2010–2019
Kanunay nga Magbaton og Kapasayloan sa Inyong mga Sala
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kanunay nga Magbaton og Kapasayloan sa Inyong mga Sala

Pinaagi sa makabalaang gahum sa Espiritu Santo isip atong padayon nga kompanyon, kita kanunayng makabaton og kapasayloan sa atong mga sala.

Ang tulukibon nga mga pulong nga gigamit ni Haring Benjamin sa iyang mga pagtulun-an mahitungod sa Manluluwas ug sa Iyang Pag-ula usa ka hilisgutan nga balik-balik nakong gitun-an ug gipamalandungan sulod sa daghang katuigan.

Diha sa iyang makatandog sa espiritu nga sermon sa pagpanamilit sa iyang mga giserbisyuhan ug gihigugma, gihulagway ni Haring Benjamin ang kaimportante sa kahibalo bahin sa himaya sa Dios ug pagtilaw sa Iyang gugma, sa pagdawat og kapasayloan sa mga sala, sa kanunayng paghinumdom sa katalagsaon sa Dios, ug sa inadlawng pag-ampo ug pagbarug nga makanunayon uban sa pagtuo.1 Misaad sab siya nga sa paghimo niining mga butanga, “kamo sa kanunay magmalipayon, ug mapuno uban sa gugma sa Dios, ug sa kanunay magbaton sa kapasayloan sa inyong mga sala.”2

Ang akong mensahe magtutok sa baruganan sa kanunay nga pagbaton og kapasayloan sa atong mga sala. Ang kamatuoran nga gipahayag niini nga mga pulong makalig-on sa atong pagtuo ni Ginoong Jesukristo ug mopalambo sa atong pagkadisipulo. Akong panghinaot nga ang Espiritu Santo modasig ug molamdag kanato samtang magkonsiderar kita sa importanting espirituhanon nga mga kamatuoran.

Espirituhanon nga Pagkatawo Pag-usab

Dinhi sa mortalidad masinati nato ang pisikal nga pagkatawo ug oportunidad alang sa espirituhanong pagkatawo pag-usab.3 Gitambagan kita sa mga propeta ug mga apostoles sa pagmata ngadto sa Dios,4 “matawo pag-usab,”5 ug mahimong bag-ong mga binuhat diha kang Kristo6 pinaagi sa pagdawat sa atong mga kinabuhi sa mga panalangin nga nahimong posible pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo. Ang “maayo nga buhat, kalooy, ug grasya sa Balaang Mesiyas”7 makatabang aron modaug kita batok sa makaugalingon ug hinakog nga tuyo sa kinaiyanhong tawo ug pagkahimong manggihatagon, mabination, ug mahiyason. Giawhag kita sa pagpakabuhi nga kita “mobarug nga walay lama sa … atubangan [sa Ginoo] sa katapusan nga adlaw.”8

Ang Espiritu Santo ug ang mga Ordinansa sa Priesthood

Sa pintok nga paagi gi-summarize ni Propeta Joseph Smith ang importanting tahas sa mga ordinansa sa priesthood sa ebanghelyo ni Jesukristo: “Ang pagpakatawo pag-usab, moabut gumikan sa Espiritu sa Dios pinaagi sa mga ordinansa.”9 Kining makatandog nga pamahayag naghatag og importansya sa tahas sa Espiritu Santo ug sa sagradong mga ordinansa sa proseso sa espirituhanong pagkatawo pag-usab.

Ang Espiritu Santo ang ikatulong sakop sa Dios nga Kapangulohan. Siya usa ka personahe sa espiritu ug nagsaksi sa tanang kamatuoran. Diha sa mga kasulatan ang Espiritu Santo maoy gipasabut nga Maghuhupay,10 usa ka magtutudlo,11 ug usa ka tigpadayag.12 Dugang pa, ang Espiritu Santo usa ka tigbalaan13 nga molimpyo ug mosunog sa taya ug kadautan pagawas sa mga kalag sa tawo sama sa kalayo.

Ang balaang mga ordinansa mahinungdanon kaayo sa ebanghelyo sa Manluluwas ug diha sa proseso sa pagduol ngadto Kaniya ug pagpangita og espirituhanong pagkatawo pag-usab. Ang mga ordinansa sagradong mga buhat nga may espiritwal nga katuyoan, mahangturong kahulugan, ug may kalabutan sa mga balaod sa Dios ug mga lagda.14 Ang tanang makaluwas nga ordinansa sa sakrament kinahanglang itugot sa tawo nga naggunit sa mga yawe sa priesthood.

