2010–2019
Mahangturong mga Pamilya
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Mahangturong mga Pamilya

Ang atong obligasyon sa priesthood mao nga atong himuong sentro sa atong pagpakabana ang atong mga pamilya ug ang mga pamilya niadtong naglibut kanato.

Mapasalamaton ko nga makauban kamo niining gabhiona sa kinatibuk-ang sesyon sa priesthood sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Usa kini ka talagsaong adlaw sa kasaysayan sa Simbahan. Siyento otsenta y dos ka tuig nang milabay niadtong 1834, sa Kirtland, Ohio, gitawag ang tanang priesthood aron maghimamat didto sa usa ka 14-por-14-ka pye (4.2-por-4.2-m) nga eskwelahan nga hinimo sa kahoy. Nianang miting gikataho nga si Propeta Joseph Smith miingon: “Wala kamoy mas labaw pa nga nahibaloan kabahin sa mga kapalaran niini nga Simbahan ug sa gingharian kay sa usa ka gamay nga bata diha sa sabakan sa inahan. Wala ninyo kini masabti. … Dyutay ra kaayo nga Priesthood ang inyong makita dinhi karong gabhiona, apan kini nga Simbahan mopuno sa Amihanan ug Habagatang Amerika—pun-on niini ang kalibutan.”1

Minilyon ka mga naghupot sa priesthood, sa sobra sa 110 ka mga nasud, ang nagpundok niining sesyon. Tingali nakita nang daan ni Propeta Joseph kining panahona ug ang mahimayaong ugma nga nagpaabut nato.

Ang akong mensahe karong gabhiona usa ka pagsulay sa paghulagway nianang ugma ug unsay kinahanglan gayud natong buhaton aron mahimong kabahin nianang plano sa kalipay nga giandam sa atong Langitnong Amahan alang nato. Sa wala pa kita natawo, nagpuyo kita sa usa ka pamilya kauban ang atong nahimaya ug mahangturon nga Langitnong Amahan. Naghimo Siya og plano nga makapauswag ug makapalambo nato aron mahisama Kaniya. Iya kining gibuhat tungod sa Iyang gugma alang nato. Ang katuyoan sa plano mao ang pagtugot nato nga makabaton sa pribilehiyo nga magpuyo sa kahangturan sama sa pagpuyo sa atong Langitnong Amahan. Kining plano sa ebanghelyo mitanyag nato og kinabuhi sa pagkamortal diin pagasulayan kita. Usa ka saad ang gihatag nga pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo, kon mituman kita sa mga balaod ug mga ordinansa sa priesthood bahin sa ebanghelyo, makabaton kita og kinabuhing dayon, ang labing mahinungdanon sa tanan Niyang mga gasa.

Ang mahangturong kinabuhi mao kanang matang sa kinabuhi nga gipuy-an sa Dios nga atong Mahangturong Amahan. Ang Ginoo miingon nga ang Iyang katuyoan mao, “ang pagpahinabo sa pagka-imortal ug sa kinabuhi nga dayon sa tawo” (Moises 1:39). Ang dakong katuyoan sa matag naghupot sa priesthood mao ang pag-abag diha sa buhat sa pagtabang sa mga tawo nga makabaton og kinabuhing dayon.

Ang matag paningkamot sa priesthood ug matag ordinansa sa priesthood gituyo aron sa pagtabang sa mga anak sa Langitnong Amahan nga mausab pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo aron mahimong mga sakop sa kompleto nga mga pamilya. Sa ato pa “ang dakong buhat sa matag tawo mao ang pagtuo sa ebanghelyo, pagtuman sa mga sugo, ug pagmugna ug pagkompleto sa usa ka pamilya,”2 ug pagtabang sa uban nga mobuhat sa samang butang.

