2010–2019
Agig Pagdayeg Niadtong Miluwas
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Agig Pagdayeg Niadtong Miluwas

Samtang atong sundon ang gugma sa Manluluwas, Siya siguradong mopanalangin ug mopalambo sa atong matarung nga paningkamot aron sa pagluwas sa atong mga kaminyoon ug palig-unon ang atong mga pamilya.

Daghang katuigan ang milabay, didto ko sa Frankfurt Germany Temple dihang nakabantay ko og edaran nga magtiayon nga naggunitay sa kamot. Ang mapinanggaong kalumo ug pagbati nga ilang gipakita sa usag usa nakapainit sa akong kasingkasing.

Dili kaayo ko sigurado nganong nakaapekto kaayo kadto nako. Basin tungod sa katam-is sa gugma nga gisaw-an niining duha ka tawo alang sa usag usa—usa ka makapadani nga simbolo sa determinasyon ug pasalig. Klaro nga kadtong magtiayon dugay nang nagkauban ug ang ilang pagbati sa usag usa buhi ug lig-on lang gihapon.

Ang Katilingban nga Gamiton Pagkahuman Ilabay

Siguro ang laing hinungdan niining makatandog nga eksena nga nagpabilin ngari nako sa dugayng panahon mao ang kalainan sa ubang kinaiya karon. Sa daghang katilingban sa tibuok kalibutan, tanang butang maingon og gamiton pagkahuman ilabay. Sa panahon nga dunay maguba o basta kapuyan na niini—atoa na kining ilabay ug i-upgrade—sa butang nga mas bag-o o mas sinaw.

Ato kining gibuhat sa cell phone, mga sinina, mga sakyanan—ug, subo kaayo, gani sa mga relasyon.

Samtang dunay bili ang pagpanghawan sa atong kinabuhi sa mga butang nga wala na nato kinahanglana, kon bahin na sa mga butang nga may mahangturong importansya—ang atong kaminyoon, mga pamilya ug mga mithi—ang kinaiya nga ilisan ang orihinal sa moderno mosangput sa bug-at nga pagmahay.

Mapasalamaton ko nga nahisakop sa simbahan nga mihatag og bili sa kaminyoon ug pamilya. Ang mga miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukirsto sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nailhan sa tibuok kalibutan nga dunay kinanindotan nga kaminyoon ug mga pamilya nga inyong makita. Nagtuo ko niini, sa usa ka bahin, tungod sa bililhong kamatuoran nga gipahiuli ni Joseph Smith nga ang kaminyoon ug mga pamilya gituyo nga magmahangturon. Ang tumong sa pamilya dili lang kay aron mahapsay ang dagan dinhi sa yuta ug isalikway kon maabut na sa langit. Hinoon, mao kini ang han-ay sa langit. Kini ang kopya sa celestial nga sumbanan ug sa pagsundog sa mahangturong pamilya sa Dios.

Apan ang lig-on nga kaminyoon ug mga relasyon sa pamilya dili lang sulagma tungod kay kita mga miyembro sa Simbahan. Nagkinahanglan kini og kanunay, tinuyo nga mga buhat. Ang doktrina sa mahangturong mga pamilya kinahanglan magdasig nato sa pagpahinungod sa atong pinakamaayo nga paningkamot sa pagluwas ug pagpalambo sa atong mga kaminyoon ug mga pamilya. Nakadayeg ko ug nag-abiba niadtong mipatunhay ug mialima niining kritikal, mahangturon nga relasyon.

Karon, buot kong mamulong sa pagdayeg niadtong miluwas.

Pagluwas sa Atong mga Kaminyoon

Sulod sa katuigan, nakahimo ko og mga ordinansa sa pagbugkos alang sa daghang malaumon ug mahigugmaong magtiayon. Wala pa ko sukad makasugat og tawo, nga samtang nagtan-aw sila sa usag usa nga nag-atbang diha sa altar, maghunahuna nga sa katapusan magdiborsyo ug masakitan.

Subo lang, nga adunay pipila.

Hinoon, sa paglabay sa panahon ug mausab na ang romantikong kinaiyahan sa gugma, adunay pipila nga hinayhinayng moundang sa paghunahuna sa kalipay sa usag usa ug magsugod na sa pagpangita og sayop. Sa ingon niini nga palibut, ang pipila nadani pinaagi sa subo nga konklusyon nga ang ilang kapikas dili na igo ang kamaayo, kamakalingaw, o kabatan-on. Ug sa ingon sila maka-ideya nga kini naghatag kanila og katarungan aron magsugod sa pagpangita sa bisan asang dapit.