Ang mga ordinansa sa kaluwasan ug kahimayaan nga gipangalagad sa gipahiuli nga Simbahan sa Ginoo mas labaw pa kay sa mga ritwal o simbolikanhong mga buhat. Hinoon, kini naglangkob sa awtorisadong paagi diin ang mga panalangin ug gahum sa langit modagayday sa tinagsa natong kinabuhi.

“Ug kining labaw nga pagkapari nangalagad sa ebanghelyo ug naghupot sa yawe sa mga misteryo sa gingharian, gani ang yawe sa kahibalo sa Dios.

“Busa, diha sa mga ordinansa niana, ang gahum sa pagka-diosnon gipakita.

“Ug kon walay mga ordinansa niana, ang pagtugot sa pagkapari, ang gahum sa pagka-diosnon dili mapakita ngadto sa mga tawo diha sa unod.”15

Ang mga ordinansa nga nadawat ug gitahud uban sa integridad importante sa pag-angkon sa gahum sa pagka-diosnon ug sa tanang panalangin nga anaa pinaagi sa Pag-ula sa Manluluwas.

Pag-angkon ug Pagbaton og Kapasayloan sa mga Sala pinaagi sa mga Ordinansa

Aron hingpit nga masabtan ang proseso nga kita makaangkon ug kanunayng magbaton og kapasayloan sa atong mga sala, kinahanglan una kita nga makasabut sa dili mabulag nga relasyon tali sa tulo ka sagradong mga ordinansa nga maghatag og akses sa mga gahum sa langit: bunyag pinaagi sa pagpaunlod, pagpandong sa mga kamot alang sa gasa sa Espiritu Santo, ug ang sakrament.

Ang bunyag pinaagi sa pagpaunlod alang sa kapasayloan sa mga sala mao ang “pasiuna nga ordinansa sa ebanghelyo”16 ni Jesukristo ug kinahanglang unhan sa pagtuo diha sa Manluluwas ug sinserong paghinulsol. Kini nga ordinansa “usa ka timailhan ug usa ka sugo nga gihatag sa Dios alang sa tawo aron makasulod ngadto sa Iyang gingharian.”17 Ang bunyag ipangalagad pinaagi sa awtoridad sa Aaronic Priesthood. Sa proseso sa pagduol ngadto sa Manluluwas ug espirituhanong pagkatawo pag-usab, ang bunyag naghatag og gikinahanglang pasiuna nga paglimpyo sa atong kalag gikan sa sala.

Ang pakigsaad sa bunyag naglakip sa tulo ka mahinungdanong pasalig: (1) andam sa pagdala sa atong kaugalingon sa ngalan ni Jesukristo, (2) kanunay nga mohinumdom Kaniya, ug (3) motuman sa Iyang mga sugo. Ang gisaad nga panalangin para sa pagtahud niini nga pakigsaad mao “nga [kita] unta sa kanunay makabaton sa iyang Espiritu uban [kanato].”18 Sa ingon, ang bunyag mao ang mahinungdanong preparasyon aron madawat ang awtorisadong oportunidad alang sa padayong pakig-uban sa ikatulong sakop sa Dios nga Kapangulohan.

Ang “bunyag [sa] tubig … kinahanglang sundan sa bunyag sa Espiritu aron makompleto.”19 Sama sa gitudlo sa Manluluwas kang Nicodemo, “Gawas kon ang tawo igaanak sa tubig ug sa sa Espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios.”20

Ang tulo ka pamahayag ni Propeta Joseph Smith naghatag og importansya sa importanting sumpay tali sa mga ordinansa sa bunyag pinaagi sa pagpaunlod para sa kapasayloan sa mga sala ug sa pagpandong sa mga kamot alang sa gasa sa Espiritu Santo.

Pamahayag 1: “Ang bunyag usa ka balaan nga ordinansa pasiuna sa pagdawat sa Espiritu Santo, mao kini ang agianan ug yawe diin ang Espiritu Santo ipangalagad.”21

Pamahayag 2: “Mahimo kamong mobunyag og usa ka bag sa [balas] sama sa usa ka tawo, kon kini wala himoa alang sa kapasayloan sa mga sala ug pag-angkon sa Espiritu Santo. Ang bunyag pinaagi sa tubig katunga lamang sa bunyag, ug walay bili kon wala ang laing katunga—kana mao, ang bunyag sa Espiritu Santo.”22

Pamahayag 3: “Ang bunyag sa tubig, nga walay bunyag sa kalayo ug sa Espiritu Santo nga uban niini, walay kapuslanan. Kini kinahanglan ug dili gayud mabulag.”23

Ang kanunayng pagkonektar tali sa baruganan sa paghinulsol, sa mga ordinansa sa bunyag ug pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo, ug sa mahimayaong panalangin sa kapasayloan sa mga sala kanunayng gihatagan og importansya sa kasulatan.

