2010–2019
Ang Sagradong Dapit sa Pagpahiuli
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Sagradong Dapit sa Pagpahiuli

Ang Palmyra mao ang dapit sa Pagpahiuli, diin ang tingog sa Amahan madungog human sa hapit duha ka milenyum.

Usa ka buotan nakong higala kinsa miyembro sa Simbahan misulay sulod sa katuigan sa pagtudlo nako sa ebanghelyo bahin sa mahangturong mga pamilya. Apan ang doktrina sa mahangturong mga pamilya wala motuhop sa akong kasingkasing hangtud nga mitambong ko sa open house sa São Paulo Temple niadtong Oktubre 1978 ug misulod sa sealing room, ug sulod sa pipila ka adlaw nag-ampo ko aron masayud kon kini ba ang tinuod nga Simbahan.

Dili ko relihiyuso, apan gipadako ko sa mga ginikanan nga relihiyuso, ug nakakita ko kon unsay maayo sa ubang relihiyon. Nianang higayuna sa akong kinabuhi, naghunahuna ko nga tanang relihiyon dawaton sa Dios.

Human sa akong pagbisita sa open house sa templo, nagtinguha ko og tubag pinaagi sa pag-ampo, nagbaton og pagtuo ug sigurado nga pagsalig nga motubag nako ang Dios, kon hain ang Iyang Simbahan dinhi sa yuta.

Human sa grabe nga espiritwal nga panlimbasug, sa katapusan nakadawat ko og klarong tubag. Gidapit ko nga magpabunyag. Ang akong bunyag nahitabo niadtong Oktubre 31, 1978, usa ka gabii sa wala pa ang usa ka sesyon sa pagpahinungod sa Templo sa São Paulo.

Nakaamgo ko nga ang Ginoo nakaila ug nagpakabana kanako kay Iyang gitubag ang akong mga pag-ampo.

Pagkasunod buntag ang akong asawa ug ako miadto sa São Paulo aron motambong sa usa ka sesyon sa pagpahinungod sa templo.

Didto mi, apan wala pa gyud ko masayud kon unsaon sa pagsabut nianang talagsaong oportunidad. Pagkasunod adlaw mitambong mi og komperensya sa area.

Among gisugdan ang among kinabuhi isip mga miyembro sa Simbahan, ug nakakaplag mi og buotan nga mga higala nga miabi-abi namo atol niining kausaban sa among kinabuhi.

Nindot ang mga klase alang sa bag-ong mga miyembro nga among tambungan sa among mga miting sa Dominggo matag semana. Mipuno kini namo og kahibalo ug mihimo namo nga mangandoy nga ang semana daling molabay aron nga sa Dominggo makabaton mi og dugang nianang espirituhanong pagkaon.

Ang akong asawa ug ako naghinam-hinam nga makasulod sa templo aron ma-sealed ang among pamilya sa kahangturan. Nahitabo kana usa ka tuig ug pito ka adlaw human sa akong bunyag, nga usa ka talagsaong higayon. Akong gibati nga morag dako og kausaban ang kahangturan diha sa altar tali sa unsay nahitabo sa wala pa ug unsay nahitabo pagkahuman sa sealing.

Kay legal nga nakapuyo sa East Coast sa Estados Unidos sulod sa pipila ka tuig, nasinati na ko sa pipila sa mga siyudad, ug kasagaran gagmay ra kini.

Kon makabasa o makadungog ko bahin sa mga panghitabo padulong sa Unang Panan-awon, mga pundok sa katawhan ang gihisgutan, nga wala kaayo nako masabti.

Ang mga pangutana misugod sa pagsulod sa akong hunahuna. Nganong ang Simbahan kinahanglan mang ipahiuli sa Estados Unidos ug wala man sa Brazil o sa Italy, ang dapit sa akong katigulangan?

Asa man kadtong pundok sa mga tawo nga nalambigit sa mga bag-o nga kadasig sa relihiyon [revivals] ug sa makalibug nga mga relihiyon—diin ang tanan nahitabo sa ingon ka malinawon ug mingaw nga dapit?

