk-an Niyang pangalagad, si Jesus “nangadto-adto sa paghimog mga kaayuhan”3 ug “miawhag sa tanan sa pagsunod sa Iyang ehemplo.”4 Siya mitudlo,“Kay bisan kinsa nga buot magpatunhay sa iyang kinabuhi kawagtangan hinuon siya niini: ug bisan kinsa nga magawagtang sa iyang kinabuhi tungod kanako, magapatunhay niini.”5

Si Presidente Thomas S. Monson, kinsa nakasabut ug nagsunod sa kasugoan sa paghigugma, miingon: “Ako nagtuo nga ang Manluluwas nagsulti kanato nga gawas kon kalimtan nato ang atong kaugalingon diha sa pagserbisyo sa uban, adunay gamay ra nga katuyoan sa atong kaugalingong kinabuhi. Katong kinsa nagpakabuhi lamang alang sa ilang kaugalingon sa katapusan malawos ug … mawagtang ang ilang pagkatawo, samtang ang mahikalimot sa ilang kaugalingon diha sa pagserbisyo sa uban motubo ug molambo—ug moluwas sa ilang kinabuhi.”6

Ang tinuod nga Kristohanong pagserbisyo dili hakog ug nakatutok sa uban. Usa ka babaye kinsa nag-atiman sa iyang paralisadong bana mipasabut, “Ayaw hunahunaa ang imong gibuhat isip usa ka alantuson; isipa kini isip oportunidad nga magkat-on kon unsa gayud ang gugma.”7

Namulong sa usa ka debosyonal sa BYU, si Sister Sondra D. Heaston nangutana: “Unsa kaha kon makita gayud nato ang kasingkasing sa usag-usa? Mas masabtan kaha nato ang usag-usa? Pinaagi sa pagbati sa unsay gibati sa uban, pagkakita sa unsay nakita sa uban, ug pagkadungog sa unsay nadungog sa uban, mohimo kaha kita, ug mogahin, og oras sa pagserbisyo sa uban, ug lahi ba kaha ang atong pagtagad nila? Tagdon kaha nato sila uban sa dugang nga pailub, dugang nga kamabination, ug dugang nga kamasinabtanon?”

Si Sister Heaston mipakigbahin og usa ka kasinatian gikan sa panahon nga siya mialagad sa usa ka Young Women camp. Siya miingon:

“Usa sa among … mga speaker sa debosyonal … nagtudlo namo kabahin sa ‘kon kinsa kami angay nga mamahimo’. Usa sa iyang mga pahayag … mao nga, ‘Pagmahimong tawo nga naningkamot sa pag-ila ug pagserbisyo sa uban—kalimti ang kaugalingon ug tutoki hinoon ang uban.’

Conceptual photography

“Aron mapakita kini, mitawag siya og usa sa mga batan-ong babaye ug miawhag ana nga batan-ong babaye sa pagbarug nga nag-atubang kaniya. [Siya] mikuha dayon og usa ka samin ug gibutang kini taliwala niya ug sa batan-ong babaye aron nga siya, [ang speaker], nagtan-aw sa samin samtang siya misulay sa pakig-istorya sa batan-ong babaye. Dili ikatingala, maglisud sila sa pakig-istorya nga epektibo o kinasingkasing. Epektibo kini nga object lesson nga naghulagway unsa kalisud nga makig-istorya ug magserbisyo sa uban kon kita nabalaka kaayo sa atong kaugalingon ug atong mga panginahanglan lamang ang nakita. Gihipos dayon niya ang samin, mikuha og usa ka frame sa bintana, ug gibutang kini taliwala sa iyang nawong ug sa nawong sa batan-ong babaye. … Among nakita nga nakatutok na siya sa batan-ong babaye ug nga ang tinuod nga pagserbisyo nagkinahanglan nga motutok kita sa mga panginahanglan ug mga emosyon sa uban. Kasagaran nabalaka kaayo kita kabahin sa atong kaugalingon ug sa atong busy nga mga kinabuhi—nakatutok kita sa atong kaugalingon samtang naninguha sa pagpangita og oportunidad nga mangalagad—nga wala kita klaro nga nagtan-aw niadtong atong giserbisyuhan.”8