Namahayag si Nephi, “Kay ang ganghaan diin kamo kinahanglan nga mosulod mao ang paghinulsol ug bunyag pinaagi sa tubig; ug unya mosunod ang kapasayloan sa inyong mga sala pinaagi sa kalayo ug sa Espiritu Santo.24

Ang Manluluwas Mismo miingon, “Karon mao kini ang sugo: Paghinulsol, kamong tanan nga mga lumulupyo sa yuta, ug duol ngari kanako ug magpabunyag diha sa akong ngalan, aron kamo mahimo nga pagasantoson pinaagi sa pagdawat sa Espiritu Santo, aron mobarug nga walay lama sa akong atubangan sa katapusan nga adlaw.”25

Ang pagpandong sa mga kamot alang sa gasa sa Espiritu Santo usa ka ordinansa nga ipangalagad sa awtoridad sa Melchizedek Priesthood. Sa proseso sa pagduol ngadto sa Manluluwas ug espirituhanong pagkatawo pag-usab, ang pagdawat sa makabalaan nga gahum sa Espiritu Santo sa atong kinabuhi naghimo og posibilidad sa padayong paglimpyo sa atong kalag gikan sa sala. Kining makalipay nga panalangin mahinungdanon tungod kay “walay mahugaw nga butang nga makapuyo uban sa Dios.”26

Isip mga miyembro sa gipahiuli nga Simbahan sa Ginoo, bulahan kita sa una natong pagkalimpyo sa sala kalabut sa bunyag ug sa potensyal sa padayon nga paglimpyo gikan sa sala nga gihimong posible pinaagi sa pakig-uban ug gahum sa Espiritu Santo—gani ang ikatulong sakop sa Dios nga Kapangulohan.

Hunahunaa sa unsang paagi ang mag-uuma mag-agad sa walay pagkausab nga sumbanan sa pagpananom ug pag-ani. Ang pagsabut sa koneksyon tali sa pagpugas ug pag-ani mao ang padayon nga tinubdan sa katuyoan ug mga impluwensya sa tanang mga desisyon ug buhaton sa usa ka mag-uuma sa tanang kapanahunan sa tuig. Sa samang paagi, ang dili mabulag nga koneksyon tali sa mga ordinansa sa bunyag pinaagi sa pagpaunlod alang sa kapasayloan sa mga sala ug sa pagpandong sa mga kamot alang sa gasa sa Espiritu Santo kinahanglang moimpluwensya sa tanang aspeto sa atong pagkadisipulo sa tanang panahon sa atong kinabuhi.

Ang sakrament maoy ikatulong ordinansa nga gikinahanglan aron maangkon ang akses sa gahum sa pagka-diosnon. Nga kita labaw nga moamping sa atong kaugalingon nga walay buling gikan sa kalibutan, gisugo kita nga moadto sa balay alampoanan ug mohalad sa atong mga sakramento sa balaan nga adlaw sa Ginoo.27 Palihug hunahunaa nga ang mga simbolo sa lawas sa Ginoo ug dugo, ang pan ug ang tubig, gipanalanginan ug gibalaan. “O Dios, ang Amahan sa Kahangturan, kami mangayo kanimo pinaagi sa ngalan sa imong Anak, nga si Jesukristo, sa pagpanalangin ug pagbalaan niining pan [o niining tubig] ngadto sa mga kalag sa tanan niadto kinsa moambit [o moinom] niini.”28 Ang pagbalaan mao ang paghimong lunsay ug balaan. Ang mga simbolo sa sakrament gipabalaan agi og handuman sa kaputli ni Kristo, sa hingpit natong pagsalig sa Iyang Pag-ula, ug sa atong responsibilidad sa pagtahud sa atong mga ordinansa ug mga pakigsaad nga kita “mobarug nga walay lama sa [Iyang] atubangan sa katapusan nga adlaw.”29

Ang ordinansa sa sakrament usa ka balaan ug binalik-balik nga pagdapit nga sinserong maghinulsol ug mabag-o sa espirituhanon. Ang pag-ambit sa sakrament, sa kaugalingon niini, dili makapasaylo sa mga sala. Apan kon tinuuray kitang mangandam ug moapil niining balaan nga ordinansa uban sa mapainubsanong kasingkasing ug mahinulsulong espiritu, nan ang saad nga kita kanunayng makabaton sa Espiritu sa Ginoo maanaa kanato. Ug pinaagi sa makabalaang gahum sa Espiritu Santo isip padayon natong kompanyon, kita kanunayng makabaton og kapasayloan sa atong mga sala.

