2010–2019
Hunahunaa ang Inyong Kaugalingon nga anaa sa Templo
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Hunahunaa ang Inyong Kaugalingon nga anaa sa Templo

Nag-ampo ko nga ang matag-usa kanato motahud sa Manluluwas ug mohimo sa gikinahanglan nga mga kausaban aron sa paghunahuna sa atong kaugalingon nga anaa sa Iyang sagrado nga mga templo.

Ang pagkaylap sa plano sa kaluwasan sa Ginoo niini nga dispensasyon sa kahingpitan sa mga panahon halos dili masabtan ni bisan kinsa1 Gihulagway kini pinaagi sa pagpahibalo ni Presidente Thomas S. Monson sa 4 ka bag-o nga mga templo niini nga sesyon sa komperensya. Sa dihang si Presidente Monson gitawag isip usa ka Apostol niadtong 1963, adunay 12 ka gigamit na nga mga templo sa kalibutan.2 Sa pagpahinungod sa Provo City Center Temple, karon aduna nay 150, ug adunay 177 kon ang tanang napahibalo nga mga templo mapahinungod na. Kini maoy makapalipay nato sa mapainubsanong paagi.

Siento otsenta ka tuig ang milabay, niining adlawa, Abril 3, 1836, usa ka maanindot nga panan-awon ang naabli ngadto ni Propeta Joseph Smith ug ni Oliver Cowdery didto sa Kirtland Temple. Nahitabo kini usa lamang ka semana human sa pagpahinungod niana nga templo. Niini nga panan-awon nakita nila ang Ginoo nga nagtindog diha sa barandilya sa pulpito sa templo. Uban sa laing mga butang, ang Manluluwas mipahayag:

“Himoa ang mga kasingkasing sa akong tanan nga mga katawhan nga magmaya, kinsa, uban sa ilang kusog, nagtukod niini nga balay ngadto sa akong ngalan.

“Kay tan-awa, Ako midawat niini nga balay, ug ang akong ngalan maania dinhi; ug Ako magpakita sa akong kaugalingon ngadto sa akong mga katawhan diha sa kalooy dinhi niini nga balay.”3

Niana nga sagradong higayon, mipakita ang karaan nga mga propeta, lakip si Elijah, kinsa mitugyan sa mga yawe nga kinahanglanon alang sa mga ordinansa sa templo.

Mabati nato ang pagmaya sa Quito, Ecuador; Harare, Zimbabwe; Belém, Brazil; ug Lima, Peru, sa mga miyembro ug mga misyonaryo, basi sa nanghitabo sa Bangkok, Thailand, usa ka tuig ang milabay sa dihang kana nga templo gipahibalo. Si Sister Shelly Senior, asawa ni David Senior, kinsa niadtong panahona nagserbisyo isip Presidente sa Thailand Mission, mi-email sa pamilya ug mga higala nga human makadungog ni Presidente Monson nga mipahibalo niana nga templo, adunay “12 ka oras nga sila walay tulog ug nakahilak sa kalipay.” Mitawag sila sa ilang mga assistant sa misyon alas 11:30 sa gabii, ug mipahibalo kanila. Ang mga assistant mitawag sa tanang mga misyonaryo. Ang report mibalik nga ang “tibuok misyon nagmata sa tungang gabii ug nangambak sa ilang mga higdaanan.” Kataw-anang mipahimangno si Sister Senior sa pamilya ug mga higala, “Palihug ayaw sultihi ang Missionary Department!”4

Ang lawom nga espirituhanong tubag sa mga miyembro didto sa Thailand parehas usab ang kalig-on. Masaligon ako nga aduna nay espirituhanon nga mga pagpangandam sa mga kasingkasing ug mga panimalay ug mga pasundayag gikan sa langit nga nag-andam sa mga Santos diin kining bag-ong gipahibalo nga mga templo ipahimutang.