Nangutana ko og daghang tawo bahin niini apan wala makadawat og tubag. Gibasa nako ang tanan nakong mabasa diha sa Portuguese ug dayon sa English apan walay nakit-an nga makakalma sa akong kasingkasing. Mipadayon ko sa pagpangita.

Pagka-Oktubre 1984, mitambong ko sa kinatibuk-ang komperensya isip counselor sa stake presidency. Pagkahuman, miadto ko sa Palmyra, New York, matinguhaon nga makakita og tubag.

Sa pag-abut didto, gisulayan nako nga makasabut: Nganong ang Pagpahiuli dinhi man gyud, ug nganong adunay ingon niana nga kagubot sa espiritwal? Diin man gikan ang tanang tawo nga nahisgutan diha sa istorya ni Joseph? Nganong didto man?

Nianang higayuna, ang labing resonable nga tubag alang nako mao nga tungod kay ang Konstitusyon sa U.S. migarantiya og kagawasan.

Nianang buntaga akong gibisitahan ang Grandin Building, diin giimprinta ang unang edisyon sa Basahon ni Mormon. Miadto ko sa Sagradong Kakahoyan, diin nag-ampo ko og maayo.

Hapit walay tawo sa kadalanan nianang gamayng lungsod sa Palmyra. Diin man ang pundok sa mga tawo nga nahisgutan ni Joseph?

Nianang hapuna nakahukom ko nga moadto sa uma ni Peter Whitmer, ug pag-abut nako didto, nakit-an nako ang usa ka tawo sa may bintana sa payag. Adunay madasigong kahayag sa iyang mga mata. Mitimbaya ko niya ug dayon misugod sa pagpangutana niadtong sama nga mga pangutana.

Dayon gipangutana ko niya, “Duna ka bay panahon?” Miingon ko nga oo.

Gipasabut niya nga ang Lake Erie ug Ontario ug, padulong sa silangan, ang Hudson River nahimutang niana nga rehiyon.

Sa sayong bahin sa mga 1800 nakahukom sila nga maghimo og kanal alang sa nabigasyon nga motadlas niana nga rehiyon, nga dunay gitas-on nga sobra sa 300 ka milya (480 km) aron makaabut sa Hudson River. Usa kadto ka dako nga proyekto nianang panahona, ug magsalig lamang sila sa kusog sa tawo ug hayop.

Ang Palmyra usa ka sentro alang sa pipila niana nga pagtukod. Ang mga tigtukod nagkinahanglan og hanas nga mga tawo, mga technician, mga pamilya, ug ilang mga higala. Daghang tawo ang nangabut gikan sa duol nga mga kalungsuran ug lagyo nga mga dapit, sama sa Ireland, aron motrabaho sa kanal.

Usa kadto ka sagrado ug espirituhanong higayon tungod kay sa katapusan nakit-an nako ang pundok sa katawhan. Gidala nila ang ilang mga kustombre ug mga tinuohan. Sa dihang nahisgutan sa tawo ang ilang mga tinuohan, nalamdagan ang akong hunahuna ug ang akong espirituhanong mga mata giablihan sa Dios.

Nianang gutloa, nasabtan nako kon sa unsang paagi nga ang kamot sa Dios nga atong Amahan, sa Iyang hilabihan nga kaalam, miandam diha sa Iyang plano og usa ka dapit aron dad-on ang batan-on nga si Joseph Smith, mibutang kaniya sa taliwala nianang relihiyusong kalibug, tungod kay didto, sa Bungtod sa Cumorah, ang bililhong mga palid sa Basahon ni Mormon gitaguan.

Kini ang dapit alang sa Pagpahiuli, diin ang tingog sa Amahan madungog human sa hapit duha ka milenyum diha sa usa ka talagsaong panan-awon, nakigsulti sa batang lalaki nga si Joseph Smith, sa dihang miadto siya sa Sagradong Kakahoyan aron mag-ampo ug nakadungog: “Kini mao ang Akong Hinigugmang Anak. Paminaw Kaniya!”1

Didto nakita niya ang duha ka mga personahe, kansang kahayag ug himaya dili mahulagway. Oo, gipadayag na usab sa Dios ang Iyang Kaugalingon ngadto sa tawo. Ang kangitngit nga mitabon sa yuta nagsugod na sa pagkahanaw.

