2010–2019
Magpaubos Ka
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Magpaubos Ka

Ang kamapainubsanon makahimo kanato nga mas maayong mga ginikanan, mga anak, bana ug asawa, mga silingan ug higala.

Napanalanginan kita diha sa Simbahan nga adunay koleksyon sa mga himno nga nagtabang kanato sa pagsimba pinaagi sa kanta. Sa atong mga miting sa Simbahan, “ang mga himno modapit sa Espiritu sa Ginoo, momugna og usa ka matinahuron nga pagbati, mohiusa kanato nga mga miyembro, ug mohatag og paagi aron kita makahalad og mga pagdayeg ngadto sa Ginoo. Pipila sa labing mahinungdanong mga wali gisangyaw pinaagi sa pagkanta og mga himno.”1

Pipila lang ka bulan human maorganisar ang Simbahan, usa ka pagpadayag nadawat ni Propetang Joseph Smith alang sa iyang asawa nga si Emma. Ang Ginoo mimando kang Emma “sa paghimo og pagpili sa sagrado nga mga himno, nga kini ihatag nganha kanimo, diin makapahimuot ngari kanako, alang sa akong simbahan.”2

Si Emma Smith mitigum og usa ka koleksyon sa mga himno nga unang nakita niining hymnal sa Kirtland niadtong 1836.3 Adunay 90 lamang ka mga kanta ang gilakip niining nipis nga booklet. Kadaghanan niini mga himno gikan sa ubang mga relihiyon nga Protestante. Baynte sais niini gisulat ni William W. Phelps, kinsa sa wala madugay miandam ug mitabang sa hymnal. Ang mga lyrics o pulong lamang ang gisulat; walay kaubang mga nota sa mga teksto sa musika. Kining yano, gamay nga hymnal nahimong dako nga panalangin sa unang mga miyembro sa Simbahan.

||
Hymnal 1835: A collection of sacred hymns, for the Church of the Latter Day Saints / selected by Emma Smith

Ang pinakabag-ong edisyon sa atong hymnal nga Iningles gimantala niadtong 1985. Daghan sa mga seleksyon nga gipili ni Emma daghang katuigan sa unang panahon gilakip gihapon sa atong hymnbook, sama sa “Ako Nasayud Nga Akong Manunubos Buhi” ug “Unsa Ka Lig-on ang Tukuranan.”4

Usa ka kanta nga bag-o sa 1985 nga hymnal mao ang “Be Thou Humble.”5 Kining malinawon nga himno gisulat ni Grietje Terburg Rowley, kinsa namatay sa miaging tuig. Mipasakop siya sa Simbahan niadtong 1950 didto sa Hawaii, diin siya nagtudlo og eskwelahan. Si Sister Rowley miserbisyo sa General Music Committee ug mitabang sa pagpahiangay sa mga himno ngadto sa lainlaing mga pinulongan. Iyang gibase ang iyang teksto sa “Be Thou Humble” sa duha ka mga bersikulo sa kasulatan: Doktrina ug mga Pakigsaad 112:10 ug Ether 12:27. Ang bersikulo sa Ether mabasa: “Ug kon ang mga tawo moduol ngari kanako, Ako mopakita ngadto kanila sa ilang kahuyang. Ako mohatag ngadto sa mga tawo og kahuyang nga sila mahimo nga magpaubos; … kay kon sila magpaubos sa ilang mga kaugalingon sa akong atubangan, ug magbaton og hugot nga pagtuo ngari kanako, niana ako mohimo sa mahuyang nga mga butang nga mahimo nga malig-on ngadto kanila.”

Sama sa tanang mga himno sa Simbahan, ang “Be Thou Humble” nagtudlo sa putli ug yano nga mga kamatuoran. Nagtudlo kini kanato nga kon magpaubos kita, tubagon ang atong mga pag-ampo; makaangkon kita og kalinaw sa hunahuna; mas epektibo kitang moserbisyo sa atong mga calling; ug kon padayon kitang magmatinud-anon, makabalik kita sa katapusan ngadto sa presensya sa atong Langitnong Amahan.