Kay tinuod man kana, kinahanglan nga ang sentro ug katuyoan sa tanan nga atong gibuhat mao ang celestial nga kaminyoon. Nagpasabut kana nga kinahanglan gayud kitang maningkamot nga ma-sealed ngadto sa usa ka mahangturong kapikas diha sa templo sa Dios. Kinahanglan usab nga ato gayung awhagon ang uban nga mohimo ug motuman sa mga pakigsaad nga hiniusang nagbugkos sa bana ug asawa, uban sa ilang pamilya, dinhi niining kinabuhia ug sa sunod nga kinabuhi.

Nganong mahinungdanon man gayud kini sa matag usa nato—batan-on o tigulang deacon o high priest, anak o amahan? Tungod kini kay ang atong obligasyon sa priesthood mao nga atong himuong sentro sa atong pagpakabana ang atong mga pamilya ug ang mga pamilya niadtong naglibut kanato. Matag dakong desisyon kinahanglang ibasi sa epekto niini sa pamilya aron mahimong kwalipikado alang sa kinabuhi uban sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo. Walay lain pang sama ka importante niini diha sa atong priesthood nga pagserbisyo.

Sultihan ko kamo kon unsay kahulugan niini sa usa ka deacon nga naminaw karong gabhiona isip sakop sa usa ka pamilya ug isip sakop sa usa ka korum.

Diha sa iyang pamilya, mahimong duna o walay regular nga pag-ampo sa pamilya o kanunay nga family home evening. Kon ang iyang amahan, nakasabut niining mga obligasyon, motapok sa pamilya aron mag-ampo o magbasa sa kasulatan, ang deacon daling makahimo sa iyang bahin uban sa pahiyum. Makaawhag siya sa iyang mga igsoon nga moapil ug modayeg nila kon ilang buhaton. Makapangayo siya og panalangin sa iyang amahan kon magsugod na ang klase o sa laing panahon sa panginahanglan.

Mahimong wala siyay ingon ka matinud-anong amahan. Apan ang mismong tinguha sa iyang kasingkasing alang niadtong mga kasinatian modala sa mga gahum sa langit ngadto niadtong naglibut niya tungod sa iyang pagtuo. Magtinguha sila sa kinabuhi sa pamilya nga gusto niana nga deacon sa tibuok niyang kasingkasing.

Ang teacher [magtutudlo] diha sa Aaronic Priesthood makakita og oportunidad sa iyang assignment sa home teaching sa pagtabang sa Ginoo nga mausab ang kinabuhi sa usa ka pamilya. Ang Ginoo misugyot diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad:

“Ang katungdanan sa magtutudlo mao ang pagbantay diha sa simbahan sa kanunay, ug magpaduol ug maglig-on kanila;

“Ug ang pagtan-aw nga walay kadautan sa simbahan, ni kapintas sa usag usa, ni pamakak, paglibak, ni pagsulti og mga dautan” (D&P 20:53–54).

Sa samang paagi, ang priest [pari] diha sa Aaronic Priesthood gihatagan niini nga mando:

“Ang katungdanan sa pari mao ang pagpamulong, pagtudlo, pagpatin-aw, pag-awhag, ug pagbunyag, ug pagpangalagad sa sakramneto,

“Ug pagduaw sa balay sa matag sakop, ug pag-awhag kanila sa pag-ampo sa dayag ug sa tago ug paghikutar sa tanan nga mga katungdanan sa banay” (D&P 20:46–47).

Mahimong matingala mo, sama nako dihang batan-on pa ko nga teacher ug priest, unsaon pagbuntog niadtong mga hagit. Wala gyud ko kasiguro unsaon nako sa pag-awhag sa paagi nga makadala sa pamilya paingon sa kinabuhing dayon nga dili makapasilo o morag makasaway. Nakat-unan nako nga ang bugtong pag-awhag nga makapausab sa kasingkasing nagagikan sa Espiritu Santo. Kasagaran mahitabo kana kon mopamatuod kita bahin sa Manluluwas, kinsa mao ang hingpit nga sakop sa pamilya kaniadto ug karon. Samtang nagtutok kita sa atong gugma alang Kaniya, ang panag-uyon ug kalinaw molambo diha sa mga panimalay nga atong bisitahan. Ang Espiritu Santo motabang nato diha sa atong pagserbisyo sa mga pamilya.