Ang mga panagna bahin sa Pagpahiuli nagsugod na sa pagkatuman: “Ug nakita ko ang laing manulonda nga naglupad sa taliwala sa kalangitan, ug kini siya may gidalang walay katapusang Maayong Balita aron imantala ngadto sa mga nanagpuyo sa yuta, sa tanang kanasuran, ug kabanayan, ug pinulongan, ug katawhan.”2

Sa pipila ka mubo nga katuigan, gigiyahan si Joseph ngadto sa mga rekord sa mga panagna, mga pakigsaad, ug mga ordinansa nga gibilin sa karaang mga propeta, ang atong gimahal nga Basahon ni Mormon.

Ang Simbahan ni Jesukristo dili mapahiuli kon wala ang mahangturong ebanghelyo nga gipadayag diha sa Basahon ni Mormon isip laing tugon ni Jesukristo, gani ang Anak sa Dios, ang Kordero sa Dios, nga mikuha sa mga sala sa kalibutan.

Si Kristo miingon ngadto sa Iyang mga katawhan sa Jerusalem:

“Ug ako adunay ubang mga karnero nga dili sakop niining torila.”3

“Ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero, ug ako nakaila sa mga ako, ug ang mga ako nakaila kanako.”4

Sa pagbiya sa uma sa pamilyang Whitmer, wala ko kahinumdom nga nanamilit. Nahinumduman lang nako ang mga luha nga midagayday sa akong nawong. Ang adlaw nagkasawop sa matahum nga kalangitan.

Sa akong kasingkasing ang hilabihan nga kalipay ug kalinaw mihupay sa akong kalag. Napuno ko sa pasalamat.

Klaro na nakong nasabtan karon kon ngano. Sa makausa pa gihatagan ko sa Ginoo og kahibalo ug kahayag.

Atol sa akong biyahe pauli, ang mga kasulatan padayon nga misantup sa akong hunahuna: ang mga saad nga gihimo ngadto ni Amahang Abraham nga sa iyang binhi ang tanang pamilya sa yuta mapanalanginan.5

Ug tungod niini, ang mga templo tukuron aron ang balaang gahum matugyan pag-usab ngadto sa tawo dinhi sa yuta aron ang mga pamilya mahiusa, dili hangtud ra sa kamatayon apan mag-uban sa tibuok kahangturan.

“Ug mahinabo sa ulahing mga adlaw, nga ang bukid sa balay sa Ginoo paga-tukuron sa ibabaw sa tumoy sa kabukiran, ug igatuboy ibabaw sa mga bungtod; ug ang tanang mga nasud magaganayan ngadto kaniya.”6

Kon kamong nakadungog nako dunay mga pangutana sa inyong kasingkasing, ayaw paghunong!

Dapiton ko kamo sa pagsunod sa ehemplo ni Propeta Joseph Smith dihang iyang nabasa sa Santiago 1:5“Kon aduna man kaninyoy nakulangan sa kaalam, papangayoa siya sa Dios, nga nagapanghatag ngadto sa tanang mga tawo sa madagayaon gayud.”

Ang nahitabo sa Cumorah usa ka importante nga bahin sa Pagpahiuli, kay nadawat ni Joseph Smith ang mga palid nga naglangkob sa Basahon ni Mormon. Kini nga libro makatabang kanato nga mas maduol ngadto ni Kristo kay sa bisan hain nga basahon dinhi sa yuta.7

Mohatag ko sa akong pagsaksi nga ang Ginoo mitawag og mga propeta, mga manalagna, ug mga tigpadayag aron mogiya sa Iyang gingharian niining ulahing mga adlaw ug nga diha sa Iyang mahangturong plano ang mga pamilya gitakda nga mag-uban sa kahangturan. Gipangga Niya ang gagmayng mga bata. Siya motubag sa atong mga pag-ampo.

Tungod sa Iyang dakong gugma, si Jesukristo mitubos sa atong mga sala. Siya ang Manluluwas sa kalibutan. Niini ako mopamatuod diha sa balaang pangalan ni Jesukristo, amen.