Ang Manluluwas mitudlo sa Iyang mga sumusunod nga kinahanglan silang magpaubos sa ilang mga kaugalingon sama sa usa ka bata aron makasulod sa gingharian sa langit.6 Sa atong pagpadako sa atong kaugalingong mga anak, kinahanglang tabangan nato sila nga magpabiling mapainubsanon samtang nagtubo sila ngadto sa pagkahamtung. Dili nato kini buhaton pinaagi sa pagpugong sa ilang kabubut-on pinaagi sa pagkawalay kalooy o grabe ra nga pagdisiplina. Samtang nag-amuma sa ilang pagsalig ug kamasaligon sa kaugalingon, kinahanglan nato silang tudloan sa mga kinaiya sa pagkadili hakog, kamabination, kamasulundon, kakulang sa garbo, kamatinahuron, ug kawalay pagpakaaron-ingnon. Kinahanglan nato silang tudloan nga malipay sa kalampusan sa mga igsoon ug mga higala. Si Presidente Howard W. Hunter mitudlo nga ang “atong tinud-anay nga interes kinahanglang alang sa kalampusan sa uban.”7 Kon dili, posibleng tutokan nila ang ilang kaugalingong kaayuhan ug pagkahimong labaw sa uban, kasina, ug kalagot sa kalampusan sa mga kaedad. Mapasalamaton ko sa usa ka inahan nga, sa pagkakita nga nagkaarogante ko, miingon, “Anak, ang gamay nga kamapainubsanon karon dako unyag mahimo kanimo.”

Apan ang kamapainubsanon dili usa ka butang nga gireserba nga itudlo ra sa mga bata. Kitang tanan kinahanglang maningkamot nga mahimong mas mapainubsanon. Ang kamapainubsanon gikinahanglan aron maangkon ang mga panalangin sa ebanghelyo. Ang kamapainubsanon nagtugot kanato nga makabaton og masulub-ong kasingkasing kon kita makasala o masayop ug naghimong posible aron makahinulsol kita. Ang kamapainubsanon makahimo kanato nga mas maayong mga ginikanan, mga anak, bana ug asawa, mga silingan ug higala.

Sa laing bahin, ang wala kinahanglana nga garbo makadaut og mga relasyon sa pamilya, makaguba og mga kaminyoon, ug makadaut og panaghigalaay. Labing importanteng hinumduman ang kamapainubsanon kon gibati ninyo nga ang panagbingkil mitumaw sa inyong panimalay. Hunahunaa ang tanang kasakit nga mahimo ninyong malikayan pinaagi sa pagpaubos sa inyong mga kaugalingon sa pag-ingon nga, “Pasayloa ko”; “Dili maayo ang akong gibuhat”; “Unsay gusto nimo nga buhaton?”; “Wala gyud ko maghunahuna”; o “Mapasigarbuhon kaayo ko nimo.” Kon kining ginagmayng hugpong sa mga pulong gigamit sa kamapainubsanon, maminusan ang panagbingkil ug mas malinawon ang atong mga panimalay.

Ang yano nga pagpakabuhi mahimo ug kasagaran usa ka kasinatian nga magpaubos. Ang aksidente ug sakit, kamatayon sa mga minahal, mga problema sa relasyon, gani pinansyal nga mga kalisdanan makapahugno kanato. Kon kining lisud nga mga kasinatian moabut man bisan wala kitay sayop nga gihimo o pinaagi sa bati nga mga desisyon ug dili maayong paghukom, kini nga mga pagsulay makapaubos kanato. Kon pilion nato nga espirituhanong mahiangay ug magpabilin nga mapainubsanon ug matudloan, ang atong mga pag-ampo mahimong mas kinasingkasing ug ang pagtuo ug pagpamatuod motubo samtang atong mabuntog ang mga kalisdanan sa mortal nga kinabuhi. Kitang tanan mahinamon sa kahimayaan, apan sa dili pa kini mahitabo, kinahanglan kitang molahutay sa unsay gitawag nga ang “walog sa kamapainubsanon.”8

Daghang katuigan ang milabay, ang among 15 anyos nga anak nga si Eric nakaangkon og grabeng kadaut sa ulo. Sakit kaayo sa among kasingkasing nga magtan-aw kaniya nga na-coma sa sobra usa ka semana. Gisultihan mi sa mga doktor nga dili sila sigurado kon unsay sunod mahitabo. Dayag lang, nalipay kaayo mi sa dihang misugod na pagbalik ang iyang panimuot. Nagtuo mi ning higayuna nga mamaayo na ang tanan, apan nasayop kami.

Dihang nakamata na siya, dili siya makalakaw o makasulti o makahungit sa iyang kaugalingon. Ang pinakabati sa tanan, wala siyay short-term memory [retensyon sa paghinumdom sa manghitabo]. Mahinumduman niya ang hapit tanang butang sa wala pa ang aksidente, apan dili siya makahinumdom sa mga panghitabo human niini, bisan ang mga butang nga nahitabo mga minuto pa lang ang milabay.

