Писания
  Мороний 2
  Бележки под линия
  Theme

  Глава 2

  Исус дава на дванадесетте нефитски ученици сила да предават дара на Светия Дух. Около 401–421 г. от Хр.

  1 Словата на Христа, които Той каза на аучениците Си, на дванадесетте, които Той избра, като положи ръце върху тях.

  2 И Той ги назова по име, казвайки: Вие ще призовете Отца в Моето име в усърдна молитва; и след като направите това, ще имате асилата да бдавате Светия Дух на този, върху когото положите връцете си; и ще го давате в Моето име, защото така правят Моите апостоли.

  3 Сега, Христос им каза тези слова по времето на Своето първо появяване; и множеството не ги чу, но учениците ги чуха; и Светият Дух слезе върху всички тези, върху които те аположиха ръце.