2010–2019
Salig Niana nga Espiritu nga Naggiya sa Paghimo og Maayo
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Salig Niana nga Espiritu nga Naggiya sa Paghimo og Maayo

Mas magkaduol kita sa Manluluwas kon kita, tungod sa tiunay nga gugma, moserbisyo sa uban alang Kaniya.

Nalipay ko nga gikauban kamo karong gabhiuna sa pagsimba, pagpamalandong, ug pagpahinungod. Nagdungan kita sa pag-ampo. Nadungog kita sa mapinanggaon natong Langitnong Amahan. Gihinumduman nato ang atong Manluluwas, si Ginoong Jesukristo, samtang gitandog kita sa mga himno sa pagdayeg Kaniya. Nadasig kita sa paghimo og dugang pa sa pagtabang sa atong Agalon sa Iyang buhat sa pagbayaw ug pagtabang sa mga anak sa atong Langitnong Amahan.

Ang tinguha nato nga makaserbisyo sa uban mapadak-an pinaagi sa atong kamapasalamaton gumikan sa nahimo sa Manluluwas kanato. Mao kana nga malipay ang atong kasingkasing kon makadungog kita sa mga pulong nga gikanta: “Tungod kay gihatagan ko’g daghan mohatag ko.”1 Si Haring Benjamin, sa iyang dakong sermon nga narekord sa Basahon ni Mormon, misaad nga kana nga pagbati sa pasalamat moabut (tan-awa sa Mosiah 2:17–19).

Kon ang atong pagtuo kang Jesukristo mopasarang kanato sa kalipay alang sa Iyang pagpasaylo, bation nato ang tinguha sa pagserbisyo sa uban alang Kaniya. Mitudlo si Haring Benjamin nga ang pagpasaylo dili matuman dayon sa usa ra ka higayon.

Miingon siya: “Ug karon, alang sa katuyoan niini nga mga butang diin ako nakapamulong nganha kaninyo—nga mao, alang sa katuyoan sa pagbaton sa usa ka kapasayloan sa inyong mga sala sa matag adlaw, nga kamo mahimo nga maglakaw nga walay kasaypanan sa atubangan sa Dios—Ako manghinaut nga kamo kinahanglan mohatag sa inyong kabtangan ngadto sa mga kabus, matag tawo sumala sa unsa ang anaa kaniya, ingon sa pagpakaon sa gigutom, pagsinina sa hubo, pagduaw sa mga masakiton ug pag-alagad sa ilang kahupayan, sa espirituhanon ug lawasnon, sumala sa ilang mga panginahanglan” (Mosiah 4:26).

Ang halangdong kauban ni Alma, si Amulek, mitudlo usab sa kamatuoran nga ipadayon gayud nato ang atong pagserbisyo Kaniya aron matanyagan gihapon sa kapasayloan: “Ug karon tan-awa, akong hinigugma nga mga kaigsoonan, ako moingon nganha kaninyo, ayaw pagdahum nga mao kini ang tanan; kay human ninyo mahimo kining tanan nga mga butang, kon kamo mosalikway sa timawa, ug sa hubo, ug dili moduaw sa masakiton ug sa may balatian, ug mohatag sa inyong kabtangan, kon kamo aduna, ngadto sa nanginahanglan—ako moingon nganha kaninyo, kon kamo dili mobuhat sa bisan hain niini nga mga butang, tan-awa, ang inyong pag-ampo makawang, ug dili ninyo mapahimuslan, ug kamo ingon sa mga nagpakaaron-ingnon kinsa naglimud sa hugot nga pagtuo” (Alma 34:28).

