2010–2019
Mituo ba Ako?
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Mituo ba Ako?

Kon tinuod kining mga butanga, nan anaa kanato ang labing mahinungdanong mensahe sa paglaum ug tabang nga sukad nahibaloan sa kalibutan.

Niadtong Marso 30, usa pa ka tuig ang milabay, ang dos anyos nga si Ethan Carnesecca, sa American Fork, Utah, na-admit sa ospital tungod sa pulmonya ug tubig sa iyang baga. Paglabay sa duha ka adlaw, migrabe ang iyang kondisyon nga kinahanglan siyang isakay sa helikopter ngadto sa Primary Children’s Hospital sa Siyudad sa Salt Lake. Ang nabalaka niyang mama si Michele, gitugutang mosakay sa atubangan aron kuyugan ang iyang anak. Gihatagan siya og headset aron makaistorya niya ang uban nga naa sa helikopter. Madungog niya ang mga tigtambal nga mitabang sa masakiton niyang anak, ug kay siya usa usab ka nurse sa mga bata, nasabtan kaayo ni Michele nga naglisud na gyud si Ethan.

||

Niining kritikal nga panahon, nabantayan ni Michele nga naglupad sila direkta gayud sa ibabaw sa Draper Utah Temple. Gikan sa kahanginan, gitan-aw niya ang walog ug nakita usab ang Jordan River Temple, ang Oquirrh Mountain Temple, ug bisan ang Salt Lake Temple nga naa sa layo. Dunay misulod sa iyang hunahuna: “Mituo ka ba niini o wala?”

Misulti siya bahin niini nga kasinatian:

“Akong nakat-unan sa Primary ug sa Young Women ang mahitungod sa mga panalangin sa templo ug [nga] ang mga ‘pamilya magkauban sa hangtud’. Gipaambit nako ang mensahe bahin sa pamilya ngadto sa maayong mga tawo sa Mexico sa akong pagmisyon. Na-sealed ko sa mahangturon nakong kompanyon alang niini nga panahon ug sa tanang kahangturan sulod sa templo. Gitudlo nako ang mga leksyon bahin sa pamilya isip lider sa Young Women, ug gipaambit nako ang mga istorya bahin sa mga pamilya nga magkauban sa hangtud ngadto sa akong mga anak atol sa family home evening. NAHIBALO KO niini, apan AKO BA MITUO niini? Dali nga miabut ang tubag dihang mitumaw sa akong ulo ang pangutana: ang Espiritu mikumpirmar ngadto sa akong kasingkasing ug hunahuna sa tubag nga daan na nakong nahibaloan—mituo GAYUD AKO niini!

“Nianang gutloa akong gibu-bu ang akong kasingkasing sa pag-ampo ngadto sa akong Langitnong Amahan, nagpasalamat Kaniya sa akong kahibalo ug pagtuo nga ang mga pamilya sa tinuod magkauban sa hangtud. Gipasalamatan nako Siya tungod sa Iyang Anak, si Jesukristo, nga naghimo niining tanan nga posible. Gipasalamatan nako Siya tungod sa akong anak, ug gipahibalo ang akong Langitnong Amahan nga kon kinahanglan na Niyang dad-on ang akong gamayng si Ethan sa Iyang langitnong panimalay, OK ra. Hingpit ang akong pagsalig sa akong Langitnong Amahan, ug nasayud ko nga makita nako si Ethan pag-usab. Nagpasalamat kaayo ko nga sa gutlo nga malisud, anaa kanako ang kahibalo UG ang pagtuo nga ang ebanghelyo tinuod. Duna koy kalinaw.”1

Si Ethan didto sa ospital sulod sa daghang semana, gihatagan og ekspertong pag-atiman nga medikal. Ang mga pag-ampo, puasa, ug hugot nga pagtuo sa mga minahal, inubanan niana nga pag-atiman, nagtugot nga makagawas siya sa ospital ug makauli aron ikauban ang iyang pamilya. Himsog siya ug maayo na karon.

||
||

Kining makahuluganon nga gutlo para ni Michele mikumpirmar kaniya nga ang natudlo kaniya sa tibuok niyang kinabuhi dili lang mga pulong lamang; tinuod kini.

Kita ba usahay naanad na lang sa mga panalangin nga gihatag kanato isip mga miyembro sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga kita napakyas sa hingpit nga pagsabut sa milagro ug kahalangdon sa pagkadisipulo sa tinuod nga Simbahan sa Ginoo? Kita ba mibati nga sad-an sa pagkadili mapasalamaton bahin sa talagsaong gasa nga ikahatag sa atoa niining kinabuhia? Ang Manluluwas Mismo mitudlo, “Ug, kon ikaw maghupot sa akong mga sugo ug molahutay ngadto sa katapusan ikaw makaangkon og kinabuhi nga dayon, diin nga gasa mao ang labing mahinungdanon sa tanan nga mga gasa sa Dios.”2

Mituo kita nga kini nga Simbahan mas labaw pa kay sa maayo lamang nga dapit nga adtoan matag Dominggo ug magkat-on unsaon nga mahimong maayong tawo. Mas labaw pa kini kay sa nindot nga social club sa Kristiyanismo diin mahimo kitang makig-uban sa mga tawo nga maayo og dungog. Dili lamang kini talagsaong hut-ong sa mga ideya nga ikatudlo sa mga ginikanan ngadto sa ilang mga anak diha sa balay aron mamahimo silang responsable, maayong mga tawo. Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw siguradong mas labaw pa kay sa niining tanan.