Ang batan-ong naghupot sa priesthood mahimo nga, sa paagi sa iyang pag-ampo, pagpamulong, ug pag-awhag sa mga sakop sa pamilya, makadala sa impluwensya ug ehemplo sa Manluluwas ngadto sa ilang hunahuna ug kasingkasing.

Usa ka maalamong lider sa priesthood mipakita nako nga iya kanang nasabtan. Gihangyo niya ang batan-on nakong anak nga lalaki nga mangulo sa home teaching nga pagbisita. Miingon siya nga ang pamilya mahimong mosupak sa iyang mga pag-awhag, apan naghunahuna siya nga ang yanong pagtudlo ug pagpamatuod sa usa ka batang lalaki mas makatandog sa ilang nagmagahi nga kasingkasing.

Unsa may mabuhat sa batan-ong elder aron makatabang sa pagmugna og mahangturong mga pamilya? Mahimong hapit na siya moadto sa mission field. Makaampo siya sa tibuok niyang kasingkasing nga siya makapangita, makatudlo, ug makabunyag og mga pamilya. Nahinumdom pa gihapon ko sa usa ka gwapo nga batan-on uban sa iyang matahum nga asawa ug sa ilang duha ka gagmayng anak nga babaye nga naglingkod uban nako ug sa akong misyonaryo nga kompanyon usa ka adlaw. Ang Espiritu Santo miabut ug mipamatuod ngadto nila nga ang ebanghelyo ni Jesukristo napahiuli. Mituo sila gani mihangyo pa sila kon makahatag ba mi og panalangin sa ilang duha ka gagmayng anak nga babaye sama sa ilang nakita nga gibuhat sa usa sa among sakrament miting. Duna na silay tinguha nga mapanalanginan ang ilang mga anak, apan wala pa sila makasabut nga ang tinuod nga mga panalangin mahimo lamang posible diha sa mga templo sa Dios human sila makahimo og mga pakigsaad.

Mibati lang gihapon ko og kasakit nga maghunahuna nianang magtiayon ug niadtong mga batang babaye, nga karon tigulang na siguro, nga walay saad sa usa ka mahangturong pamilya. Ang ilang mga ginikanan dunay gamayng panabut sa mga panalangin nga mahatag ngadto nila. Ang akong panghinaut nga sila sa bisan unsang paagi, nga sa laing dapit makabaton gihapon og oportunidad nga makwalipikado nga mahimong mahangturong pamilya.

Ang ubang mga elder nga moadto sa mission field makabaton og mas malipayong kasinatian sama sa akong anak nga lalaki. Siya ug ang iyang kompanyon nakakita og usa ka biyuda nga dunay 11 ka mga anak nga nagpuyo sa kalisud. Gusto niya nga mabatunan nila unsay gusto ninyo—makabaton og mahangturong pamilya. Sa akong anak nga lalaki, morag imposible o medyo dili mahitabo nianang panahona.

Mibisita ko nianang gamayng siyudad mga katuigan human nabunyagan sa akong anak kanang biyuda, ug gidapit ko niya nga mahimamat ang iyang pamilya. Kinahanglan kong maghulat kay sagad sa iyang mga anak, kuyog sa daghan niyang mga apo, gikan pa sa pipila ka lain-laing mga chapel sa dapit. Usa ka anak nga lalaki matinud-anong nagserbisyo sa bishopric, daghan sa iyang mga anak napanalanginan pinaagi sa mga pakigsaad, ug na-sealed diha sa usa ka mahangturong pamilya. Sa pagbiya nako niining minahal nga sister, gibutang niya ang iyang kamot sa akong hawak (mubo siya kaayo, mao nga hapit siya dili makaabut sa akong hawak) ug miingon, “Palihug, sultihi si Mateo nga mobalik sa dili pa ko mamatay.” Nahatagan siya, tungod niadtong matinud-anong mga elder, sa kalipay nga magpaabut sa labing mahinungdanon sa tanang mga gasa sa Dios.