Sa mubong panahon, nabalaka mi nga aduna unya mi anak nga ang panghunahuna mapundo sa usa ka 15 anyos. Nindot kaayo ang kinabuhi sa among anak sa wala pa ang aksidente. Athletic siya, sikat, ug maayo kaayo sa eskwelahan. Kaniadto, ang iyang kaugmaon hayag tan-awon; karon nabalaka mi nga basin wala na siyay maayong ugma, bisan usa nga iyang mahinumduman. Nanlimbasug siya karon nga makat-on og balik sa labing mahinungdanong mga kahanas. Usa kini ka panahon alang niya nga magpaubos og maayo. Usa usab kini ka panahon alang sa iyang mga ginikanan nga magpaubos og maayo.

Sa tinud-anay, naglibug mi nganong nahitabo ang ingon niini. Kanunay kaming naningkamot sa pagbuhat sa matarung nga mga butang. Ang pagsunod sa ebanghelyo usa ka taas nga prayoridad alang sa among pamilya. Dili kami makasabut nga ang ingon ka sakit mahitabo kanamo. Nahugno mi sa dihang naklaro nga ang iyang pagpaayo moabut og mga bulan, gani mga tuig. Mas lisud pa ang anam-anam nga pagkaamgo nga dili na siya mahimong sama kon unsa siya kaniadto.

Niining higayona, kanunay mi nga naghilak ug ang among mga pag-ampo nahimong mas kinasingkasing ug sinsero. Pinaagi sa mapainubsanong pagtan-aw, hinay-hinay namong nakita ang gagmay nga mga milagro nga nasinati sa among anak niining sakit nga panahon. Misugod siya sa paghimo og hinay-hinay nga pag-uswag. Ang iyang kinaiya ug panglantaw positibo kaayo.

Karon, ang among anak nga si Eric naminyo sa usa ka talagsaong kaparis, ug aduna silay lima ka matahum nga mga anak. Si Eric usa ka mabination nga magtutudlo ug magtatampo sa iyang komunidad, ingon man usab sa Simbahan. Labing importante, padayon siya nga nagpakabuhi sa samang espiritu sa kamapainubsanon nga iyang naangkon sa dugay nang panahon.

Apan unsa kaha kon magpaubos na kita sa dili pa moagi nianang “walog sa kamapainubsanon”? Si Alma mitudlo:

“Bulahan sila kinsa magpaubos sa ilang mga kaugalingon nga wala pugsa sa pagpaubos.”

“Oo, [sila] labaw nga mapanalanginan kay kanila kinsa napugos sa pagpaubos.”9

Mapasalamaton ko sa mga propeta sama ni Alma, nga mitudlo kanato sa bili niining mahinungdanon nga kinaiya. Si Spencer W. Kimball, ang ika-12 nga Presidente sa Simbahan, miingon: “Sa unsang paagi ang tawo mahimong mapainubsanon? Alang kanako, ang tawo kinahanglang kanunay nga mapahinumduman nga siya kinahanglang mosalig. Mosalig kang kinsa? Sa Ginoo Unsaon pagpahinumdom sa kaugalingon? Pinaagi sa tinud-anay, kanunay, matinahuron, mapasalamaton nga pag-ampo.”10

Dili angayang ikatingala nga ang paborito nga himno ni Presidente Kimball mao ang “I Need Thee Every Hour.”11 Si Elder Dallin H. Oaks mireport nga kini mao ang labing kanunay nga kantahon nga pangbukas nga himno sa mga Kaigsoonan diha sa templo atol sa iyang unang mga katuigan sa Korum sa Napulog Duha. Miingon siya, “Ihulagway diha sa inyong hunahuna ang espirituhanong epekto sa gamay nga grupo sa mga sulugoon sa Ginoo nga nanganta niana nga kanta sa dili pa mag-ampo alang sa iyang giya aron matuman ang ilang importanteng mga responsibilidad.”12

Magpamatuod ko sa kaimportante sa kamapainubsanon diha sa atong kinabuhi. Mapasalamaton ko sa mga indibidwal sama ni Sister Grietje Rowley kinsa misulat sa makapadasig nga mga pulong ug musika nga nagtabang kanato nga makat-on sa doktrina sa ebanghelyo ni Jesukristo, nga naglakip sa kamapainubsanon. Mapasalamaton ko nga duna kitay kabilin nga mga himno, nga nakatabang sa atong pagsimba pinaagi sa kanta, ug nagpasalamat ko sa kamapainubsanon. Akong pag-ampo nga kitang tanan maningkamot sa kamapainubsanon diha sa atong mga kinabuhi aron mamahimo kitang mas maayong mga ginikanan, mga anak, ug mga sumusunod sa Manluluwas. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.