2010–2019
Kapasilungan Gikan sa Unos
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapasilungan Gikan sa Unos

Kini nga panahon wala maghulagway sa mga refugee, apan ang atong pagsanong makatabang sa paghulagway kon unsa kita.

“Kay gigutom ako, ug inyo ako nga gipakaon: Giuhaw ako ug inyo ako nga gipainom: Nadumuluong ako ug gihinangop ninyo ang pagpasaka kanako:

“Hubo ako ug inyo ako nga gibistihan. …

“… Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga maingon nga gibuhat ninyo kini sa usa sa mga labing gagmay niining akong mga igsoon, gibuhat usab ninyo kini kanako.”1

Dunay gibana-bana nga 60 ka milyon nga mga refugee sa kalibutan karon, nga nagpasabut nga “1 sa matag 122 ka tawo … gipugos sa pagpalayas gikan sa ilang mga panimalay”2 ug katunga niini mga bata.3 Makalisang ang paghunahuna sa gidaghanon sa naapektuhan ug sa pagpamalandong unsay ipasabut niini sa matag indibidwal nga kinabuhi. Ang kasamtangan nakong assignment mao ang Europe, diin usa ug one-fourth ka milyon nga refugees ang nangabut sa miaging tuig gikan sa naguba sa gubat nga mga bahin sa Middle East ug sa Africa.4 Among nakita ang kadaghanan nila nga nangabut nga ang sinina ra nga gisul-ob maoy ilang dala ug kutob sa masulod sa gamayng bag. Ang kadaghanan nila maayo og edukasyon, ug ang tanan kinahanglang mobiya sa ilang mga panimalay, eskwelahan, ug mga trabaho.

Ubos sa direksyon sa Unang Kapangulohan, ang Simbahan nakigtambayayong sa 75 ka mga organisasyon sa 17 ka mga nasud sa Europe. Kini nga mga organisasyon naggikan sa dagkong internasyunal nga mga institusyon ngadto sa ginagmayng inisyatibo sa komunidad, gikan sa mga ahensya sa gobyerno ngadto sa mga charities nga gibase sa tinuohan ug sa sekyular. Bulahan kita nga nakigtambayayong ug nakakat-on gikan sa uban nga nagtrabaho sa mga refugee sa tibuok kalibutan sulod sa daghang katuigan.

Isip mga miyembro sa Simbahan, isip katawhan, dili kinahanglang balikon nato og tan-aw ang dugay nang kasaysayan aron mapamalandungan ang mga panahon dihang mga refugee kita, sinalbahis nga gipalayas gikan sa mga panimalay ug mga umahan sa makadaghang higayon. Sa miaging katapusan sa semana sa paghisgot bahin sa mga refugee, si Sister Linda Burton mihangyo sa kababayen-an sa Simbahan sa pagkonsiderar, “Unsa kaha kon akong nasinati ang ilang nasinati?”5 Ang ilang kasinatian maoy atong kasinatian, dili pa lang dugay nga mga katuigan.

Adunay kusganon kaayong panaglalis sa mga gobyerno ug sa tibuok katilingban kon unsay kahulugan sa usa ka refugee ug unsay angay nga buhaton aron sa pagtabang sa mga refugee. Ang akong pagpamulong dili tuyo nga mahimong bahin nianang init nga diskusyon, ni aron mokomento sa polisiya sa imigrasyon, apan aron matutukan ang mga tawo nga gipalayas gikan sa ilang mga panimalay ug sa ilang mga nasud tungod sa gubat nga sila walay labut.

Nasayud ang Manluluwas unsay pagbati sa usa ka refugee—usa Siya niini. Sa gamay pang bata, si Jesus ug ang Iyang pamilya milayas ngadto sa Ehipto aron molikay sa makamatay nga mga espada ni Herodes. Ug sa lain-laing mga punto sa Iyang pangalagad, si Jesus gihulga ug ang Iyang kinabuhi namiligro, nga sa katapusan mitugyan ngadto sa plano sa dautang mga tawo nga naglaraw sa Iyang kamatayon. Tingali, mas talagsaon pa gani alang nato nga mibalik-balik Siya sa pagtudlo kanato nga maghigugmaay sa usag usa, nga mohigugma sama sa Iyang paghigugma, sa paghigugma sa atong silingan sama sa atong kaugalingon. Sa pagkatinuod, “Ang relihiyon nga putli ug dili bulingon sa atubangan sa Dios nga atong Amahan mao kini: ang pagduaw sa mga ilo ug mga babayeng balo sa ilang mga pagkaguol”6 ug “motan-aw ngadto sa kabus ug sa timawa, ug mangalagad alang sa ilang kahupayan nga sila dili mag-antus.”7

Makadasig ang pagsaksi sa daghang nahatag sa mga miyembro sa Simbahan gikan sa tibuok kalibutan aron itabang niining mga indibidwal ug mga pamilya nga nawad-an og daghan. Diha sa Europe mismo, nakita nako ang daghang miyembro sa Simbahan nga nakasinati sa naglambong pagbati sa kalipay ug kadasig samtang mitubag sila nianang halawom nga tinguha sa pagtabang ug pagserbisyo sa mga tawo sa ilang palibut nga nanginahanglan kaayo. Ang Simbahan mihatag og mga kasilungan ug medikal nga pag-atiman. Ang mga stake ug misyon mihimo og liboan ka mga kit nga pang-atiman sa lawas. Ang ubang stake mihatag og pagkaon ug tubig, sinina, mga coat nga waterproof, mga bisikleta, mga libro, backpacks, mga antipara, ug daghan pa.