Si Sister Senior, didto sa Thailand, nagpahimo og espesyal nga mga samin aron gamiton sa iyang personal nga panudlo, ilabi na ngadto sa mga kaigsoonan nga babaye. Adunay templo nga gikulit diha sa samin uban ang mga pulong, “Hunahunaa ang Inyong Kaugalingon nga anaa sa Templo.” Samtang ang mga tawo motan-aw sa samin, makita nila ang ilang kaugalingon nga anaa sa templo. Ang mga Senior mitudlo sa mga investigator ug sa mga miyembro nga hunahunaon ang ilang mga kaugalingon nga anaa sa templo ug mohimo sa gikinahanglan nga mga kausaban sa kinabuhi ug sa espirituhanon nga mga pagpangandam aron makab-ot kini nga tumong.

Ang akong hagit karong buntaga mao nga ang matag usa kanato, bisan asa kita nagpuyo, nga hunahunaon ang atong kaugalingon nga anaa sa templo. Si Presidente Monson mipayahag: “Hangtud nga kamo makasulod sa balay sa Ginoo ug makadawat sa tanang mga panalangin nga naghulat kaninyo didto, dili ninyo maangkon ang tanan nga ikatanyag sa Simbahan. Ang pinakaimportante ug dagkong mga panalangin sa pagkamiyembro sa Simbahan mao kadtong mga panalangin nga atong madawat sa mga templo sa Dios.”5

Bisan pa sa kakulang sa pagkamatarung sa kalibutan karon, nagpuyo kita sa usa ka sagrado ug balaan nga panahon. Ang mga propeta, uban ang mahigugmaon ug mahandumon nga mga kasingkasing, mihulagway sa atong panahon sa katuigan.6

Si Propeta Joseph Smith, nagkutlo sa Abdias7 sa Daang Tugon ug sa 1 Pedro8 sa Bag-ong Tugon, miila sa dakong katuyoan sa Dios nga himoon ang pagbunyag alang sa mga patay ug pagtugot kanato nga mahimong mga manluluwas sa Bukid sa Zion.9

Ang Ginoo mipauswag sa atong mga katawhan ug mihatag sa mga kapanguhaan ug sa mapanagnaon nga paggiya aron kita mahimong matinud-anon sa pagbuhat sa atong mga responsibilidad sa templo alang sa mga buhi ug mga patay.

Tungod sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo, nakasabut kita sa katuyoan sa kinabuhi, sa plano sa Amahan sa kaluwasan sa Iyang mga anak, sa matubsanon nga sakripisyo sa Manluluwas, ug sa mahinungdanon nga tahas sa mga pamilya diha sa organisasyon sa langit.10

Ang kombinasyon sa pagdaghan sa mga templo ug sa pag-uswag sa teknolohiya aron mabuhat nato ang atong sagrado nga responsibilidad sa family history alang sa atong mga katigulangan nakapahimo niini nga labing bulahan nga panahon sa tibuok kasaysayan. Malipayon ako sa talagsaong kamatinud-anon sa atong mga batan-on sa pag-indexing ug sa pagpangita sa ilang mga katigulangan ug dayon sa pagbuhat sa pagbunyag ug pagkumpirma diha sa templo. Kamo tinuod nga apil sa gipanagna nga mga manluluwas sa Bukid sa Zion.

Unsaon Nato Pagpangandam alang sa Templo?

Nasayud kita nga ang pagkamatarung ug pagkabalaan mahinungdanon nga mga bahin sa pagpangandam alang sa templo.

Sa Doktrina ug mga Pakigsaad seksyon 97, mabasa kini, “Ug kon ang akong mga katawhan motukod og usa ka balay ngari kanako sa ngalan sa Ginoo, ug dili motugot sa bisan unsa nga mahugaw nga butang nga mosulod ngadto niini, aron kini dili mahugawan, ang akong himaya mopahulay diha niini.”11

Sukad niadtong 1891, ang Presidente sa Simbahan mopirma sa matag temple recommend aron sa pagpanalipod sa pagkabalaan sa templo. Kana nga responsibilidad gitugyan na sa mga bishop ug mga presidente sa stake.

Dako namong tinguha nga ang mga miyembro sa Simbahan magpakabuhi nga takus sa temple recommend. Palihug ayaw hunahunaa nga ang pagtambong sa templo lisud ug tingali dili makab-ot nga tumong. Naningkamot uban sa ilang bishop, kadaghanan sa mga miyembro makahimo sa tanang matarung nga mga gikinahanglan sulod sa mubo nga panahon kon sila may determinasyon nga mopasarang ug hingpit nga maghinulsol sa mga kalapasan. Naglakip kini sa kaandam mopasaylo sa atong mga kaugalingon ug dili mo-pokus sa atong mga imperpeksyon o mga sala nga magpugong kanato nga dili makasulod sa sagrado nga templo.