Mga kaigsoonan, kon ugaling kini naghulagway kaninyo, pasidan-an ko kamo nga anaa kamo sa dalan sa pagguba sa kaminyoon, pagbungkag sa pamuyo, ug pagpasakit sa kasingkasing. Mohangyo ko ninyo sa paghunong karon dayon, tuyok, ug balik ngadto sa luwas nga dalan sa kaligdong ug kamaunungon sa mga pakigsaad. Ug, siyempre, ang samang mga baruganan magamit alang sa atong minahal nga mga sister.

Karon, usa lang ka pulong ngadto sa atong mga single brethren kinsa nagsunod sa lingla nga kinahanglan nilang makaplagan ang “hingpit nga babaye” sa dili pa sila mosulod ngadto sa seryuso nga pagpangulitawo o kaminyoon.

Minahal kong mga kaigsoonan, pahinumduman ko kamo, kon adunay hingpit nga babaye, nagtuo ba mo nga sila interesado diha ninyo?

Diha sa plano sa Dios alang sa kalipay, wala kita mangita og hingpit nga tawo apan sa usa ka tawo kinsa, sa tibuok kinabuhi, atong makatambayayong sa paningkamot sa pagmugna og usa ka mahigugmaon, mahangturon, ug hingpit nga relasyon. Mao kana ang tumong.

Mga kaigsoonan, kadtong moluwas sa ilang kaminyoon nakasabut nga kining paningkamot nagkinahanglan og panahon, pailub, ug, labaw sa tanan, sa mga panalangin sa Pag-ula ni Jesukristo. Nagkinahanglan kini nga kamo magmabination, dili masinahon, mangita alang sa iyang kaugalingon, dili daling masuko, dili maghunahuna og dautan, ug maglipay diha sa kamatuoran. Sa laing pagkasulti, kini mao ang gugma nga putli, ang tiunay nga gugma ni Kristo.1

Kining tanan dili mahitabo sa kalit. Ang talagsaong kaminyoon gitukod sa hinay-hinay, matag adlaw, sa tibuok kinabuhi.

Ug mao kana ang maayong balita.

Tungod kay bisan unsa ka hapla ang inyong relasyon tingali sa kasamtangan, kon padayon kamong maningkamot nga mas magmabination, mapuanguron, maminaw, magsakripisyo, ug masinabtanon, ug sa pagkadili hakog, sa katapusan usa ka gamhanan nga piramide mosugod sa pagtubo.

Kon daw ingon og magdugay man kini, hinumdumi: ang malipayon nga kaminyoon gituyo aron molungtad hangtud sa kahangturan! “Busa, ayaw pagluya diha sa maayo nga buhat, kay kamo nagpahimutang sa tukuranan sa usa ka mahinungdanon nga [kaminyoon]. Ug gikan sa gagmay nga mga butang magagikan ang mga dagko.”2

Kini mahimong hinay-hinay nga buhat, apan dili kinahanglan nga subo nga matang sa buhat. Sa pagkatinuod, bisan risgo sa paglitok ang klaro kaayo, ang diborsyo talagsa rang mahitabo kon ang bana ug asawa malipayon?

Busa pagmalipayon!

Ug kaigsoonan, himoa nga mahingangha ang imong asawa pinaagi sa pagbuhat sa mga butang nga ikalipay niya.

Kadtong miluwas sa ilang kaminyoon nagpili sa kalipay. Samtang tinuod nga ang pipila ka matang sa sakit nga depresyon nagkinahanglan og espesyal nga pagtambal, ganahan kaayo ko niining tipik sa kinaadman ni Abraham Lincoln: “Kadaghanan sa mga tawo sama ka malipayon kon unsay maabut sa ilang hunahuna.” Mihaum kining ipares sa kasulatan: “Pangita ug kamo makakaplag.”3

Kon mangita kita og kakulangan sa atong kapikas o ikasuko diha sa atong kaminyoon, sigurado makakita kita niini, kay ang tanan adunay pipila. Sa laing bahin, kon ang maayo ang atong tan-awon, sigurado nga makakita kita niini, tungod kay ang tanan adunay daghan usab nga maayong mga kalidad.