Dunay mga butang nga kinahanglan gayud nga buhaton sa usa ka elder, sa pagbalik niya gikan sa iyang misyon, aron mahimong magmatinuoron sa iyang pasalig nga magtinguha og kinabuhing dayon alang sa iyang kaugalingon ug alang niadtong iyang gihigugma. Walay labaw pa ka importante nga pasalig niining kinabuhia o sa kahangturan kay sa kaminyoon. Nakadungog na kamo og maalamong tambag nga iprayoridad ang plano sa kaminyoon sa sayong bahin sa mga plano inighuman og misyon. Ang matinud-anong sulugoon sa priesthood mobuhat niana sa maalamong paagi.

Sa pagkonsiderar sa kaminyoon, Iyang gisiguro nga siya nagpili sa mahimong ginikanan sa iyang anak ug sa ilang panulundon nga ilang maangkon. Mohimo siya sa pagpili diha sa tinuoray nga pagpangita ug mainampuong paghunahuna. Siguraduhon niya nga ang tawo nga iyang minyoan dunay pareha niya og mga sumbanan alang sa usa ka pamilya, ang iyang mga konbiksyon bahin sa katuyoan sa Ginoo alang sa kaminyoon, ug nga siya usa ka tawo nga andam niyang isalig ang kalipay sa iyang mga anak.

Si Presidente N. Eldon Tanner mihatag niining maalamong tambag: “Ang mga ginikanan nga kinahanglan ninyong tahuron labaw pa kay ni bisan kinsa mao ang mga ginikanan sa inyong umaabut nga mga anak. Kadtong mga anak dunay katungod sa labing maayo nga mga ginikanan nga posible ninyong mahatag nila—limpyo nga mga ginikanan.”3 Ang kaputli mao ang inyong panalipod ug ang panalipod sa inyong mga anak. Kinahanglan ninyong ihatag kana nga panalangin.

Karon, dunay ubang mga bana ug mga amahan nga naminaw karong gabhiona. Unsa may inyong buhaton? Ang akong panghinaut mao nga ang inyong tinguha milambo sa paghimo og kausaban nga gikinahanglan alang ninyo ug sa inyong pamilya aron makapuyo sa celestial nga gingharian sa umaabut nga adlaw. Isip amahan nga naghupot sa priesthood, uban sa inyong asawa diha sa inyong kiliran, matandog ninyo ang kasingkasing sa matag sakop sa pamilya aron maawhag sila nga magpaabut nianang adlawa. Motambong kamo sa inyong mga sakrament miting uban sa inyong pamilya, magpahigayon mo og mga miting sa pamilya diin ang Espiritu Santo gidapit, mag-ampo mo uban sa inyong asawa ug pamilya, ug moandam sa inyong kaugalingon nga modala sa inyong pamilya ngadto sa templo. Magpadayon mo uban nila diha sa dalan paingon sa panimalay sa mahangturong pamilya.

Tagdon ninyo ang inyong asawa ug mga anak sa paagi sa pagtagad sa Langitnong Amahan ninyo. Sundon ninyo ang ehemplo ug direksyon sa Manluluwas sa paggiya sa inyong pamilya diha sa Iyang paagi.

“Walay gahum o impluwensya nga makahimo o angay gayud nga magpadayon pinaagi sa hiyas sa pagkapari, gawas lamang sa pagdani, sa pagkamainantuson, sa kalumo ug kaaghup, ug sa tiunay nga paghigugma;

“Pinaagi sa pagkamabination, ug putli nga kahibalo, diin makapadugang sa hilabihan sa kalag nga walay pagpakaaron-ingnon, ug walay pagpanglimbong—

“Pagpanton sa tukma nga panahon uban ang tuman nga kahigpit, kon gidasig sa Espiritu Santo; ug dayon mopakita pagkahuman og dugang nga paghigugma ngadto kaniya kinsa inyong gipanton, basin pa unya siya moisip kanimo nga iyang kaaway” (D&P 121:41–43).

