Писания
  Мороний 7
  Бележки под линия
  Theme

  Глава 7

  Дава се покана за влизане в покоя на Господа. Молѝ се с искрено намерение. Духът на Христа дава възможност на човеците да различават доброто от злото. Сатана кара човеците да отричат Христа и да вършат зло. Пророците обявяват пришествието на Христа. Чрез вярата се вършат чудеса и ангели служат. Човеците трябва да се надяват на вечен живот и да се придържат към милосърдието. Около 401–421 г. от Хр.

  1 И сега, аз, Мороний, записвам някои от словата на баща ми Мормон, които той каза относно авярата, надеждата и милосърдието; защото по този начин той говореше на народа, докато ги поучаваше в синагогата, която бяха съградили като място за богослужение:

  2 И сега, аз, Мормон, се обръщам към вас, възлюбени мои братя; и на мен сега ми е разрешено да ви говоря поради благодатта на Бога-Отец и Господа наш Исус Христос и чрез Неговата свята воля, и поради дарбата на апризванието ми от Него.

  3 И сега, бих се обърнал към вас, които принадлежите към църквата и които сте мирни последователи на Христа, към вас, които се сдобихте с достатъчно надежда, чрез която можете да влезете в апокоя на Господа отсега нататък до тогава, докато ще почивате при Него в небесата.

  4 И сега, братя мои, аз отсъждам тези неща за вас поради кроткото ви адържание спрямо чедата човешки.

  5 Защото си спомням словото Божие, което казва: По делата им ще ги апознаете; защото ако делата им са добри, тогава и те са добри.

  6 Защото ето, Бог е казал, че един азъл човек не може да върши онова, което е добро; понеже, ако той предложи дар или се бпомоли на Бога, освен ако не го извърши с искрено намерение, това не ще му бъде от полза.

  7 Понеже ето, това не му се счита за праведност.

  8 Понеже ето, ако един азъл човек поднася дар, той го прави бпротив волята си; ето защо, на него му се зачита все едно, че е задържал дара си; и затова пред Бога той си остава зъл човек.

  9 И също тъй, човек се зачита за зъл, ако се моли без аискрено чувство в сърцето; да, и това не му е от полза, защото Бог не приема такива.

  10 Ето защо, един зъл човек не може да върши това, което е добро, нито пък ще поднесе добър дар.

  11 Защото ето, горчив аизвор не може да дава сладка вода; нито пък сладък извор горчива вода; затова, който служи на дявола, не може да следва Христа; и ако бследва Христа, не може да бъде служител на дявола.

  12 И тъй, всяко нещо, което е адобро, идва от Бога; а което е бзло, идва от дявола; защото дяволът е враг Божий и се бори непрестанно срещу Него, и подканва и примамва да се вгреши и непрестанно да се върши онова, което е зло.

  13 Но ето, това, което идва от Бога, подканва и подбужда да се върши добро непрестанно; ето защо, всичко, което подканва и аподбужда да се върши добро, да се обича Бога и да Му се служи, е бвдъхновено от Бога.

  14 Ето защо, внимавайте, възлюбени мои братя, да не решите че това, което е азло, е от Бога или че това, което е добро и е от Бога, е от дявола.

  15 Защото ето, братя мои, дадено ви е да аотсъждате, та да различавате доброто от злото; и начинът да отсъдите е толкова ясен, колкото светлината на деня се различава от тъмната нощ, за да можете да знаете със съвършено знание.

  16 Защото ето, аДухът на Христа е даден на всеки човек, за да може да бразличава той доброто от злото; ето защо, аз ви показвам начина да отсъждате, защото всичко, което ви подбужда да вършите добро и ви убеждава да вярвате в Христа, е изпратено чрез силата и дарбата на Христа; ето защо, можете да знаете със съвършено знание, че то е от Бога.

  17 Но всяко едно нещо, което убеждава людете да вършат азло и да не вярват в Христа, и да Го отричат, и да не служат на Бога, вие може да знаете със съвършено знание, че то е от дявола; защото по този начин действа дяволът, защото той никого не убеждава да върши добро, да, нито един човек; и това не правят нито ангелите му, нито пък тези, които му се подчиняват.

  18 И сега, братя мои, виждайки, че познавате светлината, чрез която може да съдите, която светлина е асветлината на Христа, гледайте да не отсъдите погрешно, защото тъй както вие бсъдите, тъй и на вас ще се отсъди.

  19 Ето защо, аз ви умолявам, братя, да търсите усърдно в асветлината на Христа, за да може да различите доброто от злото; и ако се хванете за всяко добро нещо и не го осъдите, със сигурност ще бъдете бчеда Христови.

  20 И сега, братя мои, как е възможно да се хванете за всяко добро нещо?

  21 И сега, аз идвам до вярата, за която обещах да ви говоря; и ще ви покажа начина, по който може да се хванете за всяко добро нещо.

  22 Защото ето, Бог, Който азнае всички неща, бидейки от вечността и до вечността, ето, Той изпрати бангели да служат на чедата човешки и да им предвещават относно пришестието на Христа; и в Христа трябва да дойде всяко добро нещо.

  23 И Бог възвести на пророците със собствената Си уста, че Христос ще дойде.

  24 И ето, Той показваше по различни начини на чедата човешки нещата, които бяха добри; и всичко, което е добро, идва от Христа; иначе цялото човечество би ападнало и нищо добро не би могло да го споходи.

  25 Ето защо, чрез служението на аангелите и чрез всяко слово, което излизаше от устата на Бога, човеците започнаха да упражняват вяра в Христа; и тъй чрез вярата те се хващаха за всяко добро нещо; и тъй беше до пришествието на Христа.