Ang mga indibidwal nga taga-Scotland hangtud sa Sicily nakahimo og lain-laing mga tahas. Ang mga doktor ug mga nurse miboluntaryo sa ilang mga serbisyo sa dapit nga ang mga refugee nangabut nga basa, nanagkurog, ug na-truma pa gikan sa ilang mga pagtabok sa katubigan. Dihang gisugdan na sa mga refugee ang proseso sa pagbalhin, ang lokal nga mga miyembro mitabang nila sa pagkat-on og mga pinulongan sa nasud nga ilang gidangpan, samtang ang uban mihatag og pagdasig sa mga bata ug sa mga ginikanan pinaagi sa paghatag og mga dulaan, mga suplay sa art, musika, ug pagdula. Ang uban nagdala og gidonar nga mga hilo, dagom, ug mga panggansilyo ug gitudloan ang lokal nga mga refugee nga mga tigulang ug batan-on niini nga mga kahanas.

Ang sinati na nga mga miyembro sa Simbahan nga dugay na sa pagserbiyo ug pagpangulo makapamatuod nga ang pagpangalagad ngadto niining mga tawhana nga adunay dinalian nga mga panginahanglan naghatag sa pinakabuhong, pinakanindot nga kasinatian sukad sa ilang pagserbisyo.

Ang reyalidad niining mga sitwasyuna kinahanglang makita aron matuohan. Panahon sa tingtugnaw nakahimamat ko og mabdos nga babaye gikan sa Syria diha sa usa ka transit camp sa mga refugee nga nagkinahanglan kaayo og kasiguroan nga dili siya manganak sa bugnawng mga salog sa lapad nga hawanan diin siya gipadangop. Didto sa Syria usa siya ka propesor sa unibersidad. Ug sa Greece nakigsulti ko og usa ka pamilya nga basa pa, nagkurog, ug nalisang gumikan sa ilang pagtabok sakay sa gamay nga rubber boat gikan sa Turkey. Human ko magtan-aw sa ilang mga mata ug namati sa ilang mga sugilanon, sa kalisang nga ilang gilayasan ug sa ilang kuyaw nga biyahe aron mangita og kadangpan, natandog kaayo ko.

Ang mga nag-atiman ug mitabang mao ang daghan kaayong mapahinunguron nga mga relief workers, kadaghanan nila mga boluntaryo. Akong nakita nga naglihok ang usa ka miyembro sa Simbahan kinsa, sulod sa daghang mga bulan, nagtrabaho hangtud sa gabii, naghatag sa dinaliang panginahanglan sa mga nangabut gikan sa Turkey ngadto sa Greece. Uban sa dili maihap nga mga paningkamot, gitambalan niya ang naa sa kritikal kaayo nga kahimtang; gisiguro niya nga naatiman ang mga babaye ug mga bata nga nag-inusarang nagbiyahe; iyang giagak ang mga namatyan samtang nagbiyahe ug gihimo niya ang tanan aron mabahin-bahin ang limitadong kapanguhaan ngadto sa grabe nga pangihanglan. Siya, sama sa daghang sama kaniya, sa literal usa ka tigpangalagad nga anghel, kansang mga buhat dili makalimtan sa iyang mga giatiman, ni sa Ginoo, kansang buluhaton maoy iyang gibuhat.

Ang tanan nga misakripisyo sa ilang kaugalingon sa paghupay sa nanag-antus susama kaayo sa mga tawo ni Alma: “Ug sa ingon, diha sa ilang mauswagon nga pagkabutang, sila wala mosalikway ni bisan kinsa nga mga hubo, o niana nga mga gutom, o niana nga mga uhaw, o niana nga mga masakiton, o niana nga wala amumahi; … busa sila manggihatagon ngadto sa tanan, sa tigulang ug sa batan-on, sa ulipon ug sa gawasnon, sa lalaki ug sa babaye, bisan gawas sa simbahan o sulod sa simbahan, sa walay pagpili sa mga tawo kinsa nagkinahanglan.”8

Kinahanglang ampingan nato nga ang kalisud sa mga refugees dili mahimong ordinaryo lamang kon magkawala na unya ang kalisang ug sa gihapon ang gubat magpadayon ug ang mga pamilya padayong magsingabut. Minilyon ka mga refugee sa tibuok kalibutan, nga wala na ibalita ang ilang sitwasyon, nagkinahanglan gihapon kaayo og tabang.