Akong gihunahuna karon ang mga babaye sa akong kinabuhi. Dunay 31 ka mga babaye ug mga batang babaye sa among pamilya, sugod sa akong asawa ug hangtud sa tulo ka pinakabag-o namong apo. Ang uban gikauban nato karon. Ang lima wala pag mag-12 ang edad. Kini tingali ang una nilang miting sa Conference Center kauban sa ilang mga igsoong babaye sa Simbahan sa Manluluwas. Ang matag usa makabaton og lain-laing panumduman ug mohimo sa iyang kaugalingong mga pasalig gikan niini nga kasinatian karong gabhiuna.

Dunay tulo ka panumduman ug tulo ka pasalig nga gihinaut nakong magpabilin sa tibuok nilang kinabuhi ug lapas pa. Ang mga panumduman mao ang kabahin sa mga pagbati. Ug ang mga pasalig mao ang sa mga butang nga buhaton.

Ang pagbati nga importante kaayo mao ang gugma. Gibati ninyo ang gugma sa namulong nga mga talagsaong lider nga sister. Ug mibati kamo pinaagi sa Espiritu nga sila nahigugma kaninyo bisan og sila wala makaila ninyo tungod kay mibati sila sa gugma sa Langitnong Amahan ug sa Manluluwas para kaninyo. Mao nga gusto kaayo silang moserbisyo kaninyo ug nga kamo makadawat sa mga panalangin nga gusto sa Dios kaninyo.

Gibati ninyo ang gugma para sa uban karon—para sa mga higala, mga classmate, mga silingan, ug gani sa tawo nga bag-o lang miabut sa inyong kinabuhi, usa ka estranghero. Kana nga pagbati sa gugma usa ka gasa gikan sa Dios. Gitawag kana sa kasulatan og “gugmang putli” ug “tiunay nga gugma ni Kristo” (Moroni 7:47). Gibati ninyo kana nga gugma karon, ug kanunay ninyo kanang madawat kon inyong tinguhaon.

Ang ikaduhang pagbati nga naa kaninyo karon mao ang impluwensya sa Espiritu Santo. Gisaaran kamo sa mga sisters karon nga ang Espiritu Santo mogiya kaninyo aron makaplagan ang serbisyo nga gusto sa Ginoo nga buhaton ninyo sa uban para Kaniya. Gibati ninyo pinaagi sa Espiritu nga gikan sa Ginoo ang ilang saad ug kini tinuod.

Ang Ginoo miingon, “Ug karon, sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kanimo, itugyan ang imong pagsalig diha niana nga Espiritu nga nagtultol sa pagbuhat og maayo—oo, sa paghimo sa makiangayon, sa paglakaw nga mapainubsanon, sa paghukom nga matinud-anon; ug kini ang akong Espiritu” (D&P 11:12).

Tingali nadawat ninyo kana nga panalangin karon. Sama pananglit, ang ngalan o dagway sa usa ka tawo nga nanginahanglan mahimong misulod sa inyong hunahuna atol niini nga miting. Tingali kadiyot ra kini diha sa hunahuna, apan tungod sa inyong nadungog karon, mag-ampo kamo bahin niini, mosalig nga ang Dios mogiya nga himoon ninyo ang maayo nga maoy Iyang gusto para kanila. Samtang ang ingon nga mga pag-ampo mahimong sumbanan sa inyong kinabuhi, kamo ug ang uban mausab ngadto sa pagkamas maayo.

Ang ikatulong pagbati nga naa na ninyo karon mao nga gusto kamong mas maduol sa Manluluwas. Gani ang pinakabata nga babaye dinhi mobati sa katinuod sa pagdapit diha sa kanta nga: “‘Dali, sunod mo kanako.’ Tunob Niya ang sundon ta.”2

Busa, uban niana nga pagbati, ang una ninyong ipasalig nga buhaton mao ang pag-adto ug pagserbisyo, uban sa kasayuran nga kamo wala mag-inusara. Kon moadto mo sa paghupay ug pagserbisyo og tawo alang sa Manluluwas, andamon Niya ang dalan para kaninyo. Karon, sama sa isulti sa mga returned missionaries nga ania karong gabhiuna, wala kana magpasabut nga ang matag tawo nga naa sa matag pultahan andam sa pagdawat kaninyo o nga ang matag tawo nga inyong serbisyuhan mopasalamat kaninyo. Apan ang Ginoo mag-una kaninyo sa pag-andam sa dalan.