Conceptual photography

Si Presidente Monson kanunay nga nagpahinumdum kanato nga kita “gipalibutan niadtong mga nanginahanglan sa atong pagtagad, atong pagdasig, atong suporta, atong paghupay, atong pagkamabination—mga sakop man sila sa pamilya, mga higala, mga kaila, o mga estranghero.” Siya miingon, “Kita ang mga kamot sa Ginoo dinhi sa yuta, uban sa mando nga moserbisyo ug motabang sa Iyang mga anak. Nagdepende Siya sa matag usa kanato.”9

Friend Magazine, 2015/01 Jan

Niadtong Enero sa miaging tuig, ang Friend ug Liahona nga mga magasin midapit sa kabataan sa tibuok kalibutan sa pagsunod sa tambag ni Presidente Monson—nga mahimong mga kamot sa Ginoo. Ang mga kabataan gidapit sa paghimo og mga buhat sa pagserbisyo—dagko ug gagmay. Sila dayon giawhag nga i-trace ang ilang mga kamot diha sa usa ka papel, guntingon kini, sulatan kini sa serbisyo nga ilang gihimo, ug ipadala kini ngadto sa mga magasin. Daghan kaninyo nga naminaw karong gabhiona siguro lakip sa liboan ka mga bata kinsa mihimo og mahigugmaong pagserbisyo ug mipadala niini.10

Childhood
We are His Hands (exhibit)

Kon ang kabataan makat-on unsaon paghigugma ug pagserbisyo sa uban samtang sila bata pa, sila naghimo og sumbanan sa pagserbisyo para sa tibuok nilang kinabuhi. Kasagaran ang kabataan magtudlo kanato nga ang pagpakita og gugma ug serbisyo dili kinahanglang dako ug halangdon para mahimong makahuluganon ug may kalainan.

Usa ka titser sa Primary mipakigbahin sa mosunod nga ehemplo. “Karon,” siya miingon, “ang among klase sa nag-edad og singko ug sais anyos naghimo og mga love necklace. Kada bata nagdrowing og mga litrato diha sa mga ginunting nga papel: usa sa ilang kaugalingon, usa sa kang Jesus, ug ang uban sa miyembro sa ilang pamilya ug mga minahal. Among gipapilit nga naglingin ang mga ginunting nga gipasok sa matag usa aron mahimong kadena nga gihimo namo nga mga love necklace. Samtang sila nagdrowing, ang mga bata nag-istorya kabahin sa ilang pamilya.

“Si Heather miingon, ‘Wala siguro ko higugmaa sa akong igsoong babaye. Magsige lang mi og away. … Maglagot gani ko sa akong kaugalingon. Bati kaayo ang akong kinabuhi.’ Ug iyang gipatong ang iyang ulo sa iyang mga kamot.

“Akong gihunahuna ang kahimtang sa iyang pamilya ug gibati nga siguro lisud gyud ang iyang kinabuhi. Apan human si Heather nagsulti niini, si Anna, nga naa sa tumoy nga bahin sa lamesa, mitubag, ‘Heather, ako kang ibutang sa akong kuwintas taliwala nako ug ni Jesus tungod kay nahigugma Siya nimo ug gihigugma tika.’

“Pagsulti ni Anna niana, si Heather mikamang ilawom sa lamesa aron pag-adto ni Anna ug migakos kaniya og hugot kaayo.

“Pagkahuman sa klase, dihang miabot ang iyang lola aron pagkuha niya, si Heather miingon, ‘Kahibalo ka ba, Lola? Si Jesus nahigugma nako.’”

Kon kita motabang pinaagi sa gugma ug serbisyo bisan sa ginagmayng mga pamaagi, ang mga kasingkasing mausab ug mahumok samtang ang uban mobati sa gugma sa Ginoo.

Usahay, hinoon, tungod sa dili maihap nga mga tawo sa atong palibut nga nanginahanglan og tabang ug kahupayan gikan sa mga palas-anon, mahimong lisud ang pagtubag sa daghang mga panginahanglan.

