Писания
  Мороний 1
  Бележки под линия
  Theme

  Книгата на Мороний

  Глава 1

  Мороний пише в полза на ламанитите. Нефитите, които не отричат Христа, са предадени на смърт. Около 401–421 г. от Хр.

  1 Сега, аз, аМороний, след като завърших съкращаването на разказа за народа на Яред, смятах да не пиша повече, но все още не съм погинал; и не съм се показал на ламанитите, за да не би да ме унищожат.

  2 Защото ето, авойните между самите тях са извънредно свирепи; и поради омразата си те бпредават на смърт всеки нефит, който не иска да отрече Христа.

  3 И аз, Мороний, няма да аотрека Христа; затова се скитам където мога, за безопасността на собствения си живот.

  4 Ето защо, аз ще напиша още някои неща, противно на това, което възнамерявах; защото аз възнамерявах да не пиша повече; но пиша още някои неща, които може би в един бъдещ ден по волята Господна ще имат стойност за моите братя ламанитите.