Писания
  Мороний 8
  Бележки под линия
  Theme

  Глава 8

  Кръщаването на малки деца е нечестива мерзост. Малките деца са живи в Христа поради Единението. Към спасението водят вярата, покаянието, кротостта и смиреността на сърцето, получаването на Светия Дух и устояването до края. Около 401–421 г. от Хр.

  1 Послание от абаща ми, Мормон, написано до мене, Мороний; то беше написано малко след моето призвание за служение. И той ми писа така, казвайки:

  2 Мой възлюбени сине Мороний, радвам се извънредно много затова, че твоят Господ Исус Христос си е спомнил за тебе и те е призовал в служение на Него и на Неговото свято дело.

  3 Аз винаги си спомням за тебе в молитвите си, призовавайки непрестанно Бога Отец в името на Неговото Свято Чедо Исус, тъй че чрез Неговата безпределна адобрина и бблагодат, Той да те опази чрез устояване във вярата в Неговото име до края.

  4 И сега, сине мой, аз ти говоря за онова, което ме натъжава извънредно; защото ме натъжава това, че между вас възникват аспорове.

  5 Защото ако това, което научих, е истина, имало е спорове между вас относно кръщението на малките ви деца.

  6 И сега, сине мой, аз желая ти да се потрудиш усърдно, тъй че тази голяма грешка да бъде премахната от сред вас; защото тъкмо с това намерение написах това послание.

  7 И веднага след като научих това за вас, аз попитах Господа по този въпрос. И асловото Господне дойде до мен чрез силата на Светия Дух, казвайки:

  8 Слушай словата на Христа, твоя Изкупител, твоя Господ и твоя Бог. Ето, Аз дойдох в света, за да призова не праведните, а грешните към покаяние; не аздравите се нуждаят от лекар, а болните; и тъй, малките бдеца са вздрави, защото не са способни да вършат ггрях; ето защо, проклятието на дАдам е снето от тях в Мене и то няма сила над тях; и законът на еобрязването е премахнат в Мене.

  9 И по този начин Светият Дух ми изяви словото Божие; ето защо, възлюбени мой сине, аз знам, че е сериозна подигравка пред Бога да кръщавате малки деца.

  10 Ето, казвам ти, че на това нещо ти трябва да поучаваш: Покаяние и кръщение за онези, които са аотговорни и способни да вършат грях; да, поучавай родителите, че трябва да се покаят, да бъдат кръстени и да се смирят като своите малки бдеца и те ще бъдат всички спасени с техните малки деца.

  11 И малките им адеца не се нуждаят нито от покаяние, нито от кръщение. Ето, кръщението е за покаяние, в изпълнение на заповедите, за бопрощение на греховете.

  12 Но малките адеца са живи в Христа, дори от основаването на света; ако не е тъй, Бог е един пристра́стен Бог, един променящ се Бог, Който показва бпредпочитание, защото колко много малки деца са умрели без кръщение!

  13 Ето защо, ако малките деца не можеха да бъдат спасени без кръщение, те трябваше да отидат във безкрайния пъкъл.

  14 Ето, аз ти казвам, че който смята, че малките деца се нуждаят от кръщение, той е в жлъчна горчивина и е в оковите на беззаконието; защото той няма нито авяра, нито надежда, нито пък милосърдие; ето защо, ако той умре с тази мисъл, той би трябвало да слезе в пъкъла.

  15 Защото ужасно нечестие е да мислиш, че Бог спасява едно дете поради кръщение, а друго трябва да погине, защото няма кръщение.

  16 Горко на онези, които изопачават по този начин пътищата Господни, защото те ще погинат, освен ако не се покаят. Ето, аз говоря със смелост, имайки авласт от Бога; и не се боя от това, което човек може да направи; защото съвършената блюбов впрогонва всякакъв страх.

  17 И аз съм изпълнен с амилосърдие, което е вечна любов; затова всички деца са еднакви за мене; затова аз обичам малките бдеца със съвършена любов; и те са всички еднакви, и участници в спасението.

  18 Защото знам, че Бог не е пристра́стен Бог, нито е едно изменящо се същество; но Той е анеизменен от бвечността до вечността.

  19 Малките адеца не могат да се покайват; затова ужасно нечестие е да отречеш чистите Божии милости за тях, защото те всички са живи в Него поради бмилостта Му.

  20 И този, който казва, че малките деца се нуждаят от кръщение, отрича милостите на Христа и счита за нищо Неговото аединение и силата на Неговото изкупление.

  21 Горко на такива, защото те са заплашени от смърт, от апъкъла и от едно ббезкрайно мъчение. Аз казвам смело: Бог ми го заповяда. Слушайте словата ми и им обърнете внимание или те ще свидетелстват срещу вас пред всъдийския престол на Христа.

  22 Защото ето, че всички малки деца са аживи в Христа, както и всички онези, които нямат бзакона. Защото силата на визкуплението обхваща всички онези, които нямат закон; ето защо, този, който не е осъден или този, който не е под осъждане, не може да се покае; и на такъв кръщението не дава нищо.

  23 А е подигравка пред Бога да се отричат милостите на Христа и силата на Неговия Свети Дух и да се уповава на амъртви дела.

  24 Ето, сине мой, това нещо не трябва да става; защото апокаянието е за онези, които са под осъждане и под проклятието на един нарушен закон.

  25 И първият плод на апокаянието е бкръщението; и кръщението идва чрез вяра в изпълнението на заповедите; а изпълнението на заповедите донася вопрощение на греховете.

  26 И опрощението на греховете води към акротост и смиреност на сърцето; и поради кротостта и смиреността на сърцето идва посещението на бСветия Дух, вУтешителят, Който изпълва с гнадежда и със съвършена длюбов, която любов чрез еусърдие в жмолитвите устоява докато дойде краят, когато всичките зсветии ще живеят с Бога.

  27 Ето, сине мой, аз ще ти пиша отново, ако не изляза скоро срещу ламанитите. Ето, агордостта на този народ или народа на нефитите потвърждава тяхното унищожение, освен ако те не се покаят.

  28 Моли се за тях, сине мой, за да ги споходи покаянието. Но ето, боя се да не би Духът да е престанал да авладее в тях; и в тази част на страната те се опитват да унищожат всяка сила и власт, идваща от Бога; и ботричат Светия Дух.

  29 И след като отхвърлиха едно такова велико знание, сине мой, те трябва скоро да погинат в изпълнението на пророчествата, които бяха изречени от пророците, както и словата на самия наш Спасител.

  30 Сбогом, сине мой, докато не ти пиша или не те видя отново. Амин.