2010–2019
Ang Gahum sa Pagkadiosnon
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Gahum sa Pagkadiosnon

Ang matag templo mao ang sa balaan, sagrado nga balay sa Dios, ug diha niini ang matag usa kanato makakat-on ug masayud sa gahum sa pagkadiosnon.

Pipila lang ka bulan sa wala pa ang kamatayon ni Propeta Joseph Smith, nakigtigum siya sa Napulog Duha ka mga Apostoles aron sa paghisgut mahitungod sa labing dakong panginahanglan nga giatubang sa Simbahan nianang panahon sa kalisud. Siya miingon kanila, “Atong gikinahanglan ang templo labaw sa bisan unsa nga butang.”1 Sigurado, karon niining lisud nga panahon, ang matag usa kanato ug ang atong mga pamilya nagkinahanglan sa templo kay sa bisan unsang butang.

Atol sa bag-ong pagpahinungod sa templo, nalipay kaayo ko sa tibuok kasinatian. Ganahan ko sa open house, ang pagtimbaya sa daghang bisita nga miabut aron sa pag-tan-aw sa templo; ang kultural nga selebrasyon sa kalanog ug kasadya sa mga kabatan-onan; gisundan sa mga sesyon sa pagpahinungod. Anaa ang Diwa sa kahimuot. Daghang mga tawo ang napanalanginan. Ug sa pagkasunod buntag, ang akong asawa ug ako misulod sa baptismal font sa pag-apil sa bunyag alang sa among katigulangan. Sa pagpataas nako sa akong bukton aron sugdan ang ordinansa, hapit ko mabuntog sa gahum sa Espiritu. Nakaamgo usab dayon ko nga ang tinuod nga gahum sa templo anaa sa mga ordinansa.

Sama sa gipadayag sa Ginoo, ang kahingpitan sa Melchizedek Priesthood makita diha sa templo ug sa mga ordinansa niini, “Kay diha niini mao ang yawe sa balaan nga pagkapari nga na-orden, aron kamo makadawat og dungog ug himaya.”2 “Busa, diha sa mga ordinansa niana, ang gahum sa pagka-diosnon mapakita.”3 Kini nga saad alang kaninyo ug alang sa inyong pamilya.

Ang atong responsibilidad mao ang “pagdawat og” mga butang nga gitanyag sa atong Amahan.4 “Kay ngadto kaniya nga nakadawat ihatag ang labaw nga kabuhong, gani ang gahum”:5 gahum sa pagdawat sa tanan diin Siya makahatag ug mohatag kanato—karon ug hangtud sa kahangturan;6 gahum aron mahimong mga anak sa Dios,7 sa pagkasayud nga “ang gahum sa langit,”8 ang gahum sa pagsulti sa Iyang ngalan,9 ug sa pagdawat sa “gahum sa [Iyang] Espiritu.”10 Kining mga gahum personal nga magamit sa matag usa kanato pinaagi sa mga ordinansa ug mga pakigsaad sa templo.

Si Nephi nakakita sa atong panahon sa iyang talagsaon nga panan-awon: “Ako, si Nephi nakakita sa gahum sa Kordero sa Dios, nga kini mikunsad diha sa mga santos sa simbahan sa Kordero, ug diha sa katawhan sa pakigsaad sa Ginoo, kinsa nagkatibulaag diha sa ibabaw sa yuta; ug sila gisangkapan sa katarung ug uban sa gahum sa Dios sa dako nga himaya.11

Ako adunay pribilehiyo sa bag-ohay lang nga makaadto sa open house sa templo uban ni Presidente Russell M. Nelson ug iyang pamilya samtang siya mipundok nila sa sealing altar ug mipasabut nila nga ang tanan natong buhaton sa Simbahan—kada miting, kalihokan, leksyon, ug pagserbisyo—usa sa pag-andam sa matag usa nato sa pag-adto sa templo ug moluhod sa altar aron sa pagdawat sa tanang gisaad sa Amahan nga mga panalangin sa kahangturan.12

Samtang mobati kita sa mga panalangin sa templo diha sa atong kinabuhi, ang atong kasingkasing mobati sa atong pamilya, sa mga buhi ug sa mga patay.

Bag-ohay lang, nakasaksi ko og tulo ka henerasyon sa pamilya nga nagdungan sa pag-apil sa mga bunyag alang sa ilang katigulangan. Gani ang apohang babaye miapil—bisan og nahadlok siya sa pagpaunlod sa tubig sa iyang kaugalingon. Sa iyang pagkawas sa tubig ug migakos sa iyang bana, nakahilak siya sa kalipay. Ang apohang lalaki ug ang amahan mibunyag sa usag usa ug sa daghang apo. Pagkahingpit sa kalipay nga masinati sa tibuok pamilya? Ang kada templo adunay oras nga iprayoridad ang pamilya aron magtugot kaninyo isip pamilya nga mogahin og panahon sa bunyaganan.

