2010–2019
Mga Family Council
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Mga Family Council

Kon ang mga ginikanan andam ug ang mga anak maminaw ug moapil sa diskusyon, ang family council tinud-anay gayud nga naglihok!

Akong mga kaigsoonan, ang nakabali sa pagkaginikanan mao nga mahimo kitang hanas nga mga ginikanan inig kadagko na sa atong mga anak. Mopakigbahin ko kaninyo karon og butang nga unta mas nasabtan nako dihang si Barbara ug ako nagsugod sa pagpadako sa bililhon namong mga anak.

Atol sa akong pangalagad isip apostol, kanunay nakong gihisgutan ang gahum ug importansya sa mga council sa Simbahan, lakip ang misyon, stake, ward, ug auxilliary nga mga council.

Nagtuo ko nga ang mga council maoy pinakaepektibong paagi aron makakuha og tinud-anay nga mga resulta. Dugang pa, nasayud ko nga ang mga council mao ang pamaagi sa Ginoo ug nga gilalang Niya ang tanang butang sa uniberso pinaagi sa council sa langit, sigun sa gihisgutan sa balaang kasulatan.1

Hangtud karon, hinoon, wala pa ko makapamulong sa kinatibuk-ang komperensya mahitungod sa pinakauna ug mahinungdanon—ug tingali ang labing importante—sa tanang council: ang family council.

Ang mga family council kanunay nga gikinahanglan. Kini sa pagkatinuod, mahangturon. Nasakop kita sa usa ka family council didto sa premortal nga kalibutan, dihang nagpuyo kita uban sa atong langitnong mga ginikanan isip ilang espiritu nga mga anak.

Ang family council, kon ipahigayon uban sa gugma ug Kristohanon nga mga kinaiya, makaminos sa impluwensya sa modernong teknolohiya nga kasagarang makabalda kanato sa paggahin og mahinungdanong panahon sa usag usa ug usab kalagmitang modala og dautan sulod gayud sa atong mga panimalay.

Palihug hinumdumi nga ang mga family council lahi kay sa family home evening nga buhaton kada Lunes. Ang mga home evening magtutok kasagaran sa mga instruksyon sa ebanghelyo ug mga kalihokan sa pamilya. Ang mga family council, sa laing bahin, mahimong buhaton sa bisan unsang adlaw sa semana, ug kasagaran usa kini ka miting diin ang mga ginikanan maminaw—sa usag usa ug sa ilang mga anak.

Mituo ko nga dunay labing minos upat ka matang sa family council:

Una, ang kinatibuk-an nga family council nga apilan sa tibuok pamilya.

Ikaduha, ang executive family council nga apilan sa mama ug papa.

Ikatulo, ang limitado nga family council nga apilan sa mga ginikanan ug usa ka anak.

Ikaupat, ang one on one nga family council nga apilan sa usa ka ginikanan ug usa ka anak.

Sa tanan niini nga mga council, ang mga electronic nga device kinahanglang palungon aron ang tanan makatan-aw ug makapaminaw sa usag usa. Atol sa mga family council ug sa ubang tukma nga mga panahon, mahimo nga magbutang kamo og basket para sa electronic nga mga device aron kon magpundok na ang pamilya, ang tanan—lakip sa Mama ug Papa—mobutang sa ilang mga celphone, tablet, ug mga MP3 players sulod sa basket. Dayon sila magtinambagay sa usag-usa nga dili matintal nga motubag sa usa ka mensahe sa Facebook, sa text, sa Instagram, sa Snapchat, o sa mga email alert.

Mopaambit ko kaninyo kon sa unsang paagi maglihok ang matag usa niini nga mga matang sa family council.

Una, ang kompleto nga family council apilan sa tanang sakop sa pamilya.

Ang pamplet sa Simbahan nga giulohan og Our Family [Ang Atong Pamilya] nag-ingon, “Kini nga council mag-abut aron sa paghisgot sa mga problema sa pamilya, sabutan ang bahin sa kwarta, magplano, magsuporta ug maglig-on [sa usag usa], ug mag-ampo alang usag usa ug sa pamilya.”2

Kini nga council mag-abut sa gitakda nga oras ug sa kasagaran mas pormal kay sa ubang matang sa family council.

Sugdan kini og pag-ampo, o mahimong usa kini ka natural nga sumpay sa pagsultihanay nga nasugdan na sa laing sitwasyon. Palihug timan-i nga ang family council dili kanunay nga adunay pormal nga sinugdanan o katapusan.

Kon ang mga ginikanan andam ug ang mga anak maminaw ug moapil sa diskusyon, ang family council tinud-anay gayud nga naglihok!