Kadtong miluwas sa kaminyoon misagubang sa kalisud ug nagtinguha nga matutukan ang kamaayo. Ilang ikalipay ang ginagmayng buhat sa grasya nga makasugod og malumo nga pagbati sa gugmang putli. Kadtong miluwas sa kaminyoon miluwas sa umaabut nga mga kaliwatan.

Mga kaigsoonan, hinumdumi nganong nahigugma man kamo.

Trabahoa sa matag adlaw aron mohimong mas lig-on ug mas malipayon ang inyong kaminyoon.

Minahal kong mga higala, atong buhaton ang atong pinakamaayo nga malakip niadtong mipabalaan ug malipayon nga mga kalag kinsa nagluwas sa ilang kaminyoon.

Pagluwas sa Atong mga Pamilya

Karon, gusto nakong mamulong sa pagdayeg niadtong miluwas sa ilang mga pamilya. Kada pamilya nanginahanglan og pagluwas. Ang matag pamilya nagkinahanglan sa pagluwas.

Sama kanindot nga kining Simbahan nailhan sa kalig-on sa mga pamilya, sagad atong bation nga kinahanglang magamit gayud kini sa matag pamilya sa Santos sa Ulahing mga adlaw gawas lang sa atong pamilya. Apan ang tinuod mao nga walay hingpit nga mga pamilya.

Ang matag pamilya adunay mga higayon sa kasalikwaot.

Sama kon ang inyong mga ginikanan mohangyo nimo nga “mag-Selfie” nila, o kon ang inyong iyaan mo-insister nga mao nang wala pa ka maminyo tungod kay pilian ka kaayo, o kon ang inyong bayaw nga gahing patuohon nagtuo nga ang iyang politikanhong panlantaw mao gayud ang tinuod ug husto, o kon ang imong papa mohan-ay sa litrato sa pamilya nga ang tanan nagsul-ob og sininaan sama sa iyang paboritong salida.

Ug kamo ang nakakuha sa costume nga Chewbacca [saput nga motabon sa tibuok lawas nga dili ka mailhan].

Ang mga pamilya sama niana.

Mahimong kadugo kita, apan dili kita parehas. Aduna kitay talagsaong espiritu. Naimpluwensya kita sa lain-laing paagi sa atong mga kasinatian. Ug ang matag usa kanato managlahi ang sangputan agig resulta.

Imbis mamugos kita sa kada usa sa unsay atong gusto nga ilang makab-ot, mahimo natong ikalipay ang kalahian ug pasalamatan sila sa pagdugang og kabuhong ug makanunayon nga surprisa sa atong kinabuhi.

Usahay, hinoon, ang mga miyembro sa atong mga pamilya mohimo og mga pagpili o mobuhat og mga butang nga walay hunahuna, makapasakit, o imoral. Unsay angay natong buhaton niini nga kahimtang?

Walay usa ka solusyon nga makasulbad sa tanan nga sitwasyon. Kadtong mga miluwas sa ilang mga pamilya nagmalampuson tungod kay nagtinambagay sila uban sa ilang mga kapikas ug pamilya, nagtinguha sa kabubut-on sa Ginoo, ug naminaw sa pag-aghat sa Espiritu Santo. Nasayud sila nga ang husto sa usa ka pamilya mahimong dili husto sa lain.

Bisan pa man, adunay usa ka butang nga husto sa matag kahimtang.

Sa Basahon ni Mormon atong makat-unan sa mga tawo kinsa nakadiskobre sa sekreto sa kalipay. Sulod sa mga henerasyon, “walay panagbingkil. … Ug sa pagkamatuod wala nay mga katawhan nga labaw pa ka malipayon sa tanan nga mga katawhan nga gilalang sa kamot sa Dios.” Giunsa nila sa paghimo niini? “Tungod sa gugma sa Dios nga anaa sa mga kasingkasing sa mga katawhan.”4

Bisan unsang mga problema ang giatubang sa inyong pamilya, bisan unsay inyong buhaton aron masulbad kini, ang sinugdanan ug ang katapusan nga solusyon mao ang gugma nga putli, ang tiunay nga gugma ni Kristo. Kon wala kining gugma, gani ang ingon og hingpit nga pamilya nagkalisud pa. Uban niini, bisan ang mga pamilya nga may dagkong hagit magmalampuson.

“Ang gugma wala gayuy pagkatapos.”5

Tinuod kini alang sa pagluwas sa mga kaminyoon! Tinuod kini alang sa pagluwas sa mga pamilya!