  26 И след като Той дойде, човеците също биваха спасявани чрез вяра в Неговото име; и чрез вярата те ставаха синове Божии. И тъй както е сигурно, че жив е Христос, така Той изрече тези слова на бащите ни, казвайки: аВсяко добро нещо, което поискате с вяра от Отца в Моето име, уверени, вярвайки че ще го получите, всичко това ще ви бъде сторено.

  27 Ето защо, възлюбени мои братя, престанаха ли ачудесата, понеже Христос се възнесе на небето и седна от дясната страна на Бога, за да бизиска от Отца правата Си за милост, които Той има над чедата човешки?

  28 Защото Той отговори на целите на закона и има право над всички онези, които имат вяра в Него; защото онези, които имат вяра в Него, ще се апридържат към всичко, което е добро; затова Той се бзастъпва за делото на чедата човешки; и Той обитава небесата во веки.

  29 И престанаха ли чудесата, възлюбени мои братя, защото Той стори това? Ето, аз ви казвам, Не; нито пък ангелите престанаха да служат на чедата човешки.

  30 Защото ето, те са Му подчинени да служат според словото на Неговата заповед, явявайки се на онези, които имат силна вяра и непоколебимо съзнание във всяка форма на божественост.

  31 И отговорност на служението им е да призовават човеците към покаяние, да изпълняват и извършват дела по заветите на Отца, които Той даде на чедата човешки, да приготвят пътя сред чедата човешки, провъзгласявайки словото на Христа на избраните съсъди Господни, за да може да свидетелстват за Него.

  32 И правейки това, Господ Бог подготвя пътя, тъй че останалите човеци да имат авяра в Христа, за да може Светият Дух да има място в сърцата им според силата им; и по този начин Отец осъществява заветите, които е сключил с чедата човешки.

  33 Христос е казал: аАко вие имате вяра в Мене, ще имате сила да вършите всичко, което Ми е бнеобходимо.

  34 И Той е казал: аПокайте се вие, всички земни краища и елате при Мене, бъдете кръстени в Мое име и имайте вяра в Мене, за да може да бъдете спасени.

  35 И сега, възлюбени мои братя, ако е тъй, че нещата, които ви казах, са истинни, ако Бог ви покаже в последния аден със бсила и велика слава, че те са истинни и щом те са истинни, може ли денят на чудесата да е свършил?

  36 И престанаха ли да се явяват ангели на чедата човешки? И аоттегли ли се от тях силата на Светия Дух? Ще бъде ли оттеглен докато трае времето или докато земята съществува, или докато остане дори един човек на земята, за да бъде спасен?

  37 Ето, аз ви казвам, Не; защото само чрез вярата се правят ачудеса; и чрез вярата ангели се явяват и служат на човеците; и ако тези неща са престанали, то е поради бневерие; в такъв случай горко на чедата човешки, защото всичко е напразно.

  38 Защото според словата на Христа никой човек не може да бъде спасен, освен ако няма вяра в името Му; затова ако тези неща са престанали, тогава и вярата е престанала също; и ужасно е състоянието на човека, защото то е такова, че все едно не е било извършено никакво изкупление.

  39 Но ето, възлюбени мои братя, аз очаквам по-добри неща за вас, защото смятам поради вашето смирение, че имате вяра в Христа; защото, ако нямате вяра в Него, тогава не сте агодни да бъдете причислени към хората на Неговата църква.

  40 И още, възлюбени мои братя, аз бих желал да ви говоря относно анадеждата. Как можете да стигнете до вярата, освен ако нямате надежда?

  41 И на какво ще се анадявате? Ето, аз ви казвам, че ще имате бнадежда чрез единението на Христа и силата на Неговото възкресение да бъдете въздигнати към вживот вечен, и това поради вярата ви в Него според обещанието.

  42 Ето защо, ако човек има авяра, той бтрябва да има надежда, защото без вяра не може да има никаква надежда.

  43 И аз ви казвам и друго: Не може някой да има вяра и надежда, освен ако не бъде акротък и смирен по сърце.

  44 Иначе неговата авяра и надежда са напразни, защото никой не е приемлив пред Бога, освен кротките и смирените по сърце; и ако човек е кротък и смирен по сърце, и бизповяда чрез силата на Светия Дух, че Исус е Христос, той трябва да има милосърдие; защото ако няма милосърдие, той не представлява нищо; ето защо, той трябва да има милосърдие.

  45 И амилосърдието дълго търпи и е любезно, и не бзавижда, не се възгордява, не търси своето си, не се дразни лесно, не мисли зло и не се радва на беззаконието, а се радва на истината, понася всичко, вярва на всичко, надява се на всичко и устоява на всичко.

  46 Затова, възлюбени мои братя, ако нямате милосърдие, вие сте нищо, защото милосърдието никога не свършва. Затова дръжте се за милосърдието, което е най-великото от всичко, защото всички неща трябва да свършат,

  47 а амилосърдието е чистата блюбов Христоса и устоява навеки; и този, който бъде намерен да го притежава в последния ден, на него ще му бъде добре.

  48 Ето защо, възлюбени мои братя, амолете се на Отца с цялото си сърце, за да може да бъдете изпълнени с тази любов, с която Той надари всички, които са истински бпоследователи на Неговия Син Исус Христос; за да може да станете чедата Божии, та когато Той се яви, ние да вбъдем подобни на Него, защото ще го видим такъв, какъвто е; за да имаме тази надежда и да може да бъдем гочистени, тъкмо както Той е чист. Амин.