Hunahunaa sa makadiyot ang dagko kaayo natong gipangangkon isip usa ka relihiyon. Nagtuo kita nga ang sama nga Simbahan ni Jesukristo nga giestablisar samtang dinhi siya sa yuta gipahiuli makausa pa pinaagi sa usa ka propeta nga gitawag sa Dios sa atong panahon ug nga ang atong mga lider naggunit og sama nga gahum ug awtoridad sa paglihok diha sa ngalan sa Dios sama sa gihuptan sa karaang mga Apostoles. Gitawag kini og priesthood sa Dios. Atong gipangangkon nga pinaagi niining gipahiuli nga awtoridad, makadawat kita sa makaluwas nga mga ordinansa, sama sa bunyag, ug matagamtam ang makaputli ug makalunsay nga gasa sa Espiritu Santo aron atong ikauban sa tanang panahon. Aduna kitay mga apostoles ug mga propeta nga naggiya ug nagdumala niini nga Simbahan pinaagi sa mga yawe sa priesthood, ug nagtuo kita nga ang Dios makigsulti sa Iyang mga anak pinaagi niining mga propeta.

Mituo sab kita nga kini nga gahum sa priesthood naghimong posible sa paghimo og mga pakigsaad ug pagdawat sa mga ordinansa diha sa balaang mga templo nga ugma damlag makahimo nato nga makabalik sa presensya sa Dios ug magpuyo uban Kaniya sa hangtud. Ato usab nga gipangangkon nga, pinaagi niini nga gahum, ang mga pamilya mabugkos alang sa kahangturan kon ang magtiayon mosulod sa bag-o ug walay katapusang pakigsaad sa kaminyoon sulod sa sagradong mga bilding nga atong gituohan nga literal nga mga balay sa Dios. Mituo kita nga atong madawat kining makaluwas nga mga ordinansa dili lamang sa atong kaugalingon apan usab sa atong mga katigulangan kinsa mipuyo dinhi sa yuta nga walay kahigayunan nga makaapil niining mahinungdanong makaluwas nga mga ordinansa. Mituo kita nga makapahigayon kita og mga ordinansa alang sa atong mga katigulangan pinaagi sa proxy sa sulod niining sama nga balaang mga templo.

Mituo kita nga, pinaagi sa propeta ug sa gahum sa Dios, nakadawat kita og dugang nga mga kasulatan, nagdugang sa pagpamatuod diha sa Biblia nga nagdeklarar nga si Jesukristo ang Manluluwas sa kalibutan.

Atong gipangangkon nga Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mao ang gingharian sa Dios ug mao lang ang tinuod nga Simbahan sa yuta. Gitawag kini nga Simbahan ni Jesukristo tungod kay Siya ang nagbarug nga pangulo; Iya kini nga Simbahan, ug kining tanan posible tungod sa Iyang maulaon nga sakripisyo.

Mituo kita nga kining makita nga mga ilhanan dili makita sa laing dapit o organisasyon dinhi sa kalibutan. Bisan unsa ka maayo ug sinsero ang ubang mga relihiyon, wala kanila ang awtoridad sa paghatag sa mga ordinansa sa kaluwasan nga anaa sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

Aduna kitay kahibalo bahin niining mga butanga, apan mituo ba kita niini? Kon tinuod kining mga butanga, nan anaa kanato ang labing mahinungdanong mensahe sa paglaum ug tabang nga sukad nahibaloan sa kalibutan. Ang pagtuo niini usa ka butang nga dunay mahangturong importansya ngari kanato ug sa atong mga minahal.

Aron motuo, gikinahanglan nato nga hangupon ang ebanghelyo gikan sa atong hunahuna hangtud sa atong kasingkasing! Mahimo nga basta na lang kita mosunod sa ebanghelyo tungod kay gilauman kini o tungod kay kultura kini diin kita nagdako o tungod kay nabatasan na kini. Tingali ang uban wala makasinati sa gibati sa mga katawhan ni Haring Benjamin human sa maawhagon niya nga sermon: “Ug silang tanan misinggit sa usa ka tingog, nag-ingon: Oo, kami mituo sa tanan nga mga pulong diin ikaw namulong ngari kanamo; ug usab, kami nasayud sa ilang pagkatinuod ug kamatuoran, tungod kay ang Espiritu sa Ginoong Makagagahum, nakahimo og dako nga kausaban dinhi kanamo, o dinhi sa among mga kasingkasing, nga kami wala nay hilig sa pagbuhat og dautan, apan sa pagbuhat og maayo sa kanunay.”3