Ipadaplin ang Garbo

Ang gamhanan nga kaaway sa gugma nga putli mao ang garbo. Ang garbo mao ang usa sa pinakadakong rason nga ang kaminyoon ug mga pamilya magkaproblema. Ang garbo usa ka mubo og buot, dili mabination ug masinahon. Ang garbo magpahambog sa kaugalingong kusog ug mobaliwala sa mga hiyas sa uban. Ang garbo usa ka hakog ug dali nga masuko. Ang garbo maghunahuna og dautan bisan og wala ug motago sa kaugalingon niining kahuyang luyo sa sayop nga pagpakaaron-ingnon. Ang garbo usa ka matahapon, grabe kanegatibo, masuko, ug dili mapailubon. Sa pagkatinuod, kon ang gugma nga putli mao ang tiunay nga gugma ni Kristo, nan ang garbo mao ang kinaiya ni Satanas.

Ang garbo mahimong usa ka komon nga tawhanong kahuyang. Apan dili kini kabahin sa atong espirituhanong panulundon, ug wala kini dapit tali sa mga tighupot sa priesthood sa Dios.

Mubo ra ang kinabuhi, mga kaigsoonan. Ang pagmahay molungtad og taas nga panahon—ang uban adunay mga sangputanan nga makaapekto hangtud sa kahangturan.

Ang inyong tinagdan sa inyong asawa o mga anak o mga ginikanan o mga igsoon makaimpluwensya sa mga henerasyon nga moabut. Unsa nga mga kabilin ang gusto ninyong ibilin sa inyong kaliwatan? Usa ba nga may dalang kabangis, panimalos, kasuko, kahadlok, o pagpinig? O usa ba nga may dalang gugma, pagpaubos, pagpasaylo, kapuangod, ug espirituhanong kalamboan, ug paghiusa?

Kitang tanan kinahanglang mohinumdom nga ang, “ang hukom walay kulokalooy alang sa tawo nga wala magpakitag kalooy.”6

Alang sa kaayohan sa inyong relasyon sa pamilya, alang sa kaayohan sa inyong kalag, palihug magmaloloy-on, kay ang “ang kalooy magadaug batok sa hukom.”7

Ipadaplin ang garbo

Ang sinserong pagpangayo og pasaylo sa inyong mga anak, sa inyong asawa, sa inyong pamilya, o sa inyong mga higala dili kana timailhan sa kahuyang apan sa kalig-on. Mas importante ba ninyo ang katarung kay sa pagpalambo sa usa ka palibut sa pag-alima, pag-ayo, ug gugma?

Pagtukod og mga taytayan; nga dili molaglag kanila.

Bisan kon dili pa ninyo sayop—tuguti ang gugma nga molupig sa garbo.

Kon inyo kining buhaton, bisan unsa pang kalisud nga inyong giatubang kini molabay ra, ug tungod sa gugma sa Dios nga naa sa inyong kasingkasing, ang panagbingkil mahanaw. Kining mga baruganan sa pagluwas sa mga relasyon magamit natong tanan, dili igsapayan kon kita minyo, nadiborsyo, biyudo, o dili minyo. Kitang tanan mahimong mga manluluwas sa lig-on nga mga pamilya.

Ang Labing Dakong Gugma

Kaigsoonan, sa atong mga paningkamot sa pagluwas sa atong kaminyoon ug pamilya, sa tanang butang, atong sundon ang ehemplo sa Tawo nga miluwas kanato. Ang Manluluwas midaug sa “atong mga kalag uban sa gugma.”8 Si Jesukristo mao ang atong Agalon. Ang Iyang buhat atong buhat. Kini usa ka makaluwas nga buhat, ug kini magsugod sa atong mga panimalay.

Ang gugma diha sa plano sa kaluwasan mao ang dili hinakog ug nagtinguha sa kaayohan sa uban. Mao kana ang gugma nga gihatag sa atong Langitnong Amahan alang kanato.

Samtang atong sundon ang gugma sa Manluluwas, Siya siguradong mopanalangin ug mopalambo sa atong matarung nga paningkamot aron sa pagluwas sa atong mga kaminyoon ug palig-unon ang atong mga pamilya.

Unta ang Ginoo manalangin kaninyo sa inyong walay kaluya ug matarung nga mga paningkamot aron malakip niadtong miluwas. Kini ang akong pag-ampo sa pangalan ni Jesukristo, amen.