Sa wala pa siya mamatay, si Presidente Joseph F. Smith nakadawat og panan-awon sa katubsanan sa mga patay. Nagtudlo siya nga kadtong anaa sa kalibutan sa espiritu hingpit nga nagdepende sa mga ordinansa nga atong madawat alang kanila. Sa kasulatan mabasa, “Ang mga patay kinsa maghinulsol mahimo nga matubos, pinaagi sa pagsunod sa mga ordinansa sa balay sa Dios.”13 Kita makadawat sa mga ordinansa alang kanila, apan sila ang mohimo ug ang may tulubagon alang sa matag pakigsaad nga may kalabutan sa matag ordinansa. Sigurado, ang tabil nipis alang kanato ug kadtong naa sa kalibutan sa mga espiritu hingpit nga nahibalo sa ordinansa nga gihimo alang kanila.

Unsa man kaha ang atong personal nga responsibilidad aron makaapil niining buhat, isip mga patron ug isip mga workers? Si Propeta Joseph Smith mitudlo sa mga Santos niadtong 1840 nga ang “daghan nga paningkamot kinahanglan nga buhaton, ug mga kahimanan ang gikinahanglan—ug tungod kay ang buhat [sa pagtukod og templo] kinahanglan nga madali diha sa katarung, angay lang sa mga Santos sa paghatag og gibug-aton sa kamahinungdanon niining mga butanga, sa ilang mga hunahuna … ug dayon magsugod kay gikinahanglan aron kini mapalihok; ug mangandam sa ilang kaugalingon uban sa kaisug, modisider sa pagbuhat sa tanan nilang mahimo, ug mobati sa ilang mga kaugalingon nga labing interesado nga ingon og ang tanan nga kakugi nag-agad lamang sa ilang mga kaugalingon.”14

Sa Basahon sa Pinadayag atong mabasa:

“Kinsa man kini sila nga nanagsul-ob ug mga bisting maputi ug tag-as, ug diin man sila gikan?

“… Mao kini sila ang nanagpakalabang sa dagkung kasakitan; ang ilang mga tag-as nga bisti gilabhan nila, ug gipaputi diha sa dugo sa Kordero.

“Tungod niini anaa sila sa atubangan sa trono sa Dios, ug nagaalagad kaniya sa maadlaw ug sa magabii sulod sa iyang templo; ug ang nagalingkod sa trono magapanalipod kanila.”15

Dili ba ninyo makita sa inyong hunahuna kadtong nagserbisyo sa templo karon?

Adunay labaw sa 120,000 ka mga ordinance worker sa 150 nga magamit nga mga templo sa tibuok kalibutan. Apan adunay oportunidad aron maangkon kining nindot nga kasinatian. Dihang si Presidente Gordon B. Hinckley mipahibalo sa konsepto sa daghang ginagmayng templo sa tibuok kalibutan, siya mitudlo nga “tanan nga mga ordinance worker kinahanglang gikan sa lokal nga mga katawhan kinsa nagserbisyo sa ubang kapasidad sa ilang mga ward ug stake.”16 Sagad, ang mga trabahante gitawag sa pagserbisyo sulod sa duha sa tulo ka tuig, may posibilidad nga malugwayan pa. Dili tuyo nga sa higayon nga kamo matawag, magpabilin mo hangtud kanus-a kutob kamong makahimo. Daghang workers nga dugay nang nagserbisyo midala sa ilang gugma sa templo sa ilang pag-release ug gitugutan ang bag-ong mga workers nga magserbisyo.

Dul-an sa 100 ka tuig ang milabay, si Apostol John A. Widtsoe mitudlo: “Kita nagkinahanglan og dugang nga mga workers sa pagtuman [niining] talagsaon nga buhat. … Nagkinahanglan kita og dugang nga lig-on og pagpamatuod alang sa buhat sa templo, mga batan-on ug tigulang. … Ang panahon miabut na, … kining bag-ong kalihokan sa templo, sa pagdala sa aktibong pagserbisyo sa tanang mga tawo, mga batan-on ug tigulang. … Ang buhat sa templo … daghan og mahatag nga kaayohan ngadto sa kabatan-onan ug mga aktibo, ingon man sa mga tigulang, kinsa nakasinati na og daghang mga palas-anon sa kinabuhi. Ang batan-ong lalaki kinahanglan mag-adtoan sa templo labaw pa sa iyang amahan ug sa iyang apohan, kinsa napalig-on sa mga kasinatian sa kinabuhi; ug ang batan-ong babaye sa ilang pagkahingkod, nagkinahanglan sa espiritu, impluwensya ug giya nga moabut gikan sa pag-apil sa mga ordinansa sa templo.”17