Kita bulahan gayud matag semana tungod sa oportunidad nga makatimbang-timbang sa atong kinabuhi pinaagi sa ordinansa sa sakrament, magbag-o sa atong mga pakigsaad, ug modawat niini nga saad sa pagpakigsaad.30

Mabunyagan Pag-usab

Usahay ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw manghinaot nga unta mabunyagan sila og usab—ug mamahimong limpyo ug takus sama sa adlaw nga nadawat nila ang ilang unang makaluwas nga ordinansa sa ebanghelyo. Sa matinahurong paagi moingon ko nga dili tuyo sa atong Langitnong Amahan ug Iyang Pinalanggang Anak nga masinati nato ang ingon nga espirituhanong pagbati sa pagkabag-o, pagkapresko, ug pagpahiuli nga kausa ra sa atong kinabuhi. Ang mga panalangin sa pag-angkon ug kanunay nga pagbaton og kapasayloan sa atong mga sala pinaagi sa mga ordinansa sa ebanghelyo makatabang nga kita makasabut nga ang bunyag mao ang sinugdanan sa atong mortal nga espirituhanong panaw; dili kini usa ka destinasyon nga atong panganduyon nga balik-balikon sa kanunay.

Ang mga ordinansa sa bunyag pinaagi sa pagpaunlod, ang pagpandong sa mga kamot alang sa gasa sa Espiritu Santo, ug ang sakrament mga panghitabo nga may kalabutan ug dili bulag; kini mga elemento diha sa konektado ug pangdugang nga sumbanan sa makatubos nga kalamboan. Ang matag sunod-sunod nga ordinansa mopataas ug mopadako sa espirituhanon natong katuyoan, tinguha, ug gibuhat. Ang plano sa Amahan, ang Pag-ula sa Manluluwas, ug ang mga ordinansa sa ebanghelyo naghatag sa grasya nga atong gikinahanglan aron makapadayon ug molambo lagda human sa usa ka lagda ug pagtulun-an human sa usa ka pagtulun-an sa mahangturon natong destinasyon.

Saad ug Pagpamatuod

Kita dili hingpit nga mga binuhat nga nanglimbasug sa pagpakabuhi sa mortalidad sumala sa hingpit nga plano sa Langitnong Amahan para sa mahangturong kalamboan. Ang mga rekisito sa Iyang plano mahimayaon, manggiloy-on, ug tukma. Usahay puno kita sa determinasyon ug sa ubang panahon mobati og hingpit nga kakulang. Mahimong maghunahuna kita kon sa espirituhanong paagi matuman ba nato ang sugo nga mobarug nga walay buling sa Iyang atubangan sa katapusang adlaw.

Uban sa tabang sa Ginoo ug pinaagi sa gahum sa Iyang Espiritu nga “magatudlo [kanato] sa tanang butang,”31 sa pagkatinuod mapanalanginan kita nga mahibalo sa espirituhanon natong mga posibilidad. Ang mga ordinansa magdapit og espirituhanong katuyoan ug gahum sa atong kinabuhi samtang maningkamot kita nga matawo pag-usab ug mamahimong mga tawo ni Kristo.32 Ang atong mga kahuyang mahimong lig-on, ug ang atong mga limitasyon malatasan.

Bisan og walay usa nato ang makaangkon og kahingpitan niining kinabuhia, mamahimo kitang takus ug walay buling kon kita “nahugasan pinaagi sa dugo sa Kordero.”33 Mosaad ko ug mopamatuod nga mapanalanginan kita og dugang nga pagtuo diha sa Manluluwas ug mas dako nga espirituhanong kasiguroan samtang magtinguha kita nga sa kanunay magbaton og kapasayloan sa atong mga sala ug sa katapusan, mobarug nga walay buling sa atubangan sa Ginoo sa katapusang adlaw. Niana ako mosaksi sa pangalan ni Jesukristo, amen.