Gisultihan sa Ginoo ang mga amahan nga naghupot sa priesthood kon unsa nga matang sa mga bana kinahanglan silang mahimo. Miingon Siya, “Higugmaa ang inyong asawa sa inyong tibuok nga kasingkasing, ug unong ngadto kaniya ug wala nay lain” (D&P 42:22). Sa dihang namulong ang Ginoo sa bana ug asawa, Siya mimando, “Dili kamo … manapaw, … ni magbuhat sa bisan unsa nga butang nga sama niini” (D&P 59:6).

Alang sa kabatan-onan, gitakda sa Ginoo ang sumbanan. “Mga anak, magmasinugtanon kamo sa inyong mga ginikanan sa tanang mga butang: kay kini makapahimuot sa Ginoo” (Mga Taga-Colosas 3:20) ug “tahuron [ninyo] ang [inyong] amahan ug inahan” (Exodo 20:12).

Sa dihang namulong ang Ginoo sa tanan diha sa pamilya, ang Iyang tambag mao ang paghigugma ug pagsuporta sa usag usa.

Kita Iyang gihangyo nga “maningkamot sa paghingpit sa kinabuhi sa matag … sakop” sa pamilya, sa “paglig-on sa maluyahon; moluwas [sa] nahisalaag nga [usa] ka minahal, ug magmaya sa ilang nabag-o nga espirituhanong kalig-on.”4

Ang Ginoo mihangyo usab nga buhaton nato ang tanan kutob sa atong mahimo sa pagtabang sa nangamatay natong katigulangan nga atong makauban didto sa atong mahangturong panimalay.

Ang high priests group leader nga makugihong nagtrabaho sa pagtabang sa mga tawo nga makit-an ang ilang katigulangan ug sa pagdala sa mga pangalan ngadto sa templo nagluwas niadtong nangamatay na. Dunay mga pagpasalamat sa sunod nga kinabuhi ngadto niadtong mga high priest, ug niadtong nagtanyag sa mga ordinansa, kay wala nila kalimti ang ilang pamilya nga naghulat didto sa kalibutan sa mga espiritu.

Miingon ang mga propeta: “Ang labing importante nga trabaho sa Ginoo nga inyo gayung mabuhat anaa sa sulod sa inyong kaugalingong mga panimalay.” Ang Home Teaching, buhat sa bishopric, ug uban pang mga katungdanan sa Simbahan importante ang tanan, apan ang labing importante nga buhat anaa sa sulod sa inyong kaugalingong mga panimalay.”5

Sa inyong panimalay, ug sa inyong priesthood nga pagserbisyo, ang labing bililhong butang anaa sa ginagmayng binuhatan nga makatabang nato ug niadtong atong gihigugma nga magtrabaho paingon sa kinabuhing dayon. Kadtong mga binuhatan morag gamay ra niining kinabuhia, apan makahatag kini og walay katapusang mga panalangin sa kahangturan.

Kon matinud-anon kita sa atong pagserbisyo sa pagtabang sa mga anak sa Langitnong Amahan nga makapauli ngadto Kaniya, makwalipikado kita alang sa pagtimbaya nga ganahan kaayo natong tanan nga madungog kon mahuman na kita sa atong pangalagad dinhi sa yuta. Kini ang mga pulong: “Maayong pagkabuhat, maayo ug kasaligan nga ulipon: sa diyutay kasaligan ka diay, sa daghan pagapiyalan ko ikaw: dumuyog ka sa kalipay sa imong agalon” (Mateo 25:21).

Lakip niadtong “daghan” mao ang saad nga makabaton og walay katapusang kaliwatan. Ang akong pag-ampo mao nga kitang tanan makwalipikado ug motabang sa uban nga makwalipikado alang nianang langitnong panalangin didto sa panimalay sa atong Amahan ug sa Iyang Anak, nga si Jesukristo. Sa sagradong pangalan ni Jesukristo, amen.