Sisters, pipila kaninyo nga naminaw siguro mobati nga gibuhat na ninyo ang tanan sa paghatag sa panginahanglan sa mga miyembro sa pamilya. Hinumdumi, diha sa pabalik-balik ug usahay yano nga mga buluhaton, kamo “anaa sa pag-alagad sa inyong Dios.”11

Ang uban ninyo siguro mobati og kahaw-ang nga pwedeng mapuno samtang kamo mangita og mga oportunidad sa inyong kasilinganan o komunidad sa pagtabang nga mogaan ang mga palas-anon sa laing tawo.

Kitang tanan makahimo og pipila ka serbisyo sa atong inadlaw nga pagpakabuhi. Nagpuyo kita sa kalibutan nga puno sa panagbingkil. Naghatag kita og serbisyo kon dili kita manaway, kon mobalibad kita sa pagpanglibak, kon dili kita manghukom, kon kita mopahiyom, kon mosulti kita og salamat, ug kon kita mapailubon ug mabination.

Ang ubang matang sa serbisyo magkinahanglan og panahon, intensyonal nga pagplano, ug dugang nga kusog. Apan dili mausik ang atong matag paningkamot. Siguro pwede kitang magsugod pinaagi sa pagpangutana sa atong kaugalingon niining mga pangutana:

  • Kinsa sa akong mga nailhan ang pwede nakong tabangan karon?

  • Unsa nga oras ug mga kapanguhaan ang anaa kanako?

  • Sa unsang mga pamaagi nga akong magamit ang akong mga talento ug mga kahanas sa pagpanalangin sa uban?

  • Unsay pwede namong mabuhat isip usa ka pamilya?

Si Presidente Dieter F. Uchtdorf mitudlo:

“Kinahanglan inyong buhaton … ang unsay gibuhat sa mga disipulo ni Kristo sa matag dispensasyon: pagtinambagay, paggamit sa tanang kapanguhaan nga anaa, pagtinguha sa inspirasyon sa Espiritu Santo, pagpangayo sa Ginoo sa Iyang pagtugot, ug dayon paghulho sa inyong mga buktunan ug pagtrabaho.

“Ako mohatag kaninyo og saad,” siya miingon. “Kon kamo mosunod niini nga sundanan, makadawat kamo og piho nga giya kon kinsa, unsa, kanus-a, ug asa ang pagsangkap pinaagi sa pamaagi sa Ginoo.”12

Sa higayon nga maghunahuna ko unsa kaha ang kahimtang kon ang Manluluwas mobalik pag-usab, akong mahunahunaan ang Iyang pagbisita sa mga Nephites sa dihang Siya nangutana:

“Aduna ba kamo dihay mga masakiton? Dad-a sila ngari. Aduna ba kamo dihay mga bakol, o mga buta, o mga pungkol, o mga angol, o mga sanglahon, o mga dili makalihok, o kadto nga mga bungol, o kadto nga gitakbuyan sa tanan nga mga matang sa sakit? Dad-a sila ngari ug Ako moayo kanila, kay Ako adunay kalooy diha kaninyo; ang akong kasingkasing napuno sa kalooy. …

“… [Ang Manluluwas] miayo kanila matag usa kanila.”13

Sa pagkakaron, Siya mihangyo kanato nga mahimong Iyang mga kamot.

Akong nakat-unan nga ang gugma sa Dios ug sa silingan ang naghatag og kahulugan sa kinabuhi. Hinaut atong sundon ang ehemplo sa atong Manluluwas ug ang Iyang pag-awhag sa pagtabang sa uban pinaagi sa gugma.

Ako mopamatuod sa katinuod sa saad ni Presidente Henry B. Eyring “nga kon [atong] gamiton ang [atong] mga gasa sa pagserbisyo sa laing tawo, [kita] mobati sa gugma sa Ginoo para nianang tawhana. [Kita] usab mobati sa iyang gugma para [kanato].”14 Sa pangalan ni Jesukristo, amen.

Pahibalo: Niadtong Abril 2, 2016, si Sister Esplin na-released isip unang magtatambag sa kinatibuk-ang kapangulohan sa Primary.