2010–2019
Ang Labing Bantugan nga mga Lider Mao ang Labing Bantugan nga mga Sumusunod
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Labing Bantugan nga mga Lider Mao ang Labing Bantugan nga mga Sumusunod

Dunay mga higayon nga ang dalan sa unahan daw ngitngit, apan padayona ang pagsunod sa Manluluwas. Nahibalo Siya sa dalan; sa pagkatinuod, Siya mao ang dalan.

Sa dihang 12 anyos pa ko, gidala ko sa akong papa og pagpangayam didto sa kabukiran. Ningmata mi og alas 3:00 sa kaadlawon, misakay sa among kabayo, ug mipaingon sa lasangon nga bukid sa tumang kangitngit. Bisan kon ganahan kaayo ko og pangayam uban sa akong papa, nianang higayuna mibati ko og gamayng kahadlok. Wala pa gyud ko sukad maanhi niining kabukiran sa una, ug wala na gyud koy lain pang makita! Ang bugtong butang nga akong makita mao ang gamayng flashlight nga gidala sa akong papa samtang midan-ag kini og gamay sa mga pine tree sa unahan namo. Unsa kaha kon madakin-as ug mahulog ang akong kabayo—makakita kaha kini kon asa kini padulong? Apan kini nga hunahuna mihupay nako: “Nakahibalo si Papa kon asa siya padulong. Kon mosunod ko niya, OK ra ang tanan.”

Ug OK ra gayud ang tanan. Sa katapusan misidlak na ang adlaw, ug duna maanindot kaayo ang among adlaw. Sa among pagpamauli, gitudlo sa akong papa ang usa ka talagsaon, titip nga bahin sa bukid nga milabaw sa tanan. “Kana ang Windy Ridge,” miingon siya. “Diha ang nindot nga pangayaman.” Diha dayon, nasayud ko nga ganahan kong mobalik ug motungas sa Windy Ridge usa ka adlaw.

Sa misunod nga mga katuigan, makadungod ko pirme sa akong papa nga maghisgot bahin sa Windy Ridge, apan wala gayud mi makabalik—hangtud nga usa ka adlaw, 20 ka tuig human niana, gitawagan nako ang akong papa ug miingon, “Adto ‘ta sa Windy.” Sa makausa misakay na usab kami sa among kabayo ug misugod pagtungas sa kiliran sa bukid. Usa na ko karon ka eksperyensyado nga mangabayo nga nag-edad og sobra na sa 30, apan nasurprisa ko nga mibati sa samang kahadlok sa 12 anyos pa ko. Apan ang akong papa nahibalo sa dalan, ug misunod ko niya.

Sa katapusan miabut ra gyud mi sa tumoy sa Windy. Ang talan-awon makapahinam, ug ang nindot nga pagbati nako mao nga gusto nakong mobalik—dili alang nako niining higayuna apan alang sa akong asawa ug mga anak. Ganahan ko nga masinati nila kon unsay akong nasinati.

Sulod sa katuigan, daghan ko og oportunidad nga madala ang akong mga anak nga lalaki ug uban pang mga batan-ong lalaki ngadto sa tumoy sa kabukiran, sama sa pagdala sa akong papa nako. Kini nga mga kasinatian nakapaaghat nako nga mamalandong kon unsay buot ipasabut sa mangulo—ug unsay ipasabut sa mosunod.

Si Jesukristo, ang Labing Bantugan nga Lider ug ang Labing Bantugan nga Sumusunod

Kon pangutan-on ko kamo, “Kinsa man ang labing bantugan nga lider nga natawo sukad?”—unsa may inyong isulti? Ang tubag, siyempre, mao si Jesukristo. Nagpakita siya og hingpit nga ehemplo sa tanang mahunahunaan nga kinaiya sa pagpangulo.

Apan unsa kaha kon mangutana ko ninyo, “Kinsa man ang ang labing bantugan nga sumusunod nga natawo sukad?”—dili ba ang tubag si Jesukristo man gihapon? Siya ang labing bantugan nga lider tungod kay Siya ang labing bantugan nga sumusunod—Iyang gisunod ang Iyang Amahan sa hingpit nga paagi, sa tanang butang.

Ang kalibutan nagtudlo nga ang mga lider kinahanglan gayud nga banggiitan; ang Ginoo nagtudlo nga kinahanglan gayud nga sila malumo. Ang kalibutanong mga lider makabaton og gahum ug impluwensya pinaagi sa ilang talento, kahanas, ug katigayunan. Ang Kristohanong mga lider makabaton og gahum ug impluwensya “gawas lamang sa pagdani, sa pagkamainantuson, sa kalumo ug kaaghup, ug sa tiunay nga paghigugma.”1

Sa mata sa Dios, ang labing bantugan nga mga lider kanunay nga mao ang labing bantugan nga mga sumusunod.