Kon mangutana mo, “Unsay pwede nakong buhaton?” hinumduman una nato nga kinahanglang dili kita moserbisyo nga masakripisyo ang atong pamilya ug ubang responsibilidad,9 ni dili nato paabuton ang atong mga lider nga moorganisar og mga proyekto para kanato. Apan isip mga batan-on, mga lalaki, mga babaye, ug mga pamilya, mahimo kitang moapil niining dakong humanitarian nga paningkamot.

Agig tubag sa pagdapit sa Unang Kapangulohan nga moapil sa Kristohanong pagserbisyo sa mga refugee sa tibuok kalibutan,10 ang mga kinatibuk-ang kapangulohan sa Relief Society, Young Women, ug Primary miorganisar og paningkamot sa kahupayan nga gitawag og “I Was a Stranger.” Gipahibalo kini ni Sister Burton ngadto sa mga babaye sa Simbahan sa miaging semana sa kinatibuk-ang sesyon sa mga babaye. Dunay daghang makatabang nga mga ideya, kapanguhaan, ug mga sugyot alang sa pagserbisyo diha sa IWasAStranger.lds.org.

Sugdi sa inyong pagluhod aron sa pag-ampo. Dayon hunahunaa ang pagbuhat og butang duol sa balay, sa inyong komunidad, diin makakita kamo og mga tawo nga nanginahanglan og tabang nga mapahiangay sa bag-o nilang mga kahimtang. Ang pinakatumong mao ang ilang pagkapahimutang ngadto sa kinabuhi nga makugihon ug makabarug sa kaugalingon.

Ang mga posibilidad nga kita makatabang ug mahimong higala walay katapusan. Mahimo ninyong tabangan ang mga namalhin nga refugee sa pagkat-on sa pinulongan sa nasud nga ilang gidangpan, i-update ang ilang mga kahanas sa panarbaho, o magpraktis og interbyu para sa trabaho. Mahimo kamong motanyag nga motabang og usa ka pamilya o sa single nga inahan samtang magkat-on sila sa dili pamilyar nga kultura, bisan sa pagkuyog lang nila ngadto sa grocery store o sa eskwelahan. Ang ubang ward ug mga stake dunay kasaligan na nga mga organisasyon nga ikatambayayong. Ug, sigun sa inyong mga kahimtang, makatampo kamo ngadto sa talagsaon nga humanitarian nga paningkamot sa Simbahan.

Dugang pa, ang matag usa kanato makapalambo sa atong kahibalo sa mga panghitabo sa kalibutan nga maoy nagpabiya niining mga pamilyaha sa ilang mga panimalay. Kinahanglan natong batukan ang kamapihigon [intolerance] ug mopasiugda og respeto ug pagsabut sa tanang mga kultura ug mga tradisyon. Ang paghimamat sa mga pamilyang refugee ug personal nga pagpaminaw sa ilang mga sugilanon, ug dili gikan sa t.v. o sa newspaper, makausab kaninyo. Ang tinuod nga panaghigalaay molambo ug makapasiugda og kalooy ug malampusong pagkahiusa.

Gitudloan kita sa Ginoo nga ang mga stake sa Zion himoon nga “usa ka panalipud” ug “dangpanan gikan sa unos.”11 Nakakaplag kita og kadangpan. Manggawas kita sa atong luwas nga mga dapit ug mopakigbahin, gikan sa atong kaabunda, paglaum alang sa mas hayag nga kaugmaon, pagtuo diha sa Dios ug sa atong isigkatawo, ug gugma nga makakita lapas sa magkalahi nga kultura ug mga hunahuna ngadto sa mahimayaong kamatuoran nga kitang tanan mga anak sa atong Langitnong Amahan.

“Kay kita wala sa Dios hatagig espiritu sa katalaw kondili sa espiritu sa gahum ug sa gugma.”12

Ang pagkahimong usa ka refugee usa ka makahuluganong hitabo sa kinabuhi sa mga refugee, apan ang pagka-refugee wala maghulagway kon unsa sila. Sama sa dili maihap nga liboan sa wala pa sila, kini ang panahon—unta mubo nga panahon—sa ilang kinabuhi. Ang uban kanila mamahimong mga Nobel laureate [makadawat sa Nobel Prize], mga sulugoon sa publiko, mga doktor, mga scientist, mga musikero, mga artist, relihiyusong mga lider, ug mga kontribyutor sa ubang mga natad. Sa pagkatinuod, daghan kanila ingon na niini sa wala pa mawala kanila ang tanan. Kini nga panahon wala maghulagway kanila, apan ang atong pagsanong makatabang sa paghulagway kon unsa kita.

“Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga maingon nga gibuhat ninyo kini sa usa sa mga labing gagmay niining akong mga igsoon, gibuhat usab ninyo kini kanako.”13 Sa pangalan ni Jesukristo, amen.

Alang sa dugang nga pakisayran [reference], tan-awa sa IWasAStranger.lds.org ug sa mormonchannel.org/blog/post/40-ways-to-help-refugees-in-your-community.