Ang Pag-ula sa Manluluwas natuman alang sa tanang anak sa Dios. Ang Iyang matubsanon nga sakripisyo nagtagbaw sa mga gipangayo sa kaangayan alang sa tanan niadtong tinuoray nga maghinulsol. Ang mga kasulatan naghulagway niini sa nindot kaayo nga paagi:

“Bisan pa ang inyong mga sala mapula, sila pagapution ingon sa nieve.”12

“Ug dili na gayud [ko kini] hinumduman.”13

Mopasalig kami nga ang inyong pagsunod sa matarung nga mga baruganan makahatag kaninyo ug sa inyong pamilya og kalipay, katumanan, ug kalinaw.14 Ang mga miyembro, mga hamtong ug batan-on,15 momatuod sa ilang kaugalingong katakus sa dihang motubag sila sa mga pangutana sa temple recommend. Ang mahinungdanong gikinahanglan mao ang pagpalambo sa atong pagpamatuod sa Dios nga Amahan; sa Iyang Anak, si Jesukristo; ug sa pagpahiuli sa Iyang ebanghelyo ug masinati ang pagpangalagad sa Espiritu Santo.

Daghan ang mga Panalangin sa Templo

Ang labing mahinungdanon nga mga panalangin sa templo mao ang mga ordinansa sa kahimayaan. Ang plano sa ebanghelyo mao ang mahitungod sa kahimayaan ug naglakip sa paghimo ug paghupot sa sagrado nga mga pakigsaad uban sa Dios. Gawas sa bunyag ug kumpirma, kini nga mga ordinansa ug mga pakigsaad gipahigayon ug gidawat diha sa templo alang sa mga buhi. Alang sa mga patay, ang tanang makaluwas nga mga ordinansa ug mga pakigsaad gidawat diha sa templo.

Si Brigham Young mitudlo, “Walay bisan usa ka butang nga mahimo sa Ginoo alang sa kaluwasan sa tawhanong pamilya nga wala niya mabuhat; … ang tanan nga mahimo alang sa ilang kaluwasan, bisan wala sila, nahimo na ug pinaagi sa Manluluwas.”16

Ang mga lider sa Simbahan nagtukod sa mga stake, mga ward, mga korum, mga auxiliary sa Simbahan, mga misyon, ug uban pa diha sa atong mga chapel ug uban nga mga bilding. Ang Ginoo nagtukod og mahangturon nga mga pamilya diha sa mga templo lamang.

Tataw nga kadtong adunay mapainubsanon nga kasingkasing ug mahinulsulon nga espiritu kinsa tinuoray nga mihinulsol sa ilang mga sala mao ang hingpit nga dawaton sa Ginoo diha sa Iyang balaan nga balay.17 Nasayud kita nga ang “Dios walay pagtamud sa mga tawo.”18 Usa sa bililhong mga butang nga akong ganahan mahitungod sa templo mao nga ang mga tawo nga nagtambong walay gipinig sa iyang pagkadato, pagkainila, o posisyon sa bisan unsang matang. Kitang tanan managsama sa atubangan sa Dios. Ang tanan nagsul-ob og puti aron sa pagpakita nga kita putli ug matarung nga mga tawo.19 Ang tanan nagtupad sa paglingkod uban ang tinguha sa ilang mga kasingkasing nga mahimong takus nga mga anak sa usa ka mahigugmaon nga Langitnong Amahan.