Tuguti ko nga mopakigbahin og duha ka kasinatian gikan sa bag-ohay lang nako nga inter-aksyon uban sa mga batan-ong lalaki sa Simbahan nga nakatudlo nako bahin sa pagpangulo ug pagsunod.

Kitang Tanan mga Lider

Bag-ohay lang ang akong asawa ug ako mitambong og sakrament miting layo sa among kaugalingong ward. Sa wala pa magsugod ang miting, usa ka batan-ong lalaki ang miduol nako ug mihangyo kon makatabang ba ko og pagpaambit sa sakrament. Miingon ko, “Malipayon kong mobuhat niana.”

Milingkod ko kauban sa laing mga deacon ug nangutana sa usa nga naglingkod tupad nako, “Unsa man ang akong buhaton?” Giingnan ko niya nga magsugod ko og pagpaambit diha sa luyo nga bahin sa chapel sa tunga-tunga nga dapit ug nga siya anaa sa laing kilid sa samang dapit, ug dungan mi nga magpadulong sa atubangan.

Miingon ko, “Dugay na kong wala makabuhat niini.”

Mitubag siya, “OK ra na. Okay ra lagi ka. Mibati usab ko niana sa dihang nagsugod ko.”

Sa wala madugay ang kinabataan nga deacon sa korum, nga pipila pa lang ka semana nga naordinahan, mihatag og pakigpulong sa sakrament miting. Human sa miting, ang ubang mga deacon miduol niya aron sultihan siya kon unsa sila ka mapasigarbuhon sa ilang isigka-sakop sa korum.

Samtang nakig-istorya ko nila nianang adlawa, akong nahibaloan nga matag semana ang mga sakop sa tanang korum sa Aaronic Priesthood niana nga ward mobisita sa ubang mga batan-ong lalaki ug modapit nila nga mahimong kabahin sa ilang mga korum.

Kini nga mga batan-ong lalaki bantugang mga lider tanan. Ug klaro nga duna silay talagsaong suporta gikan sa mga naghupot sa Melchizedek Priesthood, mga ginikanan, ug uban pa nga nagtudlo nila sa ilang mga katungdanan. Ang nagpakabana nga mga hamtong sama niini nakakita sa mga batan-ong lalaki dili lamang kon unsa sila karon apan kon unsa sila sa umaabut. Kon makigsulti sila ngadto o bahin sa mga batan-ong lalaki, dili sila magtan-aw sa kaugalingon nilang mga kahuyang. Hinoon, ilang gihatagan og gibug-aton ang mahinungdanong mga kinaiya sa pagpangulo nga ilang gipakita.

Mga batan-ong lalaki, ingon niini ang pagtan-aw sa Ginoo kaninyo. Dapiton ko kamo nga tan-awon ninyo ang inyong kaugalingon niining paagiha. Dunay mga panahon sa inyong kinabuhi nga tawagon mo nga mangulo. Sa ubang higayon, gilauman nga kamo mosunod. Apan ang akong mensahe kaninyo karon mao nga bisan unsa pa ang inyong calling, kanunay kamo nga usa ka lider, ug kanunay kamo nga usa ka sumusunod. Ang pagpangulo usa ka pagpahayag sa pagkadisipulo—kini ang pagtabang sa uban nga moduol kang Kristo, nga mao ang buhaton sa tinuod nga mga disipulo. Kon maninguha mo nga mahimong sumusunod ni Kristo, nan makatabang mo sa uban nga mosunod Kaniya ug mahimo mong usa ka lider.

Ang inyong abilidad nga mangulo wala maggikan sa pagkamahigalaon nga tawo, mga kahanas nga modasig, o gani sa talento nga mamulong sa publiko. Nagagikan kini sa inyong pasalig nga mosunod ni Jesukristo. Gikan kini sa inyong tinguha nga mahimong, sama sa mga pulong ni Abraham, “usa ka labaw nga sumusunod sa pagkamatarung.”2 Kon inyo kanang mabuhat—bisan kon dili ninyo kini mahingpit, apan naningkamot mo—nan kamo usa ka lider.

Ang Priesthood nga Pagserbisyo Usa ka Pagpangulo

Sa laing higayon, didto ko sa New Zealand nagbisita sa panimalay sa usa ka single mother nga dunay tulo ka tin-edyer nga mga anak. Ang kinamagulangang anak nga lalaki 18 anyos ug nakadawat sa Melchizedek Priesthood sa miagi lang nga Dominggo. Nangutana ko kon iya na bang nagamit kini nga priesthood. Miingon siya, “Dili ko sigurado kon unsay buot ipasabut niana.”

