2010–2019
Estatistikanhong Report, 2015
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Estatistikanhong Report, 2015

Ang First Presidency miisyu sa mosunod nga statisttical report sa Simbahan kutob Disyembre 31, 2015.

Mga Yunit sa Simbahan

Mga Stake

3,174

Mga Misyon

418

Mga District

558

Mga Ward ug mga Branch

30,016

Mga Miyembro sa Simbahan

Total nga mga miyembro

15,634,199

Bag-ong mga bata nga anaa sa rekord

114,550

Mga Kinabig nga Nabunyagan

257,402

Mga Misyonaryo

Full-Time nga mga Misyonaryo

74,079

Church-service missionary

31,779

Mga Templo

Lima ka mga templo ang gipahinungod naidtong 2015: sa Córdoba Argentina, Payson Utah, Trujillo Peru, Indianapolis Indiana, ug Tijuana Mexico Temples .

5

Temples Rededicated (Mexico City Mexico ug Montreal Quebec)

2

Mga Templo nga Gigamit sa Katapusan sa Tuig

149