Hunahunaa lang, sa tibuok kalibutan ang mga babaye ug mga lalaki makahimo pinaagi sa “sagrado nga mga ordinansa ug mga pakigsaad nga anaa sa balaan nga mga templo … sa pagbalik ngadto sa atubangan sa Dios ug … magkahiusa sa kahangturan.”20 Gibuhat nila kini sa usa ka maanindot ug sagrado nga sealing room nga magamit sa tanang takus sa templo nga mga miyembro. Human sila mosulod niini nga mga pakigsaad, makahimo silang “maghunahuna sa ilang mga kaugalingon diha sa [mga samin] sa templo” nga nag-atubang sa usag-usa. “Ang duha ka salamin sa templo mianinag sa mga hulagway ngadto ug ngari nga daw miabut hangtud ngadto sa kahangturan.”21 Kini nga mga hulagway nagtabang kanato nga maghunahuna sa mga ginikanan, mga apohan, ug sa tanang mga nangagi nga mga kaliwatan. Nagtabang kini kanato sa pag-ila sa sagrado nga mga pakigsaad nga nagsumpay kanato sa tanang mga kaliwatan nga mosunod. Kini labihan ang kamahinungdanon, ug magsugod kini kon kamo “mohunahuna sa inyong kaugalingon nga anaa sa templo.

Si Presidente Howard W. Hunter mitambag kanato nga “Hunahunaa ang harianong mga pagtulun-an diha sa gamhanang paghalad nga pag-ampo sa pagpahinungod sa Kirtland Temple, usa ka pag-ampo nga gisulti ni Propeta Joseph Smith nga gihatag pinaagi sa pagpadayag. Kini usa ka pag-ampo nga nagpadayon nga pagatubagon diha kanato sa tinagsa, diha kanato isip mga pamilya, ug diha kanato isip katawhan tungod sa gahum sa priesthood nga gihatag sa Ginoo kanato nga gamiton diha sa Iyang balaan nga mga templo.”22 Angay natong tun-an ang ika-109 nga seksyon sa Doktrina ug mga Pakigsaad ug sundon ang pahimangno ni Presidente Hunter “sa paghimo sa templo sa Ginoo isip talagsaong simbolo sa [atong] pagkamiyembro.”23

Ang templo usa usab ka dapit nga dangpanan, sa pagpasalamat, pagpanudlo, pagsabut, “aron [kita] mahimo nga hingpit … sa tanan nga mga butang mahitungod sa gingharian sa Dios sa yuta.”24 Sa tibuok nakong kinabuhi nahimo kini nga usa ka dapit sa panagdait ug kalinaw sa usa ka kalibutan nga nagkaguliyang.25 Maanindot nga biyaan ang mga kabalaka sa kalibutan nianang sagrado nga dapit.

Kasagaran diha sa templo, ug samtang kita nagbuhat sa pagsiksik sa family history, mobati kita og mga pag-aghat ug may mga impresyon gikan sa Espiritu Santo.26 Usahay diha sa templo, ang tabil tali kanato ug kadtong anaa sa pikas bahin mahimong nipis kaayo. Makadawat kita og dugang nga tabang sa atong mga paningkamot nga mahimong mga manluluwas sa Bukid sa Zion.

Pipila ka tuig ang milabay sa templo sa Central America, ang asawa sa usa sa ka tawo kinsa karon usa na ka emeritus General Authority mitabang sa usa ka amahan, sa inahan, ug sa ilang mga anak sa pagdawat og mahangturon nga mga pakigsaad sulod sa sealing room, diin nahimutang ang mga samin sa templo. Sa dihang nahuman sila ug miatubang sa mga samin, namatikdan niya nga adunay usa ka nawong diha sa samin nga wala diha sa kwarto. Nangutana siya sa inahan ug nahibaloan niya nga usa ka anak nga babaye patay na ug busa wala diha sa pisikal. Dayon ang patay na nilang anak ilang giapil pinaagi sa proxy sa sagrado nga ordinansa.27 Ayaw gayud ipakaminos ang tabang nga mahatag diha sa mga templo gikan sa pikas bahin sa tabil.

Palihug hibaloi ang dako namong tinguha nga ang tanan mohimo sa gikinahanglan nga mga kausaban aron mahimong takus sa pagtambong sa templo. Ribyuha sa mainampuon nga paagi ang espirituhanon nga kahimtang sa inyong kinabuhi, tinguhaa ang giya sa Espiritu, ug pakigsulti sa inyong bishop mahitungod sa pag-andam sa inyong kaugalingon alang sa templo. Si Presidente Thomas S. Monson miingon, “Wala nay laing importante nga tumong nga trabahoon kay sa magpakatakus sa pag-adto sa templo.”28