Giingnan nako siya nga karon duna na siyay awtoridad nga mohatag og panalangin sa priesthood sa paghupay o sa pag-ayo. Mitan-aw ko sa iyang inahan, nga walay kauban nga naghupot og Melchizedek Priesthood sulod sa daghang katuigan. “Siguro nindot,” miingon ko, “kon hatagan nimo og panalangin ang imong mama.”

Mitubag siya, “Dili ko kahibalo kon unsaon.”

Gipasabut nako nga iyang mapatong ang iyang mga kamot diha sa ulo sa iyang mama, mosulti sa iyang pangalan, mosulti nga naghatag siya og panalangin kaniya pinaagi sa awtoridad sa Melchizedek Priesthood, mamulong bisan unsa nga ibutang sa Espiritu sa iyang hunahuna ug kasingkasing, ug motapos diha sa pangalan ni Jesukristo.

Pagkasunod adlaw, nakadawat ko og email gikan niya. Basahon nako ang bahin niini: “Karong gabii gipanalanginan nako ang akong mama. … Gibati gayud nako ang tumang kahadlok ug dili angayan, mao nga padayon kong nag-ampo aron masiguro nga anaa nako ang Espiritu, kay dili ko makahatag og panalangin kon wala kini. Sa akong pagsugod, hingpit nakong nakalimtan ang akong kaugalingon ug ang akong mga kahuyang. … Ako [wala magdahum] sa hilabihan nga espiritwal ug emosyonal nga gahum nga akong nabati. … Human niana ang nabati nako og maayo ang diwa sa gugma nga dili nako kapugngan ang akong emosyon, mao nga gigakos nako ang akong mama ug mihilak nga sama sa usa ka bata. … Bisan karon samtang nagsulat ko niini, [akong gibati] ang Espiritu [sa hilabihan nga] dili na gyud ko ganahang makasala pa og usab. … Ganahan ko niining ebanghelyo.”3.

Dili ba makapadasig nga makita kon sa unsang paagi nga ang ordinaryo nga batan-ong lalaki makatuman og mahinungdanong butang pinaagi sa priesthood nga pagserbisyo, bisan kon mibati siya nga dili angayan? Bag-o lang nakong nahibaloan nga kining batan-ong elder nakadawat og mission call ug mosulod sa missionary training center sa sunod bulan. Mituo ko nga mangulo siya og daghang kalag ngadto ni Kristo tungod kay nakakat-on siya unsaon sa pagsunod ni Kristo diha sa iyang priesthood nga pagserbisyo—nagsugod sa iyang kaugalingong panimalay, diin ang iyang ehemplo dunay talagsaong impluwensya sa iyang 14 anyos nga igsoong lalaki.

Mga kaigsoonan, nakaamgo man kita niini o wala, ang mga tawo nagtan-aw nato—mga sakop sa pamilya, mga higala, bisan mga estranghero. Isip mga naghupot sa priesthood, dili igo nga moduol lang kita kang Kristo; ang atong katungdanan karon mao ang “magdapit sa tanan sa pagduol ngadto kang Kristo.”4 Dili mahimong kita lang ang magtagbaw sa pagdawat og espirituhaong mga panalangin alang sa atong kaugalingon; kinahanglan gayud nga mangulo kita sa mga tawo nga atong gihigugma ngadto nianang sama nga mga panalangin—ug isip mga disipulo ni Jesukristo, kinahanglan gayud natong higugmaon ang tanan. Ang mando sa Manluluwas ngadto kang Pedro mao usab ang mando ngari nato: “Ug sa mahibalik na ikaw kanako, lig-una ang imong mga igsoon.”5

Sunda ang Tawo gikan sa Galilea

Dunay mga higayon nga ang dalan sa unahan daw ngitngit, apan padayona ang pagsunod sa Manluluwas. Nahibalo Siya sa dalan; sa pagkatinuod, Siya ang dalan.6 Kon mas matinguhaon kamong moduol kang Kristo, mas dako ang inyong tinguha nga motabang sa uban nga makasinati sa unsay inyong nasinati. Laing pulong alang niining pagbati mao ang gugmang putli, “diin [ang Amahan] mitugyan diha sa tanan kinsa tinuod nga mga sumusunod sa iyang Anak, nga si Jesukristo.”7 Dayon inyong mahibaloan nga sa mismong buhat sa pagsunod kang Kristo, mangulo usab kamo sa uban ngadto Kaniya, kay sa mga pulong ni Presidente Thomas S. Monson, “Sa atong pagsunod nianang Tawo gikan sa Galilea—bisan si Ginoong Jesukristo—ang atong personal nga impluwensya mabati gyud bisan hain man kita, bisan unsa pa ang atong mga katungdanan.”8

Mosaksi ko nga kini ang tinuod nga Simbahan ni Kristo. Gipangulohan kita og usa ka propeta sa Dios, si Presidente Monson—usa ka bantugan nga lider nga usa usab ka tinuod nga sumusunod sa Manluluwas. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.