Sa daghang mga templo, ang mga presidente sa templo mga maabi-abihon sa bag-ong gitawag ug na-endowed nga mga misyonaryo, batan-ong mga lalaki ug babaye, sa pag-alagad sa mubo nga panahon isip mga ordinance worker sa dili pa moadto sa MTC. Kining mga batan-on dili lamang mapanalanginan sa pag-alagad, apan “sila makadugang sa katahum ug diwa sa tanang nagserbisyo sa templo.”18

Mihangyo ko og pipila ka batan-ong lalaki ug babaye kinsa nakaserbisyo sa pagka-ordinance worker sa wala pa sila magmisyon ug sa pagkahuman sa ilang misyon nga mopakigbahin sa ilang pagbati. Migamit sila sa mosunod nga mga pulong sa paghulagway sa ilang kasinatian sa templo:

Dihang nagserbisyo ko sa templo…

  • Akong gibati “nga mas duol sa akong Amahan ug sa Manluluwas”;

  • Akong gibati “ang hingpit nga kalinaw ug kalipay”;

  • Duna koy pagbati nga “anaa sa panimalay”;

  • Akong nadawat ang “kasagrado, gahum, ug kalig-on”;

  • Akong gibati “ang kaimportante sa sagradong mga pakigsaad”;

  • “Ang templo nahimong usa ka bahin ngari nako”;

  • “Kadtong among giserbisyohan mas duol atol sa mga ordinansa”;

  • “Naghatag kini nako og kalig-on sa pagbuntog sa mga tintasyon”; ug

  • “Ang templo nakausab sa akong kinabuhi sa hangtud.”19

Ang pagserbisyo sa templo mao ang usa ka buhong ug impluwensyal nga kasinatian alang sa mga tawo sa tanang batan-on ug tigulang. Gani ang pipila ka bag-ong kinasal nga magtiayon nagserbisyo og dungan. Si Presidente Nelson mitudlo, “Ang pagserbisyo sa templo … usa ka makadasig nga kalihokan alang sa pamilya.”20 Isip mga ordinance worker, agig dugang sa pagdawat sa mga ordinansa alang sa inyong mga katigulangan, mahimo usab kamong magdumala diha sa mga ordinansa alang nila.

Sumala sa giingon ni Wilford Woodruff:

“Unsa pa ang mas dakong tawag ang maangkon sa lalaki [o babaye] dinhi sa yuta kay sa paghupot sa iyang mga kamot sa gahum ug awtoridad sa pagpangalagad sa mga ordinansa sa kaluwasan? …

“… Kamo mahimong instrumento sa mga kamot sa Dios sa kaluwasan niana nga kalag. Walay nahatag ngadto sa mga anak sa katawhan nga sama niini.”21

Siya miingon usab:

“Ang tam-is nga mga pagdasig sa Balaang Espiritu ihatag [kaninyo] ug ang mga bahandi sa Langit, ang pagpakigsulti sa mga anghel, idugang matag karon ug unya.”22

“Kini mao ang tugbang nga bili sa tanan ninyo o sa akong pagsakripisyo sa pipila ka tuig niining atong pagpuyo sa yuta.”23

Si Presidente Thomas S. Monson bag-ohay lang nagpahinumdom kanato nga “ang mga panalangin sa templo bililhon kaayo.”24 “Walay sakripisyo nga dako ra kaayo.”25

Moadto sa Templo. Kanunaya ang pag-adto. Adto kuyog ug para sa inyong pamilya. Adto, ug tabangi ang uban nga moadto usab.

“Unsa man kini nga managsul-ob og puti?” Akong mga kaigsoonan, kamo kamo ang—nakadawat sa mga ordinansa sa templo, kinsa naghupot sa inyong mga pakigsaad pinaagi sa sakripisyo; kamo ang nagtabang sa inyong mga pamilya nga makakaplag og mga panalangin sa pagserbisyo sa templo ug kinsa nagtabang sa uban diha sa dalan. Salamat sa inyong pagserbisyo. Ako mopamatuod nga ang matag templo mao ang Iyang balaan, sagradong balay ug diha ang matag usa kanato makakat-on ug masayud sa gahum sa pagkadiosnon, sa pangalan ni Jesukristo, amen.