Bisan unsay sitwasyon sa atong pamilya, importante kaayo nga makasabut kita sa lahi nga kahimtang sa matag sakop sa pamilya. Bisan og pareho ta og dugo, dunay mga sitwasyon ug mga kahimtang nga maghimo natong managlahi kaayo sa usag usa ug kini nagkinahanglan sa mabinationg kooperasyon sa family council.

Sama pananglit, ang tanang pag-istoryahay ug pag-inambitay ug paghigugmaay sa kalibutan dili makasulbad sa problemang medikal o emosyunal nga problema nga tingali gisagubang sa usa o daghang sakop sa pamilya. Niana nga mga panahon, ang family council mamahimong dapit sa paghiusa, pagkamaunungon, ug mahigugmaong pagsuporta samtang ang pamilya mangita og mga solusyon pinaagi sa tabang sa ubang tawo o grupo.

Ang managsoon, ilabi na ang kamagulangan, makatabang og dako sa mga manghud kon gamiton sa mga ginikanan ang family council sa pagkuha sa ilang tabang ug suporta panahon sa kahasol ug kalisdanan.

Niini nga paagi, ang pamilya sama gayud sa usa ka ward. Kon apilon sa bishop ang mga sakop sa ward council, makasulbad siya sa mga problema ug makahimo og daghang maayo sa mga paagi nga dili gayud niya mahimo kon wala ang ilang tabang. Sa susama nga paagi, ang mga ginikanan kinahanglang mopaapil sa tanang sakop sa pamilya sa paghisgot sa mga hagit ug kalisdanan. Nianang paagiha, ang gahum sa family council gigamit. Kon ang mga sakop sa council mobati nga kabahin sa usa ka desisyon, mahimo silang mga tigsuporta ug ang piho nga positibong mga resulta makab-ot.

Dili tanang family council apilan sa duha ka ginikanan ug mga anak. Ang inyong family council tingali lahi kay sa among family council sa dihang nagpadako pa mi sa among pito ka anak. Karon ang among family council naglangkob ra nako ug ni Barbara, gawas kon maghimo mi og gipalapdan nga family council nga maglakip sa hingkod na namong mga anak, ilang mga kapikas, ug usahay sa among mga apo.

Ang mga single ug gani ang mga estudyante nga nagpuyo layo sa balay makasunod sa balaang sumbanan sa council pinaagi sa pagpundok sa mga higala ug mga kaubanan sa kwarto aron sa pagtinambagay sa usag usa.

Hunahunaa ang pagkausab sa palibut sa apartment kon ang mga kaubanan sa kwarto kanunayng magpundok aron sa pag-ampo, pagpaminaw, paghisgot, ug pagplano sa mga butang.

Ang tanan makapahiangay sa usa ka family council aron mapahimuslan kining balaan nga sumbanan nga giestablisar sa atong mapinanggaong Langitnong Amahan.

Sa gihisgutan kaganina, sa matag karon ug unya ang gipalapdan nga family council makatabang. Ang gipalapdan nga family council mahimong apilan sa mga apohan ug sa hingkod nang mga anak nga wala na magpuyo sa balay. Bisan kon ang mga apohan o hingkod nga mga anak nagpuyo sa layo, makaapil sila sa mga family council pinaagi sa telepono, Skype, o FaceTime.

Mahimo ninyong ikonsiderar ang paghimo og kinatibuk-ang family council sa Dominggo, nga maoy unang adlaw sa semana; ang mga pamilya makaribyu sa milabayng semana ug magplano para sa sunod nga semana. Mahimong mao gayud kini ang gikinahanglan sa inyong pamilya aron mahimo ang Igpapahulay nga usa ka makahimuot nga kasinatian.

Ang ikaduhang matang sa family council mao ang executive nga family council nga apilan lamang sa mga ginikanan. Niining panahona, ang mga ginikanan makaribyu sa pisikal, emosyunal, ug espiritwal nga panginahanglan sa matag bata ug ang ilang paglambo.

Ang executive nga family council maayo usab nga panahon para sa mga asawa ug bana nga makahisgot mahitungod sa ilang personal nga relasyon sa usag usa. Dihang gihimo ni Elder Harold B. Lee ang pag-seal kanamo, gitudloan mi niya og usa ka baruganan nga mapuslan sa tanang magtiayon. Miingon siya, “Ayaw pagkatulog nga dili mong duha mangluhod, maggunitay, ug mag-ampo. Ang ingon nga pag-ampo modapit sa Langitnong Amahan sa pagtambag kanato pinaagi sa gahum sa Espiritu.”