Ang Manluluwas “Mao ang Dili Matarug nga Ulohang Bato sa Pamag-ang sa Atong Hugot nga Pagtuo ug sa Iyang Simbahan”

Kahigayunan nako nga nakauban ni Presidente Henry B. Eyring sa pagpahinungod pag-usab sa Suva Fiji Temple duha ka bulan ang milabay. Usa kadto ka talagsaon ug sagrado nga okasyon. Ang kadasig ug lig-on nga espirituhanong mga impresyon ni Presidente Eyring mitugot nga mapadayon ang pagpahinungod pag-usab bisan pa sa kinakusgan nga unos nga sukad narekord sa habagatan nga bahin sa kalibutan. Napanalipdan ang mga batan-on, mga misyonaryo, ug mga miyembro sa pisikal ug espirituhanon nga paagi.29 Ang kamot sa Ginoo klaro nga nakita. Ang pagpahinungod pag-usab sa Fiji Suva Temple usa ka dangpanan gikan sa unos. Kasagaran samtang atong nasinati ang mga unos sa kinabuhi, atong masaksihan ang kamot sa Ginoo nga naghatag og mahangturon nga mga panalipud.

Talagsaon usab ang unang pagpahinungod sa Fiji Suva Temple niadtong Hunyo 18, 2000. Sa dihang hapit na mahuman ang templo, ang mga miyembro sa parliamento gibihag sa usa ka grupo sa mga rebelde. Ang poblasyon sa Suva, Fiji, gipangkawatan ug gipangsunog. Mideklarar ang militar og martial law.

Isip Area President, nakigtagbo ko sa mga lider sa militar sa may Queen Elizabeth barracks uban ang upat ka mga presidente sa stake sa Fiji. Human kami mipasabut sa giplano nga pagpahinungod, mabuligon sila apan nabalaka mahitungod sa kasiguroan ni Presidente Gordon B. Hinckley. Mirekomendar sila og usa ka yano nga pagpahinungod nga walay mga kalihokan sa gawas sa templo, sama sa seremonya sa bato sa pamag-ang. Giklaro nila nga mahimong usa ka potensyal nga target sa kapintas ang bisan kinsa nga anaa sa gawas sa templo.

Si Presidente Hinckley mi-uyon sa usa ka yano nga sesyon sa pagpahinungod uban ang bag-o nga temple presidency ug pipila ka mga lokal nga mga lider lamang; walay laing gidapit tungod sa kakuyaw. Hinoon, sa dakong kadasig siya miingon, “Kon mopahinungod kita sa templo, himoon nato ang seremonya sa bato sa pamag-ang [cornerstone ceremony] tungod kay si Jesukristo mao ang ulohang bato sa pamag-ang, ug kini Iyang Simbahan.”

Sa dihang migawas kami alang sa seremonya sa bato sa pamag-ang, walay mga dili miyembro, mga bata, media, o uban pa. Apan ang usa ka matinud-anon nga propeta mipakita sa iyang maisugon ug walay pagduhaduha nga pasalig ngadto sa Manluluwas.

Sa wala madugay si Presdene Hinckley, namaulong bahin sa Manluluwas miingon: “Walay makatupong Kaniya. Wala gayud sukad. Wala gayud hangtud kanus-a. Salamat sa Dios alang sa gasa sa Iyang Hinigugma nga Anak, kinsa mihatag sa Iyang kinabuhi aron kita mabuhi ug kinsa mao ang ulohan, dili matarug nga bato sa pamag-ang sa atong hugot nga pagtuo ug sa Iyang Simbahan.”30

Mga kaigsoonan, nag-ampo ko nga ang matag-usa kanato motahud sa Manluluwas ug mohimo sa gikinahanglan nga mga kausaban aron sa “paghunahuna sa atong kaugalingon nga anaa sa Iyang sagrado nga mga templo. Sa pagbuhat sa ingon, makatuman kita sa Iyang balaan nga mga katuyoan ug mag-andam sa atong kaugalingon ug atong mga pamilya alang sa tanang mga panalangin nga mahatag sa Ginoo ug sa Iyang Simbahan niini nga kinabuhi ug sa kahangturan. Mohatag ko sa akong sigurado nga pagsaksi nga ang Manluluwas buhi. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.