Si Presidente Thomas S. Monson balik-balik nga misulti nga nahibalo siya sa katinuod sa saad sa Ginoo: “Ug kinsa kadto nga modawat kaninyo, didto atua usab Ako, kay Ako molakaw diha sa inyong atubangan. Ako anaa sa inyong tuo nga kamot ug sa inyong wala, ug ang akong Espiritu mahimo nga anaa sa inyong mga kasingkasing, ug ang akong mga anghel anaa libut kaninyo, aron sa pagtabang kaninyo” (D&P 84:88).

Usa sa mga paagi nga Siya mag-una kaninyo mao ang pag-andam sa kasingkasing sa tawo nga gihangyo Niya kaninyo nga inyong serbisyuhan. Andamon usab Niya ang inyong kasingkasing.

Makaplagan usab ninyo nga ang Ginoo mobutang og mga tigtabang sa inyong kiliran—sa inyong tuo, sa inyong wala, ug libut kaninyo. Dili kamo mag-inusara sa pagserbisyo sa uban para Kaniya.

Gihimo Niya kana ngari nako karon. Mihan-ay ang Ginoo og “panganod sa mga saksi” (Mga Hebreohanon 12:1), sa mga pulong ug musika, sa pagtipon ug pagpadaghan sa gahum sa unsay gusto Niya nga akong isulti. Gusto lang kong mosiguro nga ang akong isulti mohaum sa gusto Niyang akong isulti. Manghinaut ko nga bation ninyo ang pasalamat ug kalipay samtang hiusahon kamo sa Ginoo sa pagserbisyo Kaniya.

Samtang kanunay ninyo kana nga masinati, ug mahitabo gayud kana, makapahiyum kamo sa pagpasalamat, sama nako, sa matag higayon nga manganta kita og, “Matahum ang Buhat.”3

Makapahiyum sab kamo kon mahinumdom kamo niini nga bersikulo: “Ug kanila motubag ang Hari nga magaingon, Sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo, Nga maingon nga gibuhat ninyo kini ngadto sa usa sa mga labing gagmay niining akong mga igsoon, gibuhat usab ninyo kini kanako.” (Mateo 25:40).

Ikaduhang butang nga angay ninyong buhaton mao ang paghinumdom sa Ginoo samtang magserbisyo kamo Kaniya. Ang Ginoo dili lang magauban ug magpadala og mga anghel nga mouban sa atong pagserbisyo, Siya usab mobati sa kahupayan nga gihatag nato ngadto sa uban sama nga kini atong gihatag Kaniya.

Ang matag anak sa Dios nga makadungog ug motuo sa mga mensahe niini nga miting makapangutana, “Unsa man ang ipabuhat kanako sa Ginoo aron matabangan Siya sa paghatag og kahupayan ngadto sa nanginahanglan?” Ang sitwasyon sa matag sister lahi. Mao usab kana sa akong gamayng pundok sa mga anak nga babaye, mga umagad nga babaye, ug tanang mga apo nga babaye. Ngadto nila, ug sa tanang mga anak nga babaye sa Langitnong Amahan, sublion nako ang maalamong tambag ni Sister Linda K. Burton.

Mihangyo siya ninyo nga mag-ampo uban sa pagtuo aron mahibalo unsay ipabuhat sa Ginoo kaninyo sa inyong mga kahimtang. Dayon namulong siya bahin sa saad sa tam-is nga kahupayan nga gihatag mismo sa Ginoo ngadto sa babaye nga gisaway tungod sa pagdihog sa Iyang ulo og mahalon nga lana nga ikabaligya man unta kini aron ikatabang sa mga kabus.