Ang ikatulong matang sa family council mao ang limitado nga family council. Dinhi, ang mga ginikanan mogahin og panahon uban sa usa ka anak sa pormal o dili pormal nga sitwasyon. Oportunidad kini alang sa usa ka diskusyon mahitungod sa paghimo nang daan og mga desisyon bahin sa unsay iyang buhaton o dili buhaton sa umaabut. Kon mahimo na ang ingon niana nga mga desisyon, mahimo nilang i-rekord kini aron magamit nila sa umaabut. Kon ang inyong anak makakita nga inyo gyud silang gisuportahan, kini nga miting sa council makaestablisar og mga tumong ug tuyo para sa umaabut. Panahon usab kini nga makapaminaw og tarung sa seryusong mga problema ug mga hagit nga giatubang sa anak sama sa kakulang sa pagsalig, pang-abuso, pamugal-bugal, o kahadlok.

Ang ikaupat nga matang sa family council mao ang one-on-one nga family council nga apilan sa usa ka ginikanan ug sa usa ka anak. Kini nga matang sa family council kasagarang mahitabo bisan dili planuhon. Sama pananglit, ang ginikanan ug anak makapahimulos sa dili pormal nga mga oportunidad samtang nagsakay sa sakyanan o nagtrabaho sa balay. Ang pag-outing uban sa usa ka anak kauban ang usa ka ginikanan makahatag og espesyal nga espiritwal ug emosyunal nga kasuod. Planohang daan kini aron ang mga bata magpaabut sa espesyal nga panahon nga sila ra ang kauban sa Mama o Papa.

Karon, mga kaigsoonan, sa nangaging panahon ang mga bongbong sa atong panimalay makahatag sa tanang panalipud nga gikinahanglan batok sa gawas nga mga kasamok ug impluwensya. Gitrangkahan nato ang mga pultahan, gisirad-an ang mga bintana; gisirad-an nato ang mga ganghaan; ug gibati nato nga luwas, ug protektado diha sa kaugalingon natong gamay nga kasilungan gikan sa kalibutan sa gawas.

Wala na kanang mga panahona karon. Ang pisikal nga mga bongbong, pultahan, mga koral, ug ganghaan sa atong mga panimalay dili na makapugong sa dili makita nga pag-atake gikan sa internet, sa Wi-Fi, sa mga mobile phone, sa mga network. Mosulod kini sa atong mga panimalay pinaagi lang sa pipila ka pag-klik ug pagpindot.

Maayo na lang, ang Ginoo miandam og paagi aron mabatukan ang pag-atake sa negatibong teknolohiya nga makabalda kanato sa paggahin og maayong panahon sa usag usa. Gihimo Niya kini pinaagi sa paghatag og sistema sa council aron malig-on, mapanalipdan, ug maalimahan ang bililhon kaayo natong mga relasyon.

Gikinahanglan kaayo sa mga anak ang mga ginikanan nga maminaw kanila, ug ang family council makahatag og panahon diin ang mga sakop sa pamilya makakat-on sa pagsabut ug paghigugma sa usag usa.

Si Alma mitudlo nga, “Pagpakigtambag sa Ginoo uban sa tanan nimo nga buhaton, ug siya moagak kanimo alang sa kaayohan.”3 Ang pagdapit sa Ginoo nga mahimong kabahin sa atong family council pinaagi sa pag-ampo makapalambo sa atong mga relasyon sa usag usa. Kita, uban sa tabang sa Langitnong Amahan ug sa Manluluwas, mahimong mas mapailubon, mahunahunaon, matinabangon, mapasayloon, ug masinabtanon kon mag-ampo kita og panabang. Uban sa Ilang tabang, mahimo nato ang atong mga panimalay nga usa ka gamayng langit dinhi sa yuta.

Ang usa ka family council nga gisunod subay sa mga council sa langit, puno sa Kristohanong gugma, ug giniyahan sa Espiritu sa Ginoo makatabang kanato sa pagpanalipud sa atong pamilya gikan sa mga kasamok nga mokawat sa bililhon natong panahon sa panag-uban ug manalipud kanato gikan sa mga dautan sa kalibutan.

Inubanan sa pag-ampo, ang family council modapit sa presensya sa Manluluwas, sigun sa Iyang gisaad: “Kay diin gani ang duha kon tulo magakatigum sa akong ngalan, anaa ako sa ilang taliwala.”4 Ang pagdapit sa Espiritu sa Ginoo nga mahimong kabahin sa inyong family council magdala og mga panalangin nga dili mahulagway.

Sa katapusan, palihug hinumdumi nga ang family council nga kanunayng gibuhat makatabang nga atong makit-an dayon ang mga problema sa pamilya ug masulbad sa dili pa kini mograbe; ang mga council maghatag sa matag sakop sa pamilya og pagbati nga sila bililhon ug importante; ug labaw sa tanan makatabang sila kanato nga mas magmalampuson ug malipayon sa bililhon natong mga relasyon, sulod sa mga bongbong sa atong mga panimalay. Hinaot nga panalanginan sa Langitnong Amahan ang tanan natong mga pamilya samtang magtinambagay kita mao ang mapaubsanon nakong pag-ampo sa pangalan ni Ginoong Jesukristo, amen.