Tanan kita kinahanglang magtinguha nga mausab ang atong mga kasingkasing ug kinaiyahan aron dili na kita magtinguha sa pagsunod sa mga pamaagi sa kalibutan apan sa pagpahimuot sa Dios. Ang tinuod nga pagkakabig usa ka proseso nga mahitabo sulod sa panahon ug maglakip sa pagkaandam nga mogamit sa hugot nga pagtuo. Moabut kini kon kita magsiksik sa mga kasulatan imbis sa internet. Moabut kini kon kita magmasulundon sa mga sugo sa Dios. Ang pagkakabig moabut kon serbisyuhan nato ang mga tawo sa atong palibut. Moabut kini pinaagi sa tinuorayng pag-ampo, kanunayng pagtambong sa templo, ug matinud-anong pagtuman sa hinatag sa Dios nga mga responsibilidad. Nagkinahanglan kini sa padayon ug inadlawng paningkamot.

Kanunay ako nga pangutan-on, “Unsa ang pinakadakong hagit nga giatubang sa atong mga batan-on karon?” Motubag ko nga nagtuo ko nga kini mao ang anaa kanunay nga impluwensya sa “dako ug lapad nga gambalay” diha sa ilang mga kinabuhi.4 Kon ang Basahon ni Mormon gisulat nga para gayud sa atong panahon, nan siguradong dili nato angayang ibaliwala ang kaimportante sa mga mensahe para natong tanan sa panan-awon ni Lehi sa kahoy sa kinabuhi ug sa epekto niadtong nanagtulisok sa ilang mga tudlo ug nagbugal-bugal gikan sa dako ug lapad nga bilding.

Ang nakasubo gayud kanako mao ang deskripsyon niadtong mga tawo nga nakasugod na sa dalan latas sa gabon sa kangitngit sa higpit ug pig-ot nga agianan, migunit sa gunitanan nga puthaw, miabut sa ilang tumong, ug nagsugod sa pagtilaw sa putli ug lamian nga bunga sa kahoy sa kinabuhi. Dayon nag-ingon ang kasulatan nga kadtong mga tawo nga ang matang sa panaput hilabihan kaanindot nga naa sa dako ug lapad nga bilding “ingon og nagbiay-biay ug nagtulisok sa ilang mga tudlo paingon ngadto kanila kinsa miabut ug mikaon sa bunga.

“Ug human sila makatilaw sa bunga sila nangaulaw, tungod niadto nga nagbugal-bugal kanila; ug sila nangahulog ngadto sa gidili nga mga dalan ug nangawala.”5

Kini nga mga bersikulo naghulagway kanato kinsa nakadawat na sa ebanghelyo ni Jesukristo sa atong kinabuhi. Natawo man kita dinhi o nanglimbasug sa atong dalan lahus sa gabon sa kangitngit aron makaplagan kini, nakatilaw kita sa bunga niini, nga “labing bililhon ug labing madanihon”6 ug dunay potensyal sa paghatag kanato og kinabuhing dayon, “ang labing mahinungdanon sa tanan nga mga gasa sa Dios.” Gikinahanglan lamang nato ang kanunayng pagbusog ug dili maminaw niadtong mamugal-bugal sa atong gituohan ug niadtong malipay nga ang uban magduha-duha o niadtong mangita og sayop sa mga lider ug doktrina sa Simbahan. Pagpili kini nga atong gihimo sa matag adlaw—mopili sa pagtuo batok sa pagduha-duha. Si Elder M. Russell Ballard miawhag nato nga “pabilin sa sakayan, gamita ang inyong mga life jacket, ug manggunit gamit ang duha ka kamot.”7

Isip mga miyembro sa tinuod nga Simbahan sa Ginoo, ania na kita sa sakayan. Dili na kita moadto pa sa pagpangita pinaagi sa mga pilosopiya sa kalibutan alang sa kamatuoran nga mohatag kanato og kahupayan, tabang, ug direksyon aron dad-on kita nga luwas latas sa mga pagsulay sa kinabuhi—aduna na kita niini! Sama sa mama ni Ethan nga misusi sa dugay na niyang gihuptan nga mga tinuohan ug mipahayag sa dakong pagsalig sa gutlo sa kapait, “Mituo ko niini,” busa kita usab!

Mohatag ko sa akong pagsaksi nga ang atong pagkamiyembro sa gingharian sa Ginoo usa ka gasa nga dili masukod ang kabililhon. Mopamatuod ko nga ang mga panalangin ug kalinaw nga giandam sa Ginoo alang niadtong magmasulundon ug magmatinud-anon molabaw sa bisan unsang hunahuna nga masabtan sa tawo. Akong ibilin kini nga pagpamatuod diha kaninyo sa pangalan ni Jesukristo, amen.