“Apan si Jesus miingon, Pasagdi lang siya; nganong inyo man siyang samokon? Usa ka maayong buhat kining iyang gihimo alang kanako.

“Kay ang mga kabus kanunayng anaa kaninyo, ug bisan kanus-a nga buot ninyo, makahimo kamog maayo alang kanila; apan ako dili kanunayng ania kaninyo.

“Gihimo niya ang maarangan niya sa paghimo; ang akong lawas gihaplasan niyang daan alang sa paglubong.

“Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga bisan diin gani sa tibuok kalibutan igawali ang Maayong Balita, ang gibuhat niining babayhana pagahisgutan ingon nga handumanan alang kaniya” (Marcos 14:6–9).

Kanang mubo nga kasulatan usa ka maanindot ug maalamon nga tambag para sa matinud-anong mga sister sa gingharian sa Ginoo sa samok nga mga panahon. Mag-ampo kamo aron mahibalo kinsa ang gusto sa Amahan nga inyong serbisyuhan tungod sa inyong gugma Kaniya ug sa atong Manluluwas. Ug dili kamo maglaum nga ipahibalo ngadto sa publiko ang inyong nahimo, nagsunod sa ehemplo sa babaye diha sa asoy ni Marcos sa kasulatan, kansang buhat nga balaan maoy gihinumduman ug dili ang iyang pangalan.

Akong panghinaut nga ang mga sister sa atong pamilya mobuhat kutob sa ilang mahimo tungod sa gugma sa Dios nga serbisyuhan ang nanginahanglan. Ug ang ikatulong butang nga manghinaut ko nga ilang buhaton mao nga magmapaubsanon sa personal nga paagi bahin sa ilang maayong mga buhat. Apan ako nag-ampo nga ilang dawaton ang tambag sa Ginoo, sa dihang Siya miingon—nga ako masaligon nga kinahanglang madungog natong tanan:

“Kinahanglan magmatngon kamo nga ang inyong mga maayong buhat dili ninyo himoon sa atubangan sa mga tawo, aron lamang sa pagpasundayag niini ngadto kanila: kay sa ingon niana wala kamoy balus gikan sa inyong Amahan nga anaa sa langit.

Ug dayon miingon Siya:

“Apan ikaw sa magahatag kag limos, ayaw pahibaloa ang kamot mong wala sa gibuhat sa kamot mong tuo:

“Aron matago ang imong limos: ug ang imong Amahan nga nagatan-aw sa tago magabalus kanimo” (Mateo 6:1, 3–4).

Akong pag-ampo alang sa mga sister sa gingharian, bisan asa sila o sa bisan unsang kahimtang, nga ang ilang hugot nga pagtuo sa Manluluwas ug pasalamat sa Iyang Pag-ula mogiya kanila sa paghimo kutob sa ilang mahimo alang niadtong gihangyo sa Ginoo kanila nga serbisyuhan. Kon buhaton nila kini, mosaad ko nga mamahimo silang balaan nga mga babaye kinsa mainitong pagaabi-abihon ug dayag nga pagagantihan sa Manluluwas ug sa Langitnong Amahan.

Mopamatuod ko nga kini ang Simbahan sa nabanhaw nga si Jesukristo. Siya nabanhaw. Iyang gibayran ang bili sa tanan natong mga sala. Ako nasayud nga tungod Kaniya kita mabanhaw ug makabaton og kinabuhing dayon. Si Presidente Thomas S. Monson ang Iyang buhi nga propeta. Ang Langitnong Amahan maminaw ug motubag sa atong mga pag-ampo. Mosaksi ko nga mas duol kita sa Manluluwas kon kita, tungod sa tiunay nga gugma, moserbisyo sa uban alang Kaniya. Ibilin ko kaninyo kining sigurado nga pagsaksi sa pangalan